HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

  (2) Määrusega kehtestatakse:
  1) lapsehoiuteenust saama õigustatud isikute ring;
  2) lapsehoiuteenuse rahastamine;
  3) lapsehoiuteenuse osutamise tingimused;
  4) lapsehoiuteenusele suunamise ja teenuse osutamise kord;
  5) aruandlus ja järelevalve.

§ 2.   Lapsehoiuteenust saama õigustatud isikute ring

  Valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps:
  1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Emmaste vald;
  2) laps alates pooleteiseaastaseks saamisest, kui vanemal lõpeb vanemahüvitis;
  3) laps, kelle jaoks toetust taotletakse, on registreeritud Emmaste valla munitsipaallasteaia järjekorda;
  4) kes arsti otsuse kohaselt oma tervisliku seisundi tõttu vajab väikest kollektiivi.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse rahastamine

  (1) Valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
  1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele;
  2) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesolevas korras ja teistes õigusaktides esitatud nõuetele;
  3) lapsehoiuteenuse osutaja esitab korrektselt ja õigeaegselt toetuse taotluse, aruanded iga kuu lõppedes vallavalitsusele;
  4) lapsehoiuteenuse osutaja esitab vallavalitsusele kuu lõppedes järgneva kuu 2. kuupäevaks lapsehoiuteenuse osutamise toetuse taotluse (Lisa 1) ning aruande laste teenusel viibimise kestuse järgi (Lisa 2).

  (2) Toetuse määr on vallavalitsuse poolt eelarveaastaks kinnitatud Emmaste valla munitsipaallasteasutuse keskmine majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta, kui laps viibib teenusel 50 protsenti tööpäevadest ühes kalendrikuus. Vallavalitsusel on õigus erandjuhtudel tasustada lapsehoiuteenust lähtuvalt teenuse osutamise ajalist kestvust kas päeva või tunnise täpsusega, lapsevanema avalduse alusel.

  (3) Toetuse määr puuetega lastele on käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatu 1,5 kordne määr.

  (4) Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse taotluse ja aruande laste teenusel viibimise kestuse järgi vaatab läbi sotsiaalnõunik ja esitab vallavalitsusele.

  (5) Toetuse maksmine või mittemaksmine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega ja toetus kantakse teenuseosutaja pangakontole hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.

§ 4.   Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused

  (1) Lapsehoiuteenuse osutajaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustele ja järgima nõudeid, mis tulenevad teistest õigusaktidest.

§ 5.   Lapsehoiuteenusele suunamise ja teenuse osutamise kord

  (1) Lapsehoiuteenusele suunatakse laps valla munitsipaallasteaia järjekorda laekunud avalduse alusel, arvestades lapsevanema soovi lapsehoiuteenusele.
Koht munitsipaallasteaia järjekorras säilib ka juhul, kui laps viibib ajutiselt lapsehoiuteenusel ja ta soovib munitsipaallasteaeda kohta koha vabanemisel.

  (2) Lapsevanem, kellele eraldati lapsehoiuteenusele koht, täidab lapsehoiuteenuse taotluse (Lisa 3) ja esitab selle vallavalitsusele.

  (3) Lapsehoiuteenusele suunamise taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja teeb 10 kalendripäeva jooksul otsustuse teenusele suunamiseks.

  (4) Lapsehoiuteenusel peab laps viibima kuu lõikes neli tundi või üle nelja tunni tööpäevas. Lapsehoiuteenust alla nelja tunni ei rahastata valla eelarvest, v.a puuetega lapsed, haiguse või mõjuva põhjusega puudumised.

  (5) Lapsehoiuteenuse toetuse maksmine lõpetatakse lapsehoiuteenuse osutajale lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest. Kui lapsehoiuteenuse saaja lõpetab lapsehoiuteenuse kasutamise kalendrikuu kestel, siis toetus kantakse teenuse osutajale järgmise kuu alguses koos kõikide taotlejatega.

  (6) Lapsehoiuteenuse eest tasustatakse ka juhul, kui munitsipaallasteaias on kuni kolm vaba kohta.

  (7) Lapsehoiuteenuse osutaja peab teenuse osutamisel järgima käesoleva määrusega ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama valla sotsiaalnõunikule kuuaruande osutatud lapsehoiuteenuse kohta järgneva kuu 2. kuupäevaks ja aastaaruande seaduses sätestatud tähtajaks 30. jaanuariks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama vallavalitsuse esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 30.10.2014 määrus nr 12 „Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise ning teenuse osutamise tingimused ja kord.“

  (2) Määrus jõustub 01.aprillil 2016.a.

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2018, 14

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json