Teksti suurus:

Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.09.2015, 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 61 lõike 8 punktide 2 ja 3 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 10 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustava ettevõtja andmete puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse (edaspidi andmekogu) kandmise täpsemad tingimused ning puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded.

§ 2.   Andmete andmekogusse kandmise täpsemad tingimused

  (1) Põllumajandusamet (edaspidi PMA) kannab puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikes 2 nimetatud ettevõtja kohta sama artikli lõikes 5 sätestatud andmed.

  (2) Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikega 3 ei kanta puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse andmeid ettevõtja kohta:
  1) kelle suhtes ei kohaldata kohustust järgida turustamisstandardeid komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 4 kohaselt;
  2) kelle tegevus puu- ja köögiviljasektoris piirdub kauba vedamisega.

§ 3.   Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded

  (1) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 12 lõikes 1 nimetatud erimärgistuse loa saamiseks peab puu- ja köögivilju turustaval ettevõtjal, kes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 91 punkti b alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korra kohaselt liigitatud madalaimasse riskikategooriasse, olema puu- ja köögivilja turustamisstandardite vastavuse kontrollimiseks personal, kes on läbinud asjakohase koolituse.

  (2) PMA korraldab puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse ning pärast selle läbimist kontrollib koolitusel osalenud isiku pädevust eksamil.

  (3) Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

  (4) Puu- ja köögivilja turustamisstandardite koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
  1) kehtivad puu- ja köögivilja turustamisstandarditealased riigisisesed ja Euroopa Liidu õigusaktid;
  2) puu- ja köögivilja turustamisstandardid;
  3) taotlejale erimärgistuse loa väljastamiseks esitatavad nõuded.

  (5) Eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 80 protsendile küsimustest ja turustamisstandardid määratud õigesti vähemalt 80 protsendil puu- ja köögiviljadest.

  (6) Lõikes 2 nimetatud eksami sooritamise kohta väljastab PMA eksami sooritanud isikule tunnistuse.

  (7) PMA avaldab teabe koolituse toimumise kohta oma veebilehel.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 20. veebruari 2012. a määrus nr 20 „Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 13

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 61 lõike 8 punktide 2 ja 3 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 10 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustava ettevõtja andmete puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse (edaspidi andmekogu) kandmise täpsemad tingimused ning puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded.

§ 2.   Andmete andmekogusse kandmise täpsemad tingimused

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet kannab puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikes 2 nimetatud ettevõtja kohta sama artikli lõikes 5 sätestatud andmed.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikega 3 ei kanta puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse andmeid ettevõtja kohta:
  1) kelle suhtes ei kohaldata kohustust järgida turustamisstandardeid komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 4 kohaselt;
  2) kelle tegevus puu- ja köögiviljasektoris piirdub kauba vedamisega.

§ 3.   Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded

  (1) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 12 lõikes 1 nimetatud erimärgistuse loa saamiseks peab puu- ja köögivilju turustaval ettevõtjal, kes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 91 punkti b alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korra kohaselt liigitatud madalaimasse riskikategooriasse, olema puu- ja köögivilja turustamisstandardite vastavuse kontrollimiseks personal, kes on läbinud asjakohase koolituse.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse ning pärast selle läbimist kontrollib koolitusel osalenud isiku pädevust eksamil.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

  (4) Puu- ja köögivilja turustamisstandardite koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
  1) kehtivad puu- ja köögivilja turustamisstandarditealased riigisisesed ja Euroopa Liidu õigusaktid;
  2) puu- ja köögivilja turustamisstandardid;
  3) taotlejale erimärgistuse loa väljastamiseks esitatavad nõuded.

  (5) Eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 80 protsendile küsimustest ja turustamisstandardid määratud õigesti vähemalt 80 protsendil puu- ja köögiviljadest.

  (6) Lõikes 2 nimetatud eksami sooritamise kohta väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet eksami sooritanud isikule tunnistuse.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Põllumajandus- ja Toiduamet avaldab teabe koolituse toimumise kohta oma veebilehel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json