Teksti suurus:

Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 3

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 342 lõike 1 ja § 343 lõike 3, välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punkti 6 ja § 250 lõike 2 punkti 9 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2 alusel.

1. peatükk Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Elamisloakaardi vorm

  (1) Eesti Vabariigi välja antav elamisloakaart (edaspidi elamisloakaart) on polükarbonaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,5 × 54 millimeetrit vastavalt EVS-EN ISO/IEC 7810 standardile. Elamisloakaardi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Elamisloakaardi vorm peab vastama Euroopa Liidu Nõukogu määrustes (EÜ) nr 1030/2002 (EÜT L 157, 15.06.2002, lk 1–7) ja (EÜ) nr 380/2008 (ELT L 115, 29.04.2008, lk 1–7) sätestatud nõuetele ning käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Elamisloakaardi esikülje kirjeldus

  (1) Elamisloakaardi esikülg on kujundatud punase ja sinise värviga ning ultraviolettvalguses kollase ja sinisena fluorestseerivas trükis.

  (2) Ultraviolettvalguses on nähtavad lainelistele joontele vaheldumisi kantud tähed ning tekst „EU”.

  (3) Vasaku serva ülanurgas on elamisloakaardi väljaandja riigi lühend „EST”, millest paremale on optiliselt muutuva trükivärviga (värvus muutub rohelisest kuldseks) trükitud ICAO sümbol, mis tähistab kontaktivaba kiibiga masinloetavat reisidokumenti.

  (4) Parema serva keskossa on trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutis.

  (5) Parema serva keskossa trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutise alla kantakse elamisloakaardi juurdepääsunumber.

  (6) Ülaosas on laineline korduv mikrokirjas tekst „EST” ning alaosas mikrokirjas laineline korduv tekst „EESTI”.

  (7) Vasaku serva keskosas asub elamisloakaardi kasutaja fotokujutise ala. Fotokujutise alal ilmub nurga alt vaadatuna nähtavale hõbedane muster.

  (8) Elamisloakaardi kasutaja fotokujutise ala ülaosa katab osaliselt:
  1) esikülje pinda süvendatud Eesti Vabariigi territooriumi kontuuri kujutav varikujutis, mille piirjoonele on kantud tekst „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA”;
  2) mittemetalliseeritud difraktsiooniline optiliselt muutuva kujutisega element.

  (9) Elamisloakaardi esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) NIMI;
  2) KEHTIV KUNI;
  3) VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV;
  4) LOA LIIK;
  5) MÄRKUSED.

§ 3.   Elamisloakaardi tagakülje kirjeldus

  (1) Elamisloakaardi tagakülg on kujundatud punase ja sinise värviga ning ultraviolettvalguses kollaselt ja siniselt fluorestseerivas iiristrükis.

  (2) Ultraviolettvalguses nähtavas trükis on lainelistele joontele vaheldumisi kantud viisnurgad ning tekst „EU”.

  (3) Parema serva ülaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, mis sisaldab erineva nurga alt vaadates pääsukese ja rukkilille kujutisi.

  (4) Parema serva keskosas on rukkilille kujutist sisaldav latentne filterkujutis.

  (5) Parema serva keskosas on elamisloakaardi kahekohaline seeriatähis. Tähise esimene element on nähtav ka infrapunavalguses ja tähise teine element on siniselt fluorestseerivana nähtav ultraviolettvalguses.

  (6) Vasaku serva keskosas asub kontaktkiip, millele kantakse käesoleva määruse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (7) Masinloetava koodi alas on kontuurtekstina tekst „EESTI”.

  (8) Ülaosas on kaks pinnalt eenduvat erineva suurusega rukkilille kujutist, mille üks õieleht sisaldab korduvat mikroteksti „EESTI VABARIIK”.

  (9) Elamisloakaardi tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) SÜNNIAEG JA -KOHT;
  2) KODAKONDSUS;
  3) SUGU;
  4) ISIKUKOOD;
  5) MÄRKUSED.

2. peatükk Elamisloakaardile kantavad andmed 

§ 4.   Elamisloakaardile kantavad andmed

  (1) Elamisloakaardi esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloakaardi nimetus;
  2) elamisloakaardi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  3) elamisloakaardi kasutaja eesnimi või -nimed;
  4) elamisloakaardi kehtivuse viimane kuupäev;
  5) elamisloakaardi väljaandmise koht ja kuupäev;
  6) elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa liik;
  7) märkused;
  8) elamisloakaardi kasutaja fotokujutis;
  9) elamisloakaardi kasutaja allkirjakujutis;
  10) elamisloakaardi number;
  11) elamisloakaardi juurdepääsunumber.

  (2) Välismaalaste seaduse alusel antud või pikendatud elamisloa väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskossa kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ning alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „Residence permit”.

  (3) Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase elamisloa või selle pikendamise väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskossa kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ning alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „Residence permit”.

  (4) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme poolt Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel taotletud elamisõiguse väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskossa kantakse dokumendi nimetus „Liidu kodaniku pereliikme ELAMISLUBA” ning alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „Residence card of a family member of a Union citizen”.

  (5) Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel Eestis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava isiku taotletud elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskosasse kantakse dokumendi nimetus „Eesti Vabariigis viibimise luba” ning alaosasse dokumendi ingliskeelne nimetus „Right of stay in the Republic of Estonia”.

  (6) Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel Eestis viibiva välismaalase ülalpeetava isiku taotletud elamisloakaardi esikülje keskosasse kantakse märge „Ülalpeetav / DEPENDANT”.

  (7) Elamisloakaardi esiküljele loa liigi väljale kantakse järgmised andmed:
  1) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinise kaardi (edaspidi EL sinine kaart) saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „EL SININE KAART”;
  2) välismaalaste seaduse alusel EL sinist kaarti omava ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „ENDINE EL SINISE KAARDI KASUTAJA”;
  3) välismaalaste seaduse § 231 lõike 1 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „PIKAAJALINE ELANIK – EÜ”;
  31) välismaalaste seaduse § 19014 alusel ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja loa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „ICT”;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  4) vajaduse korral muud andmed.

  (8) Elamisloakaardi esiküljele märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa liik inglise keeles;
  2) elamisloa või elamisõiguse kehtivusaeg, kui elamisluba või elamisõigus on tähtajaline;
  3) Eestis viibimise loa kehtivusaeg;
  4) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „Rahvusvahelise kaitse andis”, „International protection”, „granted by [liikmesriigi EVS-EN ISO 3166-1 kohane lühend] on [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev]”;
  41) ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja luba eesti keeles;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  5) vajaduse korral muud andmed.

  (9) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku elamisloakaardi esikülje paremasse nurka Eesti suure riigivapikujutise alla kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. Elamisloakaardi esikülje vastavale andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirjakujutise.

  (10) Elamisloakaardi tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloakaardi kasutaja sünniaeg ja -koht riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise ajal kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  2) elamisloakaardi kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise ajal kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  3) elamisloakaardi kasutaja sugu;
  4) elamisloakaardi kasutaja isikukood vöötkoodi ja alfanumeerilisel kujul;
  5) elamisloakaardi number vöötkoodi kujul;
  6) märkused.

  (11) Elamisloakaardi tagaküljele märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) töötamise õigusega seotud andmed, kui taotleja viibib Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel;
  2) rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel Eestis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava isiku taotletud elamisloakaardi puhul märked „RAHVUSV. SÕJALINE KOOSTÖÖ”, „AINULT EESTIS VIIBIMISEKS” ja ingliskeelne märge „ONLY FOR STAY IN ESTONIA”;
  3) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa teaduslikuks tegevuseks saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „TEADLANE”;
  4) vajaduse korral muud andmed.

  (12) Tagakülje alumisele äärele masinloetava koodi alale kantakse vastavalt ICAO 9303 spetsifikatsioonile struktureeritud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (RP);
  2) väljaandja riigi kood (EST);
  3) elamisloakaardi number;
  4) elamisloakaardi kasutaja sünniaeg;
  5) elamisloakaardi kasutaja sugu;
  6) elamisloakaardi kehtivuse viimane kuupäev;
  7) elamisloakaardi kasutaja kodakondsus;
  8) elamisloakaardi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  9) elamisloakaardi kasutaja eesnimi või -nimed.

  (13) Parema serva ülaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele kantakse erineva nurga alt nähtavale ilmuv elamisloakaardi number.

  (14) Elamisloakaardile kantakse andmed lasergraveerimise teel.

§ 5.   Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed

  (1) Elamisloakaardi kontaktkiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat ning nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ja andmefail.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutamiseks ettenähtud elektronposti aadress;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (3) Digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) elamisloakaardi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  2) elamisloakaardi kasutaja eesnimi või -nimed;
  3) elamisloakaardi kasutaja sugu;
  4) elamisloakaardi kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise ajal kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  5) elamisloakaardi number;
  6) elamisloakaardi kasutaja sünniaeg;
  7) elamisloakaardi kasutaja isikukood;
  8) elamisloakaardi kasutaja sünnikoht riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise ajal kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  9) elamisloakaardi number;
  10) elamisloakaardi kasutaja elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa andmed;
  11) elamisloakaardi kehtivuse viimane kuupäev;
  12) elamisloakaardi väljaandmise kuupäev.

  (5) Elamisloakaardi kontaktivabale elektroonilisele andmekandjale kantakse vastavalt ICAO 9303-1 spetsifikatsioonile digitaalselt:
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 8 ja § 4 lõikes 9 nimetatud andmed;
  2) elamisloakaardi kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  3) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  4) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

  (6) Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed kehtivad sama kaua kui elamisloakaart, millele need kantakse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2010. aasta määruse nr 170 „Eesti Vabariigi väljaantava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” alusel väljaantud elamisloakaardid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2018, 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json