Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viimsi valla kaevetöölubade ja tee ajutiste sulgemiste lubade menetlemise infosüsteemi OPIS põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viimsi Vallavolikogu 19.08.2014 otsuse nr 55 „Viimsi valla kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade menetlemise infosüsteemi asutamine” punkti 4 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viimsi valla haldusterritoorium asuvate kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade menetlemise infosüsteemi OPIS (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis ning andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmete andmekogust väljastamise kord.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärgid

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) parendada Viimsi valla territooriumil toimuvate kaevetööde ja teede ajutise sulgemise lubade taotlemise, menetlemise ja andmise protsessi, võimaldades lubade taotlusi menetleda elektrooniliselt alates taotluse esitamisest kuni loa andmiseni;
  2) tõhustada Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametkondade sisest ja vahelist asjakohast infovahetust ja aruandlust ning võimaldada standardsete andmevahetusprotokollide abil vahetada andmekogu andmeid riigi andmekogudega;
  3) avalikustada kaevetöölubade, teede ajutise sulgemise lubade ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise käigus loodavad andmed;
  4) luua avalik infoportaal, sealhulgas kaardirakendus, mis annab operatiivset ja täpset teavet kaevetööde, teede ajutise sulgemise ning teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta;
  5) süstematiseerida väljastatud lubasid ja nendega seonduvat teavet ning pidada lubade üle arvestust.

§ 3.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Viimsi valla kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade menetlemise infosüsteem.

  (2) Andmekogu lühinimi on OPIS.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ning andmeid töödeldakse automaatselt.

  (2) Andmekogus säilitatakse andmeid digitaalselt.

  (3) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (4) Andmekogusse kantud andmete ja esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest.

§ 5.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Viimsi valla eelarvest.

§ 6.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalamet (edasipidi amet).
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu pidamist ja tööd;
  2) sisestab andmekogusse paberil esitatud kaeveloa või tee ajutise sulgemise loa taotluse andmed;
  3) korraldab sisestatud kaeveloa ja tee ajutise sulgemise loa taotluse andmete õigsuse kontrolli, kui andmed on sisestanud autenditud kasutaja;
  4) korraldab kaeveloa ja tee ajutise sulgemise loa taotluste menetlemise ja kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade väljastamise;
  5) korraldab tee ajutise sulgemise maksu kogumisega seonduvat;
  6) korraldab teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste andmete õigsuse kontrolli ja andmete avalikustamise;
  7) annab volitatud töötlejale tema ülesannetest lähtuvalt juurdepääsu andmekogule ning andmete sisestamise ja töötlemise õiguse;
  8) edastab laekunud taotlused volitatud töötlejale kooskõlastamiseks ja menetlemiseks;
  9) edastab laekunud taotlused kooskõlastajale kooskõlastamiseks;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid;
  11) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  12) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  13) korraldab teabe avaldamise teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste andmete kohta.

  (3) Ameti juht on volitatud määrama vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning andmekogu peakasutajad, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 7.   Volitatud töötlejad

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Vallavalitsuse teised ametkonnad, samuti juriidilisest isikust objekti- või võrguvaldaja, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.

  (2) Vallavalitsuse haldusaktiga antakse volitatud töötlejale üks järgmistest õigustest:
  1) paberil esitatud kaeveloa või tee ajutise sulgemise loa taotluse andmete sisestamine andmekogusse;
  2) sisestatud andmete õigsuse kontrolli korraldamine, kui andmed on sisestanud autenditud kasutaja;
  3) kaeveloa või tee ajutise sulgemise loa taotluste menetlemise ning kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade väljastamise korraldamine;
  4) tööde järelevalve oma ülesannetest lähtuvalt.

  (3) Volitatud töötleja:
  1) kasutab andmekogu üksnes kokkulepitud ülesannete täitmiseks;
  2) kooskõlastab kaeveloa ja tee ajutise sulgemise loa taotlusi;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  5) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  6) võtab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 8.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T1S1. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu Andmekogusse kogutavad andmed ja kasutajarollid 

§ 9.   Andmeobjektid ja andmesubjektid

  Andmekogusse kantakse andmed:
  1) kaeveloa ja tee ajutise sulgemise lubade ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta;
  2) kasutajate, sh nende kasutajarollide kohta. Füüsilise ja juriidilise isiku kasutajarollid hõlmavad nii vastutava kui volitatud töötleja kasutajarolle;
  3) infotellimuse andmed;
  4) andmekogu pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed.

§ 10.   Kaeveloa avalduse andmed

  Kaeveloa avalduse menetlemisel kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kaevaja andmed;
  2) kaevetööde tellija / taotleja andmed;
  3) kommunikatsiooni haldaja nimi;
  4) kaevetöö kirjeldus – töö lühike iseloomustus ja täpsustavad asjaolud;
  5) kaevamiskoht (objektiaadress);
  6) kaevamiskoha liik ja ulatus (m2);
  7) kaevetöö etapp (algus- ja lõppaeg, pikendatud lõppaeg, tegelik algus- ja lõppaeg);
  8) kaevetöö põhjus;
  9) kaevetöö põhjuse selgitus;
  10) lisatavad dokumendid – ajakava, kooskõlastuste koondtabel, ehitusprojekti katete taastamise plaan, asendiplaan, kasutatud materjalide sertifikaadid, proovitulemuste labori õiend, taotleja kinnitus, et isikuid ja asutusi, keda kaevetöö puudutab, teavitatakse sellest pärast kaeveloa saamist ja muud loa taotlemist toetavad dokumendid;
  11) ehitise ehitusloa number;
  12) kaeveloa andmise või sellest keeldumise otsus.

§ 11.   Kaeveloa andmed

  Kaeveloa kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kaevaja andmed;
  2) vastutava isiku andmed;
  3) kaevetööde tellija andmed;
  4) kaevetöö teostamise asukoht ja nimetus;
  5) kaevetöö lisainfo, eritingimused ja andmed pikendamise kohta;
  6) kaeveloa andmise otsuse kuupäev;
  7) kaeveloa number;
  8) kaeveloa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg;
  9) kaeveloa pikendamise korral selle põhjus;
  10) kaevetöö garantiiaja algus ja lõpp;
  11) järelevalvetegevuse algus ja lõpp;
  12) järelevalve teostamisel tekkivad andmed – protokollid ja ettekirjutused;
  13) vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg.

§ 12.   Avariikaevetööde akti andmed

  Avariikaevetööde akti kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotleja andmed;
  2) kaevetööde teostaja andmed;
  3) kaevetööde tellija andmed;
  4) kommunikatsiooni valdaja andmed;
  5) kaevetöö andmed;
  6) järelevalve andmed.

§ 13.   Tee ajutise sulgemise taotluse andmed

  Tee ajutise sulgemise taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tee ajutise sulgeja andmed;
  2) taotluse täitja andmed;
  3) tee ajutise sulgemise ja liiklusohutuse ees vastutava isiku andmed;
  4) tee andmed;
  5) sulgemise põhjuse andmed;
  6) tööde tähtaja andmed.

§ 14.   Tee ajutise sulgemise loa andmed

  Tee ajutise sulgemise loa taotluse menetlemisel kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tee ajutise sulgemise kirjeldus – lühikirjeldus ja täpsustavad asjaolud;
  2) liikluseks suletud ala aadress;
  3) suletava teeaosa liik ja ulatus, maksugrupp ja maksu suurus;
  4) tee ajutise sulgemise etapp (algus- ja lõppaeg, pikendatud lõppaeg, tegelik algus- ja lõppaeg);
  5) tee ajutise sulgemise põhjus (soojustorustiku ehitus, elektri- või sidekaabli paigaldamine või remont, katuselt lume ja jää koristamine, avalik üritus jms);
  6) tee ajutise sulgemise põhjuse selgitus (tee ajutise sulgemise põhjusest tulenevad kohustused, mida taotleja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks ning sulgemisele eelneva olukorra taastamiseks);
  7) lisatavad dokumendid – taotleja kinnitus, et isikuid ja asutusi, keda tee sulgemine puudutab, teavitatakse sellest pärast tee ajutise sulgemise loa saamist; liiklejate tee ajutisest sulgemisest teavitamise kava; liikluskorralduse skeem, ühissõidukite ümbersõiduskeem, sissesõiduluba jms;
  8) tee ajutise sulgemise loa taotluse esitamise kuupäev;
  9) tee ajutise sulgemise loa taotluse kooskõlastamise tähtaeg ja otsus ning kooskõlastamise aeg;
  10) tee ajutise sulgemise loa andmise või sellest keeldumise otsus;
  11) tee ajutise sulgemise loa andmise otsuse kuupäev;
  12) tee ajutise sulgemise loa number;
  13) tee ajutise sulgemise loa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg;
  14) tee ajutise sulgemise loa pikendamise korral selle põhjus;
  15) järelevalvetegevuse algus ja lõpp;
  16) järelevalve teostamisel tekkivad andmed – protokollid ja ettekirjutused;
  17) vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg.

§ 15.   Teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste andmed

  Teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) töö kirjeldus – töö lühike iseloomustus ja täpsustavad asjaolud;
  2) töö põhjus – elutähtsa teenuse katkestus, tehnovõrgu remonttöö, plaaniline hooldus, torustiku vahetus, teehoiutöö jms;
  3) töö põhjuse selgitus;
  4) lisatavad dokumendid – taotleja kinnitus, et isikuid ja asutusi, keda tee sulgemine puudutab, teavitatakse sellest pärast tee ajutise sulgemise loa saamist;
  5) töö liik;
  6) töö tegemise ajavahemik;
  7) töö tegemise koht (objekti aadress) ja ulatus ruutmeetrites;
  8) järelevalvetegevuse algus ja lõpp;
  9) järelevalve teostamisel tekkivad andmed – protokollid ja ettekirjutused;
  10) garantiiaja algus ja lõpp;
  11) vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg.

§ 16.   Füüsilise isiku kasutajarollid

  (1) Füüsilisest isiku puhul on andmekogu kasutajarollid järgmised:
  1) menetleja – isik, kes menetleb kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade taotlusi ja korraldab tööde järelevalvet;
  2) taotleja – isik, kes on avaliku e-keskkonna kaudu esitanud kaeveloa või tee ajutise sulgemise loa taotluse;
  3) vastutaja – taotleja määratud isik, kes vastutab kaevetöö, tee ajutise sulgemise või muu töö nõuetekohase läbiviimise eest;
  4) teostaja – teostatava töö läbiviija, vastutav isik;
  5) tellija – kaevetöö, tee ajutise sulgemise või muu töö tellinud isik;
  6) tellija esindaja – kaevetöö, tee ajutise sulgemise või muu töö tellinud isiku esindaja;
  7) objekti- või võrguvaldaja – ehitatava või remonditava kommunikatsiooni valdaja;
  8) objekti- või võrguvaldaja esindaja – ehitatava või remonditava kommunikatsiooni valdaja esindaja;
  9) tellija järelevalve – isik, keda saab andmekogus määrata tellija (omaniku) järelevalve teostajaks;
  10) kooskõlastaja – isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks. Kooskõlastaja võib olla kas püsiv või ühekordne kooskõlastaja;
  11) püsiv kooskõlastaja – isik, kes kooskõlastab taotlusi ja tohib kasutada selleks andmekogu funktsioone. Püsiva kooskõlastaja rolliga kaasnevad ka kõik päringute tegemise õigused. Selle kasutajarolli korral tuleb määrata juriidiline isik, kelle nimel kasutaja saab anda kooskõlastusi;
  12) ühekordne kooskõlastaja – isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks;
  13) allkirjastaja – isik, kes allkirjastab loa;
  14) järelevalveinspektor – isik, kes teostab objektidel kohapealset järelevalvet ja tohib kasutada selleks vajalikku infosüsteemi funktsionaalsust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud kasutajarollide kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood – loetakse ID-kaardilt;
  2) eesnimi – loetakse ID-kaardilt;
  3) perekonnanimi – loetakse ID-kaardilt;
  4) telefon;
  5) e-post;
  6) ametikoht;
  7) muud kontaktandmed;
  8) esindusõigus.

§ 17.   Juriidilise isiku kasutajarollid

  (1) Juriidilise isiku puhul on andmekogu kasutajarollid järgmised:
  1) taotleja – isik, kes on avaliku e-keskkonna kaudu esitanud kaeveloa või tee ajutise sulgemise loa taotluse;
  2) teostaja – teostatava töö läbiviija;
  3) tellija – kaevetöö, tee ajutise sulgemise või muu töö tellinud isik;
  4) objekti- või võrguvaldaja – ehitatava või remonditava kommunikatsiooni valdaja;
  5) tellija järelevalve – isik, keda saab andmekogus määrata tellija (omaniku) järelevalve teostajaks;
  6) kooskõlastaja – isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks. Kooskõlastaja võib olla kas püsiv või ühekordne kooskõlastaja;
  7) püsiv kooskõlastaja – isik, kelle nimel füüsiline isik kooskõlastab taotlusi ja tohib kasutada selleks andmekogu funktsioone. Püsiva kooskõlastaja rolliga kaasnevad ka kõik päringute tegemise õigused;
  8) ühekordne kooskõlastaja – isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud kasutajarollide kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) äriregistri kood;
  2) nimi;
  3) telefon;
  4) e-post.

§ 18.   Infotellimuse andmed

  Infotellimuse puhul kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) infotellimuse tellija, tema e-posti aadress ja salasõna;
  2) infotellimuse sisu (ala).

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 19.   Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse vastavalt oma tööülesannetele.

  (2) Autenditud kasutaja sisestab andmekogusse loa taotlemisel nõutavad andmed.

  (3) Kooskõlastajad kooskõlastavad või jätavad kooskõlastamata esitatud loa taotluse ning annavad sellega loa menetlust jätkata või peatavad menetluse.

  (4) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmekogusse paberil esitatud loa taotluse andmed.

§ 20.   Vastutus andmete õigsuse eest ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmete andmekogusse kandja vastutab andmete õigsuse eest andmekogusse kandmise ajal.

  (2) Kui vastutav või volitatud töötleja avastab andmekogust ebaõigeid andmeid või kui teda on nendest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

§ 21.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ning saada neilt andmeid.

  (2) Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistest andmekogudest:
  1) äriregistrist kontrollitakse äriregistri koodi alusel juriidilise isiku nime, aadressi ja kontaktandmeid, vajaduse korral juriidilise isiku esindusõigust;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist kontrollitakse asutuste andmeid;
  3) aadressiandmete süsteemist võetakse objekti aadress.

§ 22.   Juurdepääs andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogu andmetele sõltub kasutajale antud õigustest. Andmekogu andmetele tagatakse juurdepääs järgmiselt:
  1) autentimata kasutaja – avaliku e-keskkonna kaudu andmekogu poole pöörduv kasutaja, kelle isik on tuvastamata. Autentimata kasutaja saab esitada infotellimuse ja kasutada otsingut. Otsingu tulemusena kuvatakse autentimata kasutajale ainult need andmed, mis on avalikud;
  2) autenditud kasutaja – avaliku e-keskkonna kaudu andmekogu kasutav tuvastatud isik. Autenditud kasutajale kuvatakse otsingu tulemusena lisaks avalikele andmetele temaga seotud taotluste andmed ja menetluse käigus tekkivad andmed;
  3) autoriseeritud kasutaja – Viimsi valla, muu asutuse või juriidilise isiku teenistuja või töötaja, kellele on andmekogu kasutusõiguste haldamisel määratud kasutajaroll või -rollid. Isiku kasutusõigused tulenevad talle määratud kasutajarollist.

  (2) Kasutajarollist olenevalt on kasutajal juurdepääs järgmistele andmetele:
  1) menetleja – tema menetletavad taotlused ja nendega seonduvad andmed;
  2) taotleja – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  3) vastutaja – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  4) teostaja – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  5) tellija – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  6) tellija esindaja – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  7) objekti- või võrguvaldaja – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  8) objekti- või võrguvaldaja esindaja – temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  9) tellija järelevalve – tellijaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  10) kooskõlastaja – kooskõlastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  11) püsiv kooskõlastaja – kooskõlastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  12) ühekordne kooskõlastaja – kooskõlastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  13) allkirjastaja – allkirjastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  14) järelevalveinspektor – kõik andmed.

§ 23.   Andmete väljastamine

  (1) Infotellimuse korral saadetakse kasutajale kaardil märgitud alal toimuvate sündmuste kohta teavitus kasutaja määratud e-posti aadressile. Autentimata kasutaja peab infotellimuse esitamiseks sisestama e-posti aadressi ja salasõna.

  (2) Info teede ajutise sulgemise, kaevetööde, teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta on avalik nii masinloetaval kujul kui ka avalikult e-keskkonna kaudu.

  (3) Kolmanda isiku kohta andmete saamiseks tuleb järelepärimise esitanud isikul esitada kirjalik järelepärimine vastutavale töötlejale ning nimetada soovitavad andmed ja järelepärimise õiguslik alus. Vastutav töötleja kontrollib järelepärimise õiguslikku alust ja esitab andmekogu peakasutajale nõusoleku väljastada järelepärimise esitanud isikule andmed kolmanda isiku kohta.

  (4) Andmeid väljastav volitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (6) Andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

  (7) Andmeid väljastatakse tasuta.

§ 24.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Andmekogu kasutamise õigus on vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt §-des 6 ja 7 sätestatule.

  (2) Vastutav töötleja loob volitatud töötlejale kasutajakonto.

  (3) Kasutajakonto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja äriregistri või muu registri kood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töötleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on volitatud töötlejal vaja andmeid töödelda.

  (4) Vastutav töötleja teavitab kasutajakonto taotlejat selle loomisest või keeldumisest kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduse saamisest.

  (5) Kui andmekogu kasutamise õigust taotleb juriidilisest isikust objekti- või võrguvaldaja, siis taotleb ta kasutajakonto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja andmekogu kasutada.

  (6) Andmekogu peakasutaja loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele. Selleks esitab ameti juht andmekogu peakasutajale käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed vastutava töötleja õiguste teostaja kohta.

§ 25.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Kasutajakonto sulgemiseks esitab selle loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja äriregistri või muu registri kood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töödelnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutava töötleja õiguste teostaja kasutajakonto sulgemiseks esitab vastutava töötleja juht andmekogu peakasutajale lõikes 1 nimetatud andmed vastutava töötleja õiguste teostaja kohta.

  (3) Andmekogu peakasutaja sulgeb kasutajakonto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vastutav töötleja võib omal algatusel kasutajakonto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) kasutajakonto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) kasutajakonto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) kasutajakonto kasutaja on võimaldanud oma kasutajakontot kasutada teisel isikul, kellel puudub selleks õigus;
  4) kasutajakonto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ameti- või tööülesanne.

§ 26.   Andmekogu andmete säilitamise aeg

  Põhimääruse § 10 punktides 1-12, § 11 punktides 1-13, § 12 punktides 1-6, § 13 punktides 1-6, § 14 punktides 1-17 ning § 15 punktides 1-11 loetletud andmeid säilitatakse seitse aastat, misjärel andmed hävitatakse.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 27.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtpäevaks.

  (4) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 28.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Viimsi Vallavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Andmete andmekogusse kandmine

  Andmeid kogutakse andmekogusse alates 1. jaanuarist 2015.

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2021, 8

/otsingu_soovitused.json