Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2017, 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14, § 15, § 451–454 ning § 156 lõigete 31–33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks.

  (2) Raske ja sügava puudega lastele eraldatud rahalisi vahendeid võib kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Abja vald.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid võib Abja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutada raske või sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks (edaspidi toetus), mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
  5) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
  6) varjupaigateenuse või turvakoduteenus;
  7) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  8) osutatavate sotsiaalteenuste arendamine;
  9) muudeks eelpool nimetamata teenusteks, mis parandavad raske ja/või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 3.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Lapse seaduslik esindaja esitab enne toetava sotsiaalteenuse saamist vallavalitsusele taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  3) arstliku ekspertiisikomisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  4) eestkoste puhul kohtumäärus;
  5) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;
  6) spetsialisti kirjalik ettepanek.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Teenuse eest tasutakse reeglina teenuse osutajale esitatud arve alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 20.11.2014 määrus nr 26 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord Abja vallas“;
  2) Abja Vallavolikogu 25.09.2014 määrus nr 25 “Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 102

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json