SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 57

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava ja 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale (edaspidi: hooldaja) hooldajatoetuse määramise, maksmise tingimused ja korra Kiili vallas.

  (2) Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus on keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale vallaeelarvest makstav igakuine toetus.

  (3) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kiili vald. Erandina võib hoolduse seada Kiili vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.
[RT IV, 22.12.2016, 32 - jõust. 25.12.2016]

  (4) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Kiili vald.

§ 2.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja Kiili Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) dokument mittetöötamise tõendamiseks;
  2) koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
  3) koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude tuvastamise kohta..

  (3) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

§ 3.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale määratakse järgmistes suurustes
  1) 3-16-aastase keskmise ja raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 75 % sotsiaaltoetuste määrast;
  2) 3-18-aastase sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 100 % sotsiaaltoetuste määrast;
  3) 16-18-aastase raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 60 % sotsiaaltoetuste määrast.

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise põhjused;
  3) hooldaja kohustused ja ülesanded;
  4) hooldajatoetuse suurus;
  5) hoolduse tähtaeg;
  6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) taotlejale, kes töötab;
  2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  4) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  5) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  6) kui taotleja ei esita vallavalitsuse poolt küsitud täiendavaid dokumente või on esitanud valeandmeid.

  (4) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (5) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 5.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni:
  1) puude kehtivuse lõpptähtajani tähtajaliselt määratud puude raskusastme puhul;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  2) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  3) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
  5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajat 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 7 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 57

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava ja 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale (edaspidi: hooldaja) hooldajatoetuse määramise, maksmise tingimused ja korra Kiili vallas.

  (2) Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus on keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale vallaeelarvest makstav igakuine toetus.

  (3) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kiili vald. Erandina võib hoolduse seada Kiili vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.
[RT IV, 22.12.2016, 32 - jõust. 25.12.2016]

  (4) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Kiili vald.

§ 2.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja Kiili Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) dokument mittetöötamise tõendamiseks;
  2) koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
  3) koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude tuvastamise kohta..

  (3) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

§ 3.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale määratakse järgmistes suurustes
  1) 3-16-aastase keskmise ja raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 75 % sotsiaaltoetuste määrast;
  2) 3-18-aastase sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 100 % sotsiaaltoetuste määrast;
  3) 16-18-aastase raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 60 % sotsiaaltoetuste määrast.

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise põhjused;
  3) hooldaja kohustused ja ülesanded;
  4) hooldajatoetuse suurus;
  5) hoolduse tähtaeg;
  6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) taotlejale, kes töötab;
  2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  4) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  5) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  6) kui taotleja ei esita vallavalitsuse poolt küsitud täiendavaid dokumente või on esitanud valeandmeid.

  (4) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (5) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 5.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni:
  1) puude kehtivuse lõpptähtajani tähtajaliselt määratud puude raskusastme puhul;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  2) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  3) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
  5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajat 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 7 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json