HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Kuusalu Vallavolikogu 26.05.2010 määruse nr 11 „Kuusalu Kunstide Kooli põhimääruse” § 8 lõike 2 ja § 28 lõigete 4 ning 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppekulude osaliseks katmiseks õpilaselt või tema seaduslikult esindajalt (edaspidi lapsevanem) võetava õppetasu ja õppevahendite ning muusikainstrumentide kasutamise tasu määrad Kuusalu Kunstide Koolis.

§ 2.  Õppetasude kehtestamine

 (1) Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta kuus:
 1) muusikaosakonna põhi- ning lisaklassides (9-kuuline õppeaasta) 23 eurot;
 2) muusikaosakonna eelõppes (8-kuuline õppeaasta):
a) õppeprogrammiga üks rühmatund ning üks individuaaltund nädalas 9 eurot;
b) õppeprogrammiga üks rühmatund nädalas 6 eurot;
 3) kunstiosakonna grupitundides 12 eurot.

 (2) Kehtestada vabaõppes (sh täiskasvanuõpe) õppetasu suuruseks 12 eurot tund.

§ 3.  Õppevahendite tasu kehtestamine

 (1) Kehtestada kunstiosakonnas õppevahendite tasu suuruseks 8 eurot kuus.

 (2) Kunsti vabaõppes (sh täiskasvanuõpe) hangitakse õppevahendid õpilaste kulul.

§ 4.  Renditasude kehtestamine

  Kehtestada muusikainstrumentide kasutamise renditasu suuruseks 12 eurot õppeaastas.

§ 5.  Väljastpoolt teeninduspiirkonda tulnud õpilase õppetasu

  Väljastpoolt teeninduspiirkonda tulnud õpilase õppetasu suuruseks on Kuusalu Vallavalitsuse poolt kinnitatud arvestuslik õpilaskoha maksumus kuus.

§ 6.  Õppetasu arvestamine

 (1) Õppetasu ei võeta eelõppes juuni-, juuli-, augusti- ja septembrikuu eest ning põhi- ja lisaõppes juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

 (2) Õppetasu arvestatakse õpilasele tema kooli nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni kooli nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

 (3) Õppetasu arvestamine peatatakse õpilase pikaajalise (alates ühest kuust) põhjusega puudumise korral lapsevanema avalduse põhjal.

 (4) Vähekindlustatud perede õpilaste toetamine õppetasude maksmisel toimub vastavalt kehtivale sotsiaaltoetuste korrale.

§ 7.  Õppetasu maksmine

 (1) Vallavalitsus esitab õpilasele või lapsevanemale igakuiselt õppetasu ja õppevahendite tasu arve, mis on kohustuslik tasuda hiljemalt järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 (2) Muusikainstrumendi renditasu arve esitatakse maksjale vallavalitsuse poolt kooli direktori ja õpilase või lapsevanema vahel sõlmitud lepingu alusel ning see on kohustuslik tasuda ühekordse maksena hiljemalt 30. novembriks.

§ 8.  Võlgnevused

  Õppetasu tasumata jätmisest tekkiva võlgnevuse sissenõudmise kord kehtestatakse kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimustes ja korras.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Kontrolli käesoleva määruse täitmise üle teostab kooli direktor.

 (2) Kuusalu Vallavolikogu 06.10.2010 määrus nr 18 „Õppe-,õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 3

/otsingu_soovitused.json