Teksti suurus:

Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste ja turvaharjutuste läbiviimise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2015, 2

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 17 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus sätestab nõuded sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimisele.

§ 2.   Turvaõppuste läbiviimine

  (1) Turvaõppustega kontrollitakse turvaplaanis kirjeldatud korralduste toimimist ja tõhusust.

  (2) Sadama turvaõppused viiakse läbi vastavalt sadama turvaülema koostatud ajakavale ning sadamarajatise turvaõppused viiakse läbi vastavalt sadamarajatise turvaülema koostatud ajakavale. Ajakava koostamisel võetakse arvesse sadamaseaduse §-s 17 sätestatud nõudeid.

  (3) Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste ajakava koostatakse kalendriaasta kohta ning esitatakse Veeteede Ametile iga aasta 31. jaanuariks. Ajakavas tehtud muudatustest teavitatakse Veeteede Ametit piisava ajavaruga.

  (4) Sadamarajatise turvaülem esitab sadamarajatise turvaõppuste ajakava sadama turvaülemale.

  (5) Sadama ja sadamarajatise turvaõppused võivad olla ühitatud.

  (6) Sadamaseaduse § 17 lõikes 5 nimetatud turvaõppuse korraldamise soovist teavitab õppuse läbiviija teisi osapooli piisava ajavaruga ning võtab õppuse planeerimisel arvesse laevade erivajadusi.

§ 3.   Turvaõppuste liigid

  Sadama ja sadamarajatise turvaõppused võivad olla läbi viidud:
  1) täieulatuslikena või tegelikes oludes;
  2) mudelsimulatsiooni või seminari vormis või
  3) kombineerituna teiste isikute või asutuste õppustega.

§ 4.   Turvaõppuste aruandlus

  (1) Kõik sadamas ja sadamarajatises läbi viidavad turvaõppused peavad olema planeeritud ning dokumenteeritud selliselt, et oleks võimalik tuvastada:
  1) õppuse toimumise aeg;
  2) õppuse liik;
  3) õppusest osavõtjad;
  4) õppuse sisu.

  (2) Pärast õppuse läbiviimist koostatakse hindamisaruanne, milles hinnatakse õppusele seatud eesmärkide täitmist ning kirjeldatakse õppusel esilekerkinud probleeme ja nende lahendamiseks ette võetud meetmeid.

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2022, 20

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 17 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus sätestab nõuded sadama ja sadamarajatise turvaõppuste ja turvaharjutuste läbiviimisele.

§ 2.   Turvaõppuste ja turvaharjutuste läbiviimine

  (1) Turvaõppuste ja turvaharjutustega kontrollitakse turvaplaanis kirjeldatud korralduste toimimist ja tõhusust.

  (2) Sadama turvaõppused ja turvaharjutused viiakse läbi vastavalt sadama turvaülema koostatud ajakavale ning sadamarajatise turvaõppused ja turvaharjutused viiakse läbi vastavalt sadamarajatise turvaülema koostatud ajakavale. Ajakava koostamisel võetakse arvesse sadamaseaduse §-s 17 sätestatud nõudeid.

  (3) Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste ja turvaharjutuste ajakava koostatakse kalendriaasta kohta ning esitatakse Transpordiametile hiljemalt jooksva aasta 31. jaanuariks. Ajakavas kajastatakse turvaõppuste ja turvaharjutuste planeeritav aeg nädala täpsusega, sisu ning liik. Ajakavas tehtud muudatustest teavitatakse Transpordiametit vähemalt üks nädal ette.
[RT I, 21.01.2022, 16 - jõust. 24.01.2022]

  (4) Sadamarajatise turvaülem esitab sadamarajatise turvaõppuste ja turvaharjutuste ajakava sadama turvaülemale.

  (5) Sadama ja sadamarajatise turvaõppused ja turvaharjutused võivad olla ühitatud.

  (6) Turvaharjutuse või turvaõppuse korraldamise soovist teavitab läbiviija teisi osalisi ning võtab planeerimisel arvesse laevade ja sadamate jooksvat töökorraldust.
[RT I, 21.01.2022, 16 - jõust. 24.01.2022]

§ 3.   Turvaõppuste ja turvaharjutuste liigid

  Sadama ja sadamarajatise turvaõppused ja turvaharjutused võivad olla läbi viidud:
  1) täieulatuslikena või tegelikes oludes;
  2) mudelsimulatsiooni või seminari vormis või
  3) kombineerituna teiste isikute või asutuste õppustega.

§ 4.   Turvaõppuste ja turvaharjutuste aruandlus

  (1) Kõik sadamas ja sadamarajatises läbi viidavad turvaõppused ja turvaharjutused peavad olema planeeritud ning dokumenteeritud selliselt, et oleks võimalik tuvastada:
  1) turvaõppuse või turvaharjutuse toimumise aeg;
  2) turvaõppuse või turvaharjutuse liik;
  3) turvaõppusest või turvaharjutusest osavõtjad;
  4) turvaõppuse või turvaharjutuse sisu.

  (2) Pärast turvaõppuse või turvaharjutuse läbiviimist koostatakse hindamisaruanne, milles hinnatakse turvaõppusele või turvaharjutusele seatud eesmärkide täitmist ning kirjeldatakse turvaõppusel või turvaharjutusel esilekerkinud probleeme ja nende lahendamiseks ette võetud meetmeid.
[RT I, 21.01.2022, 16 - jõust. 24.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json