Teksti suurus:

Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 174

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 29 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud kaubandusliku meresõidu ja kaubandusliku kalapüügiga tegelevatel laevadel töötavate ja elavate laevapere liikmete majutamise tingimused.

§ 2.  Kohaldamisala

  (1) Määrust ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale.

  (2) Paragrahvi 6 lõikes 3, § 7 lõigetes 2 ja 3 ning § 8 lõigetes 3 ja 4 sisalduvaid nõudeid ei kohaldata kalalaevadele.

  (3) Paragrahvi 5 lõikes 1, § 8 lõikes 8 ja §-s 9 esitatud nõudeid ei kohaldata alla 200-se kogumahutavusega laevadele.

  (4) Määruse nõudeid kohaldatakse kalalaeva laevapere liikme laeval majutamise tingimustele niivõrd, kui Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruses nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.  Eluruumidele kohaldatavad üldnõuded

  (1) Laevapere liikme majutamiseks laeval tuleb tagada ohutud, inimväärsed ja käesoleva määruse nõuetele vastavad eluruumid.

  (2) Laevapere liikme käsutuses peavad laeval olema vähemalt järgmised ruumid: kajut, mess, puhkeruum, hügieeniruum (edaspidi laevapere eluruumid) koos vastava sisseseade ja tehnokommunikatsioonidega.

  (3) Laevapere eluruumid peavad olema reisijate ruumidest ja kalalaevadel kalatöötlemisruumidest eraldatud.

  (4) Laevadel peavad kajutid asuma laeva keskosas või ahtris veeliinist kõrgemal.

  (5) Reisilaevadel ja erijuhtudel, kui laeva mõõtmete, tüübi või kavandatava otstarbe tõttu ei ole muu asukoht võimalik, võivad kajutid asuda laeva vööris, kuid mitte põrkevaheseinast eespool.

  (6) Reisilaevadel ja eriotstarbelistel laevadel võib Veeteede Amet lubada kajuteid paigutada veeliinist allapoole, kuid mitte vahetult tööks kasutatavate vahekäikude alla.

  (7) Kajutid ei tohi olla otse ühendatud lasti- ja masinaruumide, kambüüsi, laoruumide, kuivatusruumide ega üldkasutatavate hügieeniruumidega. Nimetatud ruume kajutitest eraldava vaheseina osa ja välisvaheseinad peavad olema vee- ja gaasikindlad ning ehitatud vastupidavast terasest või muust sobivast materjalist.

  (8) Laevapere eluruumid peavad paiknema võimalikult kaugel jõuseadmetest, rooliseadmeruumist, tekivintsidest, ventilatsiooni-, kütte- ja kliimaseadmetest ning muudest müra ja vibratsiooni tekitavatest masinatest ja seadmetest.

  (9) Laevapere eluruumide, sisekoridori ja väljapääsutee puhaskõrgus peab olema vähemalt 203 cm.

  (10) Kalalaevade laevapere eluruumide, sisekoridori ja väljapääsutee puhaskõrgus peab olema vähemalt 200 cm.

  (11) Laevapere eluruum peab olema köetav, nõuetele vastava valgustuse, ventilatsiooni ja veeäravooluga põrandalt.

  (12) Laevapere eluruumide vaheseinad ja laed tehakse kergesti puhastatavad ning kaetakse kulumiskindla heleda siseruumides kasutamiseks ettenähtud värviga.

  (13) Laevapere eluruumide sisevaheseinte, tahveldiste, põrandate ja ühendusteede ehitamiseks kasutatud materjalid peavad olema otstarbekohased ja soodustama tervisliku keskkonna tagamist, võimaldama märgpuhastamist ja desinfitseerimist ning välistama staatilise elektri kogunemise.

  (14) Laevadel, mis teevad reise sääse- ja moskiitorikastesse piirkondadesse, peavad laevapere eluruumi välisuksed, avatavad illuminaatorid ja ventilatsiooniavad olema varustatud putukavõrguga kaitseks sääskede ja moskiitode eest.

  (15) Laevas kasutatavad puhastusvahendid, -masinad, -ained ning desinfitseerivad ained hoitakse eraldi ruumis või ventileeritavas kapis.

  (16) Laeval peab tekimeeskonna ja kalurite jaoks olema tööriiete hoiuruum ja tööriiete kuivatamiseks hästi ventileeritav kuivatusruum või -seade.

  (17) Laevapere eluruumide vastavust käesoleva määruse nõuetele kontrollitakse laeva registrisse kandmisel või korduvkandmisel ning pärast laevapere liikme elu- ja puhkeruumide olulist muutmist.

  (18) Laevapere eluruumide puhtust ja head seisukorda kontrollib kapten või tema määratud ohvitser koos laevapere liikmega kord nädalas. Kontrolli tulemused fikseeritakse taasesitamist võimaldaval kujul ja need peavad olema järelevalvele kättesaadavad.

§ 4.  Kajut

  (1) Laeval peab iga laevapere liikme käsutuses olema koht kajutis, mis on piisavalt suur ja nõuetekohaselt sisustatud, et tagada rahuldav mugavus ja puhtus.

  (2) Kajutisse tohib paigutada:
  1) üldjuhul ühe laevapere liikme;
  2) alla 3000-se kogumahutavusega laevadel kuni kaks laevapere liiget;
  3) reisilaeval ja kalalaeval kuni neli laevapere liiget;
  4) eriotstarbelisel laeval rohkem kui neli inimest, kuid sellisel juhul ei tohi kajuti põranda pindala olla väiksem kui 3,6 m² laevapere liikme kohta.

  (3) Mehed ja naised tuleb paigutada eraldi kajutitesse.

  (4) Kui kalalaevas ei ole võimalik eraldada omaette kajutit meestele ja naistele, siis peab kajut olema sellise varustusega, et oleks tagatud piisav privaatsus.

  (5) Peale kajuti peab 3000-se või suurema kogumahutavusega laeval olema kaptenil, vanemmehaanikul ja vanemtüürimehel kajuti kõrval tööruum, salong või samalaadne lisaruum.

§ 5.  Nõuded kajutile

  (1) Laevapere kajuti põranda pindala peab vastama vähemalt lisas 1 toodud nõuetele.

  (2) Kajutis peab olema põranda külge kinnitatud allalastav või väljatõmmatav laud või kirjutuslaud, vajalikul hulgal mugavaid istmeid, peegel, kapp isiklike asjade paigutamiseks ja vajalik arv nagisid.

  (3) Kajutis peab olema lukustatav riiuliga riidekapp ja laegas või samalaadne panipaik iga kajutit kasutava laevapere liikme kohta. Riidekapi ruumala peab olema vähemalt 475 liitrit ja laeka või panipaiga ruumala vähemalt 56 liitrit. Laeka või panipaigaga kokkuehitatud riidekapi korral peab selle ruumala olema vähemalt 500 liitrit.

  (4) Laevapere liikmel peab olema eraldi magamiskoht (edaspidi koi).

  (5) Koi sisemõõdud peavad olema vähemalt 198 × 80 sentimeetrit.

  (6) Koide paigutamisel arvestatakse järgmisi nõudeid:
  1) üksteise kohal ei tohi asetseda enam kui kaks koid. Koisid ei tohi paigutada üksteise kõrvale selliselt, et koile pääseb juurde üle teise koi;
  2) illuminaatori all piki laeva parrast paikneva koi kohal ei tohi olla teist koid;
  3) teineteise kohal paiknevate koide korral peab alumine koi olema põrandast vähemalt 30 cm kõrgusel ja ülemise koi põhi peab asetsema poolel kõrgusel alumise koi põhjast laeni.

  (7) Reeder tagab igale laevapere liikmele laeval voodivarustuse, käterätikud ja pesemisvahendid.

§ 6.  Toitlustamiseks ettenähtud ruumidele kohaldatavad nõuded

  (1) Toitlustamiseks ettenähtud kambüüs, mess või messid ja abiruumide arv, suurus ning sisustus kavandatakse laevapere liikmete arvu, reisi kestust, sõidupiirkonda, toitude eeltöötlust ja toiduvarude täiendamise võimalusi arvestades.

  (2) Ruumide paigutus peab tagama toidu käitlemise tehnoloogilise protsessi järjepidevuse ja toiduohutuse.

  (3) 3000-se või suurema kogumahutavusega laeval peab mess asuma kajutitest eraldi, võimalikult kambüüsi lähedal. Messi peab pääsema koridorist kambüüsi läbimata ja välistekile väljumata.

  (4) Mess peab olema piisavalt suur, nõuetekohaselt sisustatud ja varustatud vajalike seadmetega, arvestades messi ühel ajal kasutavate laevapere liikmete arvu.

  (5) Mess sisustatakse kinnitatud või liigutatavate laudade ja istmetega, mille arv vastab ühel ajal messi kasutavate laevapere liikmete arvule.

  (6) Kaptenile ja kõrgema juhtkonna liikmetele ning ülejäänud laevapere liikmetele tuleb võimaluse korral ette näha ja sisustada eraldi messid või eraldatud ruumid messis.

  (7) Messis peavad olema kuuma joogi valmistamise seadmed ja külma joogivee saamise võimalus ning kõigi laevapere liikmete jaoks üldkasutatav külmkapp, mille mahutavus vastab messi või messe kasutavate inimeste arvule.

§ 7.  Laevapere puhkeruum

  (1) Laevas peavad laevapere liikmete käsutuses olema puhkeruum, -võimalused ja -teenused, mis on kohandatud laeval elavate ja töötavate laevapere liikmete vajadustele. Puhkeruumi puudumise korral tuleb puhkamise võimalused tagada messis.

  (2) Laeva avatud tekil peab olema nõuetekohase suurusega koht või kohad, mida laevapere liikmed saavad kasutada teenistusest vabal ajal, arvestades laeva suurust ja laeval olevate laevapere liikmete arvu.

  (3) Puhkeruumi tuleb paigaldada vähemalt raamatukapp, lugemis- ja kirjutusvahendid ning laevapere liikmetele peab looma järgmised tasuta puhkevõimalused:
  1) televisioonisaadete vaatamine ja raadio kuulamine;
  2) spordivahendid, sealhulgas kehalise treeningu seadmed ja lauamängud.

§ 8.  Laevapere hügieeniruum

  (1) Laevapere liikme kasutuses peab olema hügieeniruum, kus on vähemalt WC-pott, valamu ja vann või dušš. Reeder tagab seebi ja tualettpaberi olemasolu.

  (2) Laevapere liikmete jaoks, kelle kajutis puudub hügieeniruum, peab laeval olema ühiskasutusega hügieeniruum, kus on iga kuue laevapere liikme kohta vähemalt üks valamu, vann või dušš ja WC-pott. Kalalaeval peab olema vähemalt üks WC-pott kaheksa laevapere liikme kohta.

  (3) Ühiskasutusega hügieeniruumid peavad naistele ja meestele olema eraldi.

  (4) 3000-se või suurema kogumahutavusega laeval peab ühiskasutusega hügieeniruum paiknema navigatsioonisilla ja masinaruumi või masinaruumi keskjuhtpuldi lähedal.

  (5) Hügieeniruumis peab olema väljatõmbe ventilatsioon, mis ei ole ühenduses ühegi muu eluruumi osaga.

  (6) Hügieeniruumi põranda ja seinte liitekohad tehakse parema puhastamise tagamiseks võimaluse korral kumerad.

  (7) Kui hügieeniruumis on mitu WC-potti, tuleb need privaatsuse tagamiseks küllaldaselt üksteisest eraldada.

  (8) Laeval, välja arvatud reisilaeval, peab igas kajutis olema kuuma ja külma jooksva joogiveega valamu, välja arvatud juhul, kui valamu asub kajuti hügieeniruumis.

  (9) Valamu ja vann peavad olema valmistatud kergesti puhastatavast, siledast ja vajaduse korral desinfitseeritavast materjalist. Vann ei tohi olla pragunenud ega korrodeerunud.

  (10) Pesemiskohtades peab olema kuum ja külm jooksev joogivesi.

§ 9.  Pesula

  (1) Laeval peab laevapere liikmetel olema võimalus pesu pesemiseks ja kuivatamiseks sobiva asukoha ja sisustusega pesulas, kus on võimalus ka pesu triikimiseks.

  (2) Töö- ja kaitseriideid pestakse laevapere liikme muust pesust eraldi.

  (3) Laeval peab olema ruum või kohad puhta ja määrdunud pesu eraldi hoidmiseks.

§ 10.  Ujumisbassein

  Kui laeval on ujumisbassein, peab selle vesi vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud ujumisbasseini vee kvaliteedi nõuetele, välja arvatud juhul, kui basseinis kasutatakse merevett. Ujumisbasseini võib merevett võtta mitte vähem kui 12 meremiili kauguselt kaldast.

§ 11.  Sisekliima

  (1) Laevapere eluruumides tuleb järgida järgmisi norme:
  1) õhutemperatuur 21 °C, millest on lubatud kõrvalekalle 3 °C;
  2) suhteline õhuniiskus 40–60%, millest on lubatud kõrvalekalle 10%;
  3) õhu liikumiskiirus mitte üle 0,25 m/s.

  (2) Kajutites ja messis peab olema piisavat õhuvahetust tagav ventilatsioonisüsteem, mis reguleeritakse nii, et õhk oleks nõuetekohase koostisega ning piisav õhuvahetus oleks tagatud kõigis ilmastiku- ja kliimaoludes.

  (3) Laevapere liikme eluruumis peavad olema kliimaseadmed, välja arvatud laevadel, mis teevad regulaarreise parasvöötmes, kus kliimaolud seda ei nõua.

  (4) Laevapere liikmete majutusalal ei tohi soojuse edastamiseks kasutada auru.

§ 12.  Valgustus

  (1) Laevapere eluruumid peavad olema varustatud ööpäevaringse elektrivalgustusega, mis tagab lisas 2 toodud minimaalse valgustatuse.

  (2) Kajutis ja messis peab olema loomulik valgustus, välja arvatud juhul, kui kajutid ja mess asuvad allpool veeliini.

  (3) Kajutis peab iga koi peatsis või küljel olema kohtvalgusti, mis tagab küllaldase lugemisvalgustuse.

§ 13.  Müratase ja vibratsioon

  (1) Müratase laevapere ruumides ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
  1) kajutis 60 dB;
  2) messis 65 dB;
  3) kambüüsis 75 dB.

  (2) Laevapere eluruumides ei tohi vibratsiooni, infra- ja ultraheli, ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse tase seada ohtu laevapere liikme elu ja tervist.

§ 14.  Veevarustus

  (1) Laevapere liikme joogiks, toiduvalmistamiseks ja nõudepesuks ning muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud joogiveenõuetele. Mereveega võib varustada üksnes WC-potte ja ujumisbasseini.

  (2) Olmevee otstarbel kasutatava joogiveevaru määratakse kindlaks laeva otstarbe, reisi kestuse, laevapere ning reisijate arvu, liiklemispiirkonna ja joogivee varumise võimaluste järgi.

  (3) Joogivett võetakse suletavatesse joogiveemahutitesse ainult sadama ühisveevärgist tunnustatud viisil või valmistatakse joogivett laeval magestamisseadmes. Joogiveemahutid peavad olema märgistatud eesti ja inglise keeles (joogivesi – drinking water) ning mahutite õhutorud peavad olema kaitstud väliste saasteallikate, näiteks kahjurite eest.

  (4) Joogivee valmistamiseks magestamisseadmes võetakse merevett avamerel vähemalt 25 meremiili kaugusel kaldast, piisavalt kaugel muust reostusallikast ja saastunud vee piirkonnast.

  (5) Magestatud merevett desinfitseeritakse ja mineraliseeritakse sobiva reagendiga enne vee kasutamist joogiveena. Magestatud mereveest tehtava joogivee desinfitseerimisel kasutatakse biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 nõuetele vastavaid biotsiide.

  (6) Kui joogivett võetakse sadamast, kus on soolenakkusoht või on põhjust kahelda joogivee kvaliteedinõuetele vastavuses, tuleb joogivett enne kasutamist desinfitseerida või keeta.

§ 15.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist ehitusloa taotlemiseks esitatud laeva ehitusprojekti järgi ehitatud laev loetakse käesolevale määrusele vastavaks ka siis, kui ta vastab ehitusloa taotlemiseks esitatud ehitusprojekti koostamise hetkel laevade kohta kehtinud ehituslikele nõuetele.

  (2) Majutamise tingimused enne käesoleva määruse jõustumist ehitusloa taotlemiseks esitatud laeva ehitusprojekti järgi ehitatud laevadel peavad vastama ehitamise või projekteerimise hetkel kehtinud nõuetele.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2020, 8

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 29 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud kaubandusliku meresõidu ja kaubandusliku kalapüügiga tegelevatel laevadel töötavate ja elavate laevapere liikmete majutamise tingimused.

§ 2.  Kohaldamisala

  (1) Määrust ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 17.03.2020, 6 - jõust. 20.03.2020]

  (2) Paragrahvi 6 lõikes 3, § 7 lõigetes 2 ja 3 ning § 8 lõigetes 3 ja 4 sisalduvaid nõudeid ei kohaldata kalalaevadele.

  (3) Paragrahvi 5 lõikes 1, § 8 lõikes 8 ja §-s 9 esitatud nõudeid ei kohaldata alla 200-se kogumahutavusega laevadele.

  (31) Paragrahvi 3 lõigetes 1, 3–5, 7, 8, 10–14 ja 17, § 4 lõikes 1, lõike 2 punktis 3 ning lõigetes 3 ja 4, § 5 lõigetes 2, 4 ja 7, § 6 lõigetes 1 ja 4, § 8 lõigetes 1, 5–7 ja 10, § 11 lõikes 2 ning § 12 lõigetes 2 ja 3 sisalduvaid nõudeid kohaldatakse ka alla 24 meetri pikkusele kalalaevale. Nõudeid ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale, mis jääb merele vähem kui 24 tunniks, ning alla 24 meetri pikkusele kalalaevale, mille puhul kalurid sadamas laeva pardal ei ööbi.
[RT I, 17.03.2020, 6 - jõust. 20.03.2020]

  (32) Lõikes 31 sätestatut kohaldatakse kalalaevadele, mille suhtes sõlmitakse ehitusleping või ehitusleping oluliste muudatuste tegemiseks:
  1) enne 20. märtsi 2020. a ja mis valmivad pärast 20. märtsi 2023. a;
  2) pärast 20. märtsi 2020. a.
[RT I, 17.03.2020, 6 - jõust. 20.03.2020]

  (4) Määruse nõudeid kohaldatakse kalalaeva laevapere liikme laeval majutamise tingimustele niivõrd, kui Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruses nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.  Eluruumidele kohaldatavad üldnõuded

  (1) Laevapere liikme majutamiseks laeval tuleb tagada ohutud, inimväärsed ja käesoleva määruse nõuetele vastavad eluruumid.

  (2) Laevapere liikme käsutuses peavad laeval olema vähemalt järgmised ruumid: kajut, mess, puhkeruum, hügieeniruum (edaspidi laevapere eluruumid) koos vastava sisseseade ja tehnokommunikatsioonidega.

  (3) Laevapere eluruumid peavad olema reisijate ruumidest ja kalalaevadel kalatöötlemisruumidest eraldatud.

  (4) Laevadel peavad kajutid asuma laeva keskosas või ahtris veeliinist kõrgemal.

  (5) Reisilaevadel ja erijuhtudel, kui laeva mõõtmete, tüübi või kavandatava otstarbe tõttu ei ole muu asukoht võimalik, võivad kajutid asuda laeva vööris, kuid mitte põrkevaheseinast eespool.

  (6) Reisilaevadel ja eriotstarbelistel laevadel võib Veeteede Amet lubada kajuteid paigutada veeliinist allapoole, kuid mitte vahetult tööks kasutatavate vahekäikude alla.

  (7) Kajutid ei tohi olla otse ühendatud lasti- ja masinaruumide, kambüüsi, laoruumide, kuivatusruumide ega üldkasutatavate hügieeniruumidega. Nimetatud ruume kajutitest eraldava vaheseina osa ja välisvaheseinad peavad olema vee- ja gaasikindlad ning ehitatud vastupidavast terasest või muust sobivast materjalist.

  (8) Laevapere eluruumid peavad paiknema võimalikult kaugel jõuseadmetest, rooliseadmeruumist, tekivintsidest, ventilatsiooni-, kütte- ja kliimaseadmetest ning muudest müra ja vibratsiooni tekitavatest masinatest ja seadmetest.

  (9) Laevapere eluruumide, sisekoridori ja väljapääsutee puhaskõrgus peab olema vähemalt 203 cm.

  (10) Kalalaevade laevapere eluruumide, sisekoridori ja väljapääsutee puhaskõrgus peab olema vähemalt 200 cm.

  (11) Laevapere eluruum peab olema köetav, nõuetele vastava valgustuse, ventilatsiooni ja veeäravooluga põrandalt.

  (12) Laevapere eluruumide vaheseinad ja laed tehakse kergesti puhastatavad ning kaetakse kulumiskindla heleda siseruumides kasutamiseks ettenähtud värviga.

  (13) Laevapere eluruumide sisevaheseinte, tahveldiste, põrandate ja ühendusteede ehitamiseks kasutatud materjalid peavad olema otstarbekohased ja soodustama tervisliku keskkonna tagamist, võimaldama märgpuhastamist ja desinfitseerimist ning välistama staatilise elektri kogunemise.

  (14) Laevadel, mis teevad reise sääse- ja moskiitorikastesse piirkondadesse, peavad laevapere eluruumi välisuksed, avatavad illuminaatorid ja ventilatsiooniavad olema varustatud putukavõrguga kaitseks sääskede ja moskiitode eest.

  (15) Laevas kasutatavad puhastusvahendid, -masinad, -ained ning desinfitseerivad ained hoitakse eraldi ruumis või ventileeritavas kapis.

  (16) Laeval peab tekimeeskonna ja kalurite jaoks olema tööriiete hoiuruum ja tööriiete kuivatamiseks hästi ventileeritav kuivatusruum või -seade.

  (17) Laevapere eluruumide vastavust käesoleva määruse nõuetele kontrollitakse laeva registrisse kandmisel või korduvkandmisel ning pärast laevapere liikme elu- ja puhkeruumide olulist muutmist.

  (18) Laevapere eluruumide puhtust ja head seisukorda kontrollib kapten või tema määratud ohvitser koos laevapere liikmega kord nädalas. Kontrolli tulemused fikseeritakse taasesitamist võimaldaval kujul ja need peavad olema järelevalvele kättesaadavad.

  (19) Kalalaeva pardal tuleb laevapere liikmetele tagada põhjendatud ja teostatavas ulatuses võimalus kasutada sidevahendeid. Sidevahendite kasutamise eest võib nõuda mõistlikku tasu, mis ei ületa reederi kantud kogukulu.
[RT I, 17.03.2020, 6 - jõust. 20.03.2020]

§ 4.  Kajut

  (1) Laeval peab iga laevapere liikme käsutuses olema koht kajutis, mis on piisavalt suur ja nõuetekohaselt sisustatud, et tagada rahuldav mugavus ja puhtus.

  (2) Kajutisse tohib paigutada:
  1) üldjuhul ühe laevapere liikme;
  2) alla 3000-se kogumahutavusega laevadel kuni kaks laevapere liiget;
  3) reisilaeval ja kalalaeval kuni neli laevapere liiget;
  4) eriotstarbelisel laeval rohkem kui neli inimest, kuid sellisel juhul ei tohi kajuti põranda pindala olla väiksem kui 3,6 m² laevapere liikme kohta.

  (3) Mehed ja naised tuleb paigutada eraldi kajutitesse.

  (4) Kui kalalaevas ei ole võimalik eraldada omaette kajutit meestele ja naistele, siis peab kajut olema sellise varustusega, et oleks tagatud piisav privaatsus.

  (5) Peale kajuti peab 3000-se või suurema kogumahutavusega laeval olema kaptenil, vanemmehaanikul ja vanemtüürimehel kajuti kõrval tööruum, salong või samalaadne lisaruum.

§ 5.  Nõuded kajutile

  (1) Laevapere kajuti põranda pindala peab vastama vähemalt lisas 1 toodud nõuetele.

  (2) Kajutis peab olema põranda külge kinnitatud allalastav või väljatõmmatav laud või kirjutuslaud, vajalikul hulgal mugavaid istmeid, peegel, kapp isiklike asjade paigutamiseks ja vajalik arv nagisid.

  (3) Kajutis peab olema lukustatav riiuliga riidekapp ja laegas või samalaadne panipaik iga kajutit kasutava laevapere liikme kohta. Riidekapi ruumala peab olema vähemalt 475 liitrit ja laeka või panipaiga ruumala vähemalt 56 liitrit. Laeka või panipaigaga kokkuehitatud riidekapi korral peab selle ruumala olema vähemalt 500 liitrit.

  (4) Laevapere liikmel peab olema eraldi magamiskoht (edaspidi koi).

  (5) Koi sisemõõdud peavad olema vähemalt 198 × 80 sentimeetrit.

  (6) Koide paigutamisel arvestatakse järgmisi nõudeid:
  1) üksteise kohal ei tohi asetseda enam kui kaks koid. Koisid ei tohi paigutada üksteise kõrvale selliselt, et koile pääseb juurde üle teise koi;
  2) illuminaatori all piki laeva parrast paikneva koi kohal ei tohi olla teist koid;
  3) teineteise kohal paiknevate koide korral peab alumine koi olema põrandast vähemalt 30 cm kõrgusel ja ülemise koi põhi peab asetsema poolel kõrgusel alumise koi põhjast laeni.

  (7) Reeder tagab igale laevapere liikmele laeval voodivarustuse, käterätikud ja pesemisvahendid.

§ 6.  Toitlustamiseks ettenähtud ruumidele kohaldatavad nõuded

  (1) Toitlustamiseks ettenähtud kambüüs, mess või messid ja abiruumide arv, suurus ning sisustus kavandatakse laevapere liikmete arvu, reisi kestust, sõidupiirkonda, toitude eeltöötlust ja toiduvarude täiendamise võimalusi arvestades.

  (2) Ruumide paigutus peab tagama toidu käitlemise tehnoloogilise protsessi järjepidevuse ja toiduohutuse.

  (3) 3000-se või suurema kogumahutavusega laeval peab mess asuma kajutitest eraldi, võimalikult kambüüsi lähedal. Messi peab pääsema koridorist kambüüsi läbimata ja välistekile väljumata.

  (4) Mess peab olema piisavalt suur, nõuetekohaselt sisustatud ja varustatud vajalike seadmetega, arvestades messi ühel ajal kasutavate laevapere liikmete arvu.

  (5) Mess sisustatakse kinnitatud või liigutatavate laudade ja istmetega, mille arv vastab ühel ajal messi kasutavate laevapere liikmete arvule.

  (6) Kaptenile ja kõrgema juhtkonna liikmetele ning ülejäänud laevapere liikmetele tuleb võimaluse korral ette näha ja sisustada eraldi messid või eraldatud ruumid messis.

  (7) Messis peavad olema kuuma joogi valmistamise seadmed ja külma joogivee saamise võimalus ning kõigi laevapere liikmete jaoks üldkasutatav külmkapp, mille mahutavus vastab messi või messe kasutavate inimeste arvule.

§ 7.  Laevapere puhkeruum

  (1) Laevas peavad laevapere liikmete käsutuses olema puhkeruum, -võimalused ja -teenused, mis on kohandatud laeval elavate ja töötavate laevapere liikmete vajadustele. Puhkeruumi puudumise korral tuleb puhkamise võimalused tagada messis.

  (2) Laeva avatud tekil peab olema nõuetekohase suurusega koht või kohad, mida laevapere liikmed saavad kasutada teenistusest vabal ajal, arvestades laeva suurust ja laeval olevate laevapere liikmete arvu.

  (3) Puhkeruumi tuleb paigaldada vähemalt raamatukapp, lugemis- ja kirjutusvahendid ning laevapere liikmetele peab looma järgmised tasuta puhkevõimalused:
  1) televisioonisaadete vaatamine ja raadio kuulamine;
  2) spordivahendid, sealhulgas kehalise treeningu seadmed ja lauamängud.

§ 8.  Laevapere hügieeniruum

  (1) Laevapere liikme kasutuses peab olema hügieeniruum, kus on vähemalt WC-pott, valamu ja vann või dušš. Reeder tagab seebi ja tualettpaberi olemasolu.

  (2) Laevapere liikmete jaoks, kelle kajutis puudub hügieeniruum, peab laeval olema ühiskasutusega hügieeniruum, kus on iga kuue laevapere liikme kohta vähemalt üks valamu, vann või dušš ja WC-pott. Kalalaeval peab olema vähemalt üks WC-pott kaheksa laevapere liikme kohta.

  (3) Ühiskasutusega hügieeniruumid peavad naistele ja meestele olema eraldi.

  (4) 3000-se või suurema kogumahutavusega laeval peab ühiskasutusega hügieeniruum paiknema navigatsioonisilla ja masinaruumi või masinaruumi keskjuhtpuldi lähedal.

  (5) Hügieeniruumis peab olema väljatõmbe ventilatsioon, mis ei ole ühenduses ühegi muu eluruumi osaga.

  (6) Hügieeniruumi põranda ja seinte liitekohad tehakse parema puhastamise tagamiseks võimaluse korral kumerad.

  (7) Kui hügieeniruumis on mitu WC-potti, tuleb need privaatsuse tagamiseks küllaldaselt üksteisest eraldada.

  (8) Laeval, välja arvatud reisilaeval, peab igas kajutis olema kuuma ja külma jooksva joogiveega valamu, välja arvatud juhul, kui valamu asub kajuti hügieeniruumis.

  (9) Valamu ja vann peavad olema valmistatud kergesti puhastatavast, siledast ja vajaduse korral desinfitseeritavast materjalist. Vann ei tohi olla pragunenud ega korrodeerunud.

  (10) Pesemiskohtades peab olema kuum ja külm jooksev joogivesi.

§ 9.  Pesula

  (1) Laeval peab laevapere liikmetel olema võimalus pesu pesemiseks ja kuivatamiseks sobiva asukoha ja sisustusega pesulas, kus on võimalus ka pesu triikimiseks.

  (2) Töö- ja kaitseriideid pestakse laevapere liikme muust pesust eraldi.

  (3) Laeval peab olema ruum või kohad puhta ja määrdunud pesu eraldi hoidmiseks.

§ 10.  Ujumisbassein

  Kui laeval on ujumisbassein, peab selle vesi vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud ujumisbasseini vee kvaliteedi nõuetele, välja arvatud juhul, kui basseinis kasutatakse merevett. Ujumisbasseini võib merevett võtta mitte vähem kui 12 meremiili kauguselt kaldast.

§ 11.  Sisekliima

  (1) Laevapere eluruumides tuleb järgida järgmisi norme:
  1) õhutemperatuur 21 °C, millest on lubatud kõrvalekalle 3 °C;
  2) suhteline õhuniiskus 40–60%, millest on lubatud kõrvalekalle 10%;
  3) õhu liikumiskiirus mitte üle 0,25 m/s.

  (2) Kajutites ja messis peab olema piisavat õhuvahetust tagav ventilatsioonisüsteem, mis reguleeritakse nii, et õhk oleks nõuetekohase koostisega ning piisav õhuvahetus oleks tagatud kõigis ilmastiku- ja kliimaoludes.

  (3) Laevapere liikme eluruumis peavad olema kliimaseadmed, välja arvatud laevadel, mis teevad regulaarreise parasvöötmes, kus kliimaolud seda ei nõua.

  (4) Laevapere liikmete majutusalal ei tohi soojuse edastamiseks kasutada auru.

§ 12.  Valgustus

  (1) Laevapere eluruumid peavad olema varustatud ööpäevaringse elektrivalgustusega, mis tagab lisas 2 toodud minimaalse valgustatuse.

  (2) Kajutis ja messis peab olema loomulik valgustus, välja arvatud juhul, kui kajutid ja mess asuvad allpool veeliini.

  (3) Kajutis peab iga koi peatsis või küljel olema kohtvalgusti, mis tagab küllaldase lugemisvalgustuse.

§ 13.  Müratase ja vibratsioon

  (1) Müratase laevapere ruumides ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
  1) kajutis 60 dB;
  2) messis 65 dB;
  3) kambüüsis 75 dB.

  (2) Laevapere eluruumides ei tohi vibratsiooni, infra- ja ultraheli, ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse tase seada ohtu laevapere liikme elu ja tervist.

§ 14.  Veevarustus

  (1) Laevapere liikme joogiks, toiduvalmistamiseks ja nõudepesuks ning muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud joogiveenõuetele. Mereveega võib varustada üksnes WC-potte ja ujumisbasseini.

  (2) Olmevee otstarbel kasutatava joogiveevaru määratakse kindlaks laeva otstarbe, reisi kestuse, laevapere ning reisijate arvu, liiklemispiirkonna ja joogivee varumise võimaluste järgi.

  (3) Joogivett võetakse suletavatesse joogiveemahutitesse ainult sadama ühisveevärgist tunnustatud viisil või valmistatakse joogivett laeval magestamisseadmes. Joogiveemahutid peavad olema märgistatud eesti ja inglise keeles (joogivesi – drinking water) ning mahutite õhutorud peavad olema kaitstud väliste saasteallikate, näiteks kahjurite eest.

  (4) Joogivee valmistamiseks magestamisseadmes võetakse merevett avamerel vähemalt 25 meremiili kaugusel kaldast, piisavalt kaugel muust reostusallikast ja saastunud vee piirkonnast.

  (5) Magestatud merevett desinfitseeritakse ja mineraliseeritakse sobiva reagendiga enne vee kasutamist joogiveena. Magestatud mereveest tehtava joogivee desinfitseerimisel kasutatakse biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 nõuetele vastavaid biotsiide.

  (6) Kui joogivett võetakse sadamast, kus on soolenakkusoht või on põhjust kahelda joogivee kvaliteedinõuetele vastavuses, tuleb joogivett enne kasutamist desinfitseerida või keeta.

§ 15.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist ehitusloa taotlemiseks esitatud laeva ehitusprojekti järgi ehitatud laev loetakse käesolevale määrusele vastavaks ka siis, kui ta vastab ehitusloa taotlemiseks esitatud ehitusprojekti koostamise hetkel laevade kohta kehtinud ehituslikele nõuetele.

  (2) Majutamise tingimused enne käesoleva määruse jõustumist ehitusloa taotlemiseks esitatud laeva ehitusprojekti järgi ehitatud laevadel peavad vastama ehitamise või projekteerimise hetkel kehtinud nõuetele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json