Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2014, 14

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 11 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Maksu- ja Tolliameti kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) koostamise korra, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste (edaspidi koos ühing) nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise korra ning asjatundjate komisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise korra, selle töökorralduse ning komisjoni liikmete nimetamise ja tagasikutsumise korra.

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja töökorraldus

  (1) Komisjoni ülesanne on Maksu- ja Tolliametile soovituslike ettepanekute (edaspidi soovitused) tegemine ühingute nimekirja kandmise, nimekirja kandmata jätmise või sellest kustutamise kohta.

  (2) Komisjon juhindub soovituste andmisel tulumaksuseaduse §-s 11 sätestatud ühingute nimekirja kandmise ja sealt kustutamise tingimustest, samuti mittetulundusühingute seadusest, sihtasutuste seadusest, kirikute ja koguduste seadusest ning käesolevast määrusest.

  (3) Komisjoni liikmed nimetab ja kutsub tagasi rahandusminister käskkirjaga. Komisjoni liikmeteks nimetatakse üheksa mittetulundussektori esindajat, üks usuliste ühenduste esindaja ja üks ettevõtjate esindaja. Komisjoni moodustamisel tagatakse mittetulundussektorit esindavate ühingute põhiliste tegevusvaldkondade ning neid ühinguid koondava liidu esindatus. Komisjoni liige võib volitada enda esindamiseks koosolekul teist sama ühingu esindajat. Komisjoni liikme tagasikutsumiseks teeb rahandusministrile ettepaneku ühing, kelle ettepanekul liige komisjoni nimetati. Komisjoni liikme tagasikutsumisel ei pea uut liiget nimetama samast ühingust.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek, mida juhatavad komisjoni liikmed rotatsiooni põhimõttel. Komisjon kinnitab oma töökorra. Komisjoni liikmete tööd ei tasustata.

  (5) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni tehnilise teenindamise tagab Maksu- ja Tolliamet. Komisjoni liikme põhjendatud ettepaneku korral ja komisjoni juhataja nõusolekul võib koosolekust hääleõiguseta osa võtta isik, kes ei ole komisjoni liige.

  (6) Komisjoni koosolekud toimuvad ajavahemikul 5. aprillist kuni 15. aprillini ja 5. oktoobrist kuni 15. oktoobrini. Komisjoni koosoleku toimumise aja määrab Maksu- ja Tolliamet ning teeb selle komisjoni liikmetele teatavaks vähemalt 30 päeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Komisjon võtab otsuse vastu häälteenamusega.

  (8) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 3.   Nimekirja kandmise taotlus

  Nimekirja kandmiseks esitab ühing Maksu- ja Tolliametile taotluse vormil TMIN „Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” (lisa).

§ 4.   Nimekirja kandmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet kannab ühingu nimekirja otsusega 1. juulist või 1. jaanuarist.

  (2) Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. juulist, esitab §-s 3 nimetatud taotluse Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks. Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. jaanuarist, esitab nimetatud taotluse eelneva aasta 1. septembriks.

  (3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud taotluse ja ühingu tegevuse vastavust tulumaksuseaduse §-s 11 sätestatud nimekirja kandmise tingimustele.

  (4) Kui ühingu tegevus ja esitatud taotlus vastavad tingimustele, esitab Maksu- ja Tolliamet ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks komisjonile 1. aprilliks või 1. oktoobriks, lisades selgituse ühingu vastavuse kohta nimekirja kandmise tingimustele.

  (5) Samaaegselt lõikes 4 nimetatud ettepanekuga esitab Maksu- ja Tolliamet komisjonile ettepaneku lõikes 3 nimetatud tingimustele mittevastava ühingu nimekirja kandmata jätmiseks, märkides nimekirja kandmata jätmise põhjuse ning õigusliku aluse.

  (6) Komisjon vaatab Maksu- ja Tolliameti ettepanekud läbi ja annab oma soovitused ühingute nimekirja kandmise või nimekirja kandmata jätmise kohta kirjalikult Maksu- ja Tolliametile 15. aprilliks ja 15. oktoobriks. Kui komisjon ei ole oma soovitusi nimetatud kuupäevaks andnud, võib Maksu- ja Tolliamet kinnitada nimekirja ilma komisjoni soovitusteta.

  (7) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse nimekirja kandmata jätmise kohta ühingule kirjalikult teatavaks 1. maiks, kui taotlus oli esitatud 1. märtsiks, või 1. novembriks, kui taotlus oli esitatud 1. septembriks. Otsuses näidatakse selle põhjus ja õiguslik alus.

  (8) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (9) Maksu- ja Tolliamet avaldab nimekirja oma veebilehel.

§ 5.   Nimekirjast kustutamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta, kui Maksu- ja Tolliameti hinnangul ei vasta ühingu tegevus tulumaksuseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud nimekirja kandmise tingimusele või kui ilmneb sama paragrahvi lõikes 4, 7 või 71 nimetatud asjaolu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiatuse teeb Maksu- ja Tolliamet ühingule teatavaks 1. märtsiks või 1. septembriks. Hoiatuses märgib Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse ning kui lõikes 1 nimetatud puudus on kõrvaldatav, annab selle kõrvaldamiseks tähtaja 1. aprillini või 1. oktoobrini. Hoiatuse tegemisest teavitatakse komisjoni, kui Maksu- ja Tolliameti hinnangul ei vasta ühingu tegevus tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktis 1 või 2 sätestatud tingimusele.

  (3) Kui ühing ei ole lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, esitab Maksu- ja Tolliamet komisjonile 5. aprilliks või 5. oktoobriks ettepaneku ühingu nimekirjast kustutamiseks, märkides kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse.

  (4) Komisjon vaatab Maksu- ja Tolliameti ettepaneku läbi ja annab Maksu- ja Tolliametile kirjalikult oma soovituse ühingu nimekirjast kustutamise kohta 15. aprilliks või 15. oktoobriks. Kui komisjon ei ole oma soovitust nimetatud kuupäevaks esitanud, võib Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutada ilma komisjoni soovituseta.

  (5) Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks 1. maiks või 1. novembriks. Otsuses näidatakse selle põhjus ja õiguslik alus.

  (6) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (7) Ühingu enda nimekirjast kustutamise taotluse korral lõikeid 1–6 ei rakendata. Kirjalik taotlus nimekirjast kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 15. juuniks või 15. detsembriks.

  (8) Maksu- ja Tolliamet kustutab ühingu nimekirjast otsusega 1. juulist või 1. jaanuarist.

§ 6.   Rakendussäte

  (1) Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) 2015. aasta 1. jaanuari seisuga Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud nimekirjas olev ühing kantakse sama aasta 1. juulist üle Maksu- ja Tolliameti kinnitatavasse nimekirja, kui Maksu- ja Tolliamet ei ole §-s 5 sätestatud korras teinud otsust ühingut nimekirjast kustutada.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 5

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 11 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Maksu- ja Tolliameti kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) koostamise korra, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste (edaspidi koos ühing) nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise korra.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja töökorraldus
[Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 3.   Nimekirja kandmise taotlus

  Nimekirja kandmiseks esitab ühing Maksu- ja Tolliametile taotluse vormil TMIN „Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” (lisa).

§ 4.   Nimekirja kandmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet kannab ühingu nimekirja otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud taotluse ja ühingu tegevuse vastavust tulumaksuseaduse §-s 11 sätestatud nimekirja kandmise tingimustele.

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (7) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse nimekirja kandmise või kandmata jätmise kohta ühingule kirjalikult teatavaks 30 päeva jooksul nimekirja kandmise taotluse esitamisest arvates. Otsuses näidatakse selle põhjus ja õiguslik alus.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (8) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (9) Maksu- ja Tolliamet avaldab nimekirja oma veebilehel.

§ 5.   Nimekirjast kustutamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta, kui Maksu- ja Tolliameti hinnangul ei vasta ühingu tegevus tulumaksuseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud nimekirja kandmise tingimusele või kui ilmneb sama paragrahvi lõikes 4, 7 või 71 nimetatud asjaolu.

  (2) Hoiatuses märgib Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse ning kui lõikes 1 nimetatud puudus on kõrvaldatav, annab selle kõrvaldamiseks 30-päevase tähtaja.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (5) Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks pärast 30 päeva möödumist nimekirjast kustutamise hoiatuse esitamise päevast või 30 päeva jooksul puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest arvates. Otsuses näidatakse selle põhjus ja õiguslik alus.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (6) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (7) Ühingu enda nimekirjast kustutamise taotluse korral lõikeid 1–6 ei rakendata. Kirjalik taotlus nimekirjast kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (8) Maksu- ja Tolliamet kustutab ühingu nimekirjast otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 6.   Rakendussäte

  (1) Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json