KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2014, 14

Määrus kehtestatakse “Korrakaitseseaduse“ paragrahvi 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Rapla vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Rapla valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) käesoleva määruse tähenduses on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek, hõlmatud “Spordiseaduse“ või mõne muu seadusega.

  (2) Ürituse luba (edaspidi luba) on vallavalitsuse korraldus, millega ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  Üritust võib korraldada nii füüsiline kui ka juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

§ 4.   Ürituse korraldamise üldnõuded

  (1) Rapla valla haldusterritooriumil tohib üritust korraldada ainult vallavalitsuse väljastatud korralduse alusel ja selles sätestatud tingimusi arvestades.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) avaliku ürituse korraldamiseks.

§ 5.   Ürituse korraldaja kohustused ja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) viima selle läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile, sisule ja tingimustele ning väljastatud loa nõuetele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt turvaplaanile (selle olemasolul), ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt Maanteeameti või vallavalitsuse vastutava ametniku poolt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) tuletöödega seotud ürituste korraldamisel juhinduma siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest.
  5) täitma ürituse korraldamise loa kooskõlastanud isikute või ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi ning järgima käesoleva määrusega sätestatut;
  6) ürituse ärajäämisest teavitama viivitamatult vallavalitsust ja loa kooskõlastanuid ametkondi.

§ 6.   Loa taotluse vorm

  Ürituse korraldamise loa taotluse (edaspidi taotluse) vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Loa taotluse esitamine

  (1) Loa taotlemiseks esitab korraldaja vähemalt 7 tööpäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele taotluse.

  (2) Taotluses esitatakse alljärgnevad andmed:
  1) ürituse nimetus, liik (spordivõistlus, millele ei laiene “Spordiseaduse“ sätted, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat vm) ja eeldatav osalejate arv;
  2) toimumise koht ja vajadusel liikumismarsruut;
  3) alguse ja lõpu kuupäevad ning kellaajad;
  4) ürituse toimumiskoha maa-ala või tee omaniku kooskõlastus;
  5) liikluskorralduse muutmise vajadus ning parkimise korraldus;
  6) helitehnika kasutamine;
  7) lahtise tule ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) info alkoholi müügi või pakkumise kohta;
  9) andmed ürituse turvalisust tagava isiku kohta.

  (3) Kui avalikul üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega tuleb selleks taotleda eraldi luba “Lõhkematerjaliseaduses“ sätestatud alustel ja korras.

  (4) Taotluse ja lisadokumendid allkirjastab korraldaja.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda korraldajalt täiendavate toimingute teostamist (avalikkuse täiendav teavitamine, ürituse toimumiskoha heakorrastamine vms) või lisateavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

  (6) Vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatava kultuuri-, etendus- või mõne muu sarnase ürituse läbiviimiseks ei ole vaja esitada ürituse loa taotlust.

§ 8.   Ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi menetleja) vaatab taotluse läbi viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast.

  (2) Kui taotluses või nõutavates lisadokumentides on puudusi (andmed on puudulikud, puuduvad vajalikud kooskõlastused vms), määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, teavitades sellest taotlejat kirjalikult. Puuduste kõrvaldamisel antud tähtajaks võetakse taotlus uuesti menetlusse, vastasel korral jäetakse taotlus läbi vaatamata ja sellest teavitatakse korraldajat kirjalikult.

  (3) Menetleja valmistab ette vallavalitsuse vastava korralduse eelnõu.

  (4) Vallavalitsus annab korraldusega loa avaliku ürituse korraldamiseks 7 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisele järgnevast päevast või keeldub loa andmisest käesoleva määruse §-s 11 sätestatud põhjustel.

§ 9.   Ürituse luba

  (1) Ürituse luba vormistatakse vallavalitsuse korraldusena, milles märgitakse:
  1) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress);
  2) ürituse nimetus;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg
  5) vajadusel muud tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (2) Ürituse korraldamisest informeerib vallavalitsus viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskonda ning vajadusel ka Päästeameti Lääne päästekeskuse Rapla päästepiirkonda, saates vastava teabe ametkondadele e-postiga.

§ 10.   Ürituse toimumise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ürituse korraldajale ettepaneku muuta ürituse toimumise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal ja samas kohas teise ürituse toimumiseks;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal ja samas kohas teine üritus ning mitut üritust samal ajal samas kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise aeg või koht või mõlemad ei ole sobiv(ad) sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korraldusega loa ürituse läbiviimiseks.

§ 11.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta loa ürituse korraldamiseks andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku läbiviimine;
  3) kui korraldaja ei ole täitnud või ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud sündmuse läbiviimine on vastuolus Eesti Vabariigi või Rapla valla õigustloovate aktidega.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 22

Määrus kehtestatakse “Korrakaitseseaduse“ paragrahvi 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Rapla vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Rapla valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) käesoleva määruse tähenduses on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek, hõlmatud “Spordiseaduse“ või mõne muu seadusega.

  (2) Ürituse luba (edaspidi luba) on vallavalitsuse korraldus, millega ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  Üritust võib korraldada nii füüsiline kui ka juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

§ 4.   Ürituse korraldamise üldnõuded

  (1) Rapla valla haldusterritooriumil tohib üritust korraldada ainult vallavalitsuse väljastatud korralduse alusel ja selles sätestatud tingimusi arvestades.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides), mis on selleks otstarbeks ette nähtud, avaliku ürituse korraldamiseks.
[RT IV, 31.12.2020, 4 - jõust. 03.01.2021]

§ 5.   Ürituse korraldaja kohustused ja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) viima selle läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile, sisule ja tingimustele ning väljastatud loa nõuetele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt turvaplaanile (selle olemasolul), ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt Maanteeameti või vallavalitsuse vastutava ametniku poolt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) tuletöödega seotud ürituste korraldamisel juhinduma siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest.
  5) täitma ürituse korraldamise loa kooskõlastanud isikute või ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi ning järgima käesoleva määrusega sätestatut;
  6) ürituse ärajäämisest teavitama viivitamatult vallavalitsust ja loa kooskõlastanuid ametkondi.

§ 6.   Loa taotluse vorm

  Ürituse korraldaja esitab loa taotluse (edaspidi taotluse) vallavalitsusele taasesitamist võimaldavas vormis. Taotluse näidisvorm on kättesaadav Rapla valla kodulehel.
[RT IV, 31.12.2020, 4 - jõust. 03.01.2021]

§ 7.   Loa taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist.
[RT IV, 31.12.2020, 4 - jõust. 03.01.2021]

  (2) Taotluses esitatakse alljärgnevad andmed:
  1) ürituse nimetus, liik (spordivõistlus, millele ei laiene “Spordiseaduse“ sätted, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat vm) ja eeldatav osalejate arv;
  2) toimumise koht ja vajadusel liikumismarsruut;
  3) alguse ja lõpu kuupäevad ning kellaajad;
  4) ürituse toimumiskoha maa-ala või tee omaniku kooskõlastus;
  5) liikluskorralduse muutmise vajadus ning parkimise korraldus;
  6) helitehnika kasutamine;
  7) lahtise tule ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) info alkoholi müügi või pakkumise kohta;
  9) andmed ürituse turvalisust tagava isiku kohta.

  (3) Kui avalikul üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate F3 ja F4 pürotehniliste toodetega tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras.
[RT IV, 31.12.2020, 4 - jõust. 03.01.2021]

  (4) Taotluse ja lisadokumendid allkirjastab korraldaja allkirjaõiguslik isik.
[RT IV, 31.12.2020, 4 - jõust. 03.01.2021]

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda korraldajalt täiendavate toimingute teostamist (avalikkuse täiendav teavitamine, ürituse toimumiskoha heakorrastamine vms) või lisateavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

  (6) Vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatava kultuuri-, etendus- või mõne muu sarnase ürituse läbiviimiseks ei ole vaja esitada ürituse loa taotlust.

§ 8.   Ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi menetleja) vaatab taotluse läbi viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast.

  (2) Kui taotluses või nõutavates lisadokumentides on puudusi (andmed on puudulikud, puuduvad vajalikud kooskõlastused vms), määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, teavitades sellest taotlejat kirjalikult. Puuduste kõrvaldamisel antud tähtajaks võetakse taotlus uuesti menetlusse, vastasel korral jäetakse taotlus läbi vaatamata ja sellest teavitatakse korraldajat kirjalikult.

  (3) Menetleja valmistab ette vallavalitsuse vastava korralduse eelnõu.

  (4) Vallavalitsus annab korraldusega loa avaliku ürituse korraldamiseks 7 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisele järgnevast päevast või keeldub loa andmisest käesoleva määruse §-s 11 sätestatud põhjustel.

§ 9.   Ürituse luba

  (1) Ürituse luba vormistatakse vallavalitsuse korraldusena, milles märgitakse:
  1) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress);
  2) ürituse nimetus;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg
  5) vajadusel muud tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (2) Ürituse korraldamisest informeerib vallavalitsus viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskonda ning vajadusel ka Päästeameti Lääne päästekeskuse Rapla päästepiirkonda, saates vastava teabe ametkondadele e-postiga.

§ 10.   Ürituse toimumise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ürituse korraldajale ettepaneku muuta ürituse toimumise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal ja samas kohas teise ürituse toimumiseks;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal ja samas kohas teine üritus ning mitut üritust samal ajal samas kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise aeg või koht või mõlemad ei ole sobiv(ad) sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korraldusega loa ürituse läbiviimiseks.

§ 11.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta loa ürituse korraldamiseks andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku läbiviimine;
  3) kui korraldaja ei ole täitnud või ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud sündmuse läbiviimine on vastuolus Eesti Vabariigi või Rapla valla õigustloovate aktidega.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json