Teksti suurus:

Laste hoolekandeasutuses elava lapse ajutiselt perekonda andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2016, 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 alusel.

§ 1.   Laste hoolekandeasutuses elava lapse ajutiselt perekonda andmine

  (1) Laste hoolekandeasutuses elav laps (edaspidi laps) antakse ajutiselt perekonda ainult lapse heaolust ja huvidest lähtuvalt pereeluga tutvumise või vanemate, sugulaste või teiste lapsele lähedaste isikutega sidemete säilitamise eesmärgil.

  (2) Lapse ajutiselt perekonda andmisel arvestatakse lapse arvamust.

§ 2.   Asenduskoduteenust saava lapse ajutiselt perekonda andmise kord

  (1) Perekond, kes soovib laste hoolekandeasutuses elavat last ajutiselt perekonda võtta, esitab sellekohase kirjaliku taotluse lapse eestkostja ülesandeid täitvale või eestkostjaks määratud kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (2) Kui lapse vanema hooldusõigus ei ole täielikult ära võetud, piiratud või peatatud, on lapse ajutiselt perekonda andmise eelduseks vanema nõusolek, mille selgitab välja see kohaliku omavalitsuse üksus, kes on lapse vastavasse laste hoolekandeasutusse paigutanud. Nimetatud kohaliku omavalitsuse üksus menetleb last perekonda võtta sooviva perekonna taotlust, juhindudes käesoleva paragrahvi lõikest 3.

  (3) Taotluse saanud lapse eestkostja ülesandeid täitev või eeskostjaks määratud kohaliku omavalitsuse üksus:
  1) selgitab välja ning fikseerib perekonna valmiduse ja sobivuse lapse ajutiselt perekonda võtmiseks kodukülastuse ja perekonnaliikmetega peetud vestluste kaudu. Vajaduse korral on taotluse saanud kohaliku omavalitsuse üksusel õigus nõuda dokumente perekonna majandusliku toimetuleku ja perekonnaliikmete terviseseisundi kohta;
  2) küsib juhul, kui lapse eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud kohaliku omavalitsuse üksus ei ole taotluse esitanud perekonna rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus, kirjalikult teavet ja arvamust taotluse esitanud perekonna ja tema pereliikmete kohta perekonna rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgselt kohaliku omavalitsuse üksuselt käesoleva lõike punktis 1 nimetatud asjaolude kohta;
  3) selgitab välja perekonnaliikmete vastavuse lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
  4) korraldab juhul, kui laps ja perekond ei ole omavahel tuttavad, koostöös laste hoolekandeasutusega nende omavahelise tutvumise;
  5) selgitab koostöös laste hoolekandeasutusega lapsele ajutiselt perekonda andmise põhjusi, perekonnas viibimise aega, perekonnaga suhtlemise edaspidiseid võimalusi ning muid lapse jaoks olulisi küsimusi seoses ajutiselt perekonda andmisega;
  6) selgitab välja lapse arvamuse ajutiselt konkreetsesse perekonda andmise kohta;
  7) teeb pärast perekonna valmiduse ja sobivuse hindamist ning lapse arvamuse väljaselgitamist kaalutlusotsuse lapse ajutiselt perekonda andmiseks või sellest keeldumiseks ja fikseerib selle lapse juhtumiplaanis;
  8) edastab käesoleva lõike punktis 7 nimetatud otsuse laste hoolekandeasutusele ja last perekonda võtvale perekonnale;
  9) edastab käesoleva lõike punktis 7 nimetatud otsuse koopia perekonna rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele, kui lapse eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud kohaliku omavalitsuse üksus ei ole samad.

  (4) Laste hoolekandeasutus võib käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 7 nimetatud otsuse alusel sõlmida last ajutiselt perekonda võtva perekonnaga lepingu, milles lepitakse kokku lapse ajutiselt perekonda andmise kord.

  (5) Laste hoolekandeasutus tagab lapse ajutiselt perekonnas viibimise ajal lapse varustamise riiete ja muude lapse jaoks vajalike esemetega, sealhulgas ravimite ja abivahenditega.

  (6) Laste hoolekandeasutus tagab lapse heaolu tagamiseks vajaliku teabe edastamise lapse ajutiselt perekonda võtnud perekonnale.

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2017, 36

/otsingu_soovitused.json