Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2014, 60

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  1. Külaelanik käesoleva statuudi mõttes on isik, kellel on vastavas külas alaline elukoht, ehitis või kinnisvara.
2. Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavadest, küla ja valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, omavalitsuse määrustest ja otsustest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest.
3. Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.
4. Külavanema statuudi kinnitab ja muudab vallavolikogu.

§ 2.   Külavanema valimine, külavanema volituste kestus

  1. Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul salajasel hääletusel 1 aastaks poolthäälte enamusega.
2. Külavanema valimise üldkoosoleku toimumise koht ja aeg teatatakse ette vähemalt kaks nädalat enne külaelanike üldkoosolekut. Teade pannakse üles külas teadete ülespanemise kohta ja avaldatakse valla ajalehes.
3. Külavanema valimise saab algatada vähemalt kolm täisealist külaelanikku.
4. Külavanema valimise üldkoosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning lisatakse koosolekul osalenud täisealiste külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Koonga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kümne päeva jooksul arvates üldkoosoleku toimumise päevast.
5. Vajadusel võib üldkoosolek külavanema tagasi kutsuda.
6. Külal on üks külavanem. Naaberkülad võivad soovi korral korraldada ühise üldkoosoleku ja valida mitme küla peale ühise külavanema.

§ 3.   Külavanema õigused

  1.Külavanemal on õigus:
1.1 esindada külaelanikke Koonga Vallavolikogus (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
1.2 kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandluse ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
1.3 nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist volikogus või vallavalitsuses. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks;
1.4 taotleda küla nimel rahalisi vahendeid vallaeelarvest ja muudest allikatest, lähtudes küla üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ja arengukavast;
1.5 saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
1.6 juhtida külaelanike ning küla territooriumil viibivate isikute tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
1.7 teha ettepanekuid antud küla puudutavate probleemide rahastamiseks valla eelarve projekti koostamise käigus;
1.8 astuda külavanema kohalt tagasi;
1.9 korraldada küla ajaloo kogumist ja külakroonika pidamist;
1.10 saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 4.   Külavanema kohustused

  1.Organiseerima külas ühistegevust ning ärgitama külaelanikke koostööle.
2. Edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud vallavalitsusele ning muudele asjakohastele institutsioonidele. Edastama kirjalikult probleemid ja küsimused volikogule ja vallavalitsusele.
3. Edastama külaelanikele volikogu ja vallavalitsuse info.
4. Teavitama volikogu või vallavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.
5. Korraldama küla arengukava koostamist ja elluviimist..
6. Viima vähemalt kord aastas läbi küla üldkoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta.

§ 5.   Külavanema töö tasustamine

  1. Külavanem on usaldusamet.
2. Vallavalitsuse ülesannete täitmine külavanema poolt sätestatakse lepinguga. Lepingu täitmisega kaasnevad kulud hüvitatakse vallaeelarvest.

§ 6.   Külavanema vabastamine

  1. Külavanem võidakse ametist vabastada täisealiste külaelanike korraldatud küla üldkoosolekul salajase hääletamise tulemusena poolthäälte enamusega.
2. Külavanema ametist vabastamise arutamise üldkoosoleku kohta teatatakse ette vähemalt kaks nädalat enne küla üldkoosolekut. Teade pannakse üles teadete ülespanemise kohta ja avaldatakse valla ajalehes.
3. Külavanema ametist vabastamise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates üldkoosoleku toimusmise päevast.

§ 7.   Rakendamine

  Määrus jõustub 3.novembril 2010 ja seda rakendatakse 1.detsembrist 2010.

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2022, 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json