Teksti suurus:

Kiirgusallikate ja tuumamaterjali registri asutamine ja selle põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 47

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 80 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri asutamine

  Käesoleva määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega „Kiirgusallikate ja tuumamaterjali register” (edaspidi register).

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registrit peetakse Eestis kasutusel, hoidmisel, sisse- ja väljaveol, kasutusest kõrvaldatud, radioaktiivsete jäätmete ladustuskohta üle antud kiirgusallikate ja tuumamaterjali ning nende kasutusvaldkondade kohta andmete kogumiseks ja süstematiseerimiseks, kiirgusallikate ja tuumamaterjali asukoha ning arvu ja koguse üle arvestuse pidamiseks ning järelevalve tegemiseks, et tagada kiirgusallika ja tuumamaterjali ohutus ning inimese ja keskkonna kaitse.

  (2) Register ei sisaldada kiirgusseaduse §-s 20 nimetatud tegevuste tuumamaterjali andmeid.

§ 3.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Registri vastutav töötleja:
  1) korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ja arendamist;
  2) töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid;
  3) vastab registriandmete kohta tehtud päringutele.

  (3) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi volitatud töötleja).

  (4) Volitatud töötleja:
  1) korraldab registri majutamise;
  2) korraldab juurdepääsuõiguse andmise registri tehnoloogilisele keskkonnale;
  3) tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.   Registri kasutajad

  (1) Vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri õigustega kasutajaks (edaspidi vastutav kasutaja). Vastutav kasutaja täidab vastutava töötleja ülesandeid käesoleva määruse § 3 lõike 2 kohaselt. Vastutaval kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ja logidele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks, ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik andmetervikluse tagamiseks.

  (2) Volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid käesoleva määruse § 3 lõike 4 kohaselt. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö tagamiseks.

§ 5.   Registri ülesehitus ja turvaklass

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Registriandmete turvaklass on K2T2S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.   Üldandmed kiirgusallika omaja kohta

  (1) Registrisse kantakse isiku kiirgustegevuse kohta järgmised üldandmed:
  1) kiirgustegevusloa omaja nimi ja isikukood või registrikood;
  2) kiirgustegevusloa omaja juriidiline aadress;
  3) kiirgustegevusloa number, kehtivusaja algus ja lõpp;
  4) kiirgustegevuse asukoha nimetus;
  5) kiirgustegevuse asukoha aadress;
  6) kiirgustegevuse valdkond.

  (2) Registrisse kantakse tuumamaterjali omava isiku, kes ei ole kiirgustegevusloa omaja, tegevuse kohta järgmised üldandmed:
  1) isiku nimi ja isikukood või registrikood;
  2) isiku kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja aadress;
  3) tuumamaterjali asukoha aadress;
  4) isiku tegevuse valdkond.

§ 7.   Kiirgusallika andmed

  (1) Registrisse kantakse:
  1) kinnist kiirgusallikat, lahtist kiirgusallikat, elektrikiirgusseadet ja tuumamaterjali iseloomustavad andmed;
  2) kinnise kiirgusallika kategooria keskkonnaministri määruse „Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed” §-s 8 sätestatu järgi.

  (2) Kinnist kiirgusallikat, lahtist kiirgusallikat ja elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Tuumamaterjali iseloomustavad andmed on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 8.   Andmete allikad

  (1) Keskkonnaametilt saadakse kiirgustegevusloa andmed.

  (2) Kiirgustegevusloa omajalt saadakse:
  1) kiirgusallika ja tuumamaterjali inventuuri andmed, mis on sätestatud kiirgusseaduse § 37 lõikes 1;
  2) tuumamaterjali andmed, mis on sätestatud kiirgusseaduse § 33 lõikes 2;
  3) andmed kiirgusallika ja tuumamaterjali riigist väljaviimise kohta;
  4) andmed kiirgusallika ja tuumamaterjali riiki sissetoomise kohta.

  (3) Tuumamaterjali omavalt isikult, kes ei ole kiirgustegevusloa omaja, saadakse:
  1) tuumamaterjali andmed, mis on sätestatud keskkonnaministri määruse „Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid” lisades 3 ja 4;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2−4 nimetatud andmed.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 9.   Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Keskkonnaamet kannab andmed registrisse 10 tööpäeva jooksul käesoleva määruse §-s 8 loetletud andmete registreerimisest arvates.

  (2) Keskkonnaamet parandab andmete sisestamisel ilmnenud ebatäpsuse viivitamatult sellest teada saamisel.

  (3) Keskkonnaamet võib kiirgusallika omajale määrata vajaduse korral käesoleva määruse § 8 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks tähtaja andmetes puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks.

  (4) Kui kiirgustegevusloa omaja ei ole määratud tähtajaks puudusi kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, peatab Keskkonnaamet andmete registrisse kandmise puuduste kõrvaldamiseni või täpsustavate andmete saamiseni.

§ 10.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registris olev teave on kiirgusseaduse § 80 lõike 5 alusel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.

  (2) Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega avaliku teabe seaduse § 38 alusel.

  (3) Juurdepääsu registriandmetele digitaalses andmebaasis reguleeritakse süsteemi paroolkaitsega.

§ 11.   Registrist andmete saamiseks õigustatud isikud

  (1) Registrist andmeid ei väljastata, kui seadusest või välislepingust ei tulene teisiti.

  (2) Registris olevate andmete väljavõtte saamise õigus on:
  1) teistel riigiasutustel, kui see on vajalik nende seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  2) registrisse kantud kiirgusallika omajal teda puudutavate andmete kohta;
  3) muul isikul avaliku teabe seaduse § 38 lõike 4 kohaselt.

  (3) Isik esitab Keskkonnaametile registrist väljavõtte saamiseks kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama järgmist:
  1) taotleja ärinimi, nimetus või nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
  2) viide seadusesättele, millest teabe saamise õigus tuleneb;
  3) väljavõtte taotlemise eesmärk;
  4) teave selle kohta, milliseid andmeid soovitakse;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  6) dokumendi kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud kontaktandmed.

  (4) Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri.

  (5) Keskkonnaamet kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 3 esitatud andmetele ja ning edastab taotlejale väljavõtte esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

  (6) Keskkonnaamet võib keelduda väljavõtte tegemisest, kui taotlus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 esitatud andmetele või on esitatud valeandmeid. Keeldumine tehakse isikule kirjalikult teatavaks taotluse registreerimisest arvates 20 tööpäeva jooksul.

  (7) Registrist andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 12.   Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registris olevad andmed kiirgusallika kohta arhiveeritakse, kui:
  1) kinnine või lahtine kiirgusallikas on antud üle radioaktiivsete jäätmete ladustuskohta;
  2) kinnine või lahtine kiirgusallikas on riigist välja viidud tagasitoomise kavatsuseta.

  (2) Registris olevad andmed tuumamaterjali kohta arhiveeritakse, kui:
  1) tuumamaterjal on antud üle radioaktiivsete jäätmete ladustuskohta;
  2) tuumamaterjal on riigist välja viidud tagasitoomise kavatsuseta.

  (3) Arhiveerimine toimub käesoleva määruse §-s 9 esitatud korra kohaselt. Täiendavalt märgitakse arhiveerimise põhjus.

  (4) Aktuaalsuse kaotanud lahtise kiirgusallika andmed arhiveeritakse vähemalt üks kord viie aasta jooksul käesoleva määruse §-s 9 esitatud korda järgimata.

§ 13.   Registriandmete kustutamine

  (1) Registrist kustutatakse elektrikiirgusseadme andmed, kui seade ohutustatakse kiirgusseaduse § 78 lõike 1 punkti 2 kohaselt.

  (2) Registrist kustutatakse kiirgusseaduse § 78 lõike 1 punkti 3 kohaselt selle kiirgustegevusloa omaja andmed, kes on kasutatud elektrikiirgusseadme üle andnud teisele asjaomast luba omavale isikule.

  (3) Kustutatud registriandmeid ei arhiveerita.

§ 14.   Registriandmete säilitamine

  Registris säilitatakse tähtajatult:
  1) kiirgusallika andmed, välja arvatud andmed käesoleva määruse §-s 13 nimetatud kiirgusallikate kohta;
  2) radioaktiivsete jäätmete ladustuskohta üle antud tuumamaterjali, kinnise ja lahtise kiirgusallika andmed.

§ 15.   Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas muutmine, arhiveerimine, ja registrist kustutamine ning registriandmete vaatamine logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

4. peatükk Registri järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 16.   Järelevalve registri pidamise üle ja selleks õigustatud isikud

  Järelevalvet registri pidamise üle teeb Andmekaitse Inspektsioon oma pädevuse kohaselt.

§ 17.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu.

§ 18.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Keskkonnaministeerium. Registri likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (2) Registri likvideerimisel otsustab Keskkonnaministeerium andmete üleandmise teise registrisse või säilitamiseks avalikku arhiivi.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punkt 2 ja § 12 lõige 2 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2018, 25

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json