Teksti suurus:

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2022, 6

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” tegevuse liigi „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine” raames antava väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 50 000 eurot (edaspidi taotleja).
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

  (11) Kui lõikes 1 nimetatud põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtust ei ole võimalik arvutada, peab taotleja põllumajanduslike toodete müügitulu olema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 14 000 eurot.
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

  (3) Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust arengukava tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” raames;
  11) taotleja ei ole saanud toetust arengukava tegevuse liigi „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” raames;
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  6) taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune;
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]
  7) äriühingust taotleja, kes äriseadustiku kohaselt peab äriregistrile esitama majandusaasta aruande, on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitanud.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (2) Taotleja, kes on taotluse esitamise ajaks esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) veterinaarseaduse § 24 lõike 2 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja kellel on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aastal põllumajandusloomade registri andmetel olnud vähemalt üks siga, peab kavandama oma järgneva majandustegevuse selliselt, et ta ei tegutse vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest seakasvatuse tegevusalal, kui ta soovib taotluse hindamisel saada vastava hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte.
[RT I, 25.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Taotlejal peab olema koostatud jooksva majandusaasta ja sellele järgneva kahe majandusaasta kohta äriplaan, mis sisaldab § 7 lõikes 2 sätestatud andmeid.

  (4) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasata aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe äriregistrile esitatud majandusaasta aruanded.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise arendamise alaseks tegevuseks.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (2) Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt § 12 lõike 2 punktis 2 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (3) Äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood).

  (2) Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 15 000 eurot programmiperioodil kokku.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIAle avalduse ja äriplaani (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

§ 7.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) kavandatava tegevuse asukoht;
  3) [Kehtetu - RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  4) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud seakasvatuse tegevusalal tegutseva ettevõtja kinnitus, et ta lõpetab seakasvatuse tegevusalal tegutsemise vähemalt järgnevaks viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  5) teave selle kohta, kas taotleja raamatupidamise arvestus toimub tekke- või kassapõhiselt, kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja;
  6) taotletava toetuse suurus;
  7) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  8) selle kinnisasja katastriüksuse, millel paikneva põllumajandusmaa ja kasvatatava põllumajanduskultuuri kohta toetust taotletakse, katastritunnus ja põllu number ning selle põllumajandusmaa pindala taotluse esitamisele vahetult eelnenud aastal 0,01 hektari täpsusega, kui taotleja ei ole selle põllumajandusmaa kohta taotluse esitamisele vahetult eelnenud aastal esitanud pindalatoetuste taotlust, ning kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  9) nende põllumajandusloomade arv, keda taotleja pidas taotluse esitamisele vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

  (2) Taotleja esitab äriplaanis järgmised andmed:
  1) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  2) investeeringu kirjeldus ja maksumus;
  3) muu põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alase tegevuse maksumus;
  4) kavandatava tegevuse kogumaksumus;
  5) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  6) omaosaluse suurus, kui taotleja kavandab kasutada omaosalust;
  7) kavandatava tegevuse elluviimise eesmärk;
  8) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  9) taotleja majandustegevusega seotud riskid ja tegevused nende maandamiseks;
  10) taotleja senine tegevusala;
  11) tegevusala, kus taotleja kavandab toetatavad tegevused ellu viia;
  12) taotleja tegevused keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususe tagamiseks;
  13) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu, märkides iga toote või teenuse kohta müüdud ühikute koguse ja müügitulu summa ning muu müügitulu;
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  131) paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud juhul taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus ja taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuse prognoos;
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  14) paragrahvi 2 lõikes 11 sätestatud juhul taotleja taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta müügitulu prognoos ja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu prognoos, märkides iga toote või teenuse kohta müüa planeeritavate ühikute koguse ja müügitulu summa.
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (4) Koos taotlusega esitab taotleja toetuse esimese osa välja maksmiseks PRIAle maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse esimese osaga taotletakse. Maksetaotlus võib olla avalduse osaks.

  (5) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, ELÜPSis, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

  (21) MTA edastab PRIAle lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarvet üle 20 protsendi, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 10.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (3) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem müügitulu.
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, ELÜPSi § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, ELÜPSis, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (4) Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa on 14 hindepunkti.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA ELÜPSi § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (51) [Kehtetu - RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (6) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõudele vähemalt kahe aasta jooksul arvates viimasest kulutuste aruande esitamisest.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (2) Toetuse saaja kohustused on:
  1) viia ellu äriplaanis kavandatud tegevus, sealjuures äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest vähemalt 75 protsenti koos § 4 lõike 2 kohase investeeringuga peab olema ellu viidud kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest;
  2) võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest ning säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt vähemalt kaks aastat arvates viimasest kulutuste aruande esitamisest;
  21) tagada, et ta on põllumajandustootmise valdkonnas tegutsev ettevõtja vähemalt kaks aastat arvates viimase kulutuste aruande esitamisest;
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]
  3) [Kehtetu - RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]
  4) [Kehtetu - RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]
  5) tagada, et äriplaanis kavandatud omaosaluse osakaal ei oleks pärast kavandatud tegevuste elluviimist väiksem kui lisa ridadel 10–19 nimetatud omaosaluse minimaalne suurusvahemik, mille alusel taotleja taotluse hindamisel hindepunkte sai;
[RT I, 08.03.2022, 4 - jõust. 11.03.2022]
  6) mitte tegutseda vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest seakasvatajana, kui ta on selle kohustuse võtnud toetuse taotlemisel ja saanud hindepunkte vastava hindamiskriteeriumi alusel.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

§ 121.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab vähemalt kaks aastat viimase kulutuste aruande esitamisest arvates järgmiseid kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente;
  6) teavitab koos kulutuste aruande esitamisega PRIA-t taotluses esitatud või investeeringuga seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
  7) täidab § 3 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuet;
  8) tagab, et § 4 lõikes 2 nimetatud investeeringu tegemise korral ei oma toetuse saaja ja vara müüja või teenuse osutaja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku.

  (2) Toetuse saaja täidab PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni § 3 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuet.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on toetuse saaja muud kohustused:
  1) esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest;
  2) esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

§ 13.   Toetatud tegevuste elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena ellu viimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu tehtud kulutuste aruande, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
[RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja taotluse viitenumber;
  2) äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimise etappi;
  3) investeeringu maksumust;
  4) muude tegevuste elluviimise maksumust;
  5) koos aruandega esitatavate dokumentide loetelu, mis sisaldab nende dokumentide numbrit ja väljastamise kuupäeva.

  (2) Koos kulutuste aruandega esitab toetuse saaja toetuse teise osa välja maksmiseks PRIAle maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse teise osaga taotletakse. Maksetaotlus võib olla kulutuste aruande osaks.

  (3) Koos tehtud kulutuste aruandega esitab toetuse saaja järgnevad investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis või ostis investeeringu tegemisel töö, teenuse või asja;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) ehitamise või rekonstrueerimise puhul selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö.

  (31) Kui toetuse teise osa väljamaksmiseks ei ole toetuse saaja tegevust täies ulatuses ellu viinud, esitab ta lõike 1 kohase kulutuste aruande pärast toetuse teise osa väljamaksmist ja tegevuse täielikku elluviimist.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 7 - jõust. 11.03.2016]

§ 14.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA teeb toetuse esimese osa maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast ja toetuse teise osa maksmise otsuse kolme kuu jooksul arvates §-s 13 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud esimese toetusosa suurus ei või ületada 75 protsenti taotletava toetuse suurusest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse ELÜPSi § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Kui äriühingu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole möödunud, loetakse 2015. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluste esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

  (2) Kui tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruanne ei ole koos taotlusega PRIAle esitatud, loetakse 2015. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat. Kui taotleja ei esita koos taotlusega PRIAle 2014. aasta bilanssi ja kasumiaruannet, siis peab taotleja lisaks oma 2013. aasta bilansi ja kasumiaruandele esitama ka 2012. aasta bilansi ja kasumiaruande.

  (3) Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate korral loetakse 2015. aastal esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

  (4) PRIA teeb taotluste esitamise esimesel tähtajal taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 19.06.2015, 1 - jõust. 22.06.2015]

  (5) Lisa real 3 nimetatud hindamiskriteeriumi alusel saavad 2015. aasta esimeses taotlusvoorus hindepunkte taotlejad, kellel oli 2014. aastal vastav kohustus, välja arvatud tunnustatud või üleminekuperioodil olevad mahetootjad.

  (6) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib toetust taotleda §-des 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastav ettevõtja, kes on 2015. aasta 1. juuli seisuga esitanud PRIA-le loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja on taotluse esitamise aastal sellel tegevusalal tegutsenud.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (7) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib § 4 lõike 2 kohase kavandatava investeeringu kohta toetust taotleda, kui:
  1) kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele või
  2) taotleja on lõpetanud või lõpetab § 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel tegutsemine seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 28.08.2015, 1 - jõust. 31.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015]

  (71) Tegutsemine seakasvatuse valdkonnas loetakse lõpetatuks, kui taotlejale kuulunud sead on lõike 7 punktis 2 nimetatud tähtpäevaks tapetud, hukkunud või hukatud ning ta on PRIA-le esitanud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 34 kohaselt sigade pidamisega tegelemise lõpetamise kohta majandustegevusest loobumise teate.
[RT I, 28.08.2015, 1 - jõust. 31.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015]

  (8) Lõike 7 punktis 2 sätestatud juhul ei pea taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olema saanud müügitulu seakasvatuse valdkonnas.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (9) Kui 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal taotletakse toetust biohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks tehtavale investeeringule peab taotlus enne PRIA-le esitamist olema kooskõlastatud Veterinaar- ja Toiduametiga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (10) 2015. aastal esimeses taotlusvoorus esitatud taotluste puhul algab § 12 lõikes 1 sätestatud tegevuste elluviimise tähtaeg toetuse esimese osa toetuse saaja arvelduskontole kandmise päevast.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (11) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.
[RT I, 04.04.2017, 4 - jõust. 07.04.2017]

  (12) Paragrahvi 121 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (13) Paragrahvi 12 lõike 2 punkti 21 kohaldatakse toetuse saajale alates 2015. aastast.
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2036
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2022, 106

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json