ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2022, 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 14 (neliteist) eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
[RT IV, 06.02.2020, 45 - jõust. 09.02.2020]
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 4 (neli) eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu kuni 3 (kolm) eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 20 (kakskümmend) eurot ühe elaniku kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 25 (kakskümmend viis) eurot ühe elaniku kohta kuus;
  6) tsentraalse küttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia maksumus;
[RT IV, 04.02.2022, 15 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  7) tsentraalse kütteta eluruumides olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus, puit) kuni 10 (kümme) eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 04.02.2022, 15 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  8) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 400 (nelisada) eurot ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub 40 (nelikümmend) eurot;
[RT IV, 04.02.2022, 15 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  9) majapidamisgaasi maksumus;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  11) hoonekindlustuse kulud kuni 1 (üks) euro eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  12) tegelik olmejäätmete veotasu.
  13) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse) kulu kuni 14,00 eurot 1 m2 kohta kuus.
06.12.2022 15:18
Veaparandus - Taastatud § 2 lg 1 tekst Saue Vallavolikogu 27.01.2022 määruse nr 2 ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
[RT IV, 02.09.2022, 2 - jõust. 05.09.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2022]

  (2) Alalise eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm. Kui pere eluruum on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

  (3) Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

  (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata riikliku toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

  (5) Üüri ei võeta toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse, kui üürileandjaks ja üürnikuks on eraldi eluruumides elavad omavahel abielus olevad isikud või esimese või teise astme alanejad ja ülenejad sugulased.

  (6) Maamaksukulu ei kaeta toimetulekutoetuse määramisel juhul, kui taotleja on maamaksu tasumisest vabastatud maamaksuseaduse alusel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 31

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json