Teksti suurus:

Loomakasvatuse üleminekutoetus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 46

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 25 lõike 2, § 28 lõike 2, § 29 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ET L 347/608, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 37 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord järgmiste toetuste kohta:
  1) ammlehma kasvatamise üleminekutoetus;
  2) ute kasvatamise üleminekutoetus;
  3) piima üleminekutoetus;
  4) veise üleminekutoetus;
  5) ute üleminekutoetus.

§ 2.   Loomakasvatuse üleminekutoetuse saamise üldised nõuded

  (1) Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust, piima, veise ja ute üleminekutoetust (edaspidi koos loomakasvatuse üleminekutoetus) võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises (edaspidi taotleja).

  (2) Põllumajanduslik majapidamine selle määruse tähenduses on kõik põllumajandustootja poolt juhitavad Eestis asuvad põllumajanduslikud tootmisüksused, kus on vähemalt:
  1) üks hektar põllumajandusmaad, mis on taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud või mille olemasolu tõendab taotleja muul viisil või
  2) ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi, keda põllumajandusloomade registri andmete alusel kasvatatakse taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga või kelle olemasolu tõendab taotleja muul viisil.

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud põllumajandusmaa, mille kohta taotleja ei ole saanud ühtset pindalatoetust, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad järgmisel kasvuperioodil kasutusele võtta põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks ilma lisakuludeta.

  (4) Lõikes 2 punktis 2 nimetatud põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on esitatud lisas.

§ 3.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. märtsil ning lõppeb 21. aprillil.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 3 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Ühikumäär

  PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 31 lõike 2 alusel loomakasvatuse üleminekutoetuse ühikumäära toetuse liikide kaupa taotluse esitamise aasta 10. juuniks.

2. peatükk Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse saamise nõuded 

§ 5.   Nõuded ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlejale

  (1) Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise kalendriaasta 2. märtsi seisuga vähemalt ühte ammlehma.

  (2) Ute kasvatamise üleminekutoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise kalendriaasta 2. märtsi seisuga vähemalt kümmet utte.

§ 6.   Nõuded ammlehma ja ute kohta

  (1) Ammlehm, kelle kohta ammlehma kasvatamise üleminekutoetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.08.2000, lk 1–10).

  (2) Ammlehm § 5 lõike 1 tähenduses on lehm ja vähemalt kaheksa kuu vanune lehmmullikas, kes kuulub järgmisse tõugu: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn (SH) salers (SA), tirooli hall (GR) või wagyu (WA).

  (3) Ammlehm ja lehmmullikas loetakse lõikes 2 nimetatud tõugu kuuluvaks, kui neil on asjaomase tõu tunnused või nad on saadud lihatõuga ristamisel ja kuuluvad lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja.

  (4) Utt, kelle kohta ute kasvatamise üleminekutoetust taotletakse, peab olema taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga vähemalt ühe aasta vanune, nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17).

§ 7.   Nõuded karja suuruse kohta

  (1) Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul selle määruse nõuete kohaseid ammlehmasid üleminekutoetuse taotluse esitamise päevast kuni 8. maini.

  (2) Ute kasvatamise üleminekutoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul selle määruse nõuete kohaseid uttesid üleminekutoetuse taotluse esitamise päevast kuni 8. maini.

  (3) Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse taotleja ei või taotlusel märgitud ammlehma asendada teise ammlehmaga.

  (4) Karjas võib olla taotlusel märgitud arvust vähem ammlehmi või uttesid, kui see on põhjustatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, sealhulgas juhul, kui esinevad järgmised asjaolud:
  1) esineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013) artikli 2 lõikes 2 nimetatud asjaolu;
  2) loom on taotleja tahte vastaselt karjast välja viidud ning taotlejal on selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakiri;
  3) loom on haiguse või õnnetuse tõttu surnud või veterinaarsel näidustusel hukatud ning taotlejal on selle tõendamiseks veterinaararsti kirjalik kinnitus.

3. peatükk Piima, veise ja ute üleminekutoetuse saamise nõuded 

§ 8.   Nõuded piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotlejale

  Piima, veise ja ute üleminekutoetust võib taotleda taotleja, kellele on määratud või kes omab taotluse esitamise aasta 21. märtsi seisuga Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohast täiendava otsetoetuse toetusõigust.

4. peatükk Loomakasvatuse üleminekutoetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 9.   Loomakasvatuse üleminekutoetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. märtsist kuni 21. märtsini PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151 lõikes 1 nimetatud andmeid.
18.01.2018 11:18
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "e-teenuse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse taotleja esitab lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele nende ammlehmade arvu ja identifitseerimisnumbrid, kelle kohta ta toetust taotleb ja keda ta põllumajandusloomade registri andmete kohaselt taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga kasvatab.

  (3) Ute kasvatamise üleminekutoetuse taotleja esitab lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele nende uttede arvu, kelle kohta ta toetust taotleb ja keda ta põllumajandusloomade registri andmete kohaselt taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga kasvatab.

  (4) Piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotleja esitab lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele kinnituse, et ta taotleb üleminekutoetust asjaomase toetusõiguse alusel.

  (5) Kui piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotleja on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 27 kohaselt, esitab ta koos taotlusega PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maaeluministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 86 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine” nimetatud teate või dokumendi.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 10.   Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse vähendamine

  (1) PRIA otsustab ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse vähendamise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud alustel.

  (2) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud loomade ja toetuse saamise nõuete kohaste loomade arvu (edaspidi nõuetekohaste loomade arv) vahe on kuni kolm looma, arvutatakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse summa nõuetekohaste loomade arvu alusel.

  (3) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud loomade ja nõuetekohaste loomade arvu vahe on suurem kui kolm looma, vähendatakse nõuetekohaste loomade arvu alusel arvutatud toetuse summat, lähtudes määratud protsendist. Määratud protsendi saamiseks jagatakse taotlusel märgitud loomade ja nõuetekohaste loomade arvu vahe nõuetekohaste loomade arvuga ning korrutatakse sajaga.

  (4) Kui määratud protsent:
  1) ei ületa 5, määratakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel;
  2) on suurem kui 5, kuid ei ületa 10, määratakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel, kuid toetust vähendatakse määratud protsendi võrra;
  3) on suurem kui 10, kuid ei ületa 20, määratakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel, kuid toetust vähendatakse kahekordse määratud protsendi võrra.

  (5) Kui taotlusel märgitud loomade arvu ja nõuetekohaste loomade arvu vahe on suurem kui kolm looma ning määratud protsent ületab 20, jäetakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlus rahuldamata.

  (6) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 29 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul vähendatakse taotlejale määratavat ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse summat, millest on maha arvatud selle määruse kohaselt tehtavad vähendamised, 5 protsendi võrra.

§ 11.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) PRIA kontrollib kohapeal vähemalt 5 protsenti ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlejatest.

  (3) Taotleja teeb lõikes 1 nimetatud asutusele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas ajab vajaduse korral loomad kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida nende kõrvamärkide olemasolu ja loomade identifitseerimisnumbrit.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aasta 22. juuniks.

  (2) PRIA teeb loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 30 sätestatud alustel.

§ 13.   Toetuse maksmine

  Loomakasvatuse üleminekutoetus makstakse välja taotluse esitamise aasta 30. septembriks.

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2036
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2022, 165

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json