EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2017, 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ja lähtudes Lääne-Nigula Vallavolikogu 30.10.2014 määrusega nr 42 vastu võetud „Lääne-Nigula valla arengukava aastateks 2014–2022” peatüki 15 „Lääne-Nigula valla arendustegevuse eesmärgid ja strateegilised ülesanded“ eesmärgi 1.1 „Kõrge ettevõtlusaktiivsus, arendusalade aktiivne turundamine ja uute töökohtade loomise stimuleerimine“ tegevusest 1.1.7.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluse arendamisele ja tööhõive parandamisele suunatud projektide toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, andmist ja kasutamist.

 (11) Käesoleva määruse alusel antavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina, mille osutamisel kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013 (edaspidi VTA määrus) ja konkurentsiseaduse §-des 33 ja 492 sätestatut.
[RT IV, 30.12.2015, 12 - jõust. 02.01.2016]

 (2) Lääne-Nigula valla arengufondi vahenditest toetatakse füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi (edaspidi ettevõtjaid) eesmärgiga soodustada ettevõtluskeskkonna arenemist Lääne-Nigula vallas, laiendada tööhõivet ja tagada inimestele suurem sissetulek ning seeläbi aidata kaasa valla ja Läänemaa üldisele jätkusuutlikule arengule.
[RT IV, 30.12.2015, 12 - jõust. 02.01.2016]

 (3) Toetuse eesmärgiks ei ole tekitada ebavõrdset konkurentsi valla mõne piirkonna siseselt ühesugust kaupa müüvate või teenust pakkuvate ettevõtjate vahel.

 (4) Toetust antakse järgmistest tegevusteks:
 1) väljaspool Lääne-Nigula valda toimvate laatadel ja messidel osalemise toetus;
 2) juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus;
 3) võrguettevõtjate taristutega (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) liitumise ja täiendava läbilaskevõime toetus.

§ 2.  Toetuse taotlemise üldised tingimused

 (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:
 1) füüsilisest isikust ettevõtja on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt;
[RT IV, 30.12.2015, 12 - jõust. 02.01.2016]
 2) taotlejal on taotluse kirjutamise hetkeks majandustegevust vähemalt 12 kuud;
 3) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
 4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, määratud ajutist pankrotihaldurit ega välja kuulutatud pankrotti.

 (2) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 50% projekti kogumaksumusest. Toetust võib kasutada muude teistest allikatest saadud toetuste ettevõtjapoolse omafinantseeringu katmiseks tingimusel, et muust allikast saadud toetus kattub § 1 lõikes 3 sätestatud toetusvaldkondadega.

 (3) Abikõlblike kulude hulka arvatakse käibemaks juhul, kui projekti raames tasutud käibemaksu ei ole õigust sisendkäibemaksuna maha arvata ega tagasi taotleda ja käibemaksu ei hüvitata ka muul moel

 (4) Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid tulumaksuseaduse tähenduses seotud isikutega

2. peatükk MESSI- JA LAADATOETUS 

§ 3.  Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada Lääne-Nigula valla ettevõtjate osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele, ning arendada selle kaudu ettevõtlust Lääne-Nigula vallas.

§ 4.  Abikõlbulikud kulud

 (1) Abikõlblikud on järgmised messil või laadal osalemisega seotud kulud:
 1) messi või laada osavõtutasu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messi (või laada) korraldaja ning taotleja tasub korraldajale;
 2) stendipinna üürikulu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub korraldajale;
 3) messistendi või stendipinna kujundamise ja/või ehitamise kulu eeldusel, et see tellitud teiselt ettevõtjalt hinnapakkumise alusel;
 4) kaardimakseterminali rentimise ja seadistamise kulu;
 5) info- ja reklaamtrükiste (välja arvatud visiitkaardid) kujundamise ja trükkimisega seotud kulu.

 (2) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud taotluse esitamise kuupäevast kuni lõpparuande esitamiseni.

 (3) Otsuse korral jätta taotlus rahaliste vahendite puudumisel või muul põhjusel rahuldamata, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused taotleja kanda.

§ 5.  Toetuse ülemmäär

  Toetust messil ja/või laadal osalemiseks antakse kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

3. peatükk JUURDEPÄÄSUTEEDE KORRASTAMISE JA RUUMIDE KOHANDAMISE TOETUS 

§ 6.  Toetuse eesmärk

 (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada avalikult teelt Lääne-Nigula valla ettevõtja äri- või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ja Lääne-Nigula vallas asuvate ruumide korrastamist eesmärgiga luua võimalused ettevõtlusega tegemiseks või parandada olemasolevaid võimalusi.

 (2) Korrastatav tee peab olema ettevõtja omandis või peab tal olema maaomanikuga kirjalik kokkulepe nimetatud tee juurdepääsuteena kasutamiseks. Kohandatavad ruumid peavad olema kas ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku või Lääne-Nigula valla omandis või peab ettevõtjal olema nimetatud ruumide kasutamiseks kehtiv üürileping, mis peab kehtima vähemalt 5 aastat arvestades taotluse esitamise kuupäevast.

§ 7.  Abikõlbulikud kulud

 (1) Abikõlblikud on järgmised juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamisega kulud:
 1) ruumide ehitamise ning renoveerimisega seotud kulud välja arvatud inventari ja mööbli soetamise kulud. Ruumides tehtavad ehitus ja renoveerimistööd peavad olema suunatud äri- ja tootmisvõimaluste parandamisele või energiasäästu saavutamisele;
 2) tee korrastamiseks ostetud materjalide (näiteks kruus, killustik, asfalt, muud vajalikud kulumaterjalid) ning tööde tegemiseks kasutatud tehnika kulud;
 3) projekteerimiskulud olemasoleva hoone ümberehitamiseks ettevõtluse arendamise eesmärgil.
[RT IV, 27.04.2017, 5 - jõust. 30.04.2017]

 (2) Uue hoone projekteerimistööd ja ehitustöödeks vajalike lubade riigilõiv ei ole abikõlblikud.
[RT IV, 27.04.2017, 5 - jõust. 30.04.2017]

 (3) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud taotluse esitamise kuupäevast kuni lõpparuande esitamiseni.

 (4) Otsuse korral jätta taotlus rahaliste vahendite puudumisel või muul põhjusel rahuldamata või rahuldab toetuse osaliselt, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused osaliselt või täielikult taotleja kanda.

§ 8.  Toetuse ülemmäär

  Toetust juurdepääsutee korrastamiseks ja/või ruumide kohandamiseks antakse kuni 3000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

4. peatükk VÕRGUETTEVÕTJA TARISTUGA LIITUMISE TOETUS 

§ 9.  Toetuse eesmärk

 (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada ettevõtjale kuuluvate äri- või tootmishoonete liitumist võrguettevõtjate (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) taristuga või olemasoleva taristu läbilaskevõime suurendamist eesmärgiga luua võimalused ettevõtlusega tegelemiseks või parandada olemasolevaid võimalusi.

 (2) Äri või tootmishooned peavad olema kas ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku või Lääne-Nigula valla omandis või peab ettevõtjal olema nimetatud ruumide kasutamiseks kehtiv üürileping, mis peab kehtima vähemalt 5 aastat arvestades taotluse esitamise kuupäevast.

§ 10.  Abikõlbulikud kulud

 (1) Abikõlblikud on võrguettevõtja poolt esitatud ametliku liitumistasu kalkulatsiooni alusel teostatavad tööd. Ettevõte peab põhjendama, miks nimetatud võrkudega liitumine või täiendav läbilaskevõime tema konkurentsivõimet suurendab.

 (2) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud taotluse esitamise kuupäevast kuni lõpparuande esitamiseni.

 (3) Otsuse korral jätta taotlus rahaliste vahendite puudumisel või muul põhjusel rahuldamata või rahuldab toetuse osaliselt, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused osaliselt või täielikult taotleja kanda.

§ 11.  Toetuse ülemmäär

  Toetust taristuga liitumiseks antakse kuni 3000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

5. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MENETLEMINE JA OTSUSE TEGEMINE 

§ 12.  Toetuse taotlemise aeg ja info avalikustamine

 (1) Toetust eraldatakse avatud taotlusvoorus rahaliste vahendite olemasolul.

 (2) Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaldab info toetusvõimaluste kohta valla veebilehel.

 (3) Vallavalitsus informeerib veebilehe kaudu taotlejaid kui jooksva aasta toetusteks ette nähtud rahalised vahendid on ammendatud.

§ 13.  Taotluse esitamine toetuse saamiseks

 (1) Toetuse saamiseks vajalik vormikohane taotlus koos vajalike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee digitaalselt allkirjastatuna.

 (2) Taotlus koosneb käesoleva määruse lisaga kinnitatud vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest ja järgmistest toetuse iseloomust sõltuvatest lisadest:
 1) projektijuhi CV;
 2) kulutuste aluseks olevad hinnaküsimised ja saadud pakkumised üle 300 eurose kauba või teenuse kohta. Alla 300 eurose kauba või teenuse puhul piisab põhjendatud selgitusest;
[RT IV, 30.12.2015, 12 - jõust. 02.01.2016]
 3) võrguettevõtte poolt koostatud liitumiskalkulatsioonid;
 4) muud ettevõtja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

§ 14.  Toetuste hindamise komisjon

 (1) Vallavalitsus moodustab taotluste hindamiseks 5- liikmelise toetuste hindamise komisjoni (edaspidi: komisjon). Komisjoni liikmed nimetatakse alljärgnevalt:
 1) kaks komisjoni liikmekandidaati esitab volikogu arendusküsimustega tegelev komisjon;
 2) ühe komisjoni liikmekandidaadi esitab volikogu revisjonikomisjon;
 3) kaks komisjoni liikmekandidaati nimetab vallavalitsus.

 (2) Komisjoni koosseis avalikustatakse valla veebilehel.

§ 15.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib 10 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente sh õigus nõuda täiendavaid kalkulatsioone ja hinnapakkumisi ning lisainfot taotleja tegevuse jätkusuutlikkuse kohta.

 (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul, kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused lõpetatakse taotluse menetlus.

 (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

 (5) Kui taotlus vastab kõikidele nõuetele edastab vallavalitsus vastavaks tunnistatud taotluse komisjonile. Vallavalitsus võib teha komisjonile ettepaneku rahastada projekti osaliselt.

§ 16.  Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

 (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindab iga komisjoni liige Lisas 3 toodud metoodika alusel, arvestades sealjuures:
 1) projekti eesmärkide ja tegevuste vastavust käesolevale korrale (kaaluga 10 %);
 2) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust (kaaluga 30 %);
 3) projekti eelarve kulude põhjendatust (kaaluga 30%);
 4) projekti olulisust Lääne-Nigula valla üldise arengu seisukohalt (kaaluga 30%).

 (2) Taotluse koondhinne arvutatakse ekspertkomisjoni liikmete poolt antud hinnete kaalutud aritmeetilise keskmisena. Taotlusi, mis saavad alla 60% kaalutud maksimumhindest, ei rahastata ja need langevad edasisest menetlusest välja. Taotlus, mis saab üle 60% võimalikust hindest esitatakse vallavalitsusele täielikuks või osaliseks rahastamiseks.

 (3) Komisjon teeb otsuse 10 päeva jooksul arvates materjalide komisjonile edastamisest.

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE, TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED, ARUANDLUS JA TEABE AVALIKUSTAMINE 

§ 17.  Toetuse maksmine

 (1) Toetuse määramise ja väljamaksmise tingimused otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul korraldusega.

 (2) Toetuse väljamaksmise korralduses sätestatakse vähemalt järgmised toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg ning kord;
 4) toetuse kasutamise aruande esitamise tähaaeg ning kord;
 5) sanktsioonid lepingust mittekinnipidamise korral;
 6) muud tingimused.

 (3) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus ühe kuu jooksul taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse kasutamise sihtotstarve ja tähtaeg;
 2) toetuse suurus ja saajale väljamaksmise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingust mittekinnipidamise korral.

 (4) Toetuse maksab välja eelarve- ja raamatupidamisosakond lõikes 2 sätestatud korralduse alusel toetuse saajaga sõlmitud lepingus sätestatud tähtaegadel.

§ 18.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
 1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi sh teabe avaldamise kohustust;
 2) esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid;
 3) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel vahearuandeid toetuse kasutamise kohta;
 4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
 5) tagastama kümnest eurost suurema kasutamata jäänud toetuse või mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse 14 päeva jooksul kirjaliku nõude alusel.
[RT IV, 30.12.2015, 12 - jõust. 02.01.2016]

§ 19.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon teostavad järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

 (2) Vallavalitsusel ja revisjonikomisjonil on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt seitse kalendripäeva ette.

 (3) Vallavalitsusel on õigus omal algatusel või revisjonikomisjoni ettepanekul väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
 1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
 2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
 3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

 (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

 (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 20.  Teabe avalikustamine

 (1) Vallavalitsus teatab taotlejatele toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

 (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist (sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist).

 (3) Toetuse saaja kajastab Lääne-Nigula valla kui toetaja logo oma veebilehel.

§ 21.  Rakendussätted

 (1) (Käesolevast tekstist välja jäetud)

 (2) (Käesolevast tekstist välja jäetud)

 (21) Lääne-Nigula Vallavalitsus on tulenevalt VTA määruse artikkel 6 lõikele 4 kohustatud abi andmisega seotud dokumentatsiooni säilitama 10 aastat päevast, mil abimeetme alusel viimast korda abi otsustati anda.
[RT IV, 30.12.2015, 12 - jõust. 02.01.2016]

 (3) Määrus jõustub 1. aprillil 2015.a.

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2018, 29