Teksti suurus:

Teadlaste ja kalurite koostöötoetus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 45

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020ˮ (edaspidi rakenduskava) meetme „Teadlaste ja kalurite partnerlusˮ raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise kava koostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelise koostöö soodustamiseks, kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamiseks ning kalandussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik kulu, mis on mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikliga 25.

§ 4.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud;
  2) tolli-, sisseveo- või muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  3) tellitud töö või teenuse kulu, kui taotleja või taotleja juhatuse liige omab osalust töö teinud või teenuse osutanud juriidilises isikus või kuulub töö teinud või teenuse osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku;
  4) sularahas tehtud kulutus;
  5) teenustasu pangatoimingu eest, intress;
  6) erisoodustusmaks;
  7) amortisatsioonikulu;
  8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus, kohtukulu, riigilõiv;
  9) maa ja olemasoleva ehitise ostmise või liisimise kulu;
  10) kulu, mis on sisuliselt ja majanduslikult ebaotstarbekas või mis ei ole vajalik tegevuse elluviimiseks;
  11) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  12) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile toetuse taotluse esitamist.

§ 5.   Toetuse kasutamise kava

  (1) Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel, milles nähakse ette kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõikes 3 sätestatu.

  (2) Toetuse kasutamise kavas nimetatakse isikuna, kes võib selle alusel toetust taotleda, avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse tähenduses (edaspidi teadus- ja arendusasutus).

  (3) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avalikustab oma veebilehel ning ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub teadus- ja arendusasutusi esitama taotlust nende nimetamiseks toetuse kasutamise kavas. Teadus- ja arendusasutus, kes soovib toetuse kasutamise kava alusel toetust taotleda, esitab teates toodud tähtaja jooksul Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile taotluse, milles sisalduvad lisas 1 nimetatud andmed.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (4) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium valib vastavalt lisas 2 toodud metoodikale teadus- ja arendusasutuse, kes võib kava alusel toetust taotleda.

  (5) Teadus- ja arendusasutuseks, kes võib toetuse kasutamise kava alusel toetust taotleda, ei nimetata teadus- ja arendusasutust, kelle taotlus saab hindamisel vähemalt ühe lisas 2 nimetatud kriteeriumi eest null punkti.

  (6) Toetuse kasutamise kavas määratakse muu hulgas kindlaks teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate esindusorganisatsioonide ning riigiasutuste vahelises koostöös § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimise täpsemad tingimused, sealhulgas tingimused kokkuleppepoolte esinduskogu (edaspidi nõukogu) moodustamise kohta.

  (7) Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda toetuse kasutamise kavas nimetatud teadus- ja arendusasutus, kes vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele ning on sõlminud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks koostöökokkuleppe toetuse kasutamise kavas nimetatud isikute ja asutustega (edaspidi taotleja).

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 10 päeva.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja kohta järgmised dokumendid:
  1) taotlus, milles sisalduvad lisas 3 nimetatud andmed;
  2) lõikes 1 nimetatud koostöökokkulepe;
  3) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

§ 7.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 alusel.

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 9.   Tegevuskava ja tegevuskava aruanne

  (1) Toetuse saaja koostab igaks eelarveaastaks tegevuskava, milles sisalduvad lisas 4 nimetatud andmed. Tegevuskava kiidab heaks nõukogu.

  (2) Nõukogu poolt heaks kiidetud tegevuskava esitatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le hiljemalt asjakohasele eelarveaastale eelneva kalendriaasta 1. novembriks.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (3) Toetuse saaja koostab tegevuskava rakendamise aruande, milles sisalduvad lisas 5 nimetatud andmed. Tegevuskava rakendamise aruande kiidab heaks nõukogu.

  (4) Nõukogu poolt heaks kiidetud tegevuskava rakendamise aruanne esitatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le hiljemalt asjakohasele eelarveaastale järgneva kalendriaasta 1. veebruariks.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud § 9 lõikes 1 nimetatud tegevuskavas toodud tegevuste elluviimiseks ja tegevuskavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas toetuse kasutamise kavas ettenähtud nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Kui taotleja taotleb toetatava tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

  (5) [Kehtetu - RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

§ 11.   Toetuse maksmise kord

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja tasutud kulude kohta PRIA-le ühe kuu jooksul pärast eelnenud kvartali lõppu lisas 6 esitatud nõuetele vastava maksetaotluse koos järgmiste dokumentide ärakirjadega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis töö või teenuse või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud dokumentides märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  3) töö või teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui tegemist on tellitud töö või teenusega;
  4) töötaja tööjõukulude esmakordsel makse taotlemisel töötajaga sõlmitud tööleping, töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping või käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas;
  5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja või ametniku kohta dokument, milles on kirjeldatud toetatava tegevusega seotud tööülesanded;
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  6) töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha tööpäevad, töötasu, puhkusetasu, puhkusetoetus, lapsepuhkuse tasu, haigushüvitis, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja palgakulu kokku koos juurdearvestusega;
  7) töötasu maksmist tõendav dokument;
  8) dokument töösuhte lõpetamise kohta;
  9) töötaja lähetuskulusid tõendav dokument;
  10) töötaja koolitusel osalemist tõendav dokument selle olemasolu korral;
  11) ürituste puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel arve tasumist tõendavale dokumendile üritusest osavõtjate nimekiri ning ürituse päevakava;
  12) hankedokumendid, juhul kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist või kui neid ei ole varem PRIA-le esitatud, ja hankija otsus pärast pakkumuste läbivaatamist.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (11) Toetuse saaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Lõike 1 punktides 6–9 nimetatud dokumendid esitatakse, kui maksetaotlus esitatakse personalikulude hüvitamiseks.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud dokumentide saamisest.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (4) PRIA teeb maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (5) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

  (3) Toetuse saaja avalikustab uuringu ja katseprojekti lõpparuanded oma veebilehel 30 päeva jooksul arvates uuringu ja katseprojekti üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi kuupäevast.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2036
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2022, 37

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json