EttevõtlusReklaam

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2017, 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 otsuse nr 5 „Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu asutamine” p-ga 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis ning andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise ja säilitamise, andmekogust väljastamise ning andmekogu haldamise kord.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärgid

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) parendada taotlemist, menetlemist ja otsustamist nii reklaami või teabe (edaspidi teave) eksponeerimiseks Tallinna linnale kuuluva või Tallinna linna valduses oleva maatüki, kinnisasja või ehitise (edaspidi ehitise pind) kasutusse andmisel kui ka välireklaami- või teabekandja (edaspidi teabekandja) paigaldamise kooskõlastamisel eramaal;
  2) koguda, pidada arvestust, süstematiseerida ja analüüsida teabe eksponeerimisega seonduvaid andmeid, parendades reklaamimaksu haldamist;
  3) tõhustada linna ametiasutuste sisest ja vahelist asjakohast infovahetust ning aruandlust; võimaldada standardsete andmevahetusprotokollide abil vahetada andmekogu andmeid teiste Tallinna linna ning riigi andmekogudega;
  4) avalikustada kõik linnaruumi paigaldatud teabekandjad ning nende olulised andmed;
  5) tõhustada teabe eksponeerimise, sh reklaamimaksuga seonduvat järelevalvet, luua elektroonsed võimalused isikute teavitamiseks selles valdkonnas esinevatest puudustest.

§ 3.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu.

  (2) Andmekogu lühinimi on TERA.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ning andmeid töödeldakse digitaalselt.

  (2) Andmekogus säilitatakse andmeid digitaalselt.

  (3) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise aja ja kasutajate ning andmekogus tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (4) Andmekogusse kantud andmete ja dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest.

§ 5.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 6.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Ettevõtlusamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu kasutusele võtmise, pidamise ja andmete töötlemise;
  2) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise;
  3) annab andmekogu kasutamise juhiseid;
  4) on kontaktisik andmekoguga seonduvates küsimustes;
  5) haldab andmekogu dokumentatsiooni;
  6) haldab andmekogu kasutajate juurdepääsuõigusi andmekogule või selle osadele;
  7) koostab ülelinnalisi päringuid andmekogusse kantud informatsiooni kohta ja haldab volituste andmist teistele kasutajatele;
  8) täidab andmekogu pidamisel teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  9) vastutab enda poolt andmekogusse sisestatud andmete õigsuse eest;
  10) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest.

  (3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, sh kõiki andmeid sisestada, vaadata ja muuta, ning andmekogu peakasutajad, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 7.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega andmekogu andmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise;

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on keskmine (M);

  (3) Andmekogu andmete säilimise tagamiseks korraldab andmekogu vastutav töötleja andmekogu andmete turva-, täis- ja arhiivikoopiate tegemise

2. jagu Andmekogu ülesehitus ja andmed 

§ 8.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed:
  1) taotleja esitatavad andmed ja dokumendid;
  2) teabekandja paigaldamise kooskõlastamise taotluse või Tallinna linnale kuuluva või Tallinna linna valduses oleva ehitise pinnale teabekandja paigaldamise ja teabe eksponeerimise taotluse (edaspidi koos taotlus) menetlemise andmed ja dokumendid;
  3) läbirääkimistega pakkumise korraldamisega seonduvad andmed ja dokumendid;
  4) teabekandja järelevalvega seonduvad andmed ja dokumendid;
  5) reklaamimaksu järelevalvega seonduvad andmed ja dokumendid;
  6) kasutajate andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post, tehtud toimingud);
  7) andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

  (2) Andmekogu määrab igale kooskõlastuse või otsuse alusel linnaruumi lubatud teabekandjale unikaalse tunnuskoodi.

§ 9.   Taotleja esitatavad andmed ja dokumendid

  Teabekandja paigaldamise või teabe eksponeerimise taotlemisel või kooskõlastamisel kantakse andmekogusse:
  1) taotleja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  2) taotleja esindaja andmed (seos taotlejaga, nimi, isikukood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  3) teabepinna valdaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  4) kinnistu omaniku või tema esindaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post) ja nõusolek;
  5) teabekandja või eksponeeritava teabe asukoha andmed (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus);
  6) teabekandja või eksponeeritava teabe asukoha kinnistu number ja kinnistu kuuluvus (eraomandis või Tallinna linna omandis või valduses);
  7) teabekandja tüüp;
  8) teabekandja konstruktsiooni mõõtmed meetrites, teabepindade arv konstruktsioonil ja iga teabepinna pindala;
  9) teabekandja tehnilised tingimused;
  10) teabekandja seletuskiri;
  11) asendiplaan, millel näidatakse ära teabekandja planeeritav asukoht;
  12) teabekandja tehniline joonis;
  13) planeeritava asukoha fotod;
  14) fotomontaaž teabekandjast planeeritavas asukohas;
  15) teave valguslahenduse kohta;
  16) vajaduse korral omaniku nõusolek;
  17) vajaduse korral ehitise projekteerinud arhitekti nõusolek;
  18) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse allkirjastanud isik.

§ 10.   Taotluse menetlemise andmed ja dokumendid

  Taotluse menetlemise käigus kantakse andmekogusse:
  1) linnaruumiline hinnang;
  2) linna ametiasutuste seisukohad taotluse läbivaatamise kohta;
  3) kolmanda isiku (tehnovõrgu või trassi omanik) arvamus taotluse kohta;
  4) menetluse käigus taotleja ja linna ametiasutuse vahel peetud kirjavahetus ja taotluse menetlemise otsus, vajaduse korral selle muutmise või kehtetuks tunnistamise otsus;
  5) teabekandja paigaldamiseks antud kooskõlastuse kehtivuse aeg;
  6) ehitise pinna kasutusse andmise leping;
  7) ehitise pinna kasutusse andmise lepingu periood;
  8) otsus lepingu erakorralise ülesütlemise kohta või muu lepingu ennetähtaegset lõpetamist puudutav teave.

§ 11.   Teabekandja läbirääkimistega pakkumise korras paigaldamise kohta kogutavad andmed

  Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna teabekandja paigaldamiseks või teabe eksponeerimiseks läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise kohta kantakse andmekogusse:
  1) kavandatava pakkumise teabekandjate ja nende asukohtade andmed (aadress, kinnistu number, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: haljasalal, sillal vms);
  2) kavandatava pakkumise eelmenetluse andmed (menetlejate, kolmandate isikute seisukohad arvamused, otsused);
  3) pakkumise korraldamise haldusakt ja vajaduse korral selle muutmise haldusakt;
  4) otsus pakkumise tulemuse kohta;
  5) leping, selle number ja kuupäev;
  6) pakkumise võitja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  7) paigaldatava teabekandja valdaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  8) paigaldatava teabekandja asukoha andmed (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: haljasalal, sillal vms);
  9) paigaldatava teabekandja tüüp;
  10) paigaldatava teabekandja konstruktsiooni ja teabe eksponeerimiseks ettenähtud pinna mõõtmed;
  11) pakkumisega seotud lisadokumendid (linnaruumiline hinnang, fotomontaaž asukohast vms);
  12) otsuse muutmine või kehtetuks tunnistamine;
  13) otsus lepingu erakorralise ülesütlemise kohta või muu lepingu ennetähtaegset lõpetamist puudutav teave;
  14) ehitise pinna kasutusse andmise periood;
  15) erilahenduste kooskõlastused.

§ 12.   Teabekandja järelevalvega seonduvad andmed

  Järelevalvemenetlusega seoses kantakse andmekogusse teabekandja järelevalve infolehele vähemalt:
  1) teabekandja asukoht (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: hoonel, haljasalal, piirdel vms);
  2) teabekandja kirjeldus;
  3) teabekandja omaniku või valdaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  4) menetluse käigus tehtud järelevalvetoimingud, peetud kirjavahetus ja koostatud haldusaktid.

§ 13.   Reklaamimaksu järelevalvega seonduvad andmed

  Reklaamimaksu järelevalvega seoses kantakse andmekogusse:
  1) maksukohustuslase ja tema esindaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  2) teabekandja asukoha andmed (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: hoonel, haljasalal, piirdel vms);
  3) digifoto teabest;
  4) andmed teabe eksponeerimise kohta (asukoha andmed, teabe sisu, eksponeerimise kuupäevad);
  5) maksumenetluse toimingud ja dokumendid.

§ 14.   Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Andmekogu pidamise ja järelevalvega seoses kantakse andmekogusse:
  1) andmete sisestaja või muutja;
  2) andmete sisestamise või muutmise kuupäev;
  3) teave ebaõigete, kontrollimist või ajakohastamist vajavate andmete kohta.

§ 15.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ja saada neilt andmeid.

  (2) Andmekoguga liidestuvad infosüsteemid ning tehtavad päringud:
  1) Äriregister - päringud andmete kontrollimiseks juriidiliste isikute kehtivate andmete ja ettevõtete esindajate andmete kohta;
  2) Eesti rahvastikuregister - päringud andmete kontrollimiseks füüsiliste isikute kehtivate andmete kohta;
  3) Aadressiandmete süsteem (ADS) - aadressiandmete komponentide täpsustamine;
  4) Tallinna linna finantsinfosüsteem (SAP) - sõlmitud lepingute andmete edastamine ja info sunnirahade kohta, päringud teenistujate andmete kohta;
  5) Tallinna kinnisvararegister - ehitiste pindade üürilepingute info edastamine;
  6) e-maksuamet - informatsioon reklaamimaksu deklaratsiooni eeltäitmiseks;
  7) Kinnistusraamat - päringud kinnistute üldandmete, pindala, omanike ja piirangute andmete kohta;
  8) Tallinna ruumiandmete register (TAR) - päringud Tallinnas asuvate tehnovõrkude omanike ja asukohtade kohta;
  9) Maa-ameti kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem (KPO IS) - päringud muinsuskaitse-, keskkonnakaitse- ja tehnorajatiste kaitsevööndi kohta;
  10) Tallinna ametiasutuste dokumendiregister - dokumentide ja lepingute avaliku informatsiooni kuvamiseks;
  11) SK LDAP - digitaalseks allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks vajalikud andmed.

3. jagu Andmekogu kasutajad 

§ 16.   Andmekogu kasutajad

  Andmekogu kasutajad on:
  1) vastutav töötleja;
  2) menetleja;
  3) järelevalve teostaja;
  4) taotleja;
  5) vaatleja.

§ 17.   Menetlejad

  (1) Andmekogu menetlejad on Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet ja linnaosade valitsused. Menetleja on ka tehnovõrgu või trassi omanik, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.

  (2) Menetlejate rollid on:
  1) alaline töötleja;
  2) ajutine töötleja;
  3) maksuhaldur.

§ 18.   Menetlejate õigused ja ülesanded

  (1) Menetlejate õigused:
  1) alalisel töötlejal on õigus vaadata, sisestada, lisada ja muuta andmeid ainult enda algatatud menetluse osas;
  2) ajutisel töötlejal on õigus anda tagasisidet oma pädevuse piires, vaadata, sisestada ja muuta ainult enda antud tagasisidet ning vaadata muud sama menetlusega seotud teavet;
  3) maksuhalduril on õigus vaadata, sisestada ja muuta kõiki §-s 13 nimetatud andmeid, teha toiminguid ja koostada päringuid.

  (2) Menetleja:
  1) koostab päringuid enda poolt andmebaasi kantud teabe ja teostatud toimingute kohta;
  2) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;
  3) sisestab andmekogusse andmeid ja vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmebaasi kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) tagab andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise;
  6) osaleb andmekogu juurutamisel ja arendustöödel;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi andmebaasi pidamisel.

  (3) Alaline töötleja:
  1) sisestab andmekogusse teabekandja paigaldamise kooskõlastamise või paigaldamise pabertaotluse andmed;
  2) korraldab andmekogusse sisestatud andmete õigsuse kontrolli, kui andmed on sisestanud taotleja;
  3) algatab taotluse menetlemise ja edastab selle ajutisele töötlejale menetlemiseks tema pädevuse piires;
  4) annab algatatud menetluste kohta taotlejale teavet ja tagasisidet.

  (4) Maksuhaldur algatab reklaamimaksu järelevalve menetluse. Teistel kasutajatel ja menetlejarollidel puudub juurdepääs §-s 13 nimetatud andmetele.

§ 19.   Taotleja

  Taotleja on füüsiline või juriidiline isik, kes esitab taotluse. Taotleja näeb andmekogus enda esitatud andmeid, dokumente ja tagasisidet ning saab andmebaasist teate menetluse lõppemise kohta. Taotleja saab menetleja nõudmisel muuta taotluses esitatud andmeid ja dokumente.

§ 20.   Järelevalve teostaja

  Järelevalve teostaja on Tallinna linna ametiasutus, kes tulenevalt õigusaktidest teostab järelevalvet teabekandjate või teabe üle. Järelevalve teostajal on õigus vaadata kogu §-s 12 nimetatud teavet, lisada andmeid ja dokumente infolehele ning teha päringuid infolehe kannetes. Järelevalvet teostav linna ametiasutus saab muuta ainult enda sisestatud andmeid.

§ 21.   Vaatleja

  Vaatleja näeb andmekogu avalikus vaates Tallinna linna haldusterritooriumile paigaldatud teabekandjate kohta üksnes avalikke andmeid: asukoht, teabepinna valdaja, teabekandja tüüp, teabekandja mõõdud, digifoto või joonis, linna ametiasutus, kes on andnud kooskõlastuse või sõlminud lepingu, teabe eksponeerimise algus- ja lõppaeg ning teabekandja asukoht veebikaardil.

4. jagu Juurdepääs andmetele 

§ 22.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Andmekogu kasutamiseks loob vastutav töötleja vastutava töötleja, menetleja või järelevalve teostaja teenistujale kasutajakonto.

  (2) Kasutajakonto loomiseks esitab linna ametiasutus või ettevõtja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) asutuse või ettevõtja nimi ja registrikood;
  2) asutuse või ettevõtja nimel andmeid töötleva isiku andmed (ametikoht, ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress);
  3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on isikul vaja andmeid töödelda.

  (3) Vastutav töötleja teavitab kasutajakonto taotlejat selle loomisest või keeldumisest kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

  (4) Kui andmekogu kasutamise õigust taotleb tehnovõrgu või trassi omanik, siis taotleb ta kasutajakonto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kelle töökohustused on seotud andmekogu reguleerimisalaga.

§ 23.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Kasutajakonto sulgemiseks esitab selle loomist taotlenud linna ametiasutus või tehnovõrgu või trassi omanik taotluse vastutavale töötlejale, milles märgib järgmised andmed:
  1) asutuse või ettevõtja nimi ja registrikood;
  2) andmeid töödelnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise tähtaeg.

  (2) Andmekogu vastutava töötleja peakasutaja sulgeb kasutajakonto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Vastutava töötleja peakasutaja võib omal algatusel kasutajakonto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) kasutajakonto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) kasutajakonto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) kasutajakonto kasutaja on võimaldanud oma kasutajakontot kasutada teisel isikul, kellel puudub selleks õigus;
  4) kasutajakonto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ameti- või tööülesanne.

§ 24.   Andmekogu andmete säilitamise aeg

  (1) Määruse §-des 9, 10 ja 11 loetletud andmeid arhiveeritakse ja säilitatakse digitaalselt kolm aastat pärast lepingu või kooskõlastuse tähtpäeva lõppemist, misjärel andmed hävitatakse.

  (2) Määruse §-s 12 ja 14 loetletud andmed arhiveeritakse ja neid säilitatakse digitaalselt kümme aastat, misjärel andmed hävitatakse.

  (3) Määruse §-s 13 loetletud andmed arhiveeritakse ja säilitatakse digitaalselt seitse aastat arvates viimase toimingu tegemisest, misjärel andmed hävitatakse.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 25.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks õigusaktidest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul arvates kaebuse saamisest.

§ 26.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Andmete andmekogusse kandmine

  Andmeid kogutakse andmekogusse alates 1. jaanuarist 2018

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 otsuse nr 5 „Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu asutamine“ p-ga 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis ning andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise ja säilitamise, andmekogust väljastamise ning andmekogu haldamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärgid

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) parendada taotlemist, menetlemist ja otsustamist nii reklaami või teabe (edaspidi teave) eksponeerimiseks Tallinna linnale kuuluva või Tallinna linna valduses oleva maatüki, kinnisasja või ehitise (edaspidi ehitise pind) kasutusse andmisel kui ka välireklaami- või teabekandja (edaspidi teabekandja) paigaldamise kooskõlastamisel eramaal;
  2) koguda, pidada arvestust, süstematiseerida ja analüüsida teabe eksponeerimisega seonduvaid andmeid, parendades reklaamimaksu haldamist;
  3) tõhustada linna ametiasutuste sisest ja vahelist asjakohast infovahetust ning aruandlust; võimaldada standardsete andmevahetusprotokollide abil vahetada andmekogu andmeid teiste Tallinna linna ning riigi andmekogudega;
  4) avalikustada kõik linnaruumi paigaldatud teabekandjad ning nende olulised andmed;
  5) tõhustada teabe eksponeerimise, sh reklaamimaksuga seonduvat järelevalvet, luua elektroonsed võimalused isikute teavitamiseks selles valdkonnas esinevatest puudustest.

§ 3.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu.

  (2) Andmekogu lühinimi on TERA.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ning andmeid töödeldakse digitaalselt.

  (2) Andmekogus säilitatakse andmeid digitaalselt.

  (3) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise aja ja kasutajate ning andmekogus tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (4) Andmekogusse kantud andmete ja dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest.

§ 5.  Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Strateegiakeskusele (edaspidi keskus) tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.  Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on keskus.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu kasutusele võtmise, pidamise ja andmete töötlemise;
  2) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise;
  3) annab andmekogu kasutamise juhiseid;
  4) on kontaktisik andmekoguga seonduvates küsimustes;
  5) haldab andmekogu dokumentatsiooni;
  6) haldab andmekogu kasutajate juurdepääsuõigusi andmekogule või selle osadele;
  7) koostab ülelinnalisi päringuid andmekogusse kantud informatsiooni kohta ja haldab volituste andmist teistele kasutajatele;
  8) täidab andmekogu pidamisel teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  9) vastutab enda poolt andmekogusse sisestatud andmete õigsuse eest;
  10) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest.

  (3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, sh kõiki andmeid sisestada, vaadata ja muuta, ning andmekogu peakasutajad, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 7.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega andmekogu andmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise;

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on keskmine (M);

  (3) Andmekogu andmete säilimise tagamiseks korraldab andmekogu vastutav töötleja andmekogu andmete turva-, täis- ja arhiivikoopiate tegemise

2. jagu Andmekogu ülesehitus ja andmed 

§ 8.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed:
  1) taotleja esitatavad andmed ja dokumendid;
  2) teabekandja paigaldamise kooskõlastamise taotluse või Tallinna linnale kuuluva või Tallinna linna valduses oleva ehitise pinnale teabekandja paigaldamise ja teabe eksponeerimise taotluse (edaspidi koos taotlus) menetlemise andmed ja dokumendid;
  3) läbirääkimistega pakkumise korraldamisega seonduvad andmed ja dokumendid;
  4) teabekandja järelevalvega seonduvad andmed ja dokumendid;
  5) reklaamimaksu järelevalvega seonduvad andmed ja dokumendid;
  6) kasutajate andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post, tehtud toimingud);
  7) andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

  (2) Andmekogu määrab igale kooskõlastuse või otsuse alusel linnaruumi lubatud teabekandjale unikaalse tunnuskoodi.

§ 9.  Taotleja esitatavad andmed ja dokumendid

  Teabekandja paigaldamise või teabe eksponeerimise taotlemisel või kooskõlastamisel kantakse andmekogusse:
  1) taotleja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  2) taotleja esindaja andmed (seos taotlejaga, nimi, isikukood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  3) teabepinna valdaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  4) kinnistu omaniku või tema esindaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post) ja nõusolek;
  5) teabekandja või eksponeeritava teabe asukoha andmed (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus);
  6) teabekandja või eksponeeritava teabe asukoha kinnistu number ja kinnistu kuuluvus (eraomandis või Tallinna linna omandis või valduses);
  7) teabekandja tüüp;
  8) teabekandja konstruktsiooni mõõtmed meetrites, teabepindade arv konstruktsioonil ja iga teabepinna pindala;
  9) teabekandja tehnilised tingimused;
  10) teabekandja seletuskiri;
  11) asendiplaan, millel näidatakse ära teabekandja planeeritav asukoht;
  12) teabekandja tehniline joonis;
  13) planeeritava asukoha fotod;
  14) fotomontaa teabekandjast planeeritavas asukohas;
  15) teave valguslahenduse kohta;
  16) vajaduse korral omaniku nõusolek;
  17) vajaduse korral ehitise projekteerinud arhitekti nõusolek;
  18) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse allkirjastanud isik.

§ 10.  Taotluse menetlemise andmed ja dokumendid

  Taotluse menetlemise käigus kantakse andmekogusse:
  1) linnaruumiline hinnang;
  2) linna ametiasutuste seisukohad taotluse läbivaatamise kohta;
  3) kolmanda isiku (tehnovõrgu või trassi omanik) arvamus taotluse kohta;
  4) menetluse käigus taotleja ja linna ametiasutuse vahel peetud kirjavahetus ja taotluse menetlemise otsus, vajaduse korral selle muutmise või kehtetuks tunnistamise otsus;
  5) teabekandja paigaldamiseks antud kooskõlastuse kehtivuse aeg;
  6) ehitise pinna kasutusse andmise leping;
  7) ehitise pinna kasutusse andmise lepingu periood;
  8) otsus lepingu erakorralise ülesütlemise kohta või muu lepingu ennetähtaegset lõpetamist puudutav teave.

§ 11.  Teabekandja läbirääkimistega pakkumise korras paigaldamise kohta kogutavad andmed

  Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna teabekandja paigaldamiseks või teabe eksponeerimiseks läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise kohta kantakse andmekogusse:
  1) kavandatava pakkumise teabekandjate ja nende asukohtade andmed (aadress, kinnistu number, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: haljasalal, sillal vms);
  2) kavandatava pakkumise eelmenetluse andmed (menetlejate, kolmandate isikute seisukohad arvamused, otsused);
  3) pakkumise korraldamise haldusakt ja vajaduse korral selle muutmise haldusakt;
  4) otsus pakkumise tulemuse kohta;
  5) leping, selle number ja kuupäev;
  6) pakkumise võitja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  7) paigaldatava teabekandja valdaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  8) paigaldatava teabekandja asukoha andmed (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: haljasalal, sillal vms);
  9) paigaldatava teabekandja tüüp;
  10) paigaldatava teabekandja konstruktsiooni ja teabe eksponeerimiseks ettenähtud pinna mõõtmed;
  11) pakkumisega seotud lisadokumendid (linnaruumiline hinnang, fotomontaaž asukohast vms);
28.01.2021 20:25
Veaparandus - parandatud ilme ebatäpsus sõnas "fotomontaaž" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
  12) otsuse muutmine või kehtetuks tunnistamine;
  13) otsus lepingu erakorralise ülesütlemise kohta või muu lepingu ennetähtaegset lõpetamist puudutav teave;
  14) ehitise pinna kasutusse andmise periood;
  15) erilahenduste kooskõlastused.

§ 12.  Teabekandja järelevalvega seonduvad andmed

  Järelevalvemenetlusega seoses kantakse andmekogusse teabekandja järelevalve infolehele vähemalt:
  1) teabekandja asukoht (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: hoonel, haljasalal, piirdel vms);
  2) teabekandja kirjeldus;
  3) teabekandja omaniku või valdaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  4) menetluse käigus tehtud järelevalvetoimingud, peetud kirjavahetus ja koostatud haldusaktid.

§ 13.  Reklaamimaksu järelevalvega seonduvad andmed

  Reklaamimaksu järelevalvega seoses kantakse andmekogusse:
  1) maksukohustuslase ja tema esindaja andmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-post);
  2) teabekandja asukoha andmed (aadress, asukoht kaardil, asukoha täpsustus: hoonel, haljasalal, piirdel vms);
  3) digifoto teabest;
  4) andmed teabe eksponeerimise kohta (asukoha andmed, teabe sisu, eksponeerimise kuupäevad);
  5) maksumenetluse toimingud ja dokumendid.

§ 14.  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Andmekogu pidamise ja järelevalvega seoses kantakse andmekogusse:
  1) andmete sisestaja või muutja;
  2) andmete sisestamise või muutmise kuupäev;
  3) teave ebaõigete, kontrollimist või ajakohastamist vajavate andmete kohta.

§ 15.  Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ja saada neilt andmeid.

  (2) Andmekoguga liidestuvad infosüsteemid ning tehtavad päringud:
  1) Äriregister - päringud andmete kontrollimiseks juriidiliste isikute kehtivate andmete ja ettevõtete esindajate andmete kohta;
  2) Eesti rahvastikuregister - päringud andmete kontrollimiseks füüsiliste isikute kehtivate andmete kohta;
  3) Aadressiandmete süsteem (ADS) - aadressiandmete komponentide täpsustamine;
  4) Tallinna linna finantsinfosüsteem (SAP) - sõlmitud lepingute andmete edastamine ja info sunnirahade kohta, päringud teenistujate andmete kohta;
  5) Tallinna kinnisvararegister - ehitiste pindade üürilepingute info edastamine;
  6) e-maksuamet - informatsioon reklaamimaksu deklaratsiooni eeltäitmiseks;
  7) Kinnistusraamat - päringud kinnistute üldandmete, pindala, omanike ja piirangute andmete kohta;
  8) Tallinna ruumiandmete register (TAR) - päringud Tallinnas asuvate tehnovõrkude omanike ja asukohtade kohta;
  9) Maa-ameti kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem (KPO IS) - päringud muinsuskaitse-, keskkonnakaitse- ja tehnorajatiste kaitsevööndi kohta;
  10) Tallinna ametiasutuste dokumendiregister - dokumentide ja lepingute avaliku informatsiooni kuvamiseks;
  11) SK LDAP - digitaalseks allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks vajalikud andmed.

3. jagu Andmekogu kasutajad 

§ 16.  Andmekogu kasutajad

  Andmekogu kasutajad on:
  1) vastutav töötleja;
  2) menetleja;
  3) järelevalve teostaja;
  4) taotleja;
  5) vaatleja.

§ 17.  Menetlejad

  (1) Andmekogu menetlejad on keskus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused. Menetleja on ka tehnovõrgu või trassi omanik, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Menetlejate rollid on:
  1) alaline töötleja;
  2) ajutine töötleja;
  3) maksuhaldur.

§ 18.  Menetlejate õigused ja ülesanded

  (1) Menetlejate õigused:
  1) alalisel töötlejal on õigus vaadata, sisestada, lisada ja muuta andmeid ainult enda algatatud menetluse osas;
  2) ajutisel töötlejal on õigus anda tagasisidet oma pädevuse piires, vaadata, sisestada ja muuta ainult enda antud tagasisidet ning vaadata muud sama menetlusega seotud teavet;
  3) maksuhalduril on õigus vaadata, sisestada ja muuta kõiki §-s 13 nimetatud andmeid, teha toiminguid ja koostada päringuid.

  (2) Menetleja:
  1) koostab päringuid enda poolt andmebaasi kantud teabe ja teostatud toimingute kohta;
  2) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;
  3) sisestab andmekogusse andmeid ja vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmebaasi kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) tagab andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise;
  6) osaleb andmekogu juurutamisel ja arendustöödel;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi andmebaasi pidamisel.

  (3) Alaline töötleja:
  1) sisestab andmekogusse teabekandja paigaldamise kooskõlastamise või paigaldamise pabertaotluse andmed;
  2) korraldab andmekogusse sisestatud andmete õigsuse kontrolli, kui andmed on sisestanud taotleja;
  3) algatab taotluse menetlemise ja edastab selle ajutisele töötlejale menetlemiseks tema pädevuse piires;
  4) annab algatatud menetluste kohta taotlejale teavet ja tagasisidet.

  (4) Maksuhaldur algatab reklaamimaksu järelevalve menetluse. Teistel kasutajatel ja menetlejarollidel puudub juurdepääs §-s 13 nimetatud andmetele.

§ 19.  Taotleja

  Taotleja on füüsiline või juriidiline isik, kes esitab taotluse. Taotleja näeb andmekogus enda esitatud andmeid, dokumente ja tagasisidet ning saab andmebaasist teate menetluse lõppemise kohta. Taotleja saab menetleja nõudmisel muuta taotluses esitatud andmeid ja dokumente.

§ 20.  Järelevalve teostaja

  Järelevalve teostaja on Tallinna linna ametiasutus, kes tulenevalt õigusaktidest teostab järelevalvet teabekandjate või teabe üle. Järelevalve teostajal on õigus vaadata kogu §-s 12 nimetatud teavet, lisada andmeid ja dokumente infolehele ning teha päringuid infolehe kannetes. Järelevalvet teostav linna ametiasutus saab muuta ainult enda sisestatud andmeid.

§ 21.  Vaatleja

  Vaatleja näeb andmekogu avalikus vaates Tallinna linna haldusterritooriumile paigaldatud teabekandjate kohta üksnes avalikke andmeid: asukoht, teabepinna valdaja, teabekandja tüüp, teabekandja mõõdud, digifoto või joonis, linna ametiasutus, kes on andnud kooskõlastuse või sõlminud lepingu, teabe eksponeerimise algus- ja lõppaeg ning teabekandja asukoht veebikaardil.

4. jagu Juurdepääs andmetele 

§ 22.  Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Andmekogu kasutamiseks loob vastutav töötleja vastutava töötleja, menetleja või järelevalve teostaja teenistujale kasutajakonto.

  (2) Kasutajakonto loomiseks esitab linna ametiasutus või ettevõtja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) asutuse või ettevõtja nimi ja registrikood;
  2) asutuse või ettevõtja nimel andmeid töötleva isiku andmed (ametikoht, ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress);
  3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on isikul vaja andmeid töödelda.

  (3) Vastutav töötleja teavitab kasutajakonto taotlejat selle loomisest või keeldumisest kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

  (4) Kui andmekogu kasutamise õigust taotleb tehnovõrgu või trassi omanik, siis taotleb ta kasutajakonto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kelle töökohustused on seotud andmekogu reguleerimisalaga.

§ 23.  Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Kasutajakonto sulgemiseks esitab selle loomist taotlenud linna ametiasutus või tehnovõrgu või trassi omanik taotluse vastutavale töötlejale, milles märgib järgmised andmed:
  1) asutuse või ettevõtja nimi ja registrikood;
  2) andmeid töödelnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise tähtaeg.

  (2) Andmekogu vastutava töötleja peakasutaja sulgeb kasutajakonto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Vastutava töötleja peakasutaja võib omal algatusel kasutajakonto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) kasutajakonto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) kasutajakonto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) kasutajakonto kasutaja on võimaldanud oma kasutajakontot kasutada teisel isikul, kellel puudub selleks õigus;
  4) kasutajakonto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ameti- või tööülesanne.

§ 24.  Andmekogu andmete säilitamise aeg

  (1) Määruse §-des 9, 10 ja 11 loetletud andmeid arhiveeritakse ja säilitatakse digitaalselt kolm aastat pärast lepingu või kooskõlastuse tähtpäeva lõppemist, misjärel andmed hävitatakse.

  (2) Määruse §-s 12 ja 14 loetletud andmed arhiveeritakse ja neid säilitatakse digitaalselt kümme aastat, misjärel andmed hävitatakse.

  (3) Määruse §-s 13 loetletud andmed arhiveeritakse ja säilitatakse digitaalselt seitse aastat arvates viimase toimingu tegemisest, misjärel andmed hävitatakse.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 25.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks õigusaktidest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul arvates kaebuse saamisest.

§ 26.  Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.  Andmete andmekogusse kandmine

  Andmeid kogutakse andmekogusse alates 1. jaanuarist 2018

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json