Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Puurmani valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Puurmani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Puurmani valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu Puurmani valla 2015. aasta eelarve kogumahus 3 665 933 eurot ja kinnitada alljärgnevalt:

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

 

1 478 489

30

Maksutulud

812 000

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

72 500

350, 352

Saadavad toetused tegevuskuludeks

569 754

382, 388

Muud tegevustulud

19 235

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

 

1 401 881

40, 41, 45

Antavad toetused tegevuskuludeks

192 232

50, 55, 60

Muud tegevuskulud

1 209 649

452

Mittesihtotstarbelised toetused

6 000

PÕHITEGEVUSE  TULEM

 

76 608

PÕHITEGEVUSE KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE  JÄRGI

Tegevusala kood

Nimetus

Eelarve

01

Üldised valitsussektori teenused

219 531

03

Avalik kord ja julgeolek

1 850

04

Majandus

909 980

05

Keskkonnakaitse

28 600

06

Elamu-ja kommunaalmajandus

58 050

07

Tervishoid

2 900

08

Vabaaeg, kultuur, religioon

1 447 522

09

Haridus

747 082

10

Sotsiaalne kaitse

144 418

INVESTEERIMISTEGEVUS

 

-246 108

381

Põhivarade müük (+)

7 000

15

Põhivara soetus (-)

-2 141 552

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)

1 904 944

65

Finantskulud (-)

-16 500

EELARVE  TULEM

 

-169 500

FINANTSEERIMISTEGEVUS

 

-151 500

Kohustuste suurenemine

Kohustuste võtmine (+)

257 500

Kohustuste vähenemine

Kohustuste tasumine  (-)

-106 000

 

Likviidsed varad seisuga 31.12.2013

18 685

 

Likviidsed varad seisuga 31.12.2014

21 599

Likviidsete varade muutus
(+ suurenemine, - vähenemine)

 

2 914

  (2) Määruse lisad on Puurmani valla 2015.a eelarve lisa 1 tulud, lisa 2 kulud ja seletuskiri.

§ 2.   Eelarve täitmine

  (1) Lubada vallavalitsusel lisada sihtotstarbelised laekumised jooksvalt valla eelarvesse vastavatele tulude ja kulude ridadele.

  (2) Lubada vallavalitsusel suunata tegevusala siseselt kulusid ümber kuluartiklite lõikes.

  (3) Lubada vallavalitsusel tulude alalaekumise korral finantseerida hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tulule.

§ 3.   Eelarve jõustumine

  Eelarve jõustub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Puurmani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2024, 11

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json