HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ranitsatoetuse maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.08.2016, 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Ranitsatoetuse eesmärk ja sisu

  (1) Ranitsatoetuse (edaspidi toetus) eesmärgiks on hariduse väärtustamine ja lapse esmakordselt kooliminekuga seotud kulutuste hüvitamine.

  (2) Toetus on Märjamaa valla eelarvest makstav ühekordne toetus esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (edaspidi vanem).

§ 2.   Toetuse määramise ja maksmise alused

  Toetus määratakse ja makstakse vanemale, kes ise ja kelle esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi minev laps on hiljemalt jooksva aasta 1. augusti seisuga registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Märjamaa valla elanikuks.

§ 3.   Toetuse määr

  Toetuse suurus on 100 (ükssada) eurot.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlemiseks tuleb Märjamaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada vormikohane taotlus (määruse lisa) lapse üldhariduskooli 1. klassi astumise aastal ajavahemikus 01. augustist kuni 30. septembrini.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Esitatud taotlused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale vallavalitsuse vastav spetsialist ning otsustab toetuse andmise 10 (kümne) tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Taotluse rahuldamisel makstakse toetus välja 30 kalendripäevapäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 6.   Rakendussätted

  Märjamaa Vallavolikogu 19.01.2010 määruse nr 8 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Märjamaa vallas“ paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:
„14) ranitsatoetus (sissetulekust sõltumatu); ranitsatoetuse maksmise kord kehtestatakse eraldi määrusega.“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 164

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json