Teksti suurus:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 5

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 102 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri asutamine ja eesmärk

  (1) Riiklik kiirgustöötajate doosiregister (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 37 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljaandmise korra kinnitamine”.

  (2) Registri pidamise eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

§ 2.   Registri nimi

  Registri ametlik nimi on Riiklik kiirgustöötajate doosiregister.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Keskkonnaamet.

2. peatükk Registri pidamise põhimäärus 

1. jagu Registri pidamine ja andmete koosseis 

§ 4.   Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas, kuhu kantakse andmed kiirgustöötajate kohta ning isikudooside seireandmed;
  2) digitaalne kanderaamat, milles peetakse arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta;
  3) registritoimikud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 5.   Registridokumendid

  (1) Registridokumendid on:
  1) alusdokumendid;
  2) andmete registrist väljastamise dokumendid;
  3) tervisekontrolli kokkuvõte tervisekontrolli ajal ilmnenud kutsekiirituse piirmäärade ületamisele viitavate andmetega;
  4) kutsekiirituse piirmäärade ületamise korral kiirgustegevusloa omaja ettekanne avariikiirituse ja hädaolukorrakiirituse korral rakendatud meetmete kohta.

  (2) Registridokumente säilitatakse registritoimikutes.

§ 6.   Alusdokumendid

  (1) Registri alusdokumendid on:
  1) isikudooside seire andmete dokumendid;
  2) dokumendid, mis sisaldavad kiirgustöötajatena töötavate või tööd alustavate isikute nimekirja ja isikuandmeid.

  (2) Registrisse esitataval alusdokumendil peab olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kiirgustöötaja kohta registrisse kantavad andmed on järgmised:
  1) kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) tööandja registrikood, nimi ja aadress;
  4) kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht;
  5) seireperioodi algus- ja lõpupäev;
  6) väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  7) radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  8) ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
  9) avariikiirituse suurus;
  10) hädaolukorrakiirituse suurus;
  11) summaarne kutsekiirituse doosi suurus hindamisperioodi jooksul ja kasvavalt.

  (11) Kui kiirgustöötaja saab kiiritust olukorras, millest on Keskkonnaametit teavitatud kiirgusseaduse § 97 lõike 3 alusel kehtestatud määruse §-s 6 sätestatud korras või seoses töötamisega avariikiirituse või minevikus toimunud tegevuste tagajärjel tekkinud püsikiirituse olukorras, kantakse registrisse ka töökoha eripärast tulenev kiirgusdoos.
[RT I, 03.07.2018, 3 - jõust. 06.07.2018]

  (2) Hädaolukorra- ja avariikiirituse dooside suurus kantakse registrisse kutsekiirituse doosidest eraldi.

  (3) Välistöötajate andmed kantakse registrisse keskkonnaministri määruse „Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm” §-s 6 sätestatud korras.

§ 8.   Registriandmete turbeaste ja turvaklass

  Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T1S2.

2. jagu Andmete esitamine ja kandmine registrisse ning juurdepääs registriandmetele 

§ 9.   Andmete esitamine registrisse

  (1) Kiirgustegevusloa omaja esitab käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed registri vastutavale töötlejale järgmistel juhtudel:
  1) kiirgustegevusloa väljastamisel nende kiirgustöötajate kohta, kellele korraldatakse isikudooside seiret;
  2) iga uue kiirgustöötaja tööle võtmisel enne isiku kiirgustööle asumist.

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 5–11 loetletud andmed esitab registri vastutavale töötlejale kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja. Nimetatud andmed esitatakse vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Käesoleva määruse § 7 lõikes 1 loetletud andmed esitatakse registri vastutavale töötlejale elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (5) Registri vastutav töötleja kannab esitatud andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul, arvates andmete alusdokumentide saamise päevast.

§ 10.   Andmete registrisse vastuvõtmine ja andmete väljastamine

  (1) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi:
  1) järjekorranumber;
  2) nimetus;
  3) koostamise kuupäev;
  4) koostaja;
  5) kanderaamatusse kande tegemise kuupäev.

  (2) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
  1) väljastatava dokumendi nimetus ja number;
  2) andmete väljastamise kuupäev;
  3) andmed saanud isiku nimi.

  (3) Registri vastutav töötleja on kohustatud koostama käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 5–11 nimetatud andmete kohta vähemalt üks kord aastas kokkuvõtte kiirgustegevusloa omajale kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside kohta.

§ 11.   Registriandmete muutmine

  (1) Registri vastutav töötleja on registrisse kantavates andmetes vigade ja ebatäpsuste avastamise korral kohustatud vead viivitamata parandama.

  (2) Registri vastutaval töötlejal on õigus esitada kiirgustegevusloa omajale või isikudooside seirajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (3) Kui registriandmete muutmise algatab andmete esitaja, esitab ta registri vastutavale töötlejale avalduse, põhjendades andmete muutmise vajadust, ning lisab andmete muutmise alust tõendavad dokumendid või nende koopiad. Avaldusi säilitatakse registritoimikus.

  (4) Registri vastutav töötleja vastutab andmete muutmise õigsuse eest.

§ 12.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Juurdepääsu registriandmetele digitaalses andmebaasis reguleeritakse süsteemi paroolkaitsega.

  (2) Registrisse kantud andmed väljastatakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 5 loetletud isikutele nende nõuetekohase kirjaliku avalduse alusel digitaalselt või paberkandjal. Avalduses tuleb loetleda soovitud andmed, märkida nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

  (3) Teadus- või statistilise töö tegemiseks väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed ja välistama andmesubjekti otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse.

§ 13.   Arhiveerimine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

  (2) Registriandmete säilitamisel lähtutakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 4 sätestatust.

3. jagu Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ning registri likvideerimine 

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teevad Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet oma pädevuse alusel.

§ 15.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu.

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (3) Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete üleandmise teise registrisse või säilitamiseks avalikku arhiivi.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 5

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 102 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri asutamine ja eesmärk

  (1) Riiklik kiirgustöötajate doosiregister (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 37 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljaandmise korra kinnitamine”.

  (2) Registri pidamise eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

§ 2.   Registri nimi

  Registri ametlik nimi on Riiklik kiirgustöötajate doosiregister.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Keskkonnaamet.

2. peatükk Registri pidamise põhimäärus 

1. jagu Registri pidamine ja andmete koosseis 

§ 4.   Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas, kuhu kantakse andmed kiirgustöötajate kohta ning isikudooside seireandmed;
  2) digitaalne kanderaamat, milles peetakse arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta;
  3) registritoimikud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 5.   Registridokumendid

  (1) Registridokumendid on:
  1) alusdokumendid;
  2) andmete registrist väljastamise dokumendid;
  3) tervisekontrolli kokkuvõte tervisekontrolli ajal ilmnenud kutsekiirituse piirmäärade ületamisele viitavate andmetega;
  4) kutsekiirituse piirmäärade ületamise korral kiirgustegevusloa omaja ettekanne avariikiirituse ja hädaolukorrakiirituse korral rakendatud meetmete kohta.

  (2) Registridokumente säilitatakse registritoimikutes.

§ 6.   Alusdokumendid

  (1) Registri alusdokumendid on:
  1) isikudooside seire andmete dokumendid;
  2) dokumendid, mis sisaldavad kiirgustöötajatena töötavate või tööd alustavate isikute nimekirja ja isikuandmeid.

  (2) Registrisse esitataval alusdokumendil peab olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kiirgustöötaja kohta registrisse kantavad andmed on järgmised:
  1) kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) tööandja registrikood, nimi ja aadress;
  4) kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht;
  5) seireperioodi algus- ja lõpupäev;
  6) väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  7) radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  8) ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
  9) avariikiirituse suurus;
  10) hädaolukorrakiirituse suurus;
  11) summaarne kutsekiirituse doosi suurus hindamisperioodi jooksul ja kasvavalt.

  (11) Kui kiirgustöötaja saab kiiritust olukorras, millest on Keskkonnaametit teavitatud kiirgusseaduse § 97 lõike 3 alusel kehtestatud määruse §-s 6 sätestatud korras või seoses töötamisega avariikiirituse või minevikus toimunud tegevuste tagajärjel tekkinud püsikiirituse olukorras, kantakse registrisse ka töökoha eripärast tulenev kiirgusdoos.
[RT I, 03.07.2018, 3 - jõust. 06.07.2018]

  (2) Hädaolukorra- ja avariikiirituse dooside suurus kantakse registrisse kutsekiirituse doosidest eraldi.

  (3) Välistöötajate andmed kantakse registrisse keskkonnaministri määruse „Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm” §-s 6 sätestatud korras.

§ 8.   Registriandmete turbeaste ja turvaklass

  Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T1S2.

2. jagu Andmete esitamine ja kandmine registrisse ning juurdepääs registriandmetele 

§ 9.   Andmete esitamine registrisse

  (1) Kiirgustegevusloa omaja esitab käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed registri vastutavale töötlejale järgmistel juhtudel:
  1) kiirgustegevusloa väljastamisel nende kiirgustöötajate kohta, kellele korraldatakse isikudooside seiret;
  2) iga uue kiirgustöötaja tööle võtmisel enne isiku kiirgustööle asumist.

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 5–11 loetletud andmed esitab registri vastutavale töötlejale kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja. Nimetatud andmed esitatakse vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Käesoleva määruse § 7 lõikes 1 loetletud andmed esitatakse registri vastutavale töötlejale elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (5) Registri vastutav töötleja kannab esitatud andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul, arvates andmete alusdokumentide saamise päevast.

§ 10.   Andmete registrisse vastuvõtmine ja andmete väljastamine

  (1) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi:
  1) järjekorranumber;
  2) nimetus;
  3) koostamise kuupäev;
  4) koostaja;
  5) kanderaamatusse kande tegemise kuupäev.

  (2) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
  1) väljastatava dokumendi nimetus ja number;
  2) andmete väljastamise kuupäev;
  3) andmed saanud isiku nimi.

  (3) Registri vastutav töötleja on kohustatud koostama käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 5–11 nimetatud andmete kohta vähemalt üks kord aastas kokkuvõtte kiirgustegevusloa omajale kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside kohta.

§ 11.   Registriandmete muutmine

  (1) Registri vastutav töötleja on registrisse kantavates andmetes vigade ja ebatäpsuste avastamise korral kohustatud vead viivitamata parandama.

  (2) Registri vastutaval töötlejal on õigus esitada kiirgustegevusloa omajale või isikudooside seirajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (3) Kui registriandmete muutmise algatab andmete esitaja, esitab ta registri vastutavale töötlejale avalduse, põhjendades andmete muutmise vajadust, ning lisab andmete muutmise alust tõendavad dokumendid või nende koopiad. Avaldusi säilitatakse registritoimikus.

  (4) Registri vastutav töötleja vastutab andmete muutmise õigsuse eest.

§ 12.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Juurdepääsu registriandmetele digitaalses andmebaasis reguleeritakse süsteemi paroolkaitsega.

  (2) Registrisse kantud andmed väljastatakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 5 loetletud isikutele nende nõuetekohase kirjaliku avalduse alusel digitaalselt või paberkandjal. Avalduses tuleb loetleda soovitud andmed, märkida nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

  (3) Teadus- või statistilise töö tegemiseks väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed ja välistama andmesubjekti otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse.

§ 13.   Arhiveerimine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

  (2) Registriandmete säilitamisel lähtutakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 4 sätestatust.

3. jagu Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ning registri likvideerimine 

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teevad Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet oma pädevuse alusel.

§ 15.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu.

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (3) Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete üleandmise teise registrisse või säilitamiseks avalikku arhiivi.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.

/otsingu_soovitused.json