KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2014, 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomakaitseseaduse § 2 lõike 3, § 3 lõigete 1, 2 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, § 12 lõigete 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise nõuded Viljandi valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja täitmine on kohustuslik kõigile Viljandi valla haldusterritooriumil (edaspidi valla) asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  2) Lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  3) Hulkuv loom on omanikuta loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) Avalik koht on üldkasutav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  5) Häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  6) Ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  7) Tegevusluba omav veterinaararst on veterinaararsti kvalifikatsiooni omav füüsiline isik, kellele on tema taotluse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega;
  8) Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  9) Lemmikloomade register on elektrooniline andmebaas, mis võimaldab loomade kohta arvestust pidada, informatsiooni koguda ning järelvalveta loomade omanike kiiret leidmist;
  10) Looma märgistamine on tema varustamine eristamist võimaldava püsiva ning kordumatu kunstliku tunnusega;
  11) Eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigomane eluviis osutub võimatuks.

§ 3.   Looma vaktsineerimine märgistamine ja registreerimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerima loomakliinikus või tegevusluba omava veterinaararsti juures, esimest korda hiljemalt looma kolmandal-neljandal elukuul ning edaspidi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Kui loom on vaktsineerimata tuleb seda teha esimesel võimalusel.

  (2) Omanik on kohustatud pädeva ametiisiku (veterinaar-, politsei-, tervisekaitse ja vallaametnik) nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (3) Loomapidajal on soovitatav lasta paigaldada koerale või kassile mikrokiip tegevusluba omava veterinaararsti poolt.

  (4) Loomapidaja on kohustatud varustama koera kaelarihmaga, millele on kinnitatud plaat ning sellele kantud omaniku nimi, aadress ja telefoninumber. Välja arvatud juhul, kui lemmikloomal on eelnevalt paigaldatud mikrokiip.

  (5) Viljandi valla lemmikloomade registris (edaspidi register) tuleb registreerida kõik valla haldusterritooriumil asuvad koerad, välja arvatud need loomad, kes on varem juba registreeritud üleriigilises registris ning muud lemmikloomad omaniku soovil.

  (6) Registris oleva looma surmast peab omanik 7 päeva jooksul teavitama Viljandi Vallavalitsuse ametiasutust või tegema vastava kande registrisse.

  (7) Märgistamisega seotud kulud kannab loomapidaja.

§ 4.   Lemmiklooma pidamise nõuded

  (1) Lemmikloomi ei ole lubatud soetada ebamõistlikus koguses, kui nende eest hoolitsemiseks pole loomapidajal loodud võimalusi.

  (2) Lemmiklooma, tuleb hoida ruumis või piiratud territooriumil, kus on loodud tingimused loomade pidamiseks ja kus on välistatud looma omal tahtel välja pääsemine. Loomapidajal tuleb välistada lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel korterelamutes ei tohi nende käitumine olla sedavörd häiriv, et takistaks teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi.

  (4) Lemmiklooma viibimisel korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, ühise tegevuse lepingust, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (5) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (6) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited avalikult kasutatavates kohtades;
  2) täitma koerte ja kasside pidamisel põllumajandusministri 24.07.2008. a määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ §-e 9 kuni 15;
  3) teatama koheselt tegevusluba omavale veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi kui loom on hammustanud inimest või teist looma või kui looma on rünnanud metsloom, aga ka siis, kui loom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega;
  4) tagama looma nõuetekohase märgistamise ja registris registreerimise vastavalt käesoleva eeskirja § 3 lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt.

  (2) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu, füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (3) Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

  (4) Loomapidaja peab looma teadmata põhjusel surma korral pöörduma tegevusluba omava veterinaararsti poole põhjuse väljaselgitamiseks.

  (5) Loomapidaja juurest lahti pääsenud lemmiklooma otsimist ja püüdmist korraldab viivitamatult loomapidaja. Kui loomapidaja juurest pääsenud looma kinnipüüdmise korraldab kohalik omavalitsus, kannab püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomapidaja.

  (6) Keelatud on uputada looma korjuseid või loomseid jäätmeid veekogudesse.

§ 6.   Koerte ja kasside viibimine avalikus kohas

  (1) Loomapidaja peab tagama, et loom ei rikuks avalikku korda (sh öörahu) ega ohustaks kaaskodanikke, nende vara ja teisi loomi. Loomapidaja vastutab lemmiklooma poolt tekitatud kahju eest.

  (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Loomapidaja peab tagama järelevalve oma kasvult ja käitumise poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib mõistliku aja piires selle hoone ruumides, kui sellega ei rikuta avalikku korda, ei ohustata inimesi ja loomi ning koera enda tervist.

  (4) Loomapidajal on keelatud looma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekuta samuti viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

  (5) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud looma.

  (6) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis. Kassi peab ühistranspordis hoidma kandmisvahendis.

  (7) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta, kaasa arvatud korterelamu trepikoda. Looma reostus tuleb koheselt koristada.

  (8) Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta looma avalikult kasutatavates veekogudes ja supluskohtades.

  (9) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 7.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuva koera või kassi püüdmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui hulkuvat looma ei ole ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju-või hoiupaika). Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist kui pole leitud loomaomanikku antakse loom uuele isikule. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma loomapidajat kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitse-seadusega sätestatud korras.

  (3) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ning rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

§ 8.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Loomapidaja kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel § 664 lõikes 2 nimetatud kohtuväliste menetlejate poolt.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Pärsti Vallavolikogu 21.aprill 2010. a määrus nr 12 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri”;
  2) Saarepeedi Vallavolikogu 20.10.2011. a määrus nr 47 “Saarepeedi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”;
  3) Paistu Vallavolikogu 20.märts 2003. a määrus nr 8 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri”;
  4) Viiratsi Vallavolikogu 17.12.2009. a määrus nr 31 ” Koerte ja kassida pidamise eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 107

/otsingu_soovitused.json