Teksti suurus:

Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2019, 3

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 12 ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 153 lõike 1 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on „Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühinimi on „CONSUL”.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on:
  1) võimaldada konsulaarametnikul osutada konsulaarseaduses sätestatud konsulaarteenust (edaspidi teenus) ja teha konsulaarabitoimingut (edaspidi toiming), registreerida teenus ja toiming, pidada koondarvestust ning vahetada andmekogus kajastatud andmeid Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesindustes töötavate konsulaarametnike vahel, anda üle andmeid teistesse registritesse kandmiseks;
  2) tagada välissuhtlus ning töödelda diplomaatilise passi kasutaja isikuandmeid ja biomeetrilisi andmeid, mis võimaldab väljastada diplomaatilisi passe ning pidada arvestust välja antud, kehtetuks tunnistatud ja kehtivuse kaotanud diplomaatiliste passide üle.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

§ 4.   Andmekogu andmed ja alusdokumendid
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Konsulaarametniku ametitoimingute andmete andmekogusse kandmise aluseks on teenuse osutamisel ja toimingu tegemisel välja antud haldusaktid ja nendele kantavad andmed, isiku kirjalik avaldus, teatised või muud dokumendid ja ütluspõhised andmed, mis abistavad menetluse läbiviimist.

  (2) Diplomaatilise passi andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) diplomaatilise passi taotlus;
  2) kasutaja või kasutaja esindaja isikut tõendav dokument;
  3) rahvastikuregistrisse kantud andmed kasutaja sünni- või isikuandmete muutumise kohta;
  4) kasutaja esindaja esindusõigust tõendav dokument;
  5) kasutaja puuet tõendav dokument;
  6) muud toimingu tegemise aluseks olevad dokumendid ja tõendid.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

2. peatükk Andmekogusse kantavad konsulaarametniku ametitoimingud ja andmete koosseis 
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 5.   Andmekogusse kantavad konsulaarametniku ametitoimingud
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  Andmekogusse kantakse andmed järgmiste teenuste ja toimingute kohta:
  1) konsulaarametniku vastuvõtule registreerimine;
  2) tõendi andmine;
  3) tõestamistoiming;
  4) tõestamistoiming Välisministeeriumi osalusel;
  5) ametlik kinnitamine;
  6) avaliku dokumendi legaliseerimine;
  7) Eesti laeva suhtes tehtav toiming;
  8) tõlketeenus;
  9) välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimine;
  10) tagasipöördumistunnistuse andmine;
  11) tagasipöördumise loa andmine;
  12) foto tellimine;
  13) konsulaarabi andmine;
  14) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  15) kodakondsusest vabastamisega seotud toiming;
  16) laevaloa taotlemine;
  17) lennuloa taotlemine;
  18) dokumendi, sealhulgas dokumendi tunnistusega kinnitamise tellimine;
  19) dokumendi edastamine;
  20) juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamine;
  21) dokumendi väljastamine ametiabi korras;
  22) Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning passi ja isikutunnistuse väljastamine;
  23) digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ja digitaalse isikutunnistuse väljastamine;
  24) elamisloa, elamisõiguse ning elamisloakaardi taotluse edastamine ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi ning elamisloakaardi väljastamine;
  25) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  26) rahvastikuregistritoiming;
  27) vaidemenetlus;
  28) aukonsuli toiming;
  29) PIN-ümbriku väljastamine ja sertifikaadi peatatuse lõpetamine.

§ 6.   Andmekogusse kantavad teenuste ja toimingute üldandmed

  Käesoleva määruse § 5 punktides 2–29 sätestatud teenuste ja toimingute kohta kantakse andmekogusse järgmised üldandmed:
  1) teenuse või toimingu registreerimise number;
  2) teenuse või toimingu kuupäev;
  3) teenuse osutanud või toimingu teinud konsulaarametniku nimi, amet ja asukoht;
  4) taotleja ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimi või riigi nimi;
  5) füüsilisest isikust taotleja isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
  6) lõivustatud toimingu korral märgitakse riigilõivuseaduse asjaomane paragrahv, määr ja makseviis;
  7) märkused asjakohaste lisaandmete kohta.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel

  Konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kuupäev;
  2) kellaaeg;
  3) taotleja nimi, kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress) ja sünniaeg;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) taotletav teenus või toiming.

§ 8.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõendi andmisel

  (1) Konsulaarametniku tõendi andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge tõendi liigi kohta (abieluvõime, karistatus, juhtimisõigus, mootorsõiduk, urn või kirst, muud asjaolud);
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) toimingu sisu;
  5) asutus või riik, kellele tõend esitatakse;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) selle dokumendi nimetus, mille alusel tõend antakse.

  (2) Abieluvõime tõendi puhul kantakse andmekogusse taotleja kodakondsus, välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul) ning isiku kohta, kellega soovitakse abielluda, järgmised lisaandmed:
  1) isikukood (selle olemasolul);
  2) ees- perekonnanimi;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) kodakondsus;
  6) välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul);
  61) riik, kuhu tõend esitatakse;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  7) andmete rahvastikuregistrisse edastamise kuupäev.

  (3) Juhtimisõiguse tõendi puhul kantakse andmekogusse taotleja sünnikoht.

§ 9.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel

  Tõestamistoimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) teiste osaliste ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  5) toimingu sisu.

§ 10.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi osalusel

  Tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi osalusel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) teiste osaliste ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) toimingu sisu.
  5) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 11.   Andmekogusse kantavad lisaandmed ametlikul kinnitamisel

  Allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse ametlikul kinnitamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge isiku tuvastamise kohta;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) märge toimingu sisu kohta;
  4) allkirjastatud või kinnitatud dokumendi nimetus;
  5) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) selle asutuse nimetus, kellele dokument esitatakse.

§ 12.   Andmekogusse kantavad lisaandmed avaliku dokumendi legaliseerimisel

  Avaliku dokumendi legaliseerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) dokumendi päritolu- ja sihtriik;
  2) dokumendi liik;
  3) toimingu sisu;
  4) märge otsuse kohta;
  5) keelduva otsuse korral keeldumise alus;
  6) dokumendi kättetoimetamise viis;
  7) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  8) juriidilise isiku registrikood.

§ 13.   Andmekogusse kantavad lisaandmed toimingu tegemisel Eesti laeva suhtes

  Ajutise liputunnistuse väljastamisel ning laevadokumentide pikendamisel kantakse andmekogusse lisaandmed toimingu sisu kohta.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 14.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõlketeenuse osutamisel

  Tõlketeenuse osutamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tõlgitava dokumendi nimetus ja lehekülgede arv;
  2) toimingu sisu.

§ 15.   Andmekogusse kantavad lisaandmed välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimisel

  (1) Eesti kodaniku või välismaalase välisriigis ajutise viibimise registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) sihtkoht;
  2) taotleja kontaktandmed välisriigis (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  3) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) sihtkohta saabumise ja sealt lahkumise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul);
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) taotleja elukoht välisriigis;
  31) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) taotleja, tema vanemate või vanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis;
  5) registreerimise avalduse esitamise kuupäev;
  6) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
  7) andmete rahvastikuregistrisse edastamise kuupäev;
  8) märge riigist lahkumise kohta.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 16.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumistunnistuse või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse andmisel

  Tagasipöördumistunnistuse või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja elukoht Eestis;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) isiku tuvastamise aluseks olnud dokumendi liik ja number;
  5) kõlbmatuks muutunud dokumendi liik ja number;
  6) taotlemise põhjus;
  7) riigist lahkumise kuupäev;
  8) tagasipöördumistunnistuse või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse kehtivusaeg ja number;
  9) märge tagasipöördumistunnistuse tühistamise kohta;
  91) märge menetluse tühistamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  10) märkused tagasipöördumistunnistusel;
  11) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljastamisel taotleja kodakondsus, taotleja alaline elukoht, taotleja kasv sentimeetrites, tagasipöördumise sihtriik ja transiidiriikide piiripunktid.

§ 17.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumise loa andmisel

  Tagasipöördumise loa andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja elukoht Eestis;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) isiku tuvastamise aluseks olnud dokumendi liik ja number;
  5) kõlbmatuks muutunud dokumendi liik ja number;
  6) taotlemise põhjus;
  7) elamisloa kehtivus;
  8) riigist lahkumise kuupäev;
  9) tagasipöördumise loa kehtivusaeg ja number;
  10) märge tagasipöördumise loa tühistamise kohta;
  101) märge menetluse tühistamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  11) märkused tagasipöördumise loal.

§ 18.   Andmekogusse kantavad lisaandmed foto tellimisel

  Foto tellimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik;
  2) märge dokumendi väljastaja kohta;
  3) dokumendi väljastamise koht;
  4) tellimise põhjus.

§ 19.   Andmekogusse kantavad lisaandmed konsulaarabi andmisel

  (1) Konsulaarabi andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava abi liik;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) taotleja elukoht Eestis;
  4) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress).
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Konsulaarabi andmisel teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) kodakondsus;
  2) osutatud abi;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku küsimise kuupäev;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku saamise kuupäev;
  5) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku andnud asutus.

  (3) Kuriteo ohvri abistamisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) korraldatud abi kirjeldus;
  2) politseijaoskonna andmed;
  3) kuriteo kirjeldus.

  (4) Abi andmisel õnnetusjuhtumi või haiguse korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) juhtunust teavitaja andmed (isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus);
  2) õnnetusjuhtumi või haiguse põhjus;
  3) haigla kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress).

  (5) Konsulaarabi osutamisel surmajuhtumi korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) surmajuhtumist teavitaja andmed (isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus);
  2) surma kuupäev;
  3) matusebüroo kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (6) Kinnipeetud või karistust kandva isiku õiguste kaitsmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) isiku kinnipidamise kuupäev;
  2) kinnipidamise põhjus;
  3) mõistetud karistus;
  4) kinnipidamisasutuse kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  5) advokaadi kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) märkused isikule osutatud abi kohta.

  (7) Rahalise abi andmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) rahalise abi tüüp (tagatisega või tagatiseta);
  2) taotleja töökoht ja tööandja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  3) taotluse esitamise põhjus;
  4) otsus abi andmise või sellest keeldumise kohta;
  5) keeldumise korral keeldumise alus;
  6) abi kasutamise eesmärk (sõiduraha, elatis, muud kulud) ja antud rahalise abi kogusumma.

  (71) Konsulaarabi osutamisel lastekaitsejuhtumi korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete ka lastekaitse juhtumiga seotud asjaolude kirjeldus.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (8) Konsulaarabi osutamisel muudel põhjustel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete juhtumi ja isikule osutatud abi kirjeldus.

§ 20.   Andmekogusse kantavad lisaandmed perekonnaseisutoimingu tegemisel
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 21.   Andmekogusse kantavad lisaandmed kodakondsusest vabastamisel

  Kodakondsusest vabastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge isiku tuvastamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) esitatud dokumendid;
  4) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  5) toimingu sisu.

§ 22.   Andmekogusse kantavad lisaandmed laevaloa taotlemisel

  (1) Eesti laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva marsruut;
  3) taotletav laevaloa ajavahemik;
  4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  5) taotletud laevaloa number ja tingimused.

  (2) Välisriigi laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) laeva nimi;
  2) toimingu liik (läbisõit või sisenemine) ja eesmärk;
  3) taotletav laevaloa ajavahemik;
  4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  5) kooskõlastavad asutused ja nende seisukohad;
  6) taotletud laevaloa number ja tingimused.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 23.   Andmekogusse kantavad lisaandmed lennuloa taotlemisel

  (1) Eesti lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktisiku nimi ja e-posti aadress;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) lennuki tüüp ja registreerimise number;
  3) lennuki marsruut;
  4) taotletav lennuloa ajavahemik;
  5) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  6) taotletud lennuloa number ja tingimused.

  (2) Välisriigi lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) lennuki tüüp ja registreerimise number;
  2) toimingu liik (ülelend või maandumine) ja eesmärk;
  3) taotletav lennuloa ajavahemik;
  4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  5) kooskõlastavad asutused ja nende seisukohad;
  6) lennuloa andmise otsus;
  7) lennuloa andmise otsuse teinud konsulaarametniku nimi ja ametikoht;
  8) loa number ja vastusnoodi kuupäev;
  9) õhuseirele edastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 24.   Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi, sealhulgas dokumendi tunnistusega kinnitamise tellimisel

  Dokumendi tellimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tellitava dokumendi liik;
  2) selle asutuse nimetus, kust dokument tellitakse;
  3) taotleja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) toimingu sisu;
  5) dokumendi välisesindusse saabumise kuupäev;
  6) dokumendi kätteandmise või postitamise kuupäev.

§ 25.   Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi edastamisel

  Dokumendi edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) edastatava dokumendi liik;
  2) selle asutuse nimetus, kellele dokument edastatakse;
  3) toimingu sisu;
  4) dokumendi kätteandmise või postitamise kuupäev;
  5) juriidilise isiku poolt leitud isiklike asjade edastamisel selle isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed, kellele asjad edastatakse.

§ 26.   Andmekogusse kantavad lisaandmed juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel

  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi number;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) dokumendi kätteandmise kuupäev;
  5) toimingu sisu.

§ 27.   Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi väljastamisel ametiabi korras

  Dokumendi väljastamisel ametiabi korras kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik ja number;
  2) selle isiku ees- ja perekonnanimi, kellele dokument väljastatakse;
  3) selle isiku isikukood ja/või sünniaeg ning sugu, kellele dokument väljastatakse;
  4) märge isiku tuvastamise kohta;
  5) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  6) dokumendi kätteandmise kuupäev.

§ 28.   Andmekogusse kantavad lisaandmed Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning passi ja isikutunnistuse väljastamisel

  (1) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava dokumendi liik (pass või isikutunnistus);
  2) edastatavad dokumendid;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
  5) märge isiku tuvastamise kohta;
  6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) välisriigi isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg ja väljaandja;
  71) sõrmejäljekujutised;
  72) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
  9) toimingu sisu.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik (pass või isikutunnistus);
  2) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema, seadusliku esindaja või volitatud esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
  3) taotlusele märgitud aadress;
  4) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  5) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
  6) väljastatava passi või isikutunnistuse number;
  7) väljastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 29.   Andmekogusse kantavad lisaandmed digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning digitaalse ja diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel

  (1) Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge taotleja kohta (Eesti kodanik, välismaalane või e-resident);
  2) edastatavad dokumendid;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  5) märge isiku tuvastamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) välisriigi isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg ja väljaandja;
  8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
  9) toimingu sisu.

  (2) Digitaalse ja diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge dokumendi omaniku kohta (Eesti kodanik, välismaalane, e-resident või diplomaatilise isikutunnistuse saaja);
  2) Politsei- ja Piirivalveameti dokumendi taotluse number;
  3) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
  4) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  5) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
  6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi number;
  61) sõrmejäljekujutised;
  62) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  7) väljastatava digitaalse või diplomaatilise isikutunnistuse number;
  8) väljastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 30.   Andmekogusse kantavad lisaandmed elamisloa ja elamisloakaardi taotluse edastamisel ning elamisloakaardi väljastamisel
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Elamisloa ning elamisloakaardi taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava toimingu liik (elamisluba või elamisloakaart);
  2) taotlusele lisatud dokumentide loetelu;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ja sugu;
  5) märge isiku tuvastamise kohta;
  6) taotluse esitaja Eesti isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) taotluse esitaja välisriigi isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg;
  71) sõrmejäljekujutised;
  72) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
  9) toimingu sisu.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Elamisloakaardi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema, seadusliku esindaja või volitatud esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
  2) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  3) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
  4) väljastatava elamisloakaardi number;
  5) väljastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 31.   Andmekogusse kantavad lisaandmed viisataotluse menetlemisel esindamise korral
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 32.   Andmekogusse kantavad lisaandmed rahvastikuregistritoimingu tegemisel

  Rahvastikuregistritoimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge registreeritava toimingu liigi kohta;
  2) märge andmehõivekande tüübi kohta;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  5) rahvastikuregistris tõendi või väljavõtte number;
  6) tõendi allkirjastanud konsulaarametniku nimi;
  7) toimingu sisu.

§ 33.   Andmekogusse kantavad lisaandmed vaidemenetluse korral

  Vaidemenetluse korral kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge vaidlustatava otsuse tüübi kohta;
  2) vaidlustatava toimingu number;
  3) avaldaja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), sünniaeg ja sugu;
  4) esindaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja sugu;
  5) esindaja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  6) toimingu sisu;
  7) menetluse kirjeldus;
  8) märge tehtud otsuse kohta;
  9) otsuse kuupäev;
  10) otsuse kätteandmise kuupäev.

§ 34.   Andmekogusse kantavad lisaandmed PIN-ümbriku väljastamise ja sertifikaadi peatatuse lõpetamise toimingu korral

  PIN-ümbriku väljastamise ja sertifikaadi peatatuse lõpetamise toimingu korral kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge registreeritava toimingu liigi kohta;
  2) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi number;
  5) menetletava dokumendi number;
  6) PIN-ümbriku number.

§ 35.   Andmekogusse kantavad lisaandmed aukonsuli toimingu tegemisel

  Aukonsuli toimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tõendi andmisel käesoleva määruse §-s 8 sätestatud lisaandmed, välja arvatud lõike 1 punktis 2 sätestatud lisaandmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) tagasipöördumistunnistuse andmisel käesoleva määruse § 16 punktides 1–10 sätestatud lisaandmed;
  3) tagasipöördumise loa andmisel käesoleva määruse §-s 17 sätestatud lisaandmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) konsulaarabi andmisel käesoleva määruse §-s 19 sätestatud lisaandmed, välja arvatud lõikes 2 sätestatud lisaandmed;
  5) dokumendi tellimisel käesoleva määruse § 24 punktides 1 ja 2 sätestatud lisaandmed;
  6) autojuhiloa väljastamisel käesoleva määruse § 26 punktides 1, 4 ja 5 sätestatud andmed;
  7) Eesti kodaniku passi ja/või isikutunnistuse väljastamisel käesoleva määruse § 28 lõikes 2 sätestatud lisaandmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  8) digitaalse isikutunnistuse väljastamisel käesoleva määruse § 29 lõikes 2 sätestatud lisaandmed, välja arvatud punktides 2, 3, 6, 61 ja 62 sätestatud lisaandmed.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

21. peatükk Andmekogusse kantavad diplomaatiliste passide andmed 
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 351.   Andmekogusse kantavate diplomaatiliste passide andmete ulatus

  Andmekogusse kantakse andmed väljastatud diplomaatiliste passide, nende kasutajate ning diplomaatiliste passide väljaandmise, kehtivuse ja tagastamise, samuti diplomaatiliste passide numbri kohta.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 352.   Diplomaatilise passi ja selle kasutaja andmed

  (1) Diplomaatilise passi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) andmed kodakondsuse kohta;
  8) kontaktandmed (e-posti aadress, telefon);
  9) foto või näokujutis;
  10) allkiri või allkirjakujutis;
  11) sõrmejäljekujutised;
  12) andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  13) diplomaatilise passi kasutaja tööandja või lähetaja;
  14) andmed taotlemise aluse kohta.

  (2) Diplomaatilise passi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) dokumendi number;
  2) väljaandmise aeg;
  3) andmed dokumendi kehtivusaja kohta;
  4) andmed dokumendi kätteandmise, kehtetuks tunnistamise ja tagastamise kohta (põhjus, dokumendi kehtetuks tunnistamise, aegumise ja tagastamise kuupäev).
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse, andmete logimine, andmetele juurdepääs ning andmete väljastamine 

§ 36.   Andmeandja

  Andmeandjaks on füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb teenust või toimingu tegemist ning diplomaatilise passi kasutaja ja vastutav töötleja.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 37.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.

  (2) Paragrahvi 5 punktis 2 nimetatud andmed abieluvõimetõendi väljastamise kohta antakse üle rahvastikuregistrisse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Paragrahvi 5 punktis 9 nimetatud andmed püsiva elukoha registreerimise kohta antakse üle rahvastikuregistrisse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (4) Paragrahvi 5 punktides 22–24 nimetatud andmed antakse üle isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (5) Paragrahvi 5 punktis 23 nimetatud andmed diplomaatilise isikutunnistuse kasutaja kohta antakse üle välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogusse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 38.   Alusdokumendid
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 39.   Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja kannab teenuse osutamisel antud haldusakti või tehtud toimingu andmed andmekogusse taotluse menetlusse võtmise või teenuse osutamise päeval.

  (2) Paragrahvis 352 nimetatud andmed kannab andmekogusse vastutav töötleja. Andmed kantakse andmekogusse enne diplomaatilise passi väljastamist ja diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamist.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 40.   Andmete logimine

  (1) Andmekogus logitakse andmete vaatamine, lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Logisid säilitatakse andmekogus vähemalt kolm aastat, kuid mitte kauem kui neli aastat kande tegemisest arvates.

§ 41.   Andmekogusse kantud andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete töötlemise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.
[RT I, 04.09.2019, 2 - jõust. 07.09.2019]

§ 42.   Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kantud ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest vastutab vastutav töötleja oma pädevuse piires.

  (2) Diplomaatilise passi kasutaja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest diplomaatilise passi kasutaja esitatud andmetele.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 43.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.

  (2) Juurdepääs andmekogule on Välisministeeriumi infotehnoloogia osakonna töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.09.2019, 2 - jõust. 07.09.2019]

  (4) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale töötlejale pandud ülesannete täitmist.

  (5) Andmekogu kasutamise kord, sealhulgas andmekogu kasutajad, kasutajaõigused ning nende loomine ja lõpetamine, kehtestatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 44.   Andmekogusse kantud andmete väljastamine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab § 5 punktides 3 ja 4 nimetatud andmeid notariaadiseaduse § 3 kohaselt. Andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu ja andmete saaja kohta tehakse märge andmekogusse.

  (2) Paragrahvi 5 punktis 6 nimetatud andmeid väljastab andmekogu vastutav töötleja huvitatud isikule sõltuvalt päringu tegemise viisist kas paberkandjal, elektrooniliselt või suuliselt.

  (21) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud isikuandmeid järgmiselt:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti enda kohta käivaid isikuandmeid kirjaliku avalduse alusel;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ning eraõiguslikule juriidilisele isikule kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ja see on vajalik isikut tõendava dokumendi kehtivuse või isikusamasuse kontrollimiseks, mida ei ole andmete väljastamist soovival isikul võimalik teha isikut tõendava dokumendi abil.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (22) Andmekogu vastutav töötleja otsustab ja korraldab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmete väljastamise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaaja või -kasutajaga leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise õiguslik alus ning andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Andmekogust andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 45.   Saladuse hoidmise kohustus

  Andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks.

§ 46.   Andmekogusse kantud andmete kaitse
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T2S2 ning andmekogu turbeaste on M (keskmine).

  (2) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks võetakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

4. peatükk Andmekogu andmete arhiveerimine, järelevalve, andmekogu pidamise rahastamine ning andmekogu lõpetamine 

§ 47.   Andmekogusse kantud andmete säilitamine
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Andmekogusse kantud andmed arhiveeritakse viie aasta möödumisel toimingu lõpetamisest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud andmed.

  (2) Arhiveeritud andmeid säilitatakse viis aastat, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed.

  (3) Andmekogusse kantud diplomaatilise passi kasutaja andmeid säilitatakse 50 aastat.

  (4) E-identimist võimaldavate dokumentide väljastamisel säilitatakse isikutuvastuse andmeid kümme aastat peale väljastatud kaardi kehtivuse lõppemist.

  (5) Paragrahvi 352 lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat andmete hõivamisest arvates.

  (6) Paragrahvi 28 lõike 1 punktides 71 ja 72, § 29 lõike 2 punktides 61 ja 62 ning § 30 lõike 1 punktides 71 ja 72 nimetatud andmeid säilitatakse neli kuud arvates taotluse edastamisest Politsei- ja Piirivalveametile.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 48.   Järelevalve

  Andmekogu pidamise seaduslikkuse järele valvavad Riigi Infosüsteemi Amet, Andmekaitse Inspektsioon ja vastutava töötleja ametnikud oma pädevuse piires.
[RT I, 04.09.2019, 2 - jõust. 07.09.2019]

§ 49.   Rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning andmekogu pidamist rahastatakse igal aastal riigieelarvest Välisministeeriumile eraldatud vahenditest.

§ 50.   Lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab välisminister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riigiasutuse arhiivi.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 51.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2019, 3

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 12 ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 153 lõike 1 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on „Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühinimi on „CONSUL”.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on:
  1) võimaldada konsulaarametnikul osutada konsulaarseaduses sätestatud konsulaarteenust (edaspidi teenus) ja teha konsulaarabitoimingut (edaspidi toiming), registreerida teenus ja toiming, pidada koondarvestust ning vahetada andmekogus kajastatud andmeid Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesindustes töötavate konsulaarametnike vahel, anda üle andmeid teistesse registritesse kandmiseks;
  2) tagada välissuhtlus ning töödelda diplomaatilise passi kasutaja isikuandmeid ja biomeetrilisi andmeid, mis võimaldab väljastada diplomaatilisi passe ning pidada arvestust välja antud, kehtetuks tunnistatud ja kehtivuse kaotanud diplomaatiliste passide üle.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

§ 4.   Andmekogu andmed ja alusdokumendid
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Konsulaarametniku ametitoimingute andmete andmekogusse kandmise aluseks on teenuse osutamisel ja toimingu tegemisel välja antud haldusaktid ja nendele kantavad andmed, isiku kirjalik avaldus, teatised või muud dokumendid ja ütluspõhised andmed, mis abistavad menetluse läbiviimist.

  (2) Diplomaatilise passi andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) diplomaatilise passi taotlus;
  2) kasutaja või kasutaja esindaja isikut tõendav dokument;
  3) rahvastikuregistrisse kantud andmed kasutaja sünni- või isikuandmete muutumise kohta;
  4) kasutaja esindaja esindusõigust tõendav dokument;
  5) kasutaja puuet tõendav dokument;
  6) muud toimingu tegemise aluseks olevad dokumendid ja tõendid.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

2. peatükk Andmekogusse kantavad konsulaarametniku ametitoimingud ja andmete koosseis 
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 5.   Andmekogusse kantavad konsulaarametniku ametitoimingud
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  Andmekogusse kantakse andmed järgmiste teenuste ja toimingute kohta:
  1) konsulaarametniku vastuvõtule registreerimine;
  2) tõendi andmine;
  3) tõestamistoiming;
  4) tõestamistoiming Välisministeeriumi osalusel;
  5) ametlik kinnitamine;
  6) avaliku dokumendi legaliseerimine;
  7) Eesti laeva suhtes tehtav toiming;
  8) tõlketeenus;
  9) välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimine;
  10) tagasipöördumistunnistuse andmine;
  11) tagasipöördumise loa andmine;
  12) foto tellimine;
  13) konsulaarabi andmine;
  14) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  15) kodakondsusest vabastamisega seotud toiming;
  16) laevaloa taotlemine;
  17) lennuloa taotlemine;
  18) dokumendi, sealhulgas dokumendi tunnistusega kinnitamise tellimine;
  19) dokumendi edastamine;
  20) juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamine;
  21) dokumendi väljastamine ametiabi korras;
  22) Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning passi ja isikutunnistuse väljastamine;
  23) digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ja digitaalse isikutunnistuse väljastamine;
  24) elamisloa, elamisõiguse ning elamisloakaardi taotluse edastamine ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi ning elamisloakaardi väljastamine;
  25) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  26) rahvastikuregistritoiming;
  27) vaidemenetlus;
  28) aukonsuli toiming;
  29) PIN-ümbriku väljastamine ja sertifikaadi peatatuse lõpetamine.

§ 6.   Andmekogusse kantavad teenuste ja toimingute üldandmed

  Käesoleva määruse § 5 punktides 2–29 sätestatud teenuste ja toimingute kohta kantakse andmekogusse järgmised üldandmed:
  1) teenuse või toimingu registreerimise number;
  2) teenuse või toimingu kuupäev;
  3) teenuse osutanud või toimingu teinud konsulaarametniku nimi, amet ja asukoht;
  4) taotleja ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimi või riigi nimi;
  5) füüsilisest isikust taotleja isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
  6) lõivustatud toimingu korral märgitakse riigilõivuseaduse asjaomane paragrahv, määr ja makseviis;
  7) märkused asjakohaste lisaandmete kohta.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel

  Konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kuupäev;
  2) kellaaeg;
  3) taotleja nimi, kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress) ja sünniaeg;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) taotletav teenus või toiming.

§ 8.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõendi andmisel

  (1) Konsulaarametniku tõendi andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge tõendi liigi kohta (abieluvõime, karistatus, juhtimisõigus, mootorsõiduk, urn või kirst, muud asjaolud);
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) toimingu sisu;
  5) asutus või riik, kellele tõend esitatakse;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) selle dokumendi nimetus, mille alusel tõend antakse.

  (2) Abieluvõime tõendi puhul kantakse andmekogusse taotleja kodakondsus, välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul) ning isiku kohta, kellega soovitakse abielluda, järgmised lisaandmed:
  1) isikukood (selle olemasolul);
  2) ees- perekonnanimi;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) kodakondsus;
  6) välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul);
  61) riik, kuhu tõend esitatakse;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  7) andmete rahvastikuregistrisse edastamise kuupäev.

  (3) Juhtimisõiguse tõendi puhul kantakse andmekogusse taotleja sünnikoht.

§ 9.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel

  Tõestamistoimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) teiste osaliste ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  5) toimingu sisu.

§ 10.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi osalusel

  Tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi osalusel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) teiste osaliste ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) toimingu sisu.
  5) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 11.   Andmekogusse kantavad lisaandmed ametlikul kinnitamisel

  Allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse ametlikul kinnitamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge isiku tuvastamise kohta;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) märge toimingu sisu kohta;
  4) allkirjastatud või kinnitatud dokumendi nimetus;
  5) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) selle asutuse nimetus, kellele dokument esitatakse.

§ 12.   Andmekogusse kantavad lisaandmed avaliku dokumendi legaliseerimisel

  Avaliku dokumendi legaliseerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) dokumendi päritolu- ja sihtriik;
  2) dokumendi liik;
  3) toimingu sisu;
  4) märge otsuse kohta;
  5) keelduva otsuse korral keeldumise alus;
  6) dokumendi kättetoimetamise viis;
  7) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  8) juriidilise isiku registrikood.

§ 13.   Andmekogusse kantavad lisaandmed toimingu tegemisel Eesti laeva suhtes

  Ajutise liputunnistuse väljastamisel ning laevadokumentide pikendamisel kantakse andmekogusse lisaandmed toimingu sisu kohta.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 14.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tõlketeenuse osutamisel

  Tõlketeenuse osutamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tõlgitava dokumendi nimetus ja lehekülgede arv;
  2) toimingu sisu.

§ 15.   Andmekogusse kantavad lisaandmed välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimisel

  (1) Eesti kodaniku või välismaalase välisriigis ajutise viibimise registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) sihtkoht;
  2) taotleja kontaktandmed välisriigis (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  3) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) sihtkohta saabumise ja sealt lahkumise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul);
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) taotleja elukoht välisriigis;
  31) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) taotleja, tema vanemate või vanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis;
  5) registreerimise avalduse esitamise kuupäev;
  6) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
  7) andmete rahvastikuregistrisse edastamise kuupäev;
  8) märge riigist lahkumise kohta.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 16.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumistunnistuse või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse andmisel

  Tagasipöördumistunnistuse või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja elukoht Eestis;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) isiku tuvastamise aluseks olnud dokumendi liik ja number;
  5) kõlbmatuks muutunud dokumendi liik ja number;
  6) taotlemise põhjus;
  7) riigist lahkumise kuupäev;
  8) tagasipöördumistunnistuse või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse kehtivusaeg ja number;
  9) märge tagasipöördumistunnistuse tühistamise kohta;
  91) märge menetluse tühistamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  10) märkused tagasipöördumistunnistusel;
  11) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljastamisel taotleja kodakondsus, taotleja alaline elukoht, taotleja kasv sentimeetrites, tagasipöördumise sihtriik ja transiidiriikide piiripunktid.

§ 17.   Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumise loa andmisel

  Tagasipöördumise loa andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja elukoht Eestis;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) isiku tuvastamise aluseks olnud dokumendi liik ja number;
  5) kõlbmatuks muutunud dokumendi liik ja number;
  6) taotlemise põhjus;
  7) elamisloa kehtivus;
  8) riigist lahkumise kuupäev;
  9) tagasipöördumise loa kehtivusaeg ja number;
  10) märge tagasipöördumise loa tühistamise kohta;
  101) märge menetluse tühistamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  11) märkused tagasipöördumise loal.

§ 18.   Andmekogusse kantavad lisaandmed foto tellimisel

  Foto tellimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik;
  2) märge dokumendi väljastaja kohta;
  3) dokumendi väljastamise koht;
  4) tellimise põhjus.

§ 19.   Andmekogusse kantavad lisaandmed konsulaarabi andmisel

  (1) Konsulaarabi andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava abi liik;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) taotleja elukoht Eestis;
  4) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress).
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Konsulaarabi andmisel teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) kodakondsus;
  2) osutatud abi;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku küsimise kuupäev;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku saamise kuupäev;
  5) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku andnud asutus.

  (3) Kuriteo ohvri abistamisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) korraldatud abi kirjeldus;
  2) politseijaoskonna andmed;
  3) kuriteo kirjeldus.

  (4) Abi andmisel õnnetusjuhtumi või haiguse korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) juhtunust teavitaja andmed (isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus);
  2) õnnetusjuhtumi või haiguse põhjus;
  3) haigla kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress).

  (5) Konsulaarabi osutamisel surmajuhtumi korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) surmajuhtumist teavitaja andmed (isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus);
  2) surma kuupäev;
  3) matusebüroo kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (6) Kinnipeetud või karistust kandva isiku õiguste kaitsmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) isiku kinnipidamise kuupäev;
  2) kinnipidamise põhjus;
  3) mõistetud karistus;
  4) kinnipidamisasutuse kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  5) advokaadi kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) märkused isikule osutatud abi kohta.

  (7) Rahalise abi andmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) rahalise abi tüüp (tagatisega või tagatiseta);
  2) taotleja töökoht ja tööandja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  3) taotluse esitamise põhjus;
  4) otsus abi andmise või sellest keeldumise kohta;
  5) keeldumise korral keeldumise alus;
  6) abi kasutamise eesmärk (sõiduraha, elatis, muud kulud) ja antud rahalise abi kogusumma.

  (71) Konsulaarabi osutamisel lastekaitsejuhtumi korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete ka lastekaitse juhtumiga seotud asjaolude kirjeldus.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (8) Konsulaarabi osutamisel muudel põhjustel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete juhtumi ja isikule osutatud abi kirjeldus.

§ 20.   Andmekogusse kantavad lisaandmed perekonnaseisutoimingu tegemisel
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 21.   Andmekogusse kantavad lisaandmed kodakondsusest vabastamisel

  Kodakondsusest vabastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge isiku tuvastamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) esitatud dokumendid;
  4) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  5) toimingu sisu.

§ 22.   Andmekogusse kantavad lisaandmed laevaloa taotlemisel

  (1) Eesti laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva marsruut;
  3) taotletav laevaloa ajavahemik;
  4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  5) taotletud laevaloa number ja tingimused.

  (2) Välisriigi laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) laeva nimi;
  2) toimingu liik (läbisõit või sisenemine) ja eesmärk;
  3) taotletav laevaloa ajavahemik;
  4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  5) kooskõlastavad asutused ja nende seisukohad;
  6) taotletud laevaloa number ja tingimused.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 23.   Andmekogusse kantavad lisaandmed lennuloa taotlemisel

  (1) Eesti lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktisiku nimi ja e-posti aadress;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) lennuki tüüp ja registreerimise number;
  3) lennuki marsruut;
  4) taotletav lennuloa ajavahemik;
  5) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  6) taotletud lennuloa number ja tingimused.

  (2) Välisriigi lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) lennuki tüüp ja registreerimise number;
  2) toimingu liik (ülelend või maandumine) ja eesmärk;
  3) taotletav lennuloa ajavahemik;
  4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
  5) kooskõlastavad asutused ja nende seisukohad;
  6) lennuloa andmise otsus;
  7) lennuloa andmise otsuse teinud konsulaarametniku nimi ja ametikoht;
  8) loa number ja vastusnoodi kuupäev;
  9) õhuseirele edastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 24.   Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi, sealhulgas dokumendi tunnistusega kinnitamise tellimisel

  Dokumendi tellimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tellitava dokumendi liik;
  2) selle asutuse nimetus, kust dokument tellitakse;
  3) taotleja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) toimingu sisu;
  5) dokumendi välisesindusse saabumise kuupäev;
  6) dokumendi kätteandmise või postitamise kuupäev.

§ 25.   Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi edastamisel

  Dokumendi edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) edastatava dokumendi liik;
  2) selle asutuse nimetus, kellele dokument edastatakse;
  3) toimingu sisu;
  4) dokumendi kätteandmise või postitamise kuupäev;
  5) juriidilise isiku poolt leitud isiklike asjade edastamisel selle isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed, kellele asjad edastatakse.

§ 26.   Andmekogusse kantavad lisaandmed juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel

  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi number;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) dokumendi kätteandmise kuupäev;
  5) toimingu sisu.

§ 27.   Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi väljastamisel ametiabi korras

  Dokumendi väljastamisel ametiabi korras kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik ja number;
  2) selle isiku ees- ja perekonnanimi, kellele dokument väljastatakse;
  3) selle isiku isikukood ja/või sünniaeg ning sugu, kellele dokument väljastatakse;
  4) märge isiku tuvastamise kohta;
  5) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  6) dokumendi kätteandmise kuupäev.

§ 28.   Andmekogusse kantavad lisaandmed Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning passi ja isikutunnistuse väljastamisel

  (1) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava dokumendi liik (pass või isikutunnistus);
  2) edastatavad dokumendid;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
  5) märge isiku tuvastamise kohta;
  6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) välisriigi isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg ja väljaandja;
  71) sõrmejäljekujutised;
  72) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
  9) toimingu sisu.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik (pass või isikutunnistus);
  2) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema, seadusliku esindaja või volitatud esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
  3) taotlusele märgitud aadress;
  4) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  5) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
  6) väljastatava passi või isikutunnistuse number;
  7) väljastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 29.   Andmekogusse kantavad lisaandmed digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning digitaalse ja diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel

  (1) Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge taotleja kohta (Eesti kodanik, välismaalane või e-resident);
  2) edastatavad dokumendid;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  5) märge isiku tuvastamise kohta;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) välisriigi isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg ja väljaandja;
  8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
  9) toimingu sisu.

  (2) Digitaalse ja diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge dokumendi omaniku kohta (Eesti kodanik, välismaalane, e-resident või diplomaatilise isikutunnistuse saaja);
  2) Politsei- ja Piirivalveameti dokumendi taotluse number;
  3) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
  4) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  5) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
  6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi number;
  61) sõrmejäljekujutised;
  62) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  7) väljastatava digitaalse või diplomaatilise isikutunnistuse number;
  8) väljastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 30.   Andmekogusse kantavad lisaandmed elamisloa ja elamisloakaardi taotluse edastamisel ning elamisloakaardi väljastamisel
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Elamisloa ning elamisloakaardi taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava toimingu liik (elamisluba või elamisloakaart);
  2) taotlusele lisatud dokumentide loetelu;
  3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ja sugu;
  5) märge isiku tuvastamise kohta;
  6) taotluse esitaja Eesti isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) taotluse esitaja välisriigi isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg;
  71) sõrmejäljekujutised;
  72) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
  9) toimingu sisu.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Elamisloakaardi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema, seadusliku esindaja või volitatud esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
  2) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  3) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
  4) väljastatava elamisloakaardi number;
  5) väljastamise kuupäev.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 31.   Andmekogusse kantavad lisaandmed viisataotluse menetlemisel esindamise korral
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 32.   Andmekogusse kantavad lisaandmed rahvastikuregistritoimingu tegemisel

  Rahvastikuregistritoimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge registreeritava toimingu liigi kohta;
  2) märge andmehõivekande tüübi kohta;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  5) rahvastikuregistris tõendi või väljavõtte number;
  6) tõendi allkirjastanud konsulaarametniku nimi;
  7) toimingu sisu.

§ 33.   Andmekogusse kantavad lisaandmed vaidemenetluse korral

  Vaidemenetluse korral kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge vaidlustatava otsuse tüübi kohta;
  2) vaidlustatava toimingu number;
  3) avaldaja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), sünniaeg ja sugu;
  4) esindaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja sugu;
  5) esindaja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
  6) toimingu sisu;
  7) menetluse kirjeldus;
  8) märge tehtud otsuse kohta;
  9) otsuse kuupäev;
  10) otsuse kätteandmise kuupäev.

§ 34.   Andmekogusse kantavad lisaandmed PIN-ümbriku väljastamise ja sertifikaadi peatatuse lõpetamise toimingu korral

  PIN-ümbriku väljastamise ja sertifikaadi peatatuse lõpetamise toimingu korral kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge registreeritava toimingu liigi kohta;
  2) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  3) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi number;
  5) menetletava dokumendi number;
  6) PIN-ümbriku number.

§ 35.   Andmekogusse kantavad lisaandmed aukonsuli toimingu tegemisel

  Aukonsuli toimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tõendi andmisel käesoleva määruse §-s 8 sätestatud lisaandmed, välja arvatud lõike 1 punktis 2 sätestatud lisaandmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  2) tagasipöördumistunnistuse andmisel käesoleva määruse § 16 punktides 1–10 sätestatud lisaandmed;
  3) tagasipöördumise loa andmisel käesoleva määruse §-s 17 sätestatud lisaandmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  4) konsulaarabi andmisel käesoleva määruse §-s 19 sätestatud lisaandmed, välja arvatud lõikes 2 sätestatud lisaandmed;
  5) dokumendi tellimisel käesoleva määruse § 24 punktides 1 ja 2 sätestatud lisaandmed;
  6) autojuhiloa väljastamisel käesoleva määruse § 26 punktides 1, 4 ja 5 sätestatud andmed;
  7) Eesti kodaniku passi ja/või isikutunnistuse väljastamisel käesoleva määruse § 28 lõikes 2 sätestatud lisaandmed;
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]
  8) digitaalse isikutunnistuse väljastamisel käesoleva määruse § 29 lõikes 2 sätestatud lisaandmed, välja arvatud punktides 2, 3, 6, 61 ja 62 sätestatud lisaandmed.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

21. peatükk Andmekogusse kantavad diplomaatiliste passide andmed 
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 351.   Andmekogusse kantavate diplomaatiliste passide andmete ulatus

  Andmekogusse kantakse andmed väljastatud diplomaatiliste passide, nende kasutajate ning diplomaatiliste passide väljaandmise, kehtivuse ja tagastamise, samuti diplomaatiliste passide numbri kohta.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 352.   Diplomaatilise passi ja selle kasutaja andmed

  (1) Diplomaatilise passi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) andmed kodakondsuse kohta;
  8) kontaktandmed (e-posti aadress, telefon);
  9) foto või näokujutis;
  10) allkiri või allkirjakujutis;
  11) sõrmejäljekujutised;
  12) andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  13) diplomaatilise passi kasutaja tööandja või lähetaja;
  14) andmed taotlemise aluse kohta.

  (2) Diplomaatilise passi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) dokumendi number;
  2) väljaandmise aeg;
  3) andmed dokumendi kehtivusaja kohta;
  4) andmed dokumendi kätteandmise, kehtetuks tunnistamise ja tagastamise kohta (põhjus, dokumendi kehtetuks tunnistamise, aegumise ja tagastamise kuupäev).
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse, andmete logimine, andmetele juurdepääs ning andmete väljastamine 

§ 36.   Andmeandja

  Andmeandjaks on füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb teenust või toimingu tegemist ning diplomaatilise passi kasutaja ja vastutav töötleja.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 37.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.

  (2) Paragrahvi 5 punktis 2 nimetatud andmed abieluvõimetõendi väljastamise kohta antakse üle rahvastikuregistrisse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Paragrahvi 5 punktis 9 nimetatud andmed püsiva elukoha registreerimise kohta antakse üle rahvastikuregistrisse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (4) Paragrahvi 5 punktides 22–24 nimetatud andmed antakse üle isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (5) Paragrahvi 5 punktis 23 nimetatud andmed diplomaatilise isikutunnistuse kasutaja kohta antakse üle välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogusse kandmiseks.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 38.   Alusdokumendid
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 39.   Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja kannab teenuse osutamisel antud haldusakti või tehtud toimingu andmed andmekogusse taotluse menetlusse võtmise või teenuse osutamise päeval.

  (2) Paragrahvis 352 nimetatud andmed kannab andmekogusse vastutav töötleja. Andmed kantakse andmekogusse enne diplomaatilise passi väljastamist ja diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamist.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 40.   Andmete logimine

  (1) Andmekogus logitakse andmete vaatamine, lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (2) Logisid säilitatakse andmekogus vähemalt kolm aastat, kuid mitte kauem kui neli aastat kande tegemisest arvates.

§ 41.   Andmekogusse kantud andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete töötlemise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.
[RT I, 04.09.2019, 2 - jõust. 07.09.2019]

§ 42.   Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kantud ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest vastutab vastutav töötleja oma pädevuse piires.

  (2) Diplomaatilise passi kasutaja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest diplomaatilise passi kasutaja esitatud andmetele.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 43.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.

  (2) Juurdepääs andmekogule on Välisministeeriumi infotehnoloogia osakonna töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.09.2019, 2 - jõust. 07.09.2019]

  (4) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale töötlejale pandud ülesannete täitmist.

  (5) Andmekogu kasutamise kord, sealhulgas andmekogu kasutajad, kasutajaõigused ning nende loomine ja lõpetamine, kehtestatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 44.   Andmekogusse kantud andmete väljastamine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab § 5 punktides 3 ja 4 nimetatud andmeid notariaadiseaduse § 3 kohaselt. Andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu ja andmete saaja kohta tehakse märge andmekogusse.

  (2) Paragrahvi 5 punktis 6 nimetatud andmeid väljastab andmekogu vastutav töötleja huvitatud isikule sõltuvalt päringu tegemise viisist kas paberkandjal, elektrooniliselt või suuliselt.

  (21) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud isikuandmeid järgmiselt:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti enda kohta käivaid isikuandmeid kirjaliku avalduse alusel;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ning eraõiguslikule juriidilisele isikule kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ja see on vajalik isikut tõendava dokumendi kehtivuse või isikusamasuse kontrollimiseks, mida ei ole andmete väljastamist soovival isikul võimalik teha isikut tõendava dokumendi abil.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (22) Andmekogu vastutav töötleja otsustab ja korraldab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmete väljastamise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaaja või -kasutajaga leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise õiguslik alus ning andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Andmekogust andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 45.   Saladuse hoidmise kohustus

  Andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks.

§ 46.   Andmekogusse kantud andmete kaitse
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T2S2 ning andmekogu turbeaste on M (keskmine).

  (2) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks võetakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

4. peatükk Andmekogu andmete arhiveerimine, järelevalve, andmekogu pidamise rahastamine ning andmekogu lõpetamine 

§ 47.   Andmekogusse kantud andmete säilitamine
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

  (1) Andmekogusse kantud andmed arhiveeritakse viie aasta möödumisel toimingu lõpetamisest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud andmed.

  (2) Arhiveeritud andmeid säilitatakse viis aastat, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed.

  (3) Andmekogusse kantud diplomaatilise passi kasutaja andmeid säilitatakse 50 aastat.

  (4) E-identimist võimaldavate dokumentide väljastamisel säilitatakse isikutuvastuse andmeid kümme aastat peale väljastatud kaardi kehtivuse lõppemist.

  (5) Paragrahvi 352 lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat andmete hõivamisest arvates.

  (6) Paragrahvi 28 lõike 1 punktides 71 ja 72, § 29 lõike 2 punktides 61 ja 62 ning § 30 lõike 1 punktides 71 ja 72 nimetatud andmeid säilitatakse neli kuud arvates taotluse edastamisest Politsei- ja Piirivalveametile.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

§ 48.   Järelevalve

  Andmekogu pidamise seaduslikkuse järele valvavad Riigi Infosüsteemi Amet, Andmekaitse Inspektsioon ja vastutava töötleja ametnikud oma pädevuse piires.
[RT I, 04.09.2019, 2 - jõust. 07.09.2019]

§ 49.   Rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning andmekogu pidamist rahastatakse igal aastal riigieelarvest Välisministeeriumile eraldatud vahenditest.

§ 50.   Lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab välisminister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riigiasutuse arhiivi.
[RT I, 18.06.2019, 5 - jõust. 21.06.2019]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 51.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json