SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2016, 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev kord sätestab riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstava hooldajatoetuse 3-18 aastase raske ja sügava puudega lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Vaivara vallas elavatel raske ja sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, kes ei tööta.

  (4) Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui hooldusvajadusega lapse iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Hooldajatoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsuse sotsiaalosakond.

§ 2.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kehtiva puude raskusastme korral Vaivara Vallavolikogu otsusega kinnitatud määral.

  (2) Hooldajatoetust ei maksta:
  1) vanemale, eestkostjale või hooldajale, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue, kes saab riikliku pensioni või vanemahüvitist, kes elab hoolekandeasutuses või viibib haiglas hooldusravil või on piiratud teovõimega;
  2) vanemale, eestkostjale või hooldajale kui laps õpib nõustamiskomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste koolis ja ööbib õpilaskodus.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Esmasel taotlemisel esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1) koos vajalike dokumentidega:
  1) hooldaja kirjalik vormikohane avaldus;
  2) taotleja ja hooldatava isikuttõendavate dokumentide koopiad;
  3) koopia kehtiva puude määramist tõendavast dokumendist.

  (2) Taotleja kinnitab avaldusel oma allkirjaga mittetöötamist puudega lapse hooldamise tõttu.

  (3) Täiendavate dokumentide esitamine nende olemasolul:
  1) kohtuotsuse koopia;
  2) hooldusleping;
  3) hooldatava rehabilitatsiooniplaani koopia;
  4) nõustamiskomisjoni otsus.

  (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 10 päeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

  (5) Toetuse taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud vajalikke dokumente.

§ 4.   Hooldusvajaduse hindamine ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Toetuse määramise aluseks on hooldaja vastavus käesoleva korraga sätestatud tingimustele ja vallavalitsuse korraldus hooldaja määramise kohta, täiendavalt võib lastekaitsespetsialist koostada hooldusvajaduse hindamise akti.

  (2) Hooldusvajaduse hindamiseks võib kasutada sotsiaalministeeriumi soovitatud Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assosatsiooni poolt väljatöötatud puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahendi.

  (3) Vajadusel võib lastekaitsespetsialist kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearsti või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.

  (4) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse rahuldamiseks või selleks keeldumiseks 30 tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest. Menetlusaega võib põhjendatud vajadusel pikendada kuni 15 tööpäeva, teatades sellest ka taotluse esitajale.

  (5) Vajadusel võib vallavalitsus hooldusvajaduse hindamise läbiviimise aega pikendada.

  (6) Lastekaitsespetsialistil on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

  (7) Hooldusvajadust ja hooldaja poolt teostatavat hooldust hinnatakse mitte vähem kui kord aastas ja vajadusel võib vallavalitsuse lastekaitsespetsialist teha korduv/ kodukülastuse enne hooldaja määramist.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevaks ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

  (2) Toetuse maksmisest keeldumise kohta teatatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetus kantakse hooldaja arveldusarvele.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
  1) hooldaja asub tööle;
  2) kui laps paigutatakse ajutiselt vähemalt 1 kuuks intervallhooldusele;
  3) kui laps on suunatud õppeasutusse, kus elab õppetöö ajal.

  (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
  2) hooldaja või hooldatava surma korral;
  3) kui hooldaja ei täida oma kohustust puudega lapse hooldamisel;
  4) hooldaja ja hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
  5) muudel põhjustel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele või asjaolu korral, mis välistab käesoleva korra kohaselt hooldajatoetuse maksmise.

  (3) Toetuse maksmist on õigus lõpetada ja tagasi nõuda kui toetuse määramise oli taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmeid.

  (4) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemisel, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu alguses.

  (5) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (6) Paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

  (7) Kui isik keeldub alusetult saadud toetust vabatahtlikult tagasimaksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2018, 50

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json