Teksti suurus:

Maksumärkide andmekogu põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 9

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 496 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimetusega „Maksumärkide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve maksuhalduri väljastatud maksumärkide, nende saajate ning maksumärkide ja aktsiisikaubaga seotud toimingute kohta arvepidamise kaudu.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmete kaitse 

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb elektroonilistest andmetest.

§ 5.   Andmekogusse kantud andmete turvalisus

  (1) Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete terviklikkuse ja käideldavuse, samuti andmekogu pidamise ning andmekogusse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega.

  (2) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M). Avalikule päringule väljastatavate andmete turvaklass on K2T2S0.

3. peatükk Andmeandja ja andmekogu andmed 

§ 6.   Andmeandja

  Andmeandjad on ettevõtja ja maksuhaldur.

§ 7.   Andmekogusse andmete kandmine

  (1) Ettevõtja kannab andmekogusse andmed järgmiste toimingute korral:
  1) maksumärkide tellimine;
  2) maksumärkide kinnitamine alkoholi ja tubakatoote müügipakendile Eestis;
  3) välisriigis alkoholi või tubakatoote müügipakendile kinnitatud maksumärkide Eestisse toimetamine;
  4) maksumärgistamise tähtpäeva pikendamise taotlemine;
  5) maksumärkide tagastamine;
  6) maksumärkide kehtetuks tunnistamise taotlemine;
  7) maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete tarbimisse lubamine;
  8) aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete lähetamine teise aktsiisilattu;
  9) tubakatoodete aktsiisi tagastamise taotluste esitamine.

  (2) Maksuhaldur kannab andmekogusse andmed järgmiste toimingute korral:
  1) maksumärkide tellimine ja vastuvõtmine nende trükkijalt;
  2) maksumärkide väljastamine;
  3) maksumärgistamise tähtpäeva pikendamine;
  4) maksumärkide tagastamine;
  5) maksumärkide, hävitamine ja kehtetuks tunnistamine;
  6) tubakatoodete aktsiisi tagastamise taotluste menetlemine.

  (3) Maksuhaldur kannab andmekogusse märkused maksumärkidega seotud toimingute kohta ning selgitused toimingute tühistamisel.

§ 8.   Maksumärkidega toiminguid tegeva isiku andmed

  (1) Maksumärkidega toiminguid tegeva ettevõtja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, juriidiline aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) maksumärkide vastuvõtja nimi ja isikukood;
  3) isiku aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana registreerimise number;
  4) aktsiisi maksmise tagatise olemasolu;
  5) maksumärgistaja isiku ärinimi, äriregistrikood, juriidiline aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  6) maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja tegevuskoht, tolliladu või muu);
  7) maksumärgistaja aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana registreerimise number.

  (2) Maksuhalduri kohta kantakse andmekogusse maksumärkidega toiminguid tegeva ametniku nimi ja toimingu tegemise kuupäev.

  (3) Maksumärkide trükkija kohta kantakse andmekogusse ettevõtte nimi, äriregistrikood ja ettevõtte esindaja nimi.

§ 9.   Maksumärkide andmed

  (1) Maksumärkide kohta kantakse andmekogusse nendega tehtud toimingute lõikes järgmised andmed:
  1) toimingu number ja toimingu tegemise kuupäev;
  2) alkoholi maksumärkide arv ja numbrid;
  3) alkoholi maksumärkide poolide arv ja maksumärkide arv poolides;
  4) sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärkide arv toodete jaehindade ja müügipakendis koguste lõikes;
  5) sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erinevate tubakatoodete maksumärkide arv tubakatoodete liikide ja koguste lõikes müügipakendis;
  6) tubakatoodete maksumärkide koodid;
  7) maksumärkide saatelehe number;
  8) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
  9) maksumärgistamise tähtaeg, sealhulgas pikendatud tähtaeg;
  10) maksumärkide tagastamise või kehtetuks tunnistamise põhjendus;
  11) maksumärkide hävitamise akti number;
  12) maksumärkide aktsiisikaubale kinnitamise kuupäev;
  13) maksumärgistatud aktsiisikaubalt maksukohustuse tekkimise kuupäev;
  14) maksumärkide staatus.

  (2) Sigarettide, sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka kogus märgitakse grammides, tubakavedeliku kogus milliliitrites, tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus grammides. Sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind märgitakse eurodes ühe sendi täpsusega.

  (3) Maksumärkide staatuseks märgitakse:
  1) „tellitud“, kui maksumärgi tellimus on trükkijale esitatud;
  2) „MTA laos”, kui maksuhaldur on maksumärgid trükkijalt vastu võtnud ja need on tema valduses;
  3) „väljastatud”, kui maksumärkide saaja on maksumärgid maksuhaldurilt vastu võtnud;
  4) „tootele kinnitatud”, kui maksumärgid on tootele kinnitatult aktsiisilaos või tollilaos;
  5) „lähetamisel aktsiisilattu“, kui toote müügipakendile kinnitatud maksumärgid on lähetatud teise aktsiisilattu, kuid on teise aktsiisilaopidaja poolt veel vastu võtmata;
  6) „lähetatud aktsiisilattu”, kui toote müügipakendile kinnitatud maksumärgid on toimetatud teise aktsiisilattu ja seda kinnitab maksumärgistatud aktsiisikaupa vastu võtnud aktsiisilaopidaja;
  7) „lähetatud tarbimisse”, kui maksumärgistatud toode on lubatud tarbimisse;
  8) „tagastatud-praak”, kui maksumärgid on defektsed;
  9) „tagastatud-rikutud”, kui toote maksumärgistamise käigus rikutud maksumärgid on tagastatud maksuhaldurile;
  10) „tagastatud-kasutamata“, kui tagastatakse kasutamata maksumärke;
  11) „kehtetuks tunnistatud”, kui maksuhaldur on tunnistanud maksumärgistamise käigus kadunud või tootele kinnitatud maksumärgid kehtetuks;
  12) „hävitatud”, kui maksuhaldur on korraldanud maksumärkide hävitamise.

§ 10.   Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete andmed

  Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote kohta kantakse andmekogusse maksumärkide numbrite või koodide lõikes järgmised andmed:
  1) tubakatoote liik ja kogus müügipakendis ning sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind;
  2) alkoholi liik ja tootenimi, kogus müügipakendis, alkoholi etanoolisisaldus ning alkoholiregistri registrikande number alkoholi müügipakenditele kinnitatud maksumärkide numbrite lõikes või märge registrikande numbri puudumise kohta;
  3) saatedokumendi liik (IM4, SAAD, A, T, muu) ja selle number maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote tarbimisse lubamisel või teise aktsiisilattu lähetamisel;
  4) alkoholi ja tubakatoote lähetamise sihtriik, kui tarbimisse lubatud kaup lähetatakse väljapoole Eestit.

§ 11.   Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote käitleja andmed

  Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote käitleja kohta kantakse andmekogusse maksumärkide numbrite või koodide lõikes järgmised andmed:
  1) alkoholi ja tubakatoote ajutises aktsiisivabastuses vastu võtva aktsiisilaopidaja ja aktsiisilao number, isiku ärinimi ning selle füüsilise isiku nimi, kes aktsiisilaopidaja nimel teavitab maksumärgistatud alkoholi või tubakatoodete vastuvõtmisest;
  2) aktsiisilaost tarbimisse lubatud alkoholi ja tubakatoote vastuvõtja nimi, äriregistrikood ja aadress;
  3) tarbimisse lubatud alkoholi ja tubakatoote teise liikmesriiki lähetava isiku ärinimi, äriregistrikood, kontaktisiku nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress.

§ 12.   Andmekogusse kantud andmete väljastamine

  Andmekogusse kantud andmeid võib avaldada:
  1) ettevõtjale tema esindatava ettevõtte andmete ulatuses;
  2) maksukorralduse seaduse §-de 29 ja 30 alusel;
  3) avaliku päringu teostajale vaid alkoholi nimetuse, etanoolisisalduse ja müügipakendis koguse kohta, samuti alkoholi tarbimisse lubamise kuupäeva kohta.

§ 13.   Andmekogu andmete säilitamine

  Andmekogu andmed arhiveeritakse kolme aasta möödumisel nende esitamisest. Arhiveeritud andmeid säilitatakse seitse aastat andmete esitamise aastast arvates.

4. peatükk Andmekogu pidamise lõpetamine 

§ 14.   Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu pidamine lõpetatakse andmekogu pidamise kohustuse lõppemisel kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 22. märtsi 2012. a määrus nr 11 „Alkoholi maksumärkide andmekogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 230

/otsingu_soovitused.json