Teksti suurus:

Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2022, 3

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 341 lõike 7 ja § 73 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja rakendamine

  Käesolev määrus sätestab eriveo tingimused, sealhulgas nõuded suur- ja raskeveose tähistamisele, ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise korra, samuti tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) eriluba on liiklusseaduse § 341 lõikes 2 nimetatud ja käesolevas määruses sätestatud korras antud luba eriveo teostamiseks;
  2) lühiajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on kuni kuus päeva;
  3) pikaajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on pikem kui kuus päeva;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  4) eriveos on suur- või raskeveos;
  5) eritasu on liiklusseaduse § 341 lõikes 2 nimetatud eritasu, mis hõlmab: eriveo tasu, eriloa taotlemiseks vajaliku kooskõlastuse hankimise tasu, teistelt eriloa andjatelt eriloa hankimise tasu;
  6) eriveo tasu on tasu sõiduki, autorongi, masinrongi lubatud massi, teljekoormuse või mõõtmete ületamise eest;
  7) eriloa menetlustasu on eriloa andmise eest võetav tasu;
  8) saateauto on käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastav sõiduk, mida kasutatakse veol liikluse ohutuse tagamisel ja teiste liiklejate hoiatamisel eriveosest;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  9) veotee on eriloal määratud tee või teelõik, samuti eriloale märgitud teeomaniku veebilehel avaldatud eriveose veoks lubatud teedevõrk või selle osa, mida mööda peab erivedu teostama;
  10) elektrooniline veoseleht on metsaseaduse § 37 lõike 11 alusel kehtestatud nõuetele vastav dokument;
  11) jagamatu veos on veos, mida ei saa jagada kaheks või enamaks osaks ilma, et sellega kaasneks tarbetu kulu või veose kahjustamise oht ja mida selle mõõtmete või massi tõttu ei saa vedada liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele vastava sõiduki, autorongi või masinrongiga.

§ 3.   Eriveo teostamise üldtingimused

  (1) Eriveo teostaja peab vastama autoveoseaduses kehtestatud tasulise või oma kulul korraldatava autoveo teostaja nõuetele.

  (2) Sõidukist, autorongist või masinrongist tingitud erivedu võib teostada ainult siis, kui puudub võimalus vältida liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete ületamist. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, võib veosest tingitud erivedu teostada ainult siis, kui tegemist on jagamatu veosega.

  (3) Kui veose paigutamisel sõidukile on võimalik valida suurveose mõõtmeid, tuleb vältida lubatud mõõtmete ületamist.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (31) Sõiduki lubatud kõrgust, laiust ega pikkust ei tohi ületada paigutades mitu jagamatut veost üksteise peale, kõrvale või järjestikku.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (32) Mitu jagamatut veost tuleb paigutada selliselt, et ei oleks ületatud sõiduki, autorongi või masinrongi eriloaga lubatud tegelik mass.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (33) Raskeveose puhul on jagamatu veose veol lubatud vedada koos jagamatu veosega veose või selle kasutamisega seotud muud veost, kui muu veose mass on kuni 20 protsenti jagamatu veose massist ning sõidukite lubatud tegelikud massid ei ole ületatud.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (34) Eriveol kasutatava sõiduki laiendatava veoplatvormi laius ei tohi veoseta sõidul ületada sõiduki registreerimistunnistusel märgitud sõiduki laiust.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Sõidukist, autorongist või masinrongist üle kahe meetri ettepoole ja tagumisest teljest üle viie meetri tahapoole ulatuva veose vedu on keelatud, välja arvatud selliste veoste vedu, mille lühendamine ei ole võimalik.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (5) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna õigust ületada sõiduki valmistaja lubatud suurimat täismassi ega lubatud teljekoormuste väärtusi või kalduda kõrvale liiklusmärkidega kehtestatud keeldudest ja piirangutest. Lubatud kõrvalekalded liikluskorraldusvahendite nõuetest märgitakse eriloal.

  (7) Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna õigust kõrvale kalduda veoteest ja muudest eriveo teostamise tingimustest. Veoteest kõrvale kaldumisel loetakse, et eriveo teostajal puudus eriluba. Eriveo teostamise tingimustest kõrvale kaldumisel lähtutakse asjaolust, et eriveo teostajale oli eriluba antud, kuid rikuti eriveo teostamise tingimusi.

  (8) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (9) Eriveo teostaja peab täitma eriveole kehtestatud tingimusi ja korda ning käesoleva määruse § 13 lõikes 4 nimetatud lepingu olemasolul taastama eriveoga kahjustatud teed või hüvitama teele tekitatud kahju lepingus sätestatud määras.

§ 4.   Eriveo teostamise erandjuhud

  (1) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Jagatava veose vedu eriveona eriloa alusel on lubatud, kui lisaks liiklusseaduse § 341 lõike 8 tingimustele on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  1) veose kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht või muu veose elektrooniline saatedokument;
  2) veduk on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Transpordiametil määrata autorongi asukoha veo ajal;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  3) autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud massid ei ületa sõidukite registrimasse;
  4) autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registriteljekoormusi;
  5) autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi;
  6) veose kaal tonnides koos andmetega autorongi asukoha kohta edastatakse Transpordiametile vastavalt Transpordiameti veebilehel avaldatud andmete edastamise tehnilistele tingimustele;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  7) veoteena kasutatakse Transpordiameti veebilehel avaldatud lubatud teedevõrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt eriloale lisatud veoteed;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  8) eriveo teostaja on eriloa taotluses kinnitanud, et ta täidab käesolevas lõikes sätestatud eriveo teostamise tingimusi.
[RT I, 03.07.2018, 21 - jõust. 06.07.2018]

  (3) Lõikes 2 nimetatud eriveoks avaldab Transpordiamet oma veebilehel eriveoks lubatud veotee.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Riigisiseselt võib eriveona vedada sõidukeid sadulveokist ja sihtotstarbelisest poolhaagisest koosneva autorongiga, mille pikkus veosega või veoseta ei ületa 20,75 m ning sõidukite tegelikud massid ja tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registrimasse ja registriteljekoormusi ning autorongi tegelik mass ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.
[RT I, 01.06.2022, 1 - jõust. 04.06.2022]

2. peatükk Eriveo teostamise kord 

§ 5.   Eriveose saatmine

  (1) Olenevalt suurveose mõõtmetest peab eriveol kasutama saateautot vähemalt määruse lisas 1 ette nähtud mahus.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Eriloa andja võib eriveo vabastada saateauto kasutamise kohustusest, kui sellega ei kaasne täiendavat ohtu kaasliiklejatele ja erivedu teostatakse järgmistele tingimustele vastava sõidukiga:
  1) lume- või libedusetõrjet teostav sõiduk, kui sõiduki kogulaiust on võimalik sõidu ajal muuta selliselt, et tööseadmega sõiduki kogulaius ei ületa 4,2 m;
  2) kuni 4,2 m laiune traktor või liikurmasin ning nende haakes olev sõiduk.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Saateauto peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) saateauto peab olema B- või C1-kategooria sõiduk pikkusega kuni seitse meetrit;
  2) saateauto katusele peab olema paigaldatud vähemalt kaks igas rõhtsuunas nähtavat eraldiseisvat kollast vilkurit, mida on lubatud asendada vilkurite või märgutulede kombinatsiooniga;
  3) saateauto katusele peab olema paigaldatud § 51 nõuetele vastav hoiatustahvel;
  4) saateautos peab olema kõrgusmõõteseade koos asjakohase kinnitusega, kui saateauto on nõutud suurveose kõrguse tõttu.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Kui suurveose laius on üle nelja meetri või pikkus üle 30 meetri või kui veos ulatub tagumisest teljest üle kuue meetri tahapoole, siis lisaks lõikes 3 sätestatud nõuetele peab saateauto vastama järgmistele nõuetele:
  1) saateauto juht peab vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele;
  2) saateauto katusele paigaldatud hoiatustahvli alumise serva kõrgus on vähemalt 1,70 m maapinnast;
  3) saateauto märgistus peab vastama määruse lisa 2 joonisele 13.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (5) Lõikes 4 sätestatut ei kohaldata eriveo teostamisel traktori või liikurmasinaga.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Saateautot on lubatud asendada alarmsõiduki varustusega politseiauto või sõjaväepolitseiautoga. Sellisel juhul lõigetes 3 ja 4 sätestatut ei kohaldata.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (7) Saateautoga koos ei ole lubatud kasutada haagist, välja arvatud liikluskorraldushaagist.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (8) Eriveol osalev sõiduki juht tuleb varustada sidevahendiga.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (9) Eesmine saateauto hoiatab vastutulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest. Saateauto peab sõitma, sõltuvalt liikumiskiirusest ja nähtavusest, väljaspool asulaid 100–300 m, asulates 50–100 m eriveosest eespool. Eraldusribaga teel tuleb saateautot kasutada eriveose taga. Kui ees kasutatakse kahte saateautot, siis eesmine saateauto peab sõitma märgatavalt eespool, seda eriti kitsastel ja kurvilistel teedel. Selle saateauto ülesanne on vastutulevate sõidukijuhtide eelnev hoiatamine, liikluse korraldamine ja vajadusel liikluse peatamine.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (10) Eriveosest tagapool oleva saateauto ülesanne on hoiatada tagant tulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest ja takistada nende möödasõidu katseid, kui möödasõit ei ole ohutu, ning teatada sidevahenditega eesmise saateauto ning eriveose juhile nende taha kogunenud sõidukijuhtide möödasõidu soovist.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (11) Saateauto juht peab andma teistele liiklejatele piisavalt aega olukorra tajumiseks ning sellele järgnevaks kiiruse vähendamiseks, peatumiseks või ümberpõikeks.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (12) Lõike 4 punktis 3 sätestatut ei kohaldata Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise abi osutajate saateautole.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2022]

§ 51.   Saateauto hoiatustahvel

  (1) Hoiatustahvel peab olema vähemalt 900 mm laiune ja 500 mm kõrgune ning selle mõlemale poolele kantakse erivedu iseloomustav tekstiline teave tähe kõrgusega vähemalt 150 mm kooskõlas lisa 2 joonistega 1–5.

  (2) Hoiatustahvel peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hoiatustahvli taustavärv on kollane;
  2) tekstilise teabe värv on must ja see on loetav hajutatud päevavalguse korral 40 meetri ulatuses ja pimeda ajal 25 meetri ulatuses;
  3) hoiatustahvli tekstilise teabe joone paksus on vähemalt 25 mm;
  4) hoiatustahvli tekstilise teabe osa peab olema varustatud sisevalgustusega, mis ei vähenda sõiduki kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust.

  (3) Muutuva teabega hoiatustahvel peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hoiatustahvli taustavärv on must;
  2) ettepoole suunatud tekstilise teabe värv on kollane või valge;
  3) tahapoole suunatud tekstilise teabe värv on kollane või punane.

  (4) Muutuva teabega hoiatustahvlil on lubatud tekstiline teave asendada liiklusseaduse § 6 lõike 6 alusel kehtestatud liiklusmärkide kujutistega.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 6.   Liikluse reguleerimine

  Erivedude teostamisel peab liiklust reguleerima liiklusseaduse §-s 8 sätestatud korras ja reguleerimine peab toimuma liiklusseaduse §-s 10 sätestatud märguannete andmisega.

§ 7.   Eriveo abiteenistus

  (1) Eriveol kasutatakse abiteenistust teel, selle kõrval või kohal olevatest takistustest ohutuks möödumiseks. Elektriliini all töötamisel tuleb arvestada elektriohutusnõudeid.

  (2) Teel töötaval inimesel peab olema isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ja kasutusotstarbele vastav märguriietus. Eeldatakse, et märguriietus on nõuetekohane, kui see vastab standardile EVS-EN ISO 20471:2013 „Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded”.

  (3) Abiteenistuse sõidukil peab teel töötamise ajal olema sisse lülitatud vähemalt üks kollane kehtestatud nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur või vilkurite kombinatsioon.

§ 8.   Eriveoste liikumine kolonnis

  (1) Kolonnis võib liikuda kuni neli suur- või raskeveost. Antud nõue ei kohaldu Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise abi osutajate sõidukite kolonnile.

  (2) Kolonni saatmisel nõutud saateautode arvu määramisel tuleb lähtuda kolonnis liikuva kõige suurema suurveose nõuetest kooskõlas määruse lisaga 1, kuid mitte vähem kui üks saateauto kolonni ees ja üks saateauto kolonni taga.

  (3) Kolonni saatmisel peavad saateautode juhid vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele.

  (4) Kolonni kuuluv suurveos peab olema tähistatud §-des 10 ja 11 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 9.   Lisavarustus

  Eriveol kasutatavad abiseadised ja -konstruktsioonid, nagu näiteks haaratsid, pöördpakud, toed ja teised peavad olema kokkupandavad või liikuma selliselt, et sõiduki mõõtmed saaks viia lubatud piiridesse, kui sõiduk sõidab veoseta.

§ 10.   Suurveose tähistamine eestpoolt

  (1) Kui suurveose laius ületab liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust või veos on sõidukist laiem, peab suurveose tähistama eestpoolt vastavalt käesoleva määruse lisas 2 esitatud joonisele 6 järgmiselt:
  1) kollase vilkuriga, kui on nõutav eesmine saateauto;
  2) laiveose tunnusmärgiga, mille graafilised kujutised on esitatud käesoleva määruse lisas 2 joonisel 8;
  3) valge või kollase ääretulega ning kui suurveose laius on üle kolme meetri, kahe teineteise kohal oleva valge või kollase ääretulega;
  4) valge või kollase lisamärgutulega, kui sõiduki tulede ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle ühe meetri.

  (11) Lõike 1 punktis 2 nimetatud paremale poolele paigaldatav tunnusmärk ei ole pimeda ajal kohustuslik.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lisamärgutuli kinnitatakse veose või kergesti painduva varda külge ning paigutatakse sõiduki tulede ja veose ääretulede laternate vahele.

  (21) Kui veose kõige laiem punkt asub kõrgusel 1,5 m kuni 4,5 m tee pinnast, siis selle punkti tähistamiseks tuleb lisaks lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatule kasutada täiendavat märgutuld.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (4) Valge ajal ja hea nähtavuse korral ei ole traktori ja liikurmasina tähistamisel laiveose tunnusmärkide ning ääretulede ja lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on § 5 lõike 2 punkti 1 alusel saateauto kasutamisest vabastatud, peab eestpoolt tähistama vastavalt määruse lisas 2 esitatud joonisele 11.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 11.   Suurveose tähistamine tagantpoolt

  (1) Kui suurveose laius ületab liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust või veos on sõidukist laiem, peab suurveose tähistama tagantpoolt vastavalt käesoleva määruse lisas 2 esitatud joonisele 7 järgmiselt:
  1) kollase vilkuriga, kui veol on nõutav eesmine saateauto ja suurveose eesmise vilkuri tuli ei ole taha nähtav;
  2) laiveose tunnusmärgiga, mille graafilised kujutised on esitatud käesoleva määruse lisas 2 joonisel 9;
  3) punase ääretulega ning kui suurveose laius on üle kolme meetri, kahe teineteise kohal oleva punase ääretulega;
  4) punase lisamärgutulega juhul, kui sõiduki tulede ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle ühe meetri.

  (11) Juhitavate telgedega haagisel on lubatud kasutada lõike 1 punktis 1 nimetatud tagumist vilkurit olenemata eesmise saateauto ja vilkuri kasutamisest.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (12) Lõike 1 punktis 2 nimetatud paremale poolele paigaldatav tunnusmärk ei ole pimeda ajal kohustuslik.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lisamärgutuli kinnitatakse veose või kergesti painduva varda külge ning paigutatakse sõiduki tulede ja veose ääretulede laternate vahele.

  (21) Kui veose kõige laiem punkt asub kõrgusel 1,5 m kuni 4,5 m tee pinnast, siis selle punkti tähistamiseks tuleb lisaks lõike 1 punktis 3 ja 4 sätestatule kasutada täiendavat märgutuld.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (4) Valge ajal ja hea nähtavuse korral ei ole traktori ja liikurmasina tähistamisel laiveose tunnusmärkide ning ääretulede ja lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on § 5 lõike 2 punkti 1 alusel saateauto kasutamisest vabastatud, peab tagantpoolt tähistama vastavalt määruse lisas 2 esitatud joonisele 12.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 12.   Väljaulatuva veose tähistamine

  (1) Sõidukist, autorongist või masinrongist ette- või tahapoole üle meetri väljaulatuva veose kaugeim punkt peab olema tähistatud väljaulatuva veose tunnusmärgiga. Väljaulatuva veose tunnusmärgi ülemise serva kõrgus ei tohi olla üle 1,6 m ja alumise serva kõrgus alla 0,4 m sõidutee pinnast.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Väljaulatuva veose tunnusmärkide juures peab olema ees valge või kollane ja taga punane vähemalt 50 cm² valgusava pindalaga latern. Väljaulatuva veose tunnusmärkide vöödid langevad tee telje poole. Väljaulatuva veose tunnusmärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas 2 joonisel 10.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Väljaulatuva veose tähistamine külgedelt peab vastama lisa 2 joonisele 10.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

3. peatükk Eriloa andmise kord ja eritasu 

§ 13.   Eritasu võtmise ja tagastamise alused

  (1) Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa taotleja. Välisriigi eriloa taotleja taotlusel hangib kooskõlastused ja eriloa teistelt tee või rajatiste omanikelt Transpordiamet. Teiselt eriloa andjalt eriloa hankimise ning eriloa taotlemiseks vajaliku iga kooskõlastuse hankimise tasu on võrdne käesoleva määruse § 14 lõikes 1 sätestatud menetlustasuga.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Eriloa taotleja tasub eriloa taotlemiseks vajaliku kontrollarvutuse, ekspertiisi, eriveo võimaldamise ja liiklusohutuse tagamisega seotud täiendavad kulutused vastavalt eriloa andja või kooskõlastaja kantud tegelikele kuludele.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Tee omanik võib kehtestada avalikult kasutataval teel määruses sätestatust väiksemad eriveo tasumäärad nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa alusel § 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks juhul, kui erivedu ei kahjusta oluliselt avalikult kasutatavat teed ja sellega ei suurene oluliselt teehoiukulu. Samuti võib tee omanik sõlmida § 4 lõikes 2 nimetatud eriveo teostajaga või veose omanikuga lepingu, mille kohaselt eriveo teostaja või veose omanik kohustub taastama eriveoga kahjustatud tee või hüvitama teele tekitatud kahju.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (5) Kui eriloa kohalike teede ja erateede kasutamiseks annab Transpordiamet, siis eritasu ja menetlustasu Transpordiameti antud eriloa alusel kasutatavate kohalike teede ja erateede kasutamise eest ei võeta. Eritasu ei võeta ka nende kohalike teede kasutamise eest, mille kasutamiseks on sõlmitud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud leping.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Eriveost loobumisel enne eriloa kehtivuse algust tagastatakse nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa eriveo tasu. Kooskõlastuse hankimise ja eriloa hankimise tasu ning eriloa menetlustasu ei tagastata. Tagastamisele ei kuulu eriveo tasu juhul, kui luba on tunnistatud kehtetuks.

  (7) Eriloa taotlejale tuleb esitada arve, millele on lisatud kalkulatsioon tasumisele kuuluva summa kujunemise kohta.

  (8) Eriloa andjal on õigus nõuda eriveoga seonduvaid dokumente, mis on vajalikud liiklusseaduse § 343 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 3 lõikes 1 käsitletud või muude eriloa andmist mõjutavate asjaolude tuvastamiseks.

§ 14.   Eriveo tasumäärad ja menetlustasu

  (1) Iga antud eriloa menetlustasu on kuus eurot.

  (2) Eriloa taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras on menetlustasu kümme eurot.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Lubatud massi või lubatud teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu käesoleva määruse lisas 3 esitatud tabelite alusel.

  (4) Lubatud mõõtmete ületamise eest arvestatakse eriveo tasu käesoleva määruse lisas 4 esitatud tabelite alusel.

  (5) Lühiajalise eriloa, välja arvatud § 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks antud lühiajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks üks erivedu kolme päeva jooksul. Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks on lühiajalise eriloa eriveo tasu määramisel arvestuse aluseks vaatamata tegelikule vedude arvule üks vedu ööpäevas.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Pikaajalise eriloa, välja arvatud lõigetes 61 ja 62 sätestatud eriveo, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nädalas.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (61) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud eriveo puhul on pikaajalise eriloa eriveo tasu vaatamata tegelikule vedude arvule esitatud määruse lisa 3 tabelis 2.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (62) Suurveose, laiusega kuni 3,5 meetrit, kõrgusega kuni 4,5 meetrit, sõidukist või autorongist tahapoole üleulatumisega kuni kaks meetrit ja pikkusega kuni 20 meetrit, pikaajalise eriloa eriveo tasu riigiteedel vaatamata tegelikule vedude arvule on esitatud määruse lisa 4 tabelis 6.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (7) Kui eriveo tasu sõltub veotee pikkusest, kuid veotee ei ole konkreetselt määratud, arvestatakse mõõtmete ületamisel ühekordse veotee pikkuseks riigiteedel 100 km ühe maakonna piires ja 200 km mitme maakonna piires ning kohalikul teel 50 km.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 15.   Eritasu ja menetlustasu rakendamise erijuhud

  (1) Eritasu ja menetlustasu ei võeta massi ja mõõtmete ületamisel:
  1) autokraanade eest, mille tegelik mass on kuni 48 t ning ühegi telje koormus ei ületa 12 t;
  2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakes olevate sõidukite eest;
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]
  3) teehoiutööde teostamisega seotud sõiduki eest.

  (2) Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse eriveo tasumäärasid 50% ulatuses.

  (3) Kahe või enama samaaegse mõõtme ületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõtme ületamise eest.

  (31) Massi ja mõõtme samaaegsel ületamisel arvestatakse eriveo tasu nii massi kui ka mõõtmete ületamise eest.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 16.   Eriloa andmine

  (1) Transpordiamet võib lühiajalise või pikaajalise eriloa välja anda veoteele, mis hõlmab kohalikke teid ja erateid, kui vastava tee omanik on Transpordiametit selleks volitanud.

  (2) Eriluba saadetakse eriloa taotlejale taotleja soovil e-posti või posti teel pärast kõigi kooskõlastustega esitatud taotluse saabumist kolme tööpäeva jooksul. Kiirendatud korras vormistatud eriluba saadetakse samadel tingimustel kaheksa töötunni jooksul.

  (3) Eriloale märgitakse eriveo teostaja kohta vähemalt ettevõtte nimi või registrikood.

  (4) Eriloa andjal on õigus nõuda arve tasumist enne eriloa andmist.

  (5) Paragrahvi 14 lõigetes 61 ja 62 nimetatud juhul antakse pikaajaline eriluba nädalaks, kuuks, kolmeks kuuks, kuueks kuuks või kaheteistkümneks kuuks, seejuures tegelik vedude arv eriloa kehtivuse perioodil ei ole piiratud.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2022, 3

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 341 lõike 7 ja § 73 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja rakendamine

  Käesolev määrus sätestab eriveo tingimused, sealhulgas nõuded suur- ja raskeveose tähistamisele, ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise korra, samuti tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) eriluba on liiklusseaduse § 341 lõikes 2 nimetatud ja käesolevas määruses sätestatud korras antud luba eriveo teostamiseks;
  2) lühiajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on kuni kuus päeva;
  3) pikaajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on pikem kui kuus päeva;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  4) eriveos on suur- või raskeveos;
  5) eritasu on liiklusseaduse § 341 lõikes 2 nimetatud eritasu, mis hõlmab: eriveo tasu, eriloa taotlemiseks vajaliku kooskõlastuse hankimise tasu, teistelt eriloa andjatelt eriloa hankimise tasu;
  6) eriveo tasu on tasu sõiduki, autorongi, masinrongi lubatud massi, teljekoormuse või mõõtmete ületamise eest;
  7) eriloa menetlustasu on eriloa andmise eest võetav tasu;
  8) saateauto on käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastav sõiduk, mida kasutatakse veol liikluse ohutuse tagamisel ja teiste liiklejate hoiatamisel eriveosest;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  9) veotee on eriloal määratud tee või teelõik, samuti eriloale märgitud teeomaniku veebilehel avaldatud eriveose veoks lubatud teedevõrk või selle osa, mida mööda peab erivedu teostama;
  10) elektrooniline veoseleht on metsaseaduse § 37 lõike 11 alusel kehtestatud nõuetele vastav dokument;
  11) jagamatu veos on veos, mida ei saa jagada kaheks või enamaks osaks ilma, et sellega kaasneks tarbetu kulu või veose kahjustamise oht ja mida selle mõõtmete või massi tõttu ei saa vedada liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele vastava sõiduki, autorongi või masinrongiga.

§ 3.   Eriveo teostamise üldtingimused

  (1) Eriveo teostaja peab vastama autoveoseaduses kehtestatud tasulise või oma kulul korraldatava autoveo teostaja nõuetele.

  (2) Sõidukist, autorongist või masinrongist tingitud erivedu võib teostada ainult siis, kui puudub võimalus vältida liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete ületamist. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, võib veosest tingitud erivedu teostada ainult siis, kui tegemist on jagamatu veosega.

  (3) Kui veose paigutamisel sõidukile on võimalik valida suurveose mõõtmeid, tuleb vältida lubatud mõõtmete ületamist.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (31) Sõiduki lubatud kõrgust, laiust ega pikkust ei tohi ületada paigutades mitu jagamatut veost üksteise peale, kõrvale või järjestikku.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (32) Mitu jagamatut veost tuleb paigutada selliselt, et ei oleks ületatud sõiduki, autorongi või masinrongi eriloaga lubatud tegelik mass.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (33) Raskeveose puhul on jagamatu veose veol lubatud vedada koos jagamatu veosega veose või selle kasutamisega seotud muud veost, kui muu veose mass on kuni 20 protsenti jagamatu veose massist ning sõidukite lubatud tegelikud massid ei ole ületatud.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (34) Eriveol kasutatava sõiduki laiendatava veoplatvormi laius ei tohi veoseta sõidul ületada sõiduki registreerimistunnistusel märgitud sõiduki laiust.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Sõidukist, autorongist või masinrongist üle kahe meetri ettepoole ja tagumisest teljest üle viie meetri tahapoole ulatuva veose vedu on keelatud, välja arvatud selliste veoste vedu, mille lühendamine ei ole võimalik.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (5) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna õigust ületada sõiduki valmistaja lubatud suurimat täismassi ega lubatud teljekoormuste väärtusi või kalduda kõrvale liiklusmärkidega kehtestatud keeldudest ja piirangutest. Lubatud kõrvalekalded liikluskorraldusvahendite nõuetest märgitakse eriloal.

  (7) Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna õigust kõrvale kalduda veoteest ja muudest eriveo teostamise tingimustest. Veoteest kõrvale kaldumisel loetakse, et eriveo teostajal puudus eriluba. Eriveo teostamise tingimustest kõrvale kaldumisel lähtutakse asjaolust, et eriveo teostajale oli eriluba antud, kuid rikuti eriveo teostamise tingimusi.

  (8) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (9) Eriveo teostaja peab täitma eriveole kehtestatud tingimusi ja korda ning käesoleva määruse § 13 lõikes 4 nimetatud lepingu olemasolul taastama eriveoga kahjustatud teed või hüvitama teele tekitatud kahju lepingus sätestatud määras.

§ 4.   Eriveo teostamise erandjuhud

  (1) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Jagatava veose vedu eriveona eriloa alusel on lubatud, kui lisaks liiklusseaduse § 341 lõike 8 tingimustele on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  1) veose kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht või muu veose elektrooniline saatedokument;
  2) veduk on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Transpordiametil määrata autorongi asukoha veo ajal;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  3) autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud massid ei ületa sõidukite registrimasse;
  4) autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registriteljekoormusi;
  5) autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi;
  6) veose kaal tonnides koos andmetega autorongi asukoha kohta edastatakse Transpordiametile vastavalt Transpordiameti veebilehel avaldatud andmete edastamise tehnilistele tingimustele;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  7) veoteena kasutatakse Transpordiameti veebilehel avaldatud lubatud teedevõrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt eriloale lisatud veoteed;
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  8) eriveo teostaja on eriloa taotluses kinnitanud, et ta täidab käesolevas lõikes sätestatud eriveo teostamise tingimusi.
[RT I, 03.07.2018, 21 - jõust. 06.07.2018]

  (3) Lõikes 2 nimetatud eriveoks avaldab Transpordiamet oma veebilehel eriveoks lubatud veotee.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Riigisiseselt võib eriveona vedada sõidukeid sadulveokist ja sihtotstarbelisest poolhaagisest koosneva autorongiga, mille pikkus veosega või veoseta ei ületa 20,75 m ning sõidukite tegelikud massid ja tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registrimasse ja registriteljekoormusi ning autorongi tegelik mass ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.
[RT I, 01.06.2022, 1 - jõust. 04.06.2022]

2. peatükk Eriveo teostamise kord 

§ 5.   Eriveose saatmine

  (1) Olenevalt suurveose mõõtmetest peab eriveol kasutama saateautot vähemalt määruse lisas 1 ette nähtud mahus.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Eriloa andja võib eriveo vabastada saateauto kasutamise kohustusest, kui sellega ei kaasne täiendavat ohtu kaasliiklejatele ja erivedu teostatakse järgmistele tingimustele vastava sõidukiga:
  1) lume- või libedusetõrjet teostav sõiduk, kui sõiduki kogulaiust on võimalik sõidu ajal muuta selliselt, et tööseadmega sõiduki kogulaius ei ületa 4,2 m;
  2) kuni 4,2 m laiune traktor või liikurmasin ning nende haakes olev sõiduk.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Saateauto peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) saateauto peab olema B- või C1-kategooria sõiduk pikkusega kuni seitse meetrit;
  2) saateauto katusele peab olema paigaldatud vähemalt kaks igas rõhtsuunas nähtavat eraldiseisvat kollast vilkurit, mida on lubatud asendada vilkurite või märgutulede kombinatsiooniga;
  3) saateauto katusele peab olema paigaldatud § 51 nõuetele vastav hoiatustahvel;
  4) saateautos peab olema kõrgusmõõteseade koos asjakohase kinnitusega, kui saateauto on nõutud suurveose kõrguse tõttu.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Kui suurveose laius on üle nelja meetri või pikkus üle 30 meetri või kui veos ulatub tagumisest teljest üle kuue meetri tahapoole, siis lisaks lõikes 3 sätestatud nõuetele peab saateauto vastama järgmistele nõuetele:
  1) saateauto juht peab vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele;
  2) saateauto katusele paigaldatud hoiatustahvli alumise serva kõrgus on vähemalt 1,70 m maapinnast;
  3) saateauto märgistus peab vastama määruse lisa 2 joonisele 13.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (5) Lõikes 4 sätestatut ei kohaldata eriveo teostamisel traktori või liikurmasinaga.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Saateautot on lubatud asendada alarmsõiduki varustusega politseiauto või sõjaväepolitseiautoga. Sellisel juhul lõigetes 3 ja 4 sätestatut ei kohaldata.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (7) Saateautoga koos ei ole lubatud kasutada haagist, välja arvatud liikluskorraldushaagist.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (8) Eriveol osalev sõiduki juht tuleb varustada sidevahendiga.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (9) Eesmine saateauto hoiatab vastutulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest. Saateauto peab sõitma, sõltuvalt liikumiskiirusest ja nähtavusest, väljaspool asulaid 100–300 m, asulates 50–100 m eriveosest eespool. Eraldusribaga teel tuleb saateautot kasutada eriveose taga. Kui ees kasutatakse kahte saateautot, siis eesmine saateauto peab sõitma märgatavalt eespool, seda eriti kitsastel ja kurvilistel teedel. Selle saateauto ülesanne on vastutulevate sõidukijuhtide eelnev hoiatamine, liikluse korraldamine ja vajadusel liikluse peatamine.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (10) Eriveosest tagapool oleva saateauto ülesanne on hoiatada tagant tulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest ja takistada nende möödasõidu katseid, kui möödasõit ei ole ohutu, ning teatada sidevahenditega eesmise saateauto ning eriveose juhile nende taha kogunenud sõidukijuhtide möödasõidu soovist.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (11) Saateauto juht peab andma teistele liiklejatele piisavalt aega olukorra tajumiseks ning sellele järgnevaks kiiruse vähendamiseks, peatumiseks või ümberpõikeks.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (12) Lõike 4 punktis 3 sätestatut ei kohaldata Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise abi osutajate saateautole.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2022]

§ 51.   Saateauto hoiatustahvel

  (1) Hoiatustahvel peab olema vähemalt 900 mm laiune ja 500 mm kõrgune ning selle mõlemale poolele kantakse erivedu iseloomustav tekstiline teave tähe kõrgusega vähemalt 150 mm kooskõlas lisa 2 joonistega 1–5.

  (2) Hoiatustahvel peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hoiatustahvli taustavärv on kollane;
  2) tekstilise teabe värv on must ja see on loetav hajutatud päevavalguse korral 40 meetri ulatuses ja pimeda ajal 25 meetri ulatuses;
  3) hoiatustahvli tekstilise teabe joone paksus on vähemalt 25 mm;
  4) hoiatustahvli tekstilise teabe osa peab olema varustatud sisevalgustusega, mis ei vähenda sõiduki kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust.

  (3) Muutuva teabega hoiatustahvel peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hoiatustahvli taustavärv on must;
  2) ettepoole suunatud tekstilise teabe värv on kollane või valge;
  3) tahapoole suunatud tekstilise teabe värv on kollane või punane.

  (4) Muutuva teabega hoiatustahvlil on lubatud tekstiline teave asendada liiklusseaduse § 6 lõike 6 alusel kehtestatud liiklusmärkide kujutistega.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 6.   Liikluse reguleerimine

  Erivedude teostamisel peab liiklust reguleerima liiklusseaduse §-s 8 sätestatud korras ja reguleerimine peab toimuma liiklusseaduse §-s 10 sätestatud märguannete andmisega.

§ 7.   Eriveo abiteenistus

  (1) Eriveol kasutatakse abiteenistust teel, selle kõrval või kohal olevatest takistustest ohutuks möödumiseks. Elektriliini all töötamisel tuleb arvestada elektriohutusnõudeid.

  (2) Teel töötaval inimesel peab olema isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ja kasutusotstarbele vastav märguriietus. Eeldatakse, et märguriietus on nõuetekohane, kui see vastab standardile EVS-EN ISO 20471:2013 „Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded”.

  (3) Abiteenistuse sõidukil peab teel töötamise ajal olema sisse lülitatud vähemalt üks kollane kehtestatud nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur või vilkurite kombinatsioon.

§ 8.   Eriveoste liikumine kolonnis

  (1) Kolonnis võib liikuda kuni neli suur- või raskeveost. Antud nõue ei kohaldu Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise abi osutajate sõidukite kolonnile.

  (2) Kolonni saatmisel nõutud saateautode arvu määramisel tuleb lähtuda kolonnis liikuva kõige suurema suurveose nõuetest kooskõlas määruse lisaga 1, kuid mitte vähem kui üks saateauto kolonni ees ja üks saateauto kolonni taga.

  (3) Kolonni saatmisel peavad saateautode juhid vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele.

  (4) Kolonni kuuluv suurveos peab olema tähistatud §-des 10 ja 11 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 9.   Lisavarustus

  Eriveol kasutatavad abiseadised ja -konstruktsioonid, nagu näiteks haaratsid, pöördpakud, toed ja teised peavad olema kokkupandavad või liikuma selliselt, et sõiduki mõõtmed saaks viia lubatud piiridesse, kui sõiduk sõidab veoseta.

§ 10.   Suurveose tähistamine eestpoolt

  (1) Kui suurveose laius ületab liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust või veos on sõidukist laiem, peab suurveose tähistama eestpoolt vastavalt käesoleva määruse lisas 2 esitatud joonisele 6 järgmiselt:
  1) kollase vilkuriga, kui on nõutav eesmine saateauto;
  2) laiveose tunnusmärgiga, mille graafilised kujutised on esitatud käesoleva määruse lisas 2 joonisel 8;
  3) valge või kollase ääretulega ning kui suurveose laius on üle kolme meetri, kahe teineteise kohal oleva valge või kollase ääretulega;
  4) valge või kollase lisamärgutulega, kui sõiduki tulede ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle ühe meetri.

  (11) Lõike 1 punktis 2 nimetatud paremale poolele paigaldatav tunnusmärk ei ole pimeda ajal kohustuslik.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lisamärgutuli kinnitatakse veose või kergesti painduva varda külge ning paigutatakse sõiduki tulede ja veose ääretulede laternate vahele.

  (21) Kui veose kõige laiem punkt asub kõrgusel 1,5 m kuni 4,5 m tee pinnast, siis selle punkti tähistamiseks tuleb lisaks lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatule kasutada täiendavat märgutuld.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (4) Valge ajal ja hea nähtavuse korral ei ole traktori ja liikurmasina tähistamisel laiveose tunnusmärkide ning ääretulede ja lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on § 5 lõike 2 punkti 1 alusel saateauto kasutamisest vabastatud, peab eestpoolt tähistama vastavalt määruse lisas 2 esitatud joonisele 11.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 11.   Suurveose tähistamine tagantpoolt

  (1) Kui suurveose laius ületab liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust või veos on sõidukist laiem, peab suurveose tähistama tagantpoolt vastavalt käesoleva määruse lisas 2 esitatud joonisele 7 järgmiselt:
  1) kollase vilkuriga, kui veol on nõutav eesmine saateauto ja suurveose eesmise vilkuri tuli ei ole taha nähtav;
  2) laiveose tunnusmärgiga, mille graafilised kujutised on esitatud käesoleva määruse lisas 2 joonisel 9;
  3) punase ääretulega ning kui suurveose laius on üle kolme meetri, kahe teineteise kohal oleva punase ääretulega;
  4) punase lisamärgutulega juhul, kui sõiduki tulede ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle ühe meetri.

  (11) Juhitavate telgedega haagisel on lubatud kasutada lõike 1 punktis 1 nimetatud tagumist vilkurit olenemata eesmise saateauto ja vilkuri kasutamisest.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (12) Lõike 1 punktis 2 nimetatud paremale poolele paigaldatav tunnusmärk ei ole pimeda ajal kohustuslik.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lisamärgutuli kinnitatakse veose või kergesti painduva varda külge ning paigutatakse sõiduki tulede ja veose ääretulede laternate vahele.

  (21) Kui veose kõige laiem punkt asub kõrgusel 1,5 m kuni 4,5 m tee pinnast, siis selle punkti tähistamiseks tuleb lisaks lõike 1 punktis 3 ja 4 sätestatule kasutada täiendavat märgutuld.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (4) Valge ajal ja hea nähtavuse korral ei ole traktori ja liikurmasina tähistamisel laiveose tunnusmärkide ning ääretulede ja lisamärgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]

  (5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on § 5 lõike 2 punkti 1 alusel saateauto kasutamisest vabastatud, peab tagantpoolt tähistama vastavalt määruse lisas 2 esitatud joonisele 12.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 12.   Väljaulatuva veose tähistamine

  (1) Sõidukist, autorongist või masinrongist ette- või tahapoole üle meetri väljaulatuva veose kaugeim punkt peab olema tähistatud väljaulatuva veose tunnusmärgiga. Väljaulatuva veose tunnusmärgi ülemise serva kõrgus ei tohi olla üle 1,6 m ja alumise serva kõrgus alla 0,4 m sõidutee pinnast.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Väljaulatuva veose tunnusmärkide juures peab olema ees valge või kollane ja taga punane vähemalt 50 cm² valgusava pindalaga latern. Väljaulatuva veose tunnusmärkide vöödid langevad tee telje poole. Väljaulatuva veose tunnusmärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas 2 joonisel 10.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Väljaulatuva veose tähistamine külgedelt peab vastama lisa 2 joonisele 10.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

3. peatükk Eriloa andmise kord ja eritasu 

§ 13.   Eritasu võtmise ja tagastamise alused

  (1) Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa taotleja. Välisriigi eriloa taotleja taotlusel hangib kooskõlastused ja eriloa teistelt tee või rajatiste omanikelt Transpordiamet. Teiselt eriloa andjalt eriloa hankimise ning eriloa taotlemiseks vajaliku iga kooskõlastuse hankimise tasu on võrdne käesoleva määruse § 14 lõikes 1 sätestatud menetlustasuga.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Eriloa taotleja tasub eriloa taotlemiseks vajaliku kontrollarvutuse, ekspertiisi, eriveo võimaldamise ja liiklusohutuse tagamisega seotud täiendavad kulutused vastavalt eriloa andja või kooskõlastaja kantud tegelikele kuludele.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Tee omanik võib kehtestada avalikult kasutataval teel määruses sätestatust väiksemad eriveo tasumäärad nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa alusel § 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks juhul, kui erivedu ei kahjusta oluliselt avalikult kasutatavat teed ja sellega ei suurene oluliselt teehoiukulu. Samuti võib tee omanik sõlmida § 4 lõikes 2 nimetatud eriveo teostajaga või veose omanikuga lepingu, mille kohaselt eriveo teostaja või veose omanik kohustub taastama eriveoga kahjustatud tee või hüvitama teele tekitatud kahju.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (5) Kui eriloa kohalike teede ja erateede kasutamiseks annab Transpordiamet, siis eritasu ja menetlustasu Transpordiameti antud eriloa alusel kasutatavate kohalike teede ja erateede kasutamise eest ei võeta. Eritasu ei võeta ka nende kohalike teede kasutamise eest, mille kasutamiseks on sõlmitud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud leping.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Eriveost loobumisel enne eriloa kehtivuse algust tagastatakse nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa eriveo tasu. Kooskõlastuse hankimise ja eriloa hankimise tasu ning eriloa menetlustasu ei tagastata. Tagastamisele ei kuulu eriveo tasu juhul, kui luba on tunnistatud kehtetuks.

  (7) Eriloa taotlejale tuleb esitada arve, millele on lisatud kalkulatsioon tasumisele kuuluva summa kujunemise kohta.

  (8) Eriloa andjal on õigus nõuda eriveoga seonduvaid dokumente, mis on vajalikud liiklusseaduse § 343 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 3 lõikes 1 käsitletud või muude eriloa andmist mõjutavate asjaolude tuvastamiseks.

§ 14.   Eriveo tasumäärad ja menetlustasu

  (1) Iga antud eriloa menetlustasu on kuus eurot.

  (2) Eriloa taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras on menetlustasu kümme eurot.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Lubatud massi või lubatud teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu käesoleva määruse lisas 3 esitatud tabelite alusel.

  (4) Lubatud mõõtmete ületamise eest arvestatakse eriveo tasu käesoleva määruse lisas 4 esitatud tabelite alusel.

  (5) Lühiajalise eriloa, välja arvatud § 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks antud lühiajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks üks erivedu kolme päeva jooksul. Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks on lühiajalise eriloa eriveo tasu määramisel arvestuse aluseks vaatamata tegelikule vedude arvule üks vedu ööpäevas.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Pikaajalise eriloa, välja arvatud lõigetes 61 ja 62 sätestatud eriveo, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nädalas.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (61) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud eriveo puhul on pikaajalise eriloa eriveo tasu vaatamata tegelikule vedude arvule esitatud määruse lisa 3 tabelis 2.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (62) Suurveose, laiusega kuni 3,5 meetrit, kõrgusega kuni 4,5 meetrit, sõidukist või autorongist tahapoole üleulatumisega kuni kaks meetrit ja pikkusega kuni 20 meetrit, pikaajalise eriloa eriveo tasu riigiteedel vaatamata tegelikule vedude arvule on esitatud määruse lisa 4 tabelis 6.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (7) Kui eriveo tasu sõltub veotee pikkusest, kuid veotee ei ole konkreetselt määratud, arvestatakse mõõtmete ületamisel ühekordse veotee pikkuseks riigiteedel 100 km ühe maakonna piires ja 200 km mitme maakonna piires ning kohalikul teel 50 km.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 15.   Eritasu ja menetlustasu rakendamise erijuhud

  (1) Eritasu ja menetlustasu ei võeta massi ja mõõtmete ületamisel:
  1) autokraanade eest, mille tegelik mass on kuni 48 t ning ühegi telje koormus ei ületa 12 t;
  2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakes olevate sõidukite eest;
[RT I, 21.07.2017, 2 - jõust. 24.07.2017]
  3) teehoiutööde teostamisega seotud sõiduki eest.

  (2) Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse eriveo tasumäärasid 50% ulatuses.

  (3) Kahe või enama samaaegse mõõtme ületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõtme ületamise eest.

  (31) Massi ja mõõtme samaaegsel ületamisel arvestatakse eriveo tasu nii massi kui ka mõõtmete ületamise eest.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 16.   Eriloa andmine

  (1) Transpordiamet võib lühiajalise või pikaajalise eriloa välja anda veoteele, mis hõlmab kohalikke teid ja erateid, kui vastava tee omanik on Transpordiametit selleks volitanud.

  (2) Eriluba saadetakse eriloa taotlejale taotleja soovil e-posti või posti teel pärast kõigi kooskõlastustega esitatud taotluse saabumist kolme tööpäeva jooksul. Kiirendatud korras vormistatud eriluba saadetakse samadel tingimustel kaheksa töötunni jooksul.

  (3) Eriloale märgitakse eriveo teostaja kohta vähemalt ettevõtte nimi või registrikood.

  (4) Eriloa andjal on õigus nõuda arve tasumist enne eriloa andmist.

  (5) Paragrahvi 14 lõigetes 61 ja 62 nimetatud juhul antakse pikaajaline eriluba nädalaks, kuuks, kolmeks kuuks, kuueks kuuks või kaheteistkümneks kuuks, seejuures tegelik vedude arv eriloa kehtivuse perioodil ei ole piiratud.
[RT I, 10.08.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json