Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2019, 2

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 3, § 31 lõike 3 punkti 1, § 36 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 3 punkti 1 ja § 36 lõike 5 alusel.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sõitja kõrgeim piletihind ning sõiduki ja selle haagise piletihind ning sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel (edaspidi koos parvlaevaliinidel).
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 2.   Piletihinnad
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (1) Parvlaevadega korraldatava avaliku liiniveo sõitja kõrgeim piletihind ning sõiduki ja selle haagise piletihind kehtestatakse vastavalt määruse lisale.

  (2) Veo eest võib tasu küsida üksnes lähtudes käesoleva määrusega ja ühistranspordiseaduse § 31 lõike 4 alusel kehtestatud hindadest.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 3.   Broneerimistasu
[Kehtetu – RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 4.   Sõidusoodustused sõitjale

  (1) Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
  1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  2) laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, edasilükatud perioodi kestel esitades koolivälise nõustamismeeskonna tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  3) puudega kuni 16-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  5) raske nägemispuudega isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  7) puudega isikut saatev juht- või abikoer, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (2) Sõidusoodustusega 50% sõitjapileti hinnast võib sõita:
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  1) statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane, esitades õpilaspileti;
  2) kuni 16-aastase puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  3) sügava puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  4) 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane, esitades üliõpilaspileti;
  5) üle 65-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi;
  6) Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare maakonnas ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiu maakonnas ning Sõru-Triigi parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare või Hiiu maakonnas, esitades isikutunnistuse;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  7) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel veetava liinibussi sõitja;
  8) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sõiduki, samuti jalgratta juht.

  (3) Tasuta sõidu või sooduspiletiga sõidu õiguse olemasolu saab tõendada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata dokumendi, samuti elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

§ 5.   Sõidusoodustused sõidukite veol

  (1) Vedaja on kohustatud sooduspiletiga, kui see on määruse lisas kehtestatud, vedama sõidukit ja selle haagist:
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  1) Virtsu–Kuivastu parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri järgne asukoht on Saare maakonnas;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  2) Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri järgne asukoht on Hiiu maakonnas;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  3) Sõru-Triigi parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri järgne asukoht on Saare või Hiiu maakonnas.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidusoodustust kasutab füüsiline isik, tuleb vedaja nõudmisel esitada isikut tõendav dokument või muu dokument, mis võimaldab tuvastada isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta ning sõiduki registreerimistunnistus.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidusoodustust kasutab juriidiline isik, peab sõiduki juht vedaja nõudmisel esitama sõiduki registreerimistunnistuse ning dokumendi, mis tõendab, et ta on juriidilise isiku töötaja või muu isik, kelle eest sõidusoodustust saav juriidiline isik vastutab.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (3) Vedaja on kohustatud tasuta vedama sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega kuni 16-aastast isikut transportivat sõiduautot ja alla 3,5-tonnise täismassiga sõidukit, välja arvatud meditsiini- või raviasutuse transpordivahendit, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 6.   Kõrgendatud hinnad sõiduki veol

  (1) Määruse lisas kehtestatud sõidukipileti hinnale rakendatakse järgmisi kordajaid:
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  1) üle 2,5-meetrise laiusega sõiduki pileti hinna kordaja on 1,5;
  2) üle neljameetrise kõrgusega sõiduki pileti hinna kordaja on 2,0;
  3) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa suunal väljumistel reedeti alates kella 13.00 on sõidukipileti hinna kordaja 1,5;
  4) Kuivastu-Virtsu ja Heltermaa-Rohuküla suunal väljumistel pühapäeviti alates kella 13.00 on sõidukipileti hinna kordaja 1,5.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kordajaid ei rakendata liinivedu teostavate busside veo hinnale ja käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sõiduki veo hinnale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. oktoobril.

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2019, 2

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 3, § 31 lõike 3 punkti 1, § 36 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 3 punkti 1 ja § 36 lõike 5 alusel.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sõitja kõrgeim piletihind ning sõiduki ja selle haagise piletihind ning sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel (edaspidi koos parvlaevaliinidel).
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 2.   Piletihinnad
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (1) Parvlaevadega korraldatava avaliku liiniveo sõitja kõrgeim piletihind ning sõiduki ja selle haagise piletihind kehtestatakse vastavalt määruse lisale.

  (2) Veo eest võib tasu küsida üksnes lähtudes käesoleva määrusega ja ühistranspordiseaduse § 31 lõike 4 alusel kehtestatud hindadest.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 3.   Broneerimistasu
[Kehtetu – RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 4.   Sõidusoodustused sõitjale

  (1) Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
  1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  2) laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, edasilükatud perioodi kestel esitades koolivälise nõustamismeeskonna tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  3) puudega kuni 16-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  5) raske nägemispuudega isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  7) puudega isikut saatev juht- või abikoer, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (2) Sõidusoodustusega 50% sõitjapileti hinnast võib sõita:
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  1) statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane, esitades õpilaspileti;
  2) kuni 16-aastase puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  3) sügava puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  4) 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane, esitades üliõpilaspileti;
  5) üle 65-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi;
  6) Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare maakonnas ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiu maakonnas ning Sõru-Triigi parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare või Hiiu maakonnas, esitades isikutunnistuse;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  7) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel veetava liinibussi sõitja;
  8) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sõiduki, samuti jalgratta juht.

  (3) Tasuta sõidu või sooduspiletiga sõidu õiguse olemasolu saab tõendada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata dokumendi, samuti elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

§ 5.   Sõidusoodustused sõidukite veol

  (1) Vedaja on kohustatud sooduspiletiga, kui see on määruse lisas kehtestatud, vedama sõidukit ja selle haagist:
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  1) Virtsu–Kuivastu parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri järgne asukoht on Saare maakonnas;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  2) Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri järgne asukoht on Hiiu maakonnas;
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  3) Sõru-Triigi parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri järgne asukoht on Saare või Hiiu maakonnas.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidusoodustust kasutab füüsiline isik, tuleb vedaja nõudmisel esitada isikut tõendav dokument või muu dokument, mis võimaldab tuvastada isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta ning sõiduki registreerimistunnistus.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidusoodustust kasutab juriidiline isik, peab sõiduki juht vedaja nõudmisel esitama sõiduki registreerimistunnistuse ning dokumendi, mis tõendab, et ta on juriidilise isiku töötaja või muu isik, kelle eest sõidusoodustust saav juriidiline isik vastutab.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (3) Vedaja on kohustatud tasuta vedama sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega kuni 16-aastast isikut transportivat sõiduautot ja alla 3,5-tonnise täismassiga sõidukit, välja arvatud meditsiini- või raviasutuse transpordivahendit, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 6.   Kõrgendatud hinnad sõiduki veol

  (1) Määruse lisas kehtestatud sõidukipileti hinnale rakendatakse järgmisi kordajaid:
[RT I, 08.01.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]
  1) üle 2,5-meetrise laiusega sõiduki pileti hinna kordaja on 1,5;
  2) üle neljameetrise kõrgusega sõiduki pileti hinna kordaja on 2,0;
  3) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa suunal väljumistel reedeti alates kella 13.00 on sõidukipileti hinna kordaja 1,5;
  4) Kuivastu-Virtsu ja Heltermaa-Rohuküla suunal väljumistel pühapäeviti alates kella 13.00 on sõidukipileti hinna kordaja 1,5.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kordajaid ei rakendata liinivedu teostavate busside veo hinnale ja käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sõiduki veo hinnale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. oktoobril.

/otsingu_soovitused.json