Teksti suurus:

Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 43

Määrus kehtestatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 7 ja § 53 lõike 3 ning atmosfääriõhu kaitse seaduse § 91 lõike 5 alusel.

§ 1.   Õhusaasteloa taotluse vorm ja taotlusmaterjalide esitamine

  (1) Õhusaasteloa taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Käitaja esitab Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) õhusaasteloa taotluse ning käitise tootmisterritooriumil paikneva(te)st heiteallika(te)st välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud heitkoguste projekti ning muud vajalikud materjalid võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

§ 2.   Lubatud heitkoguste projekt ja selle sisu

  (1) Lubatud heitkoguste projekt (edaspidi LHK projekt) esitatakse koos õhusaasteloa taotlusega ning see on õhusaasteloa taotluse ja loa lahutamatu osa.

  (2) LHK projekt koosneb järgmistest osadest:
  1) sissejuhatus;
  2) käitise asukoha kirjeldus;
  3) tegevusalade kirjeldus;
  4) heiteallikad, saasteainete aastased heitkogused, saasteaine maksimaalsed hetkelised heitkogused tegevusalade kaupa ja saasteainete püüdeseadmed ning muud heite vähendamise meetmed;
  5) heiteallikate prognoositava tööaja dünaamika kuude ja päevade lõikes;
  6) sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused;
  7) kütuse, jäätmete või nende koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused;
  8) lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) summaarsed heitkogused;
  9) tehnoloogilised äkkheited, sealhulgas seadmete käivitamise ja seiskamise tundide arv, tegevuse korral, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 04.02.2006, lk 1–17), I lisas;
  10) lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang;
  11) müra võimaliku esinemise hinnang;
  12) andmed muude tekkida võivate keskkonnahäiringute kohta;
  13) saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramine;
  14) saasteainete heitkoguste, õhukvaliteedi ja müra seire;
  15) järeldused ja ettepanekud.

  (3) LHK projekti tabelite vormid on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (4) Vajaduse korral märgitakse LHK projektis ärisaladust sisaldavad projektiosad. Need projektiosad esitatakse eraldiseisvana.

§ 3.   LHK projekti sissejuhatus

  LHK projekti sissejuhatuses esitatakse:
  1) põhjendus, miks LHK projekt on koostatud (uue heiteallika rajamine või kasutusele võtmine, tootmismahu, tooraine ja abimaterjalide koguste, kasutatava tehnoloogia või püüdeseadmete muutmine, käitise muutmine võrreldes eelneva olukorraga, heiteallikate parameetrite muudatused, mis suurendavad saasteaine heitkogust või halvendavad oluliselt saasteainete hajumistingimusi välisõhus või muu põhjus õhusaasteloa muutmiseks);
  2) viited õigusaktidele ja juhendmaterjalidele, kasutatud kirjandusele, muu hulgas rahvusvahelised mõõtmis- ja arvutusmetoodikad ning andmed tehnoloogiliste kaartide kohta;
  3) lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed.

§ 4.   Käitise asukoha kirjeldus

  (1) Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus.

  (2) Heiteallika(te) asukoha kirjeldusele lisatakse järgmised materjalid:
  1) käitise asendiplaan (edaspidi plaan) või koordinaatidega skeem sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1 : 5000 mõõtkavas;
  2) heiteallikate asukohakaart (edaspidi kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1 : 20 000 mõõtkavas;
  3) saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid, mis asuvad tootmisterritooriumist vähemalt 500 m raadiuses või alal, mille kaugus tootmisterritooriumist võrdub kõrgeima paikse heiteallika 50kordse kõrgusega maapinnast.

  (3) Plaani koostamisel võetakse aluseks Maa-ameti aluskaart ja sellele kantakse põhjasuund, kõik käitise heiteallikad ning tootmisterritooriumi piir.

  (4) Kaardi koostamisel võetakse aluseks Maa-ameti aluskaart ning sellele kantakse käitise tootmisterritoorium ja sellega vahetult piirnevate alade maakasutuse juhtotstarve, kaardi samas piirkonnas asuvate teiste välisõhku saastavate käitiste territooriumide piirid ning väljaspool nende tootmisterritooriumi asetsevad eluhooned, mida käitise tegevus võib mõjutada.

  (5) Ilmastikutingimuste iseloomustuses esitatakse heiteallika(te) asukoha piirkonna tuulteroos graafiliselt või tabelina.

§ 5.   Tegevusalade kirjeldus

  Tegevusalade kirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) ülevaade tegevusest, mille jaoks luba taotletakse ja peamistest tootmisetappidest;
  2) iga tootmisüksuse või tehnoloogiaprotsessi plokkskeemid koos ainevoogude ja muu asjakohase informatsiooniga;
  3) prognoositav tööaeg heiteallikate kaupa;
  4) tootmisvõimsused tegevusalade ja tehnoloogiaprotsesside kaupa ning aastatoodangu planeeritud maht;
  5) tehnoloogiaprotsesside kirjeldus ja kestus.

§ 6.   Heiteallikad, saasteainete heitkogused tegevusalade kaupa, saasteainete püüdeseadmed ning muud heite vähendamise meetmed

  (1) Heiteallikate, saasteainete aastaste heitkoguste ja saasteaine maksimaalsete hetkeliste heitkoguste kohta esitatakse andmed tegevusalade kaupa käesoleva määruse lisa 2 tabeli 1 kohasel vormil.

  (2) Saasteainete püüdeseadmete ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmete kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 3 kohasel vormil.

  (3) Muude heite vähendamise meetmete kasutamisel esitatakse informatsioon heiteallikate kaupa.

§ 7.   Heiteallikate prognoositava tööaja dünaamika kuude ja päevade lõikes

  (1) Heiteallikate prognoositava tööaja dünaamika kohta esitatakse andmed kuude kaupa käesoleva määruse lisa 2 tabeli 4 kohasel vormil.

  (2) Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika esitatakse tööpäevade ja nädalavahetuse kohta käesoleva määruse lisa 2 tabeli 5 kohasel vormil.

§ 8.   Saasteainete heitkoguste arvestamine

  (1) LHK projektis esitatakse andmed saasteainete heitkoguste kohta vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud määrusele.

  (2) Kui LOÜ ei kuulu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse reguleerimisalasse, esitatakse LHK projektis andmed LOÜde summaarsete (NMVOC) heitkoguste kohta.

  (3) Osakeste kajastamisel LHK projektis tuleb heitkoguste arvestamisel märkida kõik tehnoloogiaprotsessidest tekkivad fraktsioonid vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 107 lõike 1 alusel kehtestatud või sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud metoodikale ning erinevate protsesside puhul tuleb osakeste heitkogused esitada eraldi vastavalt protsessile.

§ 9.   Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused

  (1) Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa esitatakse käesoleva määruse lisa 2 tabeli 2 kohasel vormil.

  (2) Lämmastikubilansi meetodi kasutamise korral esitatakse söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa käesoleva määruse lisa 2 tabeli 2.1 kohasel vormil.

  (3) Informatsioon veiste karjatamise kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 2 tabeli 2.2 kohasel vormil.

§ 10.   Kütuse, jäätmete või nende koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused

  Kütuse, jäätmete või nende koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 6 kohasel vormil.

§ 11.   Suurest põletusseadmest, jäätme- või koospõletustehasest väljutatavate POSide heitkogused

  (1) Suure põletusseadme või jäätme- või koospõletustehase korral esitatakse andmed püsivate orgaaniliste saasteainete (POSide), sealhulgas heksaklorobenseeni (HCB), polüklooritud dibenso-p-dioksiinide, dibensofuraanide (PCDD/PCDFide) ja benso(a)püreeni, benso(b)fluoranteeni, benso(k)fluoranteeni ning indeno(1,2,3-cd)püreeni heitkoguste kohta.

  (2) Püsivad orgaanilised saasteained (POSid) käesoleva määruse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7–49) lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

§ 12.   Lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatavate LOÜde summaarsed heitkogused

  (1) Lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatavate LOÜde heitkoguste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 7 kohasel vormil.

  (2) Tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala korral esitatakse andmed lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatavate LOÜde summaarsete heitkoguste kohta tegevusalade kaupa käesoleva määruse lisa 2 tabeli 8 kohasel vormil.

  (3) Kontrollimatu heide tööstusheite seaduse § 115 lõike 2 tähenduses esitatakse heiteallikate kaupa.

§ 13.   Tehnoloogilised äkkheited

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 I lisas nimetatud tegevuse korral esitatakse tehnoloogiliste äkkheidete andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 9 kohasel vormil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed peavad kajastama prognoositavaid tehnoloogiliselt põhjendatud saasteainete lühiajaliselt suurenevaid heitkoguseid, sealhulgas seadmete käivitamise ja seiskamise ajal, märkides seadmete käivitamise ja seiskamise tundide arvu.

§ 14.   Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

  Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnangus esitatakse andmed käitise tegevusega kaasneva võimaliku lõhnaaine esinemise kohta, mis võib põhjustada lõhnaaine häiringutaseme ületamise.

§ 15.   Müra võimaliku esinemise hinnang

  (1) Müra võimaliku esinemise hinnangus esitatakse andmed müraallikate kohta, mis võivad põhjustada normtaseme ületamist.

  (2) Kui on kindlaks tehtud müra esinemine, mis võib põhjustada normtaseme ületamise, esitatakse andmed välisõhus leviva müra kohta käesoleva määruse lisa 2 tabeli 10 kohasel vormil ning lisatakse müraallikate kaart koos müra leviku määramisega 5 dB sammuga.

§ 16.   Muud esineda võivad keskkonnahäiringud

  LHK projektis esitatakse informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta.

§ 17.   Saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramine

  (1) Saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramise kirjelduses esitatakse:
  1) kasutatav meetod heitkoguste määramiseks (otsene mõõtmine, arvutusmeetod);
  2) osfääriõhu kaitse seaduse § 106 lõike 5 kohaselt;
  3) saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu;
  4) ettepanekud heitkoguste seire korraldamiseks.

  (2) Iga heitkoguste määramiseks kasutatud arvutusliku meetodi kohta esitatakse ka vähemalt ühe saasteaine arvutuskäik koos näitega.

  (3) Hetkelise heitkoguse määramisel otsese mõõtmise teel võetakse aluseks ühe tunni hetkeliste keskmiste heitkoguste maksimaalväärtus.

  (4) Hajumise arvutustulemused igast paiksest heiteallikast pärit saasteaine kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 2 tabeli 11 kohasel vormil ning andmed ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 2 tabeli 12 kohasel vormil. Konkreetse tegevusala või tehnoloogiaprotsessi sarnaste parameetritega heiteallikad, näiteks mitme ventilatsiooniavaga ventilatsioonisüsteem, võib grupeerida koondallikaks.

  (5) Saasteainete hajumisarvutused peavad sisaldama õhukvaliteedi taseme pidevseire või indikaatormõõtmiste tulemustest või piirkonna välisõhku sama saasteainet väljutatavate heiteallikate koosmõju hindamisest saadud välisõhu saaste fooniandmeid.

  (6) Heiteallikate koosmõju hindamisel lähtutakse väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest, sealhulgas saasteainetest, nende hetkelistest heitkogustest ja heiteallikate parameetritest, vajaduse korral tööaja dünaamikast.

  (7) Arvutustulemuste analüüs peab sisaldama:
  1) viidet arvutusmetoodikale ja arvutiprogrammile;
  2) arvutamiseks valitud meteoaasta, kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu ja nende mõõtepunkti asukohta;
  3) ümbritseva piirkonna õhukvaliteedi taseme muutumist pärast heiteallika töölerakendamist.

  (8) LHK projektile lisatakse käesoleva määruse § 4 lõigetes 2–4 kirjeldatud nõuete kohane maapinnalähedase õhukihi arvutusliku õhukvaliteedi taseme kaart iga saasteaine keskmistamisaja kohta, arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud piirväärtusi. Hajumiskaardid vormistatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 43 lõike 1 alusel kehtestatud määruse nõuete kohaselt.

§ 18.   Saasteainete heitkoguste, õhukvaliteedi ja müra seire

  (1) Saasteainete heitkoguste või müra seire kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 13 kohasel vormil.

  (2) Õhukvaliteedi seire kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 14 kohasel vormil.

  (3) Kavandatava seire andmetele lisatakse proovivõtu- ja mõõtepunktide loetelu, nende asukohad kaardil või plaanil või koordinaadid ning skeem, kui need paiknevad väljaspool kaarti või plaani.

§ 19.   Järeldused ja ettepanekud

  Järeldustes ja ettepanekutes esitatakse:
  1) välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele vastavuse kohta väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures;
  2) müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta;
  3) andmed heiteallikate ja saasteainete kohta, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim;
  4) ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste ja müra omaseireks ning seirejaama asukohaks;
  5) ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta;
  6) ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral.

§ 20.   Õhusaasteloa vorm

  Õhusaasteloa vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 punkt 3.3.2 ja lisa 3 punkt 3.3.2 jõustuvad 2017. aasta 19. detsembril.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 25.10.2019, 6

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json