SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kadrina vallas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 33

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 26 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hoolduse lõpetamise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi: hooldatav).

  (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kadrina vald ja tema tegelik elukoht peab asuma Kadrina vallas. Erandina võib hoolduse seada Kadrina vallas elavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.

  (5) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Kadrina vald

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolduse seadmine – abivajavale isikule tema taotluse alusel kõrvalabi osutamise korraldamine tuvastades tema abivajaduse sisu, määrates hooldaja ja tema ülesanded;
  2) hooldajatoetus –hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks;
  3) sügav puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
  4) raske puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvale kalle, millest tingituna isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval;
  5) kõrvalabi– abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
  6) hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama ning kes ise ei ole raske või sügava puudega;
  7) hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsusega;
  8) hooldamine – abivajadus, mille sisu määratakse vallavalitsuse korralduses.

§ 3.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse (lisa 1), milles märgitakse:
  1) hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega hooldusvajadusega isikule puude määramise otsuse.

  (3) Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks määramise kohta (lisa 2). Kirjalikus nõusolekus märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga ning hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number, samuti andmed hooldaja sotsiaalmaksu tasumise kohustuse kohta.

  (4) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaalala töötaja (edaspidi: sotsiaaltöötaja) hooldust vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja hooldusvajadus ja hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet pakkuda. Kodukülastusel täidetakse hooldusvajaduse hindamise instrument, mille alusel selgitatakse välja hooldusvajadus.

  (2) Hoolduse seadmise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli korrata, kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kolm aastat tagasi.

  (3) Hooldajaks võib määrata isiku, kes ei ole üldjuhul hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel endal ei ole sügavat või rasket puuet.

  (4) Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele raske või sügava puudega hooldatavale.

§ 5.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 05.02.2020, 7 - jõust. 08.02.2020]

  (3) Sügava puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 eurot.
[RT IV, 05.02.2020, 7 - jõust. 08.02.2020]

  (4) Raske puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 50 eurot.
[RT IV, 05.02.2020, 7 - jõust. 08.02.2020]

  (5) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 6.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise põhjused;
  3) hooldaja kohustused ja ülesanded;
  4) hooldajatoetuse suurus;
  5) hoolduse tähtaeg;
  6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) kui hooldust vajava isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga ja/või tugiteenustega kompenseerida;
  2) kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning taotleja kasutab hooldust vajava isikuga sama eluruumi;
  3) kui taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) kui taotleja on esitanud valeandmeid.

  (4) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale ja hooldajale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  (5) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 7.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  (1) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (2) Hoolduse võib seada tähtajatult, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult.

  (3) Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks, kuid mitte kauemaks kui jooksva eelarveaasta lõpuni.

§ 8.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale ja hooldatavale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 9.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaaltöötajat 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 10.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 9 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2021, 7

/otsingu_soovitused.json