Eurovoci märksõnad (näita)

12 ÕIGUS1211 tsiviilõigustsiviilõigusõiguslik seisundfüüsiline isik

20 KAUBANDUS2031 turundusäritehingmüük

20 KAUBANDUS2031 turundusäritehingteenuste pakkumine

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksriiklik maks

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksusüsteem

24 RAHANDUS2446 maksustaminetulumaksettevõtlusmaks

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2836 sotsiaalne kaitsesotsiaalkindlustus

HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus (lühend - ELMS)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 58

§ 1.  Maksu objekt

  (1) Füüsiline isik võib avada ettevõtluskonto, millele laekunud summalt makstakse maksu käesoleva seaduse alusel (edaspidi ettevõtlustulu maks).

  (2) Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuses või krediidiasutuse lepinguriigis asuvas püsivas tegevuskohas (edaspidi krediidiasutus) avatud konto, millele kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud summad, mille kohta on kontoomanik andnud krediidiasutusele juhise broneerida kontol ettevõtlustulu maksu määrale vastav summa Maksu- ja Tolliameti kasuks ja see üle kanda Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Ettevõtluskontole kantakse üksnes teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud summa eurodes.

§ 2.  Maksu maksja

  (1) Ettevõtlustulu maksu maksja (edaspidi maksumaksja) on ettevõtluskontot omav füüsiline isik.

  (2) Maksumaksja ei või olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal või sarnasel tegevusalal.

§ 3.  Maksustamisperiood

  Ettevõtlustulu maksu maksustamisperiood on kalendrikuu.

§ 4.  Maksu määr

  Ettevõtlustulu maksu määr on:
  1) 20 protsenti ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas;
  2) 40 protsenti ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas.

§ 5.  Ettevõtluskonto avamise lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Maksumaksja sõlmib ettevõtluskonto avamise lepingu enne käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud esimese summa laekumist.

  (2) Maksumaksja võib ettevõtluskonto sulgeda ja selle aluseks oleva lepingu lõpetada võlaõigusseaduses ette nähtud korras. Ettevõtluskonto aluseks olev leping lõpeb ka juhul, kui maksumaksja võtab tagasi käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise.

  (3) Krediidiasutus esitab viivitamata Maksu- ja Tolliametile elektroonsel kujul andmed füüsilise isiku kohta, kes on ettevõtluskonto avamise lepingu sõlminud, selle lõpetanud või käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise tagasi võtnud.

§ 6.  Ettevõtlustulu maksu tasumine

  (1) Maksukohustuse suuruse arvutamiseks esitab krediidiasutus viivitamata Maksu- ja Tolliametile elektroonsel kujul andmed iga maksumaksja ja iga tema ettevõtluskontole laekunud summa kohta. Maksu- ja Tolliamet arvutab ettevõtlustulu maksu summa ja edastab selle viivitamata elektroonselt krediidiasutusele.

  (2) Krediidiasutus broneerib Maksu- ja Tolliametilt saadud informatsiooni alusel maksumaksja ettevõtluskontol maksukohustuse suurusele vastava summa.

  (3) Krediidiasutus kannab käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel maksustamisperioodil broneeritud ettevõtlustulu maksu Maksu- ja Tolliameti kontole maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (4) Ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõpetamise või käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise tagasivõtmise korral kannab krediidiasutus Maksu- ja Tolliameti kontole käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõppemiseni broneeritud ettevõtlustulu maksu.

§ 7.  Maksumaksja registreerimine töötamise registris

  Maksu- ja Tolliamet kannab käesoleva seaduse § 5 lõike 3 kohaselt krediidiasutusest saadud maksumaksja andmed ettevõtluskonto avamise lepingu sõlmimisel maksukorralduse seaduse 1. peatüki 31. jaos sätestatud töötamise registrisse ja kustutab need ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõppemisel.

§ 8.  Ettevõtlustulu maksu laekumine

  (1) Ettevõtlustulu maks laekub tulumaksuseaduse §-s 5, sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetes 1–3 ja 4 ning kogumispensionide seaduse §-s 12 sätestatu ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud jaotuse kohaselt.

  (2) Kui maksumaksja on kogumispensionide seaduse § 6 tähenduses kohustatud isik, jaotatakse ettevõtlustulu maks järgmiselt:
  1) tulumaksu osa määr on 20/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
  2) sotsiaalmaksu osa määr on 33/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
  3) kohustusliku kogumispensioni makse osa määr on 2/55 ettevõtlustulu maksu määrast.

  (3) Kui maksumaksja ei ole kogumispensionide seaduse § 6 tähenduses kohustatud isik, jaotatakse ettevõtlustulu maks järgmiselt:
  1) tulumaksu osa määr on 20/53 ettevõtlustulu maksu määrast;
  2) sotsiaalmaksu osa määr on 33/53 ettevõtlustulu maksu määrast.

  (4) Tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse tulumaksu osa arvutamisel käsitatakse füüsilise isiku maksustatava tuluna ettevõtluskontole laekunud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.

  (5) Maksu- ja Tolliamet edastab maksukohustuslaste registris olevad andmed pensioniregistri pidajale, Tervisekassale ja Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalmaksuseaduse § 11 ja kogumispensionide seaduse § 12 sätestatu kohaselt.
[RT I, 11.03.2023, 9 - jõust. 01.04.2023]

§ 9.  Ettevõtlustulu maksust sotsiaalkaitseks ette nähtud hüvitiste maksmise ja nende suuruse arvutamise alused

  (1) Sotsiaalmaksuna perehüvitiste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse tähenduses käsitatakse ka käesoleva seaduse alusel makstud maksu sotsiaalmaksu osa.

  (2) Pensioni ja vanemahüvitise määramisele ning maksmisele kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seadust ja perehüvitiste seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 10. – § 19. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 58

§ 1.  Maksu objekt

  (1) Füüsiline isik võib avada ettevõtluskonto, millele laekunud summalt makstakse maksu käesoleva seaduse alusel (edaspidi ettevõtlustulu maks).

  (2) Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuses või krediidiasutuse lepinguriigis asuvas püsivas tegevuskohas (edaspidi krediidiasutus) avatud konto, millele kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud summad, mille kohta on kontoomanik andnud krediidiasutusele juhise broneerida kontol ettevõtlustulu maksu määrale vastav summa Maksu- ja Tolliameti kasuks ja see üle kanda Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Ettevõtluskontole kantakse üksnes teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud summa eurodes.

§ 2.  Maksu maksja

  (1) Ettevõtlustulu maksu maksja (edaspidi maksumaksja) on ettevõtluskontot omav füüsiline isik.

  (2) Maksumaksja ei või olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal või sarnasel tegevusalal.

§ 3.  Maksustamisperiood

  Ettevõtlustulu maksu maksustamisperiood on kalendrikuu.

§ 4.  Maksu määr

  Ettevõtlustulu maksu määr on:
  1) 20 protsenti ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas;
  2) 40 protsenti ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas.

§ 5.  Ettevõtluskonto avamise lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Maksumaksja sõlmib ettevõtluskonto avamise lepingu enne käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud esimese summa laekumist.

  (2) Maksumaksja võib ettevõtluskonto sulgeda ja selle aluseks oleva lepingu lõpetada võlaõigusseaduses ette nähtud korras. Ettevõtluskonto aluseks olev leping lõpeb ka juhul, kui maksumaksja võtab tagasi käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise.

  (3) Krediidiasutus esitab viivitamata Maksu- ja Tolliametile elektroonsel kujul andmed füüsilise isiku kohta, kes on ettevõtluskonto avamise lepingu sõlminud, selle lõpetanud või käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise tagasi võtnud.

§ 6.  Ettevõtlustulu maksu tasumine

  (1) Maksukohustuse suuruse arvutamiseks esitab krediidiasutus viivitamata Maksu- ja Tolliametile elektroonsel kujul andmed iga maksumaksja ja iga tema ettevõtluskontole laekunud summa kohta. Maksu- ja Tolliamet arvutab ettevõtlustulu maksu summa ja edastab selle viivitamata elektroonselt krediidiasutusele.

  (2) Krediidiasutus broneerib Maksu- ja Tolliametilt saadud informatsiooni alusel maksumaksja ettevõtluskontol maksukohustuse suurusele vastava summa.

  (3) Krediidiasutus kannab käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel maksustamisperioodil broneeritud ettevõtlustulu maksu Maksu- ja Tolliameti kontole maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (4) Ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõpetamise või käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise tagasivõtmise korral kannab krediidiasutus Maksu- ja Tolliameti kontole käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõppemiseni broneeritud ettevõtlustulu maksu.

§ 7.  Maksumaksja registreerimine töötamise registris

  Maksu- ja Tolliamet kannab käesoleva seaduse § 5 lõike 3 kohaselt krediidiasutusest saadud maksumaksja andmed ettevõtluskonto avamise lepingu sõlmimisel maksukorralduse seaduse 1. peatüki 31. jaos sätestatud töötamise registrisse ja kustutab need ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõppemisel.

§ 8.  Ettevõtlustulu maksu laekumine

  (1) Ettevõtlustulu maks laekub tulumaksuseaduse §-s 5, sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetes 1–3 ja 4 ning kogumispensionide seaduse §-s 12 sätestatu ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud jaotuse kohaselt.

  (2) Kui maksumaksja on kogumispensionide seaduse § 6 tähenduses kohustatud isik, jaotatakse ettevõtlustulu maks järgmiselt:
  1) tulumaksu osa määr on 20/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
  2) sotsiaalmaksu osa määr on 33/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
  3) kohustusliku kogumispensioni makse osa määr on 2/55 ettevõtlustulu maksu määrast.

  (3) Kui maksumaksja ei ole kogumispensionide seaduse § 6 tähenduses kohustatud isik, jaotatakse ettevõtlustulu maks järgmiselt:
  1) tulumaksu osa määr on 20/53 ettevõtlustulu maksu määrast;
  2) sotsiaalmaksu osa määr on 33/53 ettevõtlustulu maksu määrast.

  (4) Tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse tulumaksu osa arvutamisel käsitatakse füüsilise isiku maksustatava tuluna ettevõtluskontole laekunud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.

  (5) Maksu- ja Tolliamet edastab maksukohustuslaste registris olevad andmed pensioniregistri pidajale, Tervisekassale ja Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalmaksuseaduse § 11 ja kogumispensionide seaduse § 12 sätestatu kohaselt.
[RT I, 11.03.2023, 9 - jõust. 01.04.2023]

§ 9.  Ettevõtlustulu maksust sotsiaalkaitseks ette nähtud hüvitiste maksmise ja nende suuruse arvutamise alused

  (1) Sotsiaalmaksuna perehüvitiste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse tähenduses käsitatakse ka käesoleva seaduse alusel makstud maksu sotsiaalmaksu osa.

  (2) Pensioni ja vanemahüvitise määramisele ning maksmisele kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seadust ja perehüvitiste seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 10. – § 19. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json