Teksti suurus:

Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 57

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 5 lõikele 2 kinnitatud rakenduskava prioriteetse suuna „Veekaitse” meetme „Veemajandustaristu arendamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Terminid

  (1) Määruses kasutatakse termineid struktuuritoetuse seaduse, veeseaduse ning ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses:
  1) piirkondlik vee-ettevõtja on vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust enam kui 5000-le elanikule ning vähemalt kuuel reoveekogumisalal, millest vähemalt üks on üle 2000 ie reostuskoormusega;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  3) veeteenus on käesoleva määruse tähenduses ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi kaudu osutatav veevarustuse ning reovee ära juhtimise ja puhastamise teenus;
  4) rekonstrueerimine on olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega;
  5) rajamine on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega piirkondades, kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub;
  6) ehitamine on rekonstrueerimine või rajamine või mõlemad üheskoos;
  7) projekti piirkond on reoveekogumisala, reoveekogumisala osa või reoveekogumisalad, millel kavandatakse projekti tegevusi;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  8) kinnituskiri on rakendusüksuse kehtestatud vormis esitatud toetuse saaja kirjalik kinnitus, et ta on nõus toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega ning valmis projekti nende tingimuste kohaselt ellu viima;
  9) projekti kogumaksumus on projekti elluviimiseks tehtavate abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kogusumma;
  10) rahastamiskava on toetuse kasutamise kava aastate lõikes, millest toetuse saaja on kohustatud toetuse saamiseks kinni pidama;
  11) tehniline projekt on määruse lisa 1 kohaselt koostatud taotlusele lisatav dokument;
  12) projekti väljundinäitaja on näitaja, mis kirjeldab projekti käigus sisendite (ressursside) kasutamise tulemusena toodetud väljundit;
  13) projekti tulemusnäitaja on näitaja, mis kirjeldab projekti väljundite kasutusse võtmise tulemusena projekti järgselt saavutatud olukorda ja panust meetme tegevuste väljundnäitajasse;
  14) projekti püsikulud on toetuse saaja kulud projekti tulemi säilitamiseks 5 aasta jooksul pärast projekti lõppemist;
  15) vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu;
  16) nõuetele mittevastav reoveekogumisala on riikliku statistika alusel § 6 lõikes 1 nimetatud direktiivide nõuetele mittevastav reoveekogumisala, mis vajab nõuetele vastavuse saavutamiseks täiendavaid investeeringuid.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk ja väljundinäitajad

  (1) Toetuse andmise eesmärk on tagada kvaliteedinõuetele vastav joogivesi enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides ja reovee kokku kogumine ning puhastamine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (edaspidi ie).

  (2) Toetuse abil ellu viidud projekt peab panustama vähemalt ühte meetme tegevuste väljundinäitajasse (edaspidi projekti tulemusnäitaja), milleks on:
  1) täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhusama veevarustuse abil;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  2) täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama reoveepuhastuse teenus.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 4.   Rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusele nr 297 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine” Kliimaministeerium (edaspidi rakendusasutus).
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusele nr 297 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine” Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr 

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Meetme raames on toetatavad järgmised tegevused:
  1) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rajamine;
  2) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;
  3) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rajamine;
  4) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine;
  5) enam kui 2000 inimest teenindava ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine.

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (3) Settetöötlussüsteemi rajamisel ja rekonstrueerimisel toetatakse järgmisi tegevusi:
  1) tihendus ja tahendussüsteemide ehitamist;
  2) sette käitlemiseks keskuste ehitamist, kus teenindatakse toetuse saaja teeninduspiirkonda, mis on vähemalt piirkondliku vee-ettevõtja suuruses;
  3) sette käitlemiseks keskuste ehitamisel toetatakse kõiki sette käitlemiseks vajalikke seadmeid ja süsteeme ning eriotstarbelisi liiklusvahendeid.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (4) Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud prioriteetseid tegevusi ei toetata, kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, veekasutuse aruande või vee terviseohutuse infosüsteemi kohaselt on projekti piirkonnas tarvis teha ka § 6 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud prioriteetseid tegevusi ent neid tegevusi projekti raames ei tehta.
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (6) Nõuetele mittevastava reoveekogumisala vastavus § 6 lõikes 1 sätestatud direktiivide nõuetele tuleb tagada taotluses hõlmatud kohaliku omavalitsusüksuse piires ühe taotluse raames ning antud kohaliku omavalitsusüksuse piires ei saa enne vastava taotluse rahuldamise otsust teiste reoveekogumisalade osas taotlusi rahuldada.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 6.   Rahastamise prioriteedid

  (1) Toetuse andmisel arvestatakse tegevuste prioriteetsusega Euroopa Liidu õigusaktide nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, lk 1) ja nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta, nõudeid arvesse võttes.

  (2) Prioriteetsed tegevused reastatuna olulisuse järgi, kus esimene on kõige olulisem ja viimane vähim oluline, on järgmised:
  1) reoveepuhastite, veehaarete või veetöötlusseadmete ehitamine;
  2) ühiskanalisatsiooni torustike rajamine, vajadusel koos ühisveevärgi torustike rajamisega, kui see on kavandatud ühiskanalisatsiooniga samasse kaevikusse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine;
[RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  3) [kehtetu - RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  4) ühisveevärgi torustike ehitamine.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 7.   Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  (1) Kui määruse alusel antav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõike 1 tähenduses, järgitakse toetuse andmisel Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” (2012/21/EL) tingimusi.

  (2) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, järgitakse abi andmisel Komisjoni 25. aprilli 2012. a määruse (EÜ) nr 360/2012, „Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes”, tingimusi.

  (3) [Kehtetu - RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood algab ja lõpeb taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeval.

  (2) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui käesoleva määruse jõustumise aeg ning lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2023.

§ 9.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Kulu on abikõlblik, kui see vastab Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-dele 2 ja 5 ning käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (2) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) projekti kulud, mis on seotud projekti väljundite loomisega § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimisel ning meetme tulemuste ja projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks;
  2) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi liitumispunkti ümberehituse või rajamisega seotud kulud ja ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatiste elektrivõrguga liitumise tasud;
  3) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitus kinnistul, kui torustiku rajamine läbi kinnistu on tehniliselt ja majanduslikult parim lahendus kõrvalasuvale kinnistule liitumisvõimaluse tagamiseks;
  4) kulud siirde-, kerg- ja liht-katendiga juurdepääsuteede ehitamiseks rajatisest avalikult kasutatava teeni ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste teenindamiseks;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  5) kulud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatise ehitamise käigus rikutud teekatte taastamiseks mahus, mis on vajalik majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” sätestatud nõuete täitmiseks;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  6) projektijuhtimise teenuse kulu;
  7) projektijuhi personalikul;.
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  8) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamisel hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud kulud;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  9) sademeveesüsteemide ehitamise kulud lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.
[RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]

  (3) Abikõlblike kulude puhul kehtivad järgmised piirangud:
  1) kulud ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi teenindamiseks vajaliku maa omandamiseks või kasutusõiguse seadmiseks, ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste omandamiseks või kasutusõiguse seadmiseks, sealhulgas asjakohased tasud ja lõivud, võivad moodustada maksimaalselt 10% projekti abikõlblikest kuludest;
  2) projekti abikõlblike kulude maksimaalne summa on 25 000 000 eurot;
[RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  3) projekti abikõlblike kulude minimaalne summa käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste rahastamiseks on summaarselt 200 000 eurot;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  4) uutele kinnistutele ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumise võimaluse loomisel ei või abikõlblike kulude suurus ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta olla suurem kui 6000 eurot, välja arvatud, kui käesoleva määruse lisa 1 kohase tehnilise projekti alternatiivide võrdluse tulemusel on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine parim alternatiiv;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  5) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuste rahastamise korral on nende tegevuste tegemiseks toetuse maksimaalne summa 10 000 000 eurot;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  6) käesoleva määruse § 9 lõike 2 punktis 7 nimetatud kulud on abikõlblikud juhul kui projektijuht töötab ühe või mitme projekti raames ühe ja sama toetuse saaja juures.
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]

  (4) Abikõlblikud ei ole lisaks ühendmääruse §-s 4 nimetatud kuludele:
  1) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi hooldamiseks vajaliku eriotstarbelise liiklusvahendi soetamine;
  2) [kehtetu - RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  3) käibemaks, välja arvatud, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt ei ole käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  4) kasutatud seadme ostmise kulud;
[RT I, 30.09.2015, 1 - jõust. 03.10.2016]
  5) eraldiseisvate ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadmete väljavahetamise kulud, mis ei panusta § 3 lg 2 väljundnäitajatesse;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  6) ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööde kulud;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  7) eraldiseisvate tuletõrje veevarustuse rajatiste ehitamine;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  8) hoonestamata kinnistute ja arenduspiirkondades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluse rajamine.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 10.   Toetuse osakaal ja taotlusvooru eelarve

  (1) Toetuse maksimaalne osakaal on Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava prioriteetse suuna „Veekaitse” kaasfinantseerimise määrast lähtuvalt 85% projekti abikõlblikest kuludest. Projekti riigiabina antava toetuse osakaal abikõlblikest kuludest arvutatakse määruse lisas 2 esitatud metoodika järgi. Vähese tähtsusega abi andmisel on toetuse osakaal 65% projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud juhul kui taotlejaks on piirkondlik vee-ettevõtja, kelle puhul on toetuse osakaal 80%.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Kui taotlejaks on piirkondlik vee-ettevõtja, kellel puudub laenuvõimekus projekti omafinantseeringu tagamiseks täies ulatuses, on tal projekti omafinantseeringust puudujääva osa katmiseks õigus taotleda täiendavat riigiabi Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

  (3) Projekti omafinantseeringuna ei käsitleta Euroopa Liidu institutsioonide ja muude välisabifondide antud tagastamatuid ja tagastatavaid toetusi.

  (4) Taotlusvooru eelarve ja taotlemise tüübi kinnitab rakendusasutuse juht. Kui taotluse täielik rahuldamine ei ole taotlusvooru eelarve tõttu võimalik, võib rakendusasutus taotlusvooru eelarvet rakendusüksuse ettepanekul suurendada.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 11.   Taotlusvooru avamine ja lõppemine

  (1) Toetust antakse voorupõhiselt. Informatsioon taotlusvooru avamise ja lõppemise kohta avaldatakse kahes üleriigilises päevalehes ja rakendusüksuse veebilehel vähemalt 7 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (2) Taotlusvoorude väljakuulutamise ja lõppenuks kuulutamise korraldab rakendusüksus.

3. peatükk Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 12.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja võib olla ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu.

  (11) Vähese tähtsusega abi taotlemisel peab taotleja olema ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, kuid projektipiirkonna veemajandustaristu ei pea kuuluma taotlejale.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Taotlejale esitatakse järgmised nõuded:
  1) taotleja peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” (edaspidi taotluste menetlemise määrus) §-des 2 ja 3 nimetatud nõuetele;
  2) taotleja on majanduslikult jätkusuutlik;
  3) taotleja on kooskõlastanud projekti piirkonnas veeteenuse hinna Konkurentsiametiga;
  4) projekti raames rekonstrueeritav veemajandustaristu peab kuuluma täies mahus taotlejale, välja arvatud vähese tähtsusega abi taotlemisel;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  5) taotlejal on taotlemise hetkel õigus ehitatava veemajandustaristu aluse maa kasutamiseks rajatise amortisatsiooniaja vältel, välja arvatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike puhul.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  6) [kehtetu - RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Taotlejal on projekti omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus, kui on täidetud taotluste menetlemise määruse § 3 lõikes 2 sätestatud tingimused ning taotleja suudab tõendada, et suudab vastavad kulud tasuda. Kui projekti omafinantseeringu või mitteabikõlblike kulude tasumisse panustab kohaliku omavalitsuse üksus peab olema täidetud ka taotluste menetlemise määruse § 3 lõikes 4 sätestatud nõue.

§ 13.   Nõuded toetuse taotlusele

  (1) Taotlus peab lisaks taotluse menetlemise määruse § 4 lõikes 1 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlusvormi kõik taotlejale kohalduvad lahtrid peavad olema täidetud, taotlus ja selle lisad peavad olema omavahel kooskõlas;
  2) taotlusest peab selguma, millise probleemi lahendamiseks toetust taotletakse, valitud lahendus ja selle põhjendatus, projekti eesmärk, projekti tulemus ning tulemuste seotus §-s 3 nimetatud toetuse andmise eesmärgiga;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  3) taotlusest peab selguma projekti tulemusnäitaja sihttase, projekti väljundinäitajad ning projekti tegevustega loodavad väljundid. Tulemusnäitajad peavad otseselt panustama käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud meetme tegevuste väljundnäitajatesse.
  4) kui taotleja taotleb projektile või on saanud projektile või projekti üksikutele toimingutele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta sellekohase teabe;
  5) toetuse kasutamise ajakava peab olema järgitav ja seotud projekti rahastamiskavaga. Taotluses planeeritud tegevus peab olema elluviidav taotluses märgitud aja kestel, mis on kooskõlas käesoleva määruse §-s 8 sätestatud abikõlblikkuse perioodiga;
  6) taotluses nimetatud projekti tegevused peavad olema põhjendatud, kuluefektiivsed ja seotud projekti väljundite loomisega;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  7) taotluses planeeritud tegevus peab olema kooskõlas Euroopa Liidu ja riigisiseste õigusaktidega, sealhulgas kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga;
  71) kui projekti piirkonnas on veeteenuse tarbijaks ettevõtja (v.a § 2 lg 2 punktis 15 nimetatud vee-ettevõtja), kelle tarbimine moodustab olulise osa veeteenuse tarbimisest, on toetuse andmise eeltingimuseks see, et nimetatud ettevõtja osaleb temaga seotud kulude hüvitamises vastavalt saastaja maksab põhimõttele;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  8) kui taotleja on taotluse esitamise ja sellele eelneva kahe majandusaasta jooksul saanud vähese tähtsusega abi, esitab ta sellekohase teabe;
  9) taotlus sisaldab teavitusnõuete täitmiseks kavandatavate tegevuste kirjeldust;
  10) projekt peab olema teostatav.

  (2) Taotlus peab sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) kinnitus, et projekti raames rekonstrueeritav veemajandustaristu kuulub täies mahus taotlejale ning taotlejal on taristu aluse maa kasutamise õigus;
  2) [kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  3) tehniline projekt, mis on koostatud vastavalt käesoleva määruse lisa 1 esitatud juhendile ning mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui üks aasta;
  4) projekti käesoleva määruse lisa 2 esitatud juhendi kohaselt tehtud majandus- ja finantsanalüüs;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  5) [kehtetu - RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  6) [kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  7) kinnituskiri, milles taotleja kinnitab kirjalikult omafinantseeringu olemasolu ja valmisolekut projekti rahastamiseks nõutud ulatuses. Kinnituskirjale lisatakse dokumendid, mille alusel taotleja tõendab, et suudab omafinantseeringu ja projekti mitteabikõlblikud kulud tasuda, kui see ei nähtu avalikult kättesaadavast dokumendist;
  8) punktis 17 nimetatud nõuetele vastav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või interneti aadress, millelt kava on leitav;
  9) Keskkonnaameti ja Terviseameti kooskõlastused projekti piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ning kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsus arendamise kava kinnitamise kohta;
  91) kehtiv Konkurentsiameti otsus projekti piirkonna veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  92) kehtiv reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  10) kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu tähtajaline otsus vee-ettevõtja määramise kohta ja vee-ettevõtja ning kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud kontsessioonileping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks, kui see on asjakohane;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  11) kui projekti tegevused toimuvad reoveekogumisalal, mille ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteem hõlmab mitme kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumit, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele vastav mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimusi sätestav omavalitsuste vaheline leping;
  12) kui projekti elluviimiseks soetatakse käesoleva määruse § 9 lõike 3 punktis 1 nimetatud rajatised, sõltumatu eksperdi antud hinnang rajatiste turuväärtusele, mis on valminud kuni 90 kalendripäeva enne taotluse esitamist, ning rajatiste omaniku nõusolek rajatiste võõrandamiseks;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  13) kui projektis kavandatakse joogiveekvaliteedi parandamisele suunatud tegevusi, joogivee analüüsiakt, kust selguvad probleemsed kvaliteedinäitajad. Proovivõtumeetod peab olema kooskõlas keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruse nr 30 „Proovivõtumeetodid” nõuetega. Proove peab võtma veeseaduse § 122 lõike 1 tähenduses atesteeritud isik ning analüüse peab läbi viima veeseaduse § 121 lõikele 24 vastav akrediteeritud katselabor. Proov tuleb võtta võrku juhitavast veest ja tarbija juurest;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  14) kui projektis kavandatakse reoveekäitluse tõhustamisele suunatud tegevusi, heitvee analüüsiakt, kust selgub, kas ja milliste heitvee reostusnäitajate puhul ei suudeta vee erikasutusloa nõudeid täita. Proovivõtumeetod peab olema kooskõlas vee erikasutusloas toodud nõuetega ning keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruse nr 30 „Proovivõtumeetodid” nõuetega. Proove peab võtma veeseaduse § 122 lõike 1 tähenduses atesteeritud isik ning analüüse peab läbi viima veeseaduse § 121 lõikele 24 vastav akrediteeritud katselabor. Proov tuleb võtta vee erikasutusloas määratud proovivõtukohast;
  15) kui projektis kavandatakse amortiseerunud ehitiste või rajatiste rekonstrueerimist või asendamist, esitatakse rakendusüksuse nõudmisel ehitusseadustiku kohane ehitise auditi või ehitusprojekti ekspertiis, mis ei ole vanem kui 1 aasta ja mis tõendab, kas ja millises ulatuses on ehitise või rajatise rekonstrueerimine või asendamine vajalik;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  16) kui projektis kavandatakse ühisveevärgi või -kanalisatsioonitorustiku rajamist kinnistuteni uute liitumisvõimaluste loomise eesmärgil, nende kinnistute omanike kinnitused, et nad soovivad arendatava süsteemiga liituda;
  17) taotleja kinnitus, et kohalikul omavalitsusel, kelle haldusterritooriumil soovitakse ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi arendada, on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele vastav ning ajakohane ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  18) dokumendid või viited dokumentidele, Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” artikli 4 tähenduses, millega on antud ettevõtjale õigus üldist majandushuvi pakkuvat teenust taotlusega hõlmatud piirkonnas osutada;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  19) projekti omafinantseeringu olemasolu tõendavad dokumendid;
  20) taotleja kinnitus, et ta ei ole võtnud tööle Eestis ilma seadusliku aluseta viibivat isikut, kellel puudub õiguslik alus Eestis töötamiseks;
  21) kui § 12 lõikes 11 ja lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul ei ole taotleja veemajandustaristu omanik, tuleb esitada leping varade omanikuga, millega antakse taotlejale õigus töid teostada;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  22) Kinnitus selle kohta, et joogiveetöötluse või reoveepuhasti ehitamise järgselt määrab taotleja sellele pädeva isiku, kes vastutab rajatise nõuetekohase toimimise eest ning kes on läbinud iga seitsme aasta järel vähemalt 80-tunnilise täiendkoolituse joogivee- ning reoveekäitlusrajatiste opereerimise valdkonnas või omab kutse- või pädevustunnistust, mille kvalifikatsiooninõuded põhinevad kutseseadusel alusel määratud kutsestandardis toodud nõuetel.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 14.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja tingimustele;
  2) esitama rakendusüksuse nõudmisel täiendavat teavet rakendusüksuse määratud tähtaja jooksul;
  3) võimaldama ja osutama igakülgset abi taotluses esitatud teabe kontrollimiseks kavandatava tegevuse asukohas;
  4) teavitama viivitamata rakendusüksust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  5) tõendama omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkust;
  6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

4. peatükk Taotluse esitamine ja menetlemine 

§ 15.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse rakendusüksusele hiljemalt taotlusvooru tähtajaks ning lisatakse sellele käesoleva määruse § 13 lõikes 2 nimetatud dokumendid.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Taotlusvooru tähtaja jooksul taotluse esitamata jätmisel esitamise tähtaega ei ennistata ja taotlus jäetakse otsusega vastu võtmata.

  (3) Taotlus esitatakse rakendusüksusele struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse esitamisel lähtutakse registri andmeväljadest.
[RT I, 30.09.2016, 1 - jõust. 03.10.2016]

  (4) Taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks võib esitada ühe või mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil ja ühe või mitme reoveekogumisala piires.

  (5) Taotleja võib jooksva taotlemise korral ühes taotlusvoorus esitada ühe projekti teostamiseks ühe taotluse. Taotleja võib jooksva taotlemise korral esitada taotluse samas taotlusvoorus uuesti, kui taotluse suhtes tehti taotluse rahuldamata jätmise otsus põhjusel, et taotlus ei vastanud nõuetele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 16.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus tuleb esitada käesolevas määruses sätestatud nõuete ja tingimuste kohaselt. Taotlejal on õigus saada käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja nõuete kohta rakendusüksuselt selgitusi.

  (2) Rakendusüksus kontrollib 120 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seadusele ja selle alamaktidele ning käesoleva määruse nõuetele. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 45 kalendripäeva.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, taotluse hindamisest, taotlusele hindepunktide andmisest, ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest. Jooksva taotlemise korral taotlusi hindepunktide alusel pingeritta ei seata vaid kontrollitakse ainult, kas taotlus vastab § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (4) Voorulise taotlemise korral rahuldatakse eelisjärjekorras nõuetele mittevastavate reoveekogumisalade nõuetele vastavad taotlused neile hindepunkte andmata vaid kontrollitakse ainult, kas taotlus vastab § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 17.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse §-s 13 ning taotleja vastavust käesoleva määruse §-s 12 sätestatud nõuetele. Kui rakendusüksus avastab taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest taotlejale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt loetakse puudusega seotud nõue mittetäidetuks ning rakendusüksus võib jätta taotluse rahuldamata.

  (2) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui:
  1) taotleja, taotlus või selles kirjeldatud projekt ei vasta kas või ühele käesolevas määruses sätestatud nõudele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda teha taotleja juures või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 7 tähenduses taotluse nõuetele vastavuse kontrolli.

§ 18.   Taotluse hindamine

  (1) Nõuetele vastavat taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumide järgi:
  1) projekti vajalikkuse põhjendatus;
  2) projekti kuluefektiivsus.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud kriteerium loetakse täidetuks, kui taotluse hindamise tulemusena selgub, et:
  1) projekti eesmärgipüstitus ja tulemus on põhjendatud – on olemas probleem või kitsaskoht, mille lahendamiseks on projekt koostatud;
  2) projektis kavandatud tegevused ja kulud on vajalikud ning võimaldavad saavutada taotluses kirjeldatud projekti väljundid, mis võimaldavad jõuda projekti tulemuseni;
  3) projekti tegevuste ajakava on realistlik.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kriteerium loetakse täidetuks, kui taotluse hindamise tulemusena selgub, et:
  1) projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatud tegevused on kuluefektiivsed;
  2) planeeritud eelarve on realistlik, sealhulgas on selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve kokku pandud, planeeritud tulud ja kulud on vajalikud ja mõistlikud ning taotleja on võimeline projekti abikõlblikkuse perioodi järgseid püsikulusid rahastama.

  (4) Toetust antakse taotlusele, mis vastab lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele.

§ 181.   Hindepunktide andmine

  (1) Voorulise taotlemise korral antakse hindepunkte nõuetele vastavatele taotlustele käesoleva määruse §-s 182 sätestatud hindamiskriteeriumite järgi.

  (2) Käesoleva määruse § 182 nimetatud hindamiskriteeriumite põhjal reastatakse taotlused iga kriteeriumi alusel pingeritta, seejuures pingerea esimesel kohal asetsev taotlus saab 100 punkti. Pingereas iga järgmisel kohal asetseva taotluse punktide leidmiseks lahutatakse eespool asetseva taotluse punktidest maha järgmine jagatis: 100 jagatud nõuetele vastavate taotluste arvuga.

  (3) Taotlusele hindepunktide andmisel summeeritakse § 182 nimetatud hindamiskriteeriumite eest saadud punktid ja jagatakse hindamisel kasutatud hindamiskriteeriumite arvuga, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut.

  (4) Juhul kui taotluses planeeritud tegevus ei hõlma hindamiskriteeriumi valdkonda, ei anta taotlusele selle hindamiskriteeriumi osas hindepunkte.

  (5) Hindamiskriteeriumite põhjal järjestatud taotlused rahuldatakse alates suurima punktisumma saanud taotlusest taotlusvooru rahalise mahu piires.

  (6) Võrdse hindepunktide summa korral reastub kõrgemale kohale taotlus, mis hõlmab suuremat arvu tarbijaid.

  (7) Kui vastavaks tunnistatud taotluste maht on taotlusvooru eelarvest väiksem, rahastatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ilma hindepunkte andmata.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 182.   Taotluste hindamiskriteeriumid

  Taotlustele antakse hindepunkte järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) investeeringu suurus eurodes parema veevarustuse saava elaniku kohta projekti raames rekonstrueeritava või rajatava ühisveevärgi korral, kellele tagatakse kvaliteedinõuetele vastav joogivesi või varustuskindlus. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
  2) investeeringu suurus eurodes parema reoveepuhastuse saava elaniku kohta, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või rajatava ühiskanalisatsioonisüsteemi kaudu. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
  3) elanike arv, kellele projekti raames rekonstrueeritava või rajatava ühisveevärgi kaudu on tagatud parem veevarustus, nii kvaliteedinõuetele vastava joogivee kui varustuskindluse tagamisega. Suuremat elanike arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  4) elanike arv, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või rajatavate ühiskanalisatsioonisüsteemi abil. Suuremat elanike arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  5) ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimaluste kaetuse protsent reoveekogumisalal pärast projekti lõppu. Suurema kaetusega projekt reastub pingereas kõrgemale.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 19.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus

  (1) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise otsuse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad nõuetele ja taotlus vastab § 18 lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele.

  (2) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 117 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Juhul kui taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb käesoleva määruse § 16 lõike 2 kohaselt puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra, peab rakendusüksus tegema taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse mitte hiljem kui 147 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse lisaks taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 4 sätestatud andmetele, projekti rahastamiskava ning Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” artikli 4 punktides d, e ja f nimetatud andmed.

  (4) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui:
  1) esineb üks või mitu taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 2 või käesoleva määruse § 17 lõikes 2 nimetatud asjaoludest;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  2) taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlus jääb käesoleva määruse § 18 ja § 181 kohase hindamise tulemusel väljapoole taotlusvooru eelarvet.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 5 sätestatud andmed.

  (6) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks viivitamata. Otsus tehakse teatavaks elektrooniliselt.

  (7) Koos taotluse rahuldamise otsusega saadab rakendusüksus taotlejale kinnituskirja. Kui taotleja, kelle taotlus on rahuldatud, on nõus toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, tagastab ta kinnituskirja allkirjastatult rakendusüksusele 14 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (8) Kui taotleja ei tagasta kinnituskirja rakendusüksusele 14 kalendripäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, võib rakendusüksus tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (9) Kui toetuse saaja ei alusta projekti elluviimist 6 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi algusest arvates, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada. Projekti elluviimise alustamiseks loetakse taotluses kavandatud hanke väljakuulutamist.

§ 20.   Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Kui taotluse täielik rahuldamine ei ole taotlusvooru eelarve tõttu võimalik, võib taotleja nõusolekul taotletud toetuse summat vähendada või projekti tegevust muuta tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti tulemused.

  (2) Taotluse osalisel või kõrvaltingimusega rahuldamisel tuleb arvestada taotluste menetlemise määruse §-s 9 sätestatud tingimustega.

§ 21.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel taotluste menetlemise määruse §-des 10 ja 11 ning käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (11) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus peab rakendusüksuse nõudmisel vastama käesolevas määruses taotlusele ja selle lisadele sätestatud nõuetele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui soovitava muudatuse tõttu ei ole projekti tulemusi võimalik saavutada või tulemused ei vasta toetuse andmise eesmärkidele.

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 toodud asjaolu.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus 60 kalendripäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest arvates.

5. peatükk Toetuse saaja õigused ja kohustused 

§ 22.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja tagab struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud kohustuste täitmise, projekti juhtimise ja selle eduka elluviimise taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Toetuse saaja esitab riigihangete seaduse tähenduses riigihanke piirmäära ületavate hangete korral enne hanke väljakuulutamist rakendusüksusele hankedokumentide eelnõud.

  (3) Juhul kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris, esitatakse rakendusüksusele hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui tehingu eeldatav maksumus käibemaksuta on võrdne 20 000 euroga või sellest suurem ning hankelepingu koopia viivitamata pärast hankelepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui koos esimese maksetaotlusega.
[RT I, 10.11.2020, 1 - jõust. 13.11.2020]

  (4) Toetuse saaja kes ei pea järgima riigihangete seadust ei tohi funktsionaalselt koos toimiva või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike asjade, teenuste või ehitustööde ostmisel jaotada lepingut osadeks eesmärgiga eirata struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 toodud kohustust.

  (5) Toetuse saajal on kohustus taotlusega soetatud vara sihipäraselt kasutada vähemalt 15 aastat arvates toetuse saajale toetuse lõppmakse tegemist. Vara võõrandamisel peavad olema täidetud kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud tingimused ja vara uus omanik peab vastama kõikidele §-s 12 kehtestatud tingimustele toetuse saaja kohta. Vara võõrandamisel on toetuse saaja kohustatud sellest rakendusüksust viivitamata teavitama.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 23.   Toetuse saaja õigused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saajal on õigus ärakuulamisele ning võimalus esitada oma seisukohad haldusmenetluse seaduse §-s 40 ja struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud juhtudel ja korras.

6. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused 

§ 24.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vahe- ja lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtpäevadel elektrooniliselt struktuuritoetuse registri kaudu.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet, teavet edusammude kohta projekti eesmärgi, väljundite ja tulemuste saavutamisel ning hinnangut projekti eesmärgi, väljundnäitajate ning tulemuste saavutamise kohta projekti lõpuks.

  (3) Toetuse saaja esitab projekti vahearuande projekti iga aruandlusperioodi kohta. Aruandlusperioodi kestus ei ole üldjuhul pikem kui üks aasta.

  (4) Projekti lõpparuanne sisaldab vähemalt kogu projekti peamiste tegevuste ülevaadet, teavet projekti eesmärgi, väljundite ning tulemuste saavutamise kohta.

  (5) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande koos lõppmakse taotlusega.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (6) Rakendusüksusel on kohustus toetuse suuruse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks ning liigse hüvitamise välistamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21 artiklile 6 nõuda toetuse saajalt teabe esitamist vähemalt iga 3 aasta tagant pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu § 13 lõike 2 punktis 18 nimetatud dokumentide kehtivuse ajal ja nende lõppemise hetkel.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 25.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja vaid abikõlbliku kulu hüvitamiseks.

  (2) Toetust makstakse tegelike kulude alusel ühendmääruse §-s 14 toodud korras. Ühendmääruse § 14 lõike 1 punkti 2 alusel toetust makstes võib ühendmääruse § 14 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tingimustel teha makse ka otse tarnijale või töövõtjale.

  (3) Toetust makstakse riigiabi ettemaksena ühendmääruse §-des 19 ja 20 sätestatud korras.

  (4) Toetuse saaja esitab maksetaotluse ja ettemakse saamisel ettemakse kasutamise aruande rakendusüksuse kehtestatud vormil ja lisab sellele vähemalt järgmised dokumendid:
  1) hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind on 20 000 eurot või suurem käibemaksuta ja dokumente ei ole eelnevalt rakendusüksusele esitatud;
[RT I, 10.11.2020, 1 - jõust. 13.11.2020]
  2) leping, mille alusel on kohustus võetud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt rakendusüksusele esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hange on läbi viidud riigihangete registris;
  3) lepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;
  4) arve või muu raamatupidamisdokument;
  5) asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  6) kulu omafinantseeringu osas tasumist tõendav dokument, kui toetust makstakse ühendmääruse § 14 lõike 1 punkt 2 alusel;
  7) raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument;
  8) ettemakse korral kulude tasumise prognoos või ettemakse arve ning garantii, mis vastab ühendmääruse §-s 20 toodud tingimustele;
  9) garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping.

  (5) Rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsuses täiendada eelmises lõikes nõutud dokumentide loetelu.

  (6) Maksetaotlus esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu või registri väliselt elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile [email protected].

  (7) Maksetaotlus esitatakse vähemalt üks kord kvartalis, kui eelmisest maksetaotluse esitamisest arvates on kulu tekkinud.

  (8) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse, sealhulgas ettemakse kasutamise aruande ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust taotluse rahuldamise otsusele. Puuduste korral määrab rakendusüksus toetuse saajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub toetuse saajal puuduste kõrvaldamiseks.

  (9) Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruande menetlemise osaliselt või täielikult struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul.

  (10) Riigiabi ettemakse maksetaotlust menetleb rakendusüksus ühendmääruse § 12 lõikes 1 toodud tähtaja jooksul.

  (11) Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Lõppmakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lugenud projekti tegevused elluviiduks.

§ 26.   Finantskorrektsioonid

  (1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-des 45–47 ning ühendmääruse §-des 21–23 sätestatule.

  (2) Toetust nõutakse tagasi vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 48, arvestades Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” artiklit 6. Toetuse tagasimaksmist võib ajatada vastavalt ühendmääruse §-le 24.

  (3) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-s 49 sätestatule.

§ 27.   Vaiete menetlemine

  (1) Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele. Vaide lahendab rakendusüksus haldusemenetluse seaduses sätestatud korras.

  (2) Vaie lahendatakse 30 kalendripäeva jooksul rakendusüksusele vaide esitamisest arvates. Vaide lahendamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduse § 84 lõike 2 kohaselt.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 57

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 5 lõikele 2 kinnitatud rakenduskava prioriteetse suuna „Veekaitse” meetme „Veemajandustaristu arendamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Terminid

  (1) Määruses kasutatakse termineid struktuuritoetuse seaduse, veeseaduse ning ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses:
  1) piirkondlik vee-ettevõtja on vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust enam kui 5000-le elanikule ning vähemalt kuuel reoveekogumisalal, millest vähemalt üks on üle 2000 ie reostuskoormusega;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  3) veeteenus on käesoleva määruse tähenduses ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi kaudu osutatav veevarustuse ning reovee ära juhtimise ja puhastamise teenus;
  4) rekonstrueerimine on olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega;
  5) rajamine on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega piirkondades, kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub;
  6) ehitamine on rekonstrueerimine või rajamine või mõlemad üheskoos;
  7) projekti piirkond on reoveekogumisala, reoveekogumisala osa või reoveekogumisalad, millel kavandatakse projekti tegevusi;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  8) kinnituskiri on rakendusüksuse kehtestatud vormis esitatud toetuse saaja kirjalik kinnitus, et ta on nõus toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega ning valmis projekti nende tingimuste kohaselt ellu viima;
  9) projekti kogumaksumus on projekti elluviimiseks tehtavate abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kogusumma;
  10) rahastamiskava on toetuse kasutamise kava aastate lõikes, millest toetuse saaja on kohustatud toetuse saamiseks kinni pidama;
  11) tehniline projekt on määruse lisa 1 kohaselt koostatud taotlusele lisatav dokument;
  12) projekti väljundinäitaja on näitaja, mis kirjeldab projekti käigus sisendite (ressursside) kasutamise tulemusena toodetud väljundit;
  13) projekti tulemusnäitaja on näitaja, mis kirjeldab projekti väljundite kasutusse võtmise tulemusena projekti järgselt saavutatud olukorda ja panust meetme tegevuste väljundnäitajasse;
  14) projekti püsikulud on toetuse saaja kulud projekti tulemi säilitamiseks 5 aasta jooksul pärast projekti lõppemist;
  15) vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu;
  16) nõuetele mittevastav reoveekogumisala on riikliku statistika alusel § 6 lõikes 1 nimetatud direktiivide nõuetele mittevastav reoveekogumisala, mis vajab nõuetele vastavuse saavutamiseks täiendavaid investeeringuid.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk ja väljundinäitajad

  (1) Toetuse andmise eesmärk on tagada kvaliteedinõuetele vastav joogivesi enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides ja reovee kokku kogumine ning puhastamine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (edaspidi ie).

  (2) Toetuse abil ellu viidud projekt peab panustama vähemalt ühte meetme tegevuste väljundinäitajasse (edaspidi projekti tulemusnäitaja), milleks on:
  1) täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhusama veevarustuse abil;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  2) täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama reoveepuhastuse teenus.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 4.   Rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusele nr 297 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine” Kliimaministeerium (edaspidi rakendusasutus).
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusele nr 297 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine” Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr 

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Meetme raames on toetatavad järgmised tegevused:
  1) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rajamine;
  2) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;
  3) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rajamine;
  4) keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine;
  5) enam kui 2000 inimest teenindava ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine.

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (3) Settetöötlussüsteemi rajamisel ja rekonstrueerimisel toetatakse järgmisi tegevusi:
  1) tihendus ja tahendussüsteemide ehitamist;
  2) sette käitlemiseks keskuste ehitamist, kus teenindatakse toetuse saaja teeninduspiirkonda, mis on vähemalt piirkondliku vee-ettevõtja suuruses;
  3) sette käitlemiseks keskuste ehitamisel toetatakse kõiki sette käitlemiseks vajalikke seadmeid ja süsteeme ning eriotstarbelisi liiklusvahendeid.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (4) Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud prioriteetseid tegevusi ei toetata, kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, veekasutuse aruande või vee terviseohutuse infosüsteemi kohaselt on projekti piirkonnas tarvis teha ka § 6 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud prioriteetseid tegevusi ent neid tegevusi projekti raames ei tehta.
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (6) Nõuetele mittevastava reoveekogumisala vastavus § 6 lõikes 1 sätestatud direktiivide nõuetele tuleb tagada taotluses hõlmatud kohaliku omavalitsusüksuse piires ühe taotluse raames ning antud kohaliku omavalitsusüksuse piires ei saa enne vastava taotluse rahuldamise otsust teiste reoveekogumisalade osas taotlusi rahuldada.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 6.   Rahastamise prioriteedid

  (1) Toetuse andmisel arvestatakse tegevuste prioriteetsusega Euroopa Liidu õigusaktide nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, lk 1) ja nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta, nõudeid arvesse võttes.

  (2) Prioriteetsed tegevused reastatuna olulisuse järgi, kus esimene on kõige olulisem ja viimane vähim oluline, on järgmised:
  1) reoveepuhastite, veehaarete või veetöötlusseadmete ehitamine;
  2) ühiskanalisatsiooni torustike rajamine, vajadusel koos ühisveevärgi torustike rajamisega, kui see on kavandatud ühiskanalisatsiooniga samasse kaevikusse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine;
[RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  3) [kehtetu - RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  4) ühisveevärgi torustike ehitamine.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 7.   Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  (1) Kui määruse alusel antav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõike 1 tähenduses, järgitakse toetuse andmisel Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” (2012/21/EL) tingimusi.

  (2) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, järgitakse abi andmisel Komisjoni 25. aprilli 2012. a määruse (EÜ) nr 360/2012, „Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes”, tingimusi.

  (3) [Kehtetu - RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood algab ja lõpeb taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeval.

  (2) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui käesoleva määruse jõustumise aeg ning lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2023.

§ 9.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Kulu on abikõlblik, kui see vastab Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-dele 2 ja 5 ning käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (2) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) projekti kulud, mis on seotud projekti väljundite loomisega § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimisel ning meetme tulemuste ja projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks;
  2) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi liitumispunkti ümberehituse või rajamisega seotud kulud ja ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatiste elektrivõrguga liitumise tasud;
  3) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitus kinnistul, kui torustiku rajamine läbi kinnistu on tehniliselt ja majanduslikult parim lahendus kõrvalasuvale kinnistule liitumisvõimaluse tagamiseks;
  4) kulud siirde-, kerg- ja liht-katendiga juurdepääsuteede ehitamiseks rajatisest avalikult kasutatava teeni ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste teenindamiseks;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  5) kulud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatise ehitamise käigus rikutud teekatte taastamiseks mahus, mis on vajalik majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” sätestatud nõuete täitmiseks;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  6) projektijuhtimise teenuse kulu;
  7) projektijuhi personalikul;.
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  8) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamisel hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud kulud;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  9) sademeveesüsteemide ehitamise kulud lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.
[RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]

  (3) Abikõlblike kulude puhul kehtivad järgmised piirangud:
  1) kulud ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi teenindamiseks vajaliku maa omandamiseks või kasutusõiguse seadmiseks, ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste omandamiseks või kasutusõiguse seadmiseks, sealhulgas asjakohased tasud ja lõivud, võivad moodustada maksimaalselt 10% projekti abikõlblikest kuludest;
  2) projekti abikõlblike kulude maksimaalne summa on 25 000 000 eurot;
[RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  3) projekti abikõlblike kulude minimaalne summa käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste rahastamiseks on summaarselt 200 000 eurot;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  4) uutele kinnistutele ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumise võimaluse loomisel ei või abikõlblike kulude suurus ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta olla suurem kui 6000 eurot, välja arvatud, kui käesoleva määruse lisa 1 kohase tehnilise projekti alternatiivide võrdluse tulemusel on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine parim alternatiiv;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  5) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuste rahastamise korral on nende tegevuste tegemiseks toetuse maksimaalne summa 10 000 000 eurot;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  6) käesoleva määruse § 9 lõike 2 punktis 7 nimetatud kulud on abikõlblikud juhul kui projektijuht töötab ühe või mitme projekti raames ühe ja sama toetuse saaja juures.
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]

  (4) Abikõlblikud ei ole lisaks ühendmääruse §-s 4 nimetatud kuludele:
  1) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi hooldamiseks vajaliku eriotstarbelise liiklusvahendi soetamine;
  2) [kehtetu - RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  3) käibemaks, välja arvatud, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt ei ole käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  4) kasutatud seadme ostmise kulud;
[RT I, 30.09.2015, 1 - jõust. 03.10.2016]
  5) eraldiseisvate ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadmete väljavahetamise kulud, mis ei panusta § 3 lg 2 väljundnäitajatesse;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  6) ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööde kulud;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  7) eraldiseisvate tuletõrje veevarustuse rajatiste ehitamine;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  8) hoonestamata kinnistute ja arenduspiirkondades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluse rajamine.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 10.   Toetuse osakaal ja taotlusvooru eelarve

  (1) Toetuse maksimaalne osakaal on Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava prioriteetse suuna „Veekaitse” kaasfinantseerimise määrast lähtuvalt 85% projekti abikõlblikest kuludest. Projekti riigiabina antava toetuse osakaal abikõlblikest kuludest arvutatakse määruse lisas 2 esitatud metoodika järgi. Vähese tähtsusega abi andmisel on toetuse osakaal 65% projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud juhul kui taotlejaks on piirkondlik vee-ettevõtja, kelle puhul on toetuse osakaal 80%.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Kui taotlejaks on piirkondlik vee-ettevõtja, kellel puudub laenuvõimekus projekti omafinantseeringu tagamiseks täies ulatuses, on tal projekti omafinantseeringust puudujääva osa katmiseks õigus taotleda täiendavat riigiabi Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

  (3) Projekti omafinantseeringuna ei käsitleta Euroopa Liidu institutsioonide ja muude välisabifondide antud tagastamatuid ja tagastatavaid toetusi.

  (4) Taotlusvooru eelarve ja taotlemise tüübi kinnitab rakendusasutuse juht. Kui taotluse täielik rahuldamine ei ole taotlusvooru eelarve tõttu võimalik, võib rakendusasutus taotlusvooru eelarvet rakendusüksuse ettepanekul suurendada.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 11.   Taotlusvooru avamine ja lõppemine

  (1) Toetust antakse voorupõhiselt. Informatsioon taotlusvooru avamise ja lõppemise kohta avaldatakse kahes üleriigilises päevalehes ja rakendusüksuse veebilehel vähemalt 7 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (2) Taotlusvoorude väljakuulutamise ja lõppenuks kuulutamise korraldab rakendusüksus.

3. peatükk Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 12.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja võib olla ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu.

  (11) Vähese tähtsusega abi taotlemisel peab taotleja olema ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, kuid projektipiirkonna veemajandustaristu ei pea kuuluma taotlejale.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Taotlejale esitatakse järgmised nõuded:
  1) taotleja peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” (edaspidi taotluste menetlemise määrus) §-des 2 ja 3 nimetatud nõuetele;
  2) taotleja on majanduslikult jätkusuutlik;
  3) taotleja on kooskõlastanud projekti piirkonnas veeteenuse hinna Konkurentsiametiga;
  4) projekti raames rekonstrueeritav veemajandustaristu peab kuuluma täies mahus taotlejale, välja arvatud vähese tähtsusega abi taotlemisel;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  5) taotlejal on taotlemise hetkel õigus ehitatava veemajandustaristu aluse maa kasutamiseks rajatise amortisatsiooniaja vältel, välja arvatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike puhul.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  6) [kehtetu - RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Taotlejal on projekti omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus, kui on täidetud taotluste menetlemise määruse § 3 lõikes 2 sätestatud tingimused ning taotleja suudab tõendada, et suudab vastavad kulud tasuda. Kui projekti omafinantseeringu või mitteabikõlblike kulude tasumisse panustab kohaliku omavalitsuse üksus peab olema täidetud ka taotluste menetlemise määruse § 3 lõikes 4 sätestatud nõue.

§ 13.   Nõuded toetuse taotlusele

  (1) Taotlus peab lisaks taotluse menetlemise määruse § 4 lõikes 1 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlusvormi kõik taotlejale kohalduvad lahtrid peavad olema täidetud, taotlus ja selle lisad peavad olema omavahel kooskõlas;
  2) taotlusest peab selguma, millise probleemi lahendamiseks toetust taotletakse, valitud lahendus ja selle põhjendatus, projekti eesmärk, projekti tulemus ning tulemuste seotus §-s 3 nimetatud toetuse andmise eesmärgiga;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  3) taotlusest peab selguma projekti tulemusnäitaja sihttase, projekti väljundinäitajad ning projekti tegevustega loodavad väljundid. Tulemusnäitajad peavad otseselt panustama käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud meetme tegevuste väljundnäitajatesse.
  4) kui taotleja taotleb projektile või on saanud projektile või projekti üksikutele toimingutele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta sellekohase teabe;
  5) toetuse kasutamise ajakava peab olema järgitav ja seotud projekti rahastamiskavaga. Taotluses planeeritud tegevus peab olema elluviidav taotluses märgitud aja kestel, mis on kooskõlas käesoleva määruse §-s 8 sätestatud abikõlblikkuse perioodiga;
  6) taotluses nimetatud projekti tegevused peavad olema põhjendatud, kuluefektiivsed ja seotud projekti väljundite loomisega;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  7) taotluses planeeritud tegevus peab olema kooskõlas Euroopa Liidu ja riigisiseste õigusaktidega, sealhulgas kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga;
  71) kui projekti piirkonnas on veeteenuse tarbijaks ettevõtja (v.a § 2 lg 2 punktis 15 nimetatud vee-ettevõtja), kelle tarbimine moodustab olulise osa veeteenuse tarbimisest, on toetuse andmise eeltingimuseks see, et nimetatud ettevõtja osaleb temaga seotud kulude hüvitamises vastavalt saastaja maksab põhimõttele;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  8) kui taotleja on taotluse esitamise ja sellele eelneva kahe majandusaasta jooksul saanud vähese tähtsusega abi, esitab ta sellekohase teabe;
  9) taotlus sisaldab teavitusnõuete täitmiseks kavandatavate tegevuste kirjeldust;
  10) projekt peab olema teostatav.

  (2) Taotlus peab sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) kinnitus, et projekti raames rekonstrueeritav veemajandustaristu kuulub täies mahus taotlejale ning taotlejal on taristu aluse maa kasutamise õigus;
  2) [kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  3) tehniline projekt, mis on koostatud vastavalt käesoleva määruse lisa 1 esitatud juhendile ning mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui üks aasta;
  4) projekti käesoleva määruse lisa 2 esitatud juhendi kohaselt tehtud majandus- ja finantsanalüüs;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  5) [kehtetu - RT I, 18.02.2020, 2 - jõust. 21.02.2020]
  6) [kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  7) kinnituskiri, milles taotleja kinnitab kirjalikult omafinantseeringu olemasolu ja valmisolekut projekti rahastamiseks nõutud ulatuses. Kinnituskirjale lisatakse dokumendid, mille alusel taotleja tõendab, et suudab omafinantseeringu ja projekti mitteabikõlblikud kulud tasuda, kui see ei nähtu avalikult kättesaadavast dokumendist;
  8) punktis 17 nimetatud nõuetele vastav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või interneti aadress, millelt kava on leitav;
  9) Keskkonnaameti ja Terviseameti kooskõlastused projekti piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ning kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsus arendamise kava kinnitamise kohta;
  91) kehtiv Konkurentsiameti otsus projekti piirkonna veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  92) kehtiv reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  10) kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu tähtajaline otsus vee-ettevõtja määramise kohta ja vee-ettevõtja ning kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud kontsessioonileping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks, kui see on asjakohane;
[RT I, 07.01.2016, 2 - jõust. 10.01.2016]
  11) kui projekti tegevused toimuvad reoveekogumisalal, mille ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteem hõlmab mitme kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumit, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele vastav mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimusi sätestav omavalitsuste vaheline leping;
  12) kui projekti elluviimiseks soetatakse käesoleva määruse § 9 lõike 3 punktis 1 nimetatud rajatised, sõltumatu eksperdi antud hinnang rajatiste turuväärtusele, mis on valminud kuni 90 kalendripäeva enne taotluse esitamist, ning rajatiste omaniku nõusolek rajatiste võõrandamiseks;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  13) kui projektis kavandatakse joogiveekvaliteedi parandamisele suunatud tegevusi, joogivee analüüsiakt, kust selguvad probleemsed kvaliteedinäitajad. Proovivõtumeetod peab olema kooskõlas keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruse nr 30 „Proovivõtumeetodid” nõuetega. Proove peab võtma veeseaduse § 122 lõike 1 tähenduses atesteeritud isik ning analüüse peab läbi viima veeseaduse § 121 lõikele 24 vastav akrediteeritud katselabor. Proov tuleb võtta võrku juhitavast veest ja tarbija juurest;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  14) kui projektis kavandatakse reoveekäitluse tõhustamisele suunatud tegevusi, heitvee analüüsiakt, kust selgub, kas ja milliste heitvee reostusnäitajate puhul ei suudeta vee erikasutusloa nõudeid täita. Proovivõtumeetod peab olema kooskõlas vee erikasutusloas toodud nõuetega ning keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruse nr 30 „Proovivõtumeetodid” nõuetega. Proove peab võtma veeseaduse § 122 lõike 1 tähenduses atesteeritud isik ning analüüse peab läbi viima veeseaduse § 121 lõikele 24 vastav akrediteeritud katselabor. Proov tuleb võtta vee erikasutusloas määratud proovivõtukohast;
  15) kui projektis kavandatakse amortiseerunud ehitiste või rajatiste rekonstrueerimist või asendamist, esitatakse rakendusüksuse nõudmisel ehitusseadustiku kohane ehitise auditi või ehitusprojekti ekspertiis, mis ei ole vanem kui 1 aasta ja mis tõendab, kas ja millises ulatuses on ehitise või rajatise rekonstrueerimine või asendamine vajalik;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  16) kui projektis kavandatakse ühisveevärgi või -kanalisatsioonitorustiku rajamist kinnistuteni uute liitumisvõimaluste loomise eesmärgil, nende kinnistute omanike kinnitused, et nad soovivad arendatava süsteemiga liituda;
  17) taotleja kinnitus, et kohalikul omavalitsusel, kelle haldusterritooriumil soovitakse ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi arendada, on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele vastav ning ajakohane ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  18) dokumendid või viited dokumentidele, Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” artikli 4 tähenduses, millega on antud ettevõtjale õigus üldist majandushuvi pakkuvat teenust taotlusega hõlmatud piirkonnas osutada;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  19) projekti omafinantseeringu olemasolu tõendavad dokumendid;
  20) taotleja kinnitus, et ta ei ole võtnud tööle Eestis ilma seadusliku aluseta viibivat isikut, kellel puudub õiguslik alus Eestis töötamiseks;
  21) kui § 12 lõikes 11 ja lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul ei ole taotleja veemajandustaristu omanik, tuleb esitada leping varade omanikuga, millega antakse taotlejale õigus töid teostada;
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]
  22) Kinnitus selle kohta, et joogiveetöötluse või reoveepuhasti ehitamise järgselt määrab taotleja sellele pädeva isiku, kes vastutab rajatise nõuetekohase toimimise eest ning kes on läbinud iga seitsme aasta järel vähemalt 80-tunnilise täiendkoolituse joogivee- ning reoveekäitlusrajatiste opereerimise valdkonnas või omab kutse- või pädevustunnistust, mille kvalifikatsiooninõuded põhinevad kutseseadusel alusel määratud kutsestandardis toodud nõuetel.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 14.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja tingimustele;
  2) esitama rakendusüksuse nõudmisel täiendavat teavet rakendusüksuse määratud tähtaja jooksul;
  3) võimaldama ja osutama igakülgset abi taotluses esitatud teabe kontrollimiseks kavandatava tegevuse asukohas;
  4) teavitama viivitamata rakendusüksust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  5) tõendama omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkust;
  6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

4. peatükk Taotluse esitamine ja menetlemine 

§ 15.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse rakendusüksusele hiljemalt taotlusvooru tähtajaks ning lisatakse sellele käesoleva määruse § 13 lõikes 2 nimetatud dokumendid.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Taotlusvooru tähtaja jooksul taotluse esitamata jätmisel esitamise tähtaega ei ennistata ja taotlus jäetakse otsusega vastu võtmata.

  (3) Taotlus esitatakse rakendusüksusele struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse esitamisel lähtutakse registri andmeväljadest.
[RT I, 30.09.2016, 1 - jõust. 03.10.2016]

  (4) Taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks võib esitada ühe või mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil ja ühe või mitme reoveekogumisala piires.

  (5) Taotleja võib jooksva taotlemise korral ühes taotlusvoorus esitada ühe projekti teostamiseks ühe taotluse. Taotleja võib jooksva taotlemise korral esitada taotluse samas taotlusvoorus uuesti, kui taotluse suhtes tehti taotluse rahuldamata jätmise otsus põhjusel, et taotlus ei vastanud nõuetele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 16.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus tuleb esitada käesolevas määruses sätestatud nõuete ja tingimuste kohaselt. Taotlejal on õigus saada käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja nõuete kohta rakendusüksuselt selgitusi.

  (2) Rakendusüksus kontrollib 120 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seadusele ja selle alamaktidele ning käesoleva määruse nõuetele. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 45 kalendripäeva.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, taotluse hindamisest, taotlusele hindepunktide andmisest, ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest. Jooksva taotlemise korral taotlusi hindepunktide alusel pingeritta ei seata vaid kontrollitakse ainult, kas taotlus vastab § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (4) Voorulise taotlemise korral rahuldatakse eelisjärjekorras nõuetele mittevastavate reoveekogumisalade nõuetele vastavad taotlused neile hindepunkte andmata vaid kontrollitakse ainult, kas taotlus vastab § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 17.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse §-s 13 ning taotleja vastavust käesoleva määruse §-s 12 sätestatud nõuetele. Kui rakendusüksus avastab taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest taotlejale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt loetakse puudusega seotud nõue mittetäidetuks ning rakendusüksus võib jätta taotluse rahuldamata.

  (2) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui:
  1) taotleja, taotlus või selles kirjeldatud projekt ei vasta kas või ühele käesolevas määruses sätestatud nõudele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda teha taotleja juures või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 7 tähenduses taotluse nõuetele vastavuse kontrolli.

§ 18.   Taotluse hindamine

  (1) Nõuetele vastavat taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumide järgi:
  1) projekti vajalikkuse põhjendatus;
  2) projekti kuluefektiivsus.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud kriteerium loetakse täidetuks, kui taotluse hindamise tulemusena selgub, et:
  1) projekti eesmärgipüstitus ja tulemus on põhjendatud – on olemas probleem või kitsaskoht, mille lahendamiseks on projekt koostatud;
  2) projektis kavandatud tegevused ja kulud on vajalikud ning võimaldavad saavutada taotluses kirjeldatud projekti väljundid, mis võimaldavad jõuda projekti tulemuseni;
  3) projekti tegevuste ajakava on realistlik.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kriteerium loetakse täidetuks, kui taotluse hindamise tulemusena selgub, et:
  1) projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatud tegevused on kuluefektiivsed;
  2) planeeritud eelarve on realistlik, sealhulgas on selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve kokku pandud, planeeritud tulud ja kulud on vajalikud ja mõistlikud ning taotleja on võimeline projekti abikõlblikkuse perioodi järgseid püsikulusid rahastama.

  (4) Toetust antakse taotlusele, mis vastab lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele.

§ 181.   Hindepunktide andmine

  (1) Voorulise taotlemise korral antakse hindepunkte nõuetele vastavatele taotlustele käesoleva määruse §-s 182 sätestatud hindamiskriteeriumite järgi.

  (2) Käesoleva määruse § 182 nimetatud hindamiskriteeriumite põhjal reastatakse taotlused iga kriteeriumi alusel pingeritta, seejuures pingerea esimesel kohal asetsev taotlus saab 100 punkti. Pingereas iga järgmisel kohal asetseva taotluse punktide leidmiseks lahutatakse eespool asetseva taotluse punktidest maha järgmine jagatis: 100 jagatud nõuetele vastavate taotluste arvuga.

  (3) Taotlusele hindepunktide andmisel summeeritakse § 182 nimetatud hindamiskriteeriumite eest saadud punktid ja jagatakse hindamisel kasutatud hindamiskriteeriumite arvuga, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut.

  (4) Juhul kui taotluses planeeritud tegevus ei hõlma hindamiskriteeriumi valdkonda, ei anta taotlusele selle hindamiskriteeriumi osas hindepunkte.

  (5) Hindamiskriteeriumite põhjal järjestatud taotlused rahuldatakse alates suurima punktisumma saanud taotlusest taotlusvooru rahalise mahu piires.

  (6) Võrdse hindepunktide summa korral reastub kõrgemale kohale taotlus, mis hõlmab suuremat arvu tarbijaid.

  (7) Kui vastavaks tunnistatud taotluste maht on taotlusvooru eelarvest väiksem, rahastatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ilma hindepunkte andmata.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 182.   Taotluste hindamiskriteeriumid

  Taotlustele antakse hindepunkte järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) investeeringu suurus eurodes parema veevarustuse saava elaniku kohta projekti raames rekonstrueeritava või rajatava ühisveevärgi korral, kellele tagatakse kvaliteedinõuetele vastav joogivesi või varustuskindlus. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
  2) investeeringu suurus eurodes parema reoveepuhastuse saava elaniku kohta, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või rajatava ühiskanalisatsioonisüsteemi kaudu. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
  3) elanike arv, kellele projekti raames rekonstrueeritava või rajatava ühisveevärgi kaudu on tagatud parem veevarustus, nii kvaliteedinõuetele vastava joogivee kui varustuskindluse tagamisega. Suuremat elanike arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  4) elanike arv, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või rajatavate ühiskanalisatsioonisüsteemi abil. Suuremat elanike arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  5) ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimaluste kaetuse protsent reoveekogumisalal pärast projekti lõppu. Suurema kaetusega projekt reastub pingereas kõrgemale.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 19.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus

  (1) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise otsuse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad nõuetele ja taotlus vastab § 18 lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele.

  (2) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 117 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Juhul kui taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb käesoleva määruse § 16 lõike 2 kohaselt puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra, peab rakendusüksus tegema taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse mitte hiljem kui 147 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse lisaks taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 4 sätestatud andmetele, projekti rahastamiskava ning Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” artikli 4 punktides d, e ja f nimetatud andmed.

  (4) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui:
  1) esineb üks või mitu taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 2 või käesoleva määruse § 17 lõikes 2 nimetatud asjaoludest;
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]
  2) taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlus jääb käesoleva määruse § 18 ja § 181 kohase hindamise tulemusel väljapoole taotlusvooru eelarvet.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 5 sätestatud andmed.

  (6) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks viivitamata. Otsus tehakse teatavaks elektrooniliselt.

  (7) Koos taotluse rahuldamise otsusega saadab rakendusüksus taotlejale kinnituskirja. Kui taotleja, kelle taotlus on rahuldatud, on nõus toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, tagastab ta kinnituskirja allkirjastatult rakendusüksusele 14 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (8) Kui taotleja ei tagasta kinnituskirja rakendusüksusele 14 kalendripäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, võib rakendusüksus tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (9) Kui toetuse saaja ei alusta projekti elluviimist 6 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi algusest arvates, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada. Projekti elluviimise alustamiseks loetakse taotluses kavandatud hanke väljakuulutamist.

§ 20.   Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Kui taotluse täielik rahuldamine ei ole taotlusvooru eelarve tõttu võimalik, võib taotleja nõusolekul taotletud toetuse summat vähendada või projekti tegevust muuta tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti tulemused.

  (2) Taotluse osalisel või kõrvaltingimusega rahuldamisel tuleb arvestada taotluste menetlemise määruse §-s 9 sätestatud tingimustega.

§ 21.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel taotluste menetlemise määruse §-des 10 ja 11 ning käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (11) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus peab rakendusüksuse nõudmisel vastama käesolevas määruses taotlusele ja selle lisadele sätestatud nõuetele.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui soovitava muudatuse tõttu ei ole projekti tulemusi võimalik saavutada või tulemused ei vasta toetuse andmise eesmärkidele.

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 toodud asjaolu.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus 60 kalendripäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest arvates.

5. peatükk Toetuse saaja õigused ja kohustused 

§ 22.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja tagab struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud kohustuste täitmise, projekti juhtimise ja selle eduka elluviimise taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Toetuse saaja esitab riigihangete seaduse tähenduses riigihanke piirmäära ületavate hangete korral enne hanke väljakuulutamist rakendusüksusele hankedokumentide eelnõud.

  (3) Juhul kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris, esitatakse rakendusüksusele hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui tehingu eeldatav maksumus käibemaksuta on võrdne 20 000 euroga või sellest suurem ning hankelepingu koopia viivitamata pärast hankelepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui koos esimese maksetaotlusega.
[RT I, 10.11.2020, 1 - jõust. 13.11.2020]

  (4) Toetuse saaja kes ei pea järgima riigihangete seadust ei tohi funktsionaalselt koos toimiva või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike asjade, teenuste või ehitustööde ostmisel jaotada lepingut osadeks eesmärgiga eirata struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 toodud kohustust.

  (5) Toetuse saajal on kohustus taotlusega soetatud vara sihipäraselt kasutada vähemalt 15 aastat arvates toetuse saajale toetuse lõppmakse tegemist. Vara võõrandamisel peavad olema täidetud kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud tingimused ja vara uus omanik peab vastama kõikidele §-s 12 kehtestatud tingimustele toetuse saaja kohta. Vara võõrandamisel on toetuse saaja kohustatud sellest rakendusüksust viivitamata teavitama.
[RT I, 18.09.2018, 2 - jõust. 21.09.2018]

§ 23.   Toetuse saaja õigused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saajal on õigus ärakuulamisele ning võimalus esitada oma seisukohad haldusmenetluse seaduse §-s 40 ja struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud juhtudel ja korras.

6. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused 

§ 24.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vahe- ja lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtpäevadel elektrooniliselt struktuuritoetuse registri kaudu.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (2) Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet, teavet edusammude kohta projekti eesmärgi, väljundite ja tulemuste saavutamisel ning hinnangut projekti eesmärgi, väljundnäitajate ning tulemuste saavutamise kohta projekti lõpuks.

  (3) Toetuse saaja esitab projekti vahearuande projekti iga aruandlusperioodi kohta. Aruandlusperioodi kestus ei ole üldjuhul pikem kui üks aasta.

  (4) Projekti lõpparuanne sisaldab vähemalt kogu projekti peamiste tegevuste ülevaadet, teavet projekti eesmärgi, väljundite ning tulemuste saavutamise kohta.

  (5) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande koos lõppmakse taotlusega.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

  (6) Rakendusüksusel on kohustus toetuse suuruse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks ning liigse hüvitamise välistamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21 artiklile 6 nõuda toetuse saajalt teabe esitamist vähemalt iga 3 aasta tagant pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu § 13 lõike 2 punktis 18 nimetatud dokumentide kehtivuse ajal ja nende lõppemise hetkel.
[RT I, 23.02.2017, 1 - jõust. 26.02.2017]

§ 25.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja vaid abikõlbliku kulu hüvitamiseks.

  (2) Toetust makstakse tegelike kulude alusel ühendmääruse §-s 14 toodud korras. Ühendmääruse § 14 lõike 1 punkti 2 alusel toetust makstes võib ühendmääruse § 14 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tingimustel teha makse ka otse tarnijale või töövõtjale.

  (3) Toetust makstakse riigiabi ettemaksena ühendmääruse §-des 19 ja 20 sätestatud korras.

  (4) Toetuse saaja esitab maksetaotluse ja ettemakse saamisel ettemakse kasutamise aruande rakendusüksuse kehtestatud vormil ja lisab sellele vähemalt järgmised dokumendid:
  1) hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind on 20 000 eurot või suurem käibemaksuta ja dokumente ei ole eelnevalt rakendusüksusele esitatud;
[RT I, 10.11.2020, 1 - jõust. 13.11.2020]
  2) leping, mille alusel on kohustus võetud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt rakendusüksusele esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hange on läbi viidud riigihangete registris;
  3) lepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;
  4) arve või muu raamatupidamisdokument;
  5) asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  6) kulu omafinantseeringu osas tasumist tõendav dokument, kui toetust makstakse ühendmääruse § 14 lõike 1 punkt 2 alusel;
  7) raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument;
  8) ettemakse korral kulude tasumise prognoos või ettemakse arve ning garantii, mis vastab ühendmääruse §-s 20 toodud tingimustele;
  9) garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping.

  (5) Rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsuses täiendada eelmises lõikes nõutud dokumentide loetelu.

  (6) Maksetaotlus esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu või registri väliselt elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile [email protected].

  (7) Maksetaotlus esitatakse vähemalt üks kord kvartalis, kui eelmisest maksetaotluse esitamisest arvates on kulu tekkinud.

  (8) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse, sealhulgas ettemakse kasutamise aruande ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust taotluse rahuldamise otsusele. Puuduste korral määrab rakendusüksus toetuse saajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub toetuse saajal puuduste kõrvaldamiseks.

  (9) Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse ja ettemakse kasutamise aruande menetlemise osaliselt või täielikult struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul.

  (10) Riigiabi ettemakse maksetaotlust menetleb rakendusüksus ühendmääruse § 12 lõikes 1 toodud tähtaja jooksul.

  (11) Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Lõppmakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lugenud projekti tegevused elluviiduks.

§ 26.   Finantskorrektsioonid

  (1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-des 45–47 ning ühendmääruse §-des 21–23 sätestatule.

  (2) Toetust nõutakse tagasi vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 48, arvestades Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” artiklit 6. Toetuse tagasimaksmist võib ajatada vastavalt ühendmääruse §-le 24.

  (3) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-s 49 sätestatule.

§ 27.   Vaiete menetlemine

  (1) Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele. Vaide lahendab rakendusüksus haldusemenetluse seaduses sätestatud korras.

  (2) Vaie lahendatakse 30 kalendripäeva jooksul rakendusüksusele vaide esitamisest arvates. Vaide lahendamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduse § 84 lõike 2 kohaselt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json