SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15–16 ja §-de 44–45 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja teenuse osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupp on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) järgselt Viljandi linnas alaliselt elavad täisealised isikud, kellel on tekkinud võlgnevused ning kes vajavad nõustamist võlgadega seotud probleemide lahendamiseks.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline või füüsiline isik (teenuse vahetu osutaja).
[RT IV, 04.12.2020, 54 - jõust. 07.12.2020]

  (2) Teenuse osutamine võib olla korraldatud ka mõne koostööpartneri või projekti kaudu.

§ 41.   Nõuded teenuse vahetule osutajale

  Teenuse vahetu osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 42.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad isiku hinnatud vajadusest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 43.   Teenuse osutamise koht

  Teenuse osutamise koht on üldjuhul Viljandi linn.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 5.   Teenuse taotlemine, määramine ja tasumine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb esitada Viljandi linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohane avaldus.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Sotsiaalameti spetsialist selgitab välja teenuse vajaduse (sh vajaliku mahu ja kestvuse) ja teenuse osutamiseks muud olulised asjaolud ning teeb teenusele suunamise otsuse.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Otsuse teenuse rahastamise kohta teeb linnavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teenusele suunamise otsuse tegemist arvestades sotsiaalameti spetsialisti ettepanekut, kui teenust osutatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud korras.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (31) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud korras teenuse osutamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsust ei tehta.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (32) Teenuse saajale on teenus üldjuhul tasuta. Sotsiaalkomisjon võib isikule määrata omaosaluse teenuse saamisel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Teenuse rahastamisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotleja ei ole sotsiaalametit viivitamata teavitanud teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  3) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  4) taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  5) taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis sotsiaalkomisjoni arvamusel ei anna alust toetuse määramiseks.

  (5) Teenuse rahastamise korral lepib sotsiaalameti spetsialist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teenuse osutajaga kokku teenuse mahu ja maksumuse. Teenuse osutamise eest tasub linnavalitsus juriidilise isiku poolt esitatud arve alusel või füüsilise isikuga lepingu sõlmimisel linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
[RT IV, 04.12.2020, 54 - jõust. 07.12.2020]

  (6) Kui isik või tema lähedased rahastavad teenust kogu ulatuses ise, võib isik teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

§ 51.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15–16 ja §-de 44–45 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja teenuse osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupp on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) järgselt Viljandi linnas alaliselt elavad täisealised isikud, kellel on tekkinud võlgnevused ning kes vajavad nõustamist võlgadega seotud probleemide lahendamiseks.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline või füüsiline isik (teenuse vahetu osutaja).
[RT IV, 04.12.2020, 54 - jõust. 07.12.2020]

  (2) Teenuse osutamine võib olla korraldatud ka mõne koostööpartneri või projekti kaudu.

§ 41.   Nõuded teenuse vahetule osutajale

  Teenuse vahetu osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 42.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad isiku hinnatud vajadusest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 43.   Teenuse osutamise koht

  Teenuse osutamise koht on üldjuhul Viljandi linn.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 5.   Teenuse taotlemine, määramine ja tasumine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb esitada Viljandi linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohane avaldus.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Sotsiaalameti spetsialist selgitab välja teenuse vajaduse (sh vajaliku mahu ja kestvuse) ja teenuse osutamiseks muud olulised asjaolud ning teeb teenusele suunamise otsuse.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Otsuse teenuse rahastamise kohta teeb linnavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teenusele suunamise otsuse tegemist arvestades sotsiaalameti spetsialisti ettepanekut, kui teenust osutatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud korras.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (31) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud korras teenuse osutamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsust ei tehta.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (32) Teenuse saajale on teenus üldjuhul tasuta. Sotsiaalkomisjon võib isikule määrata omaosaluse teenuse saamisel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Teenuse rahastamisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotleja ei ole sotsiaalametit viivitamata teavitanud teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  3) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  4) taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  5) taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis sotsiaalkomisjoni arvamusel ei anna alust toetuse määramiseks.

  (5) Teenuse rahastamise korral lepib sotsiaalameti spetsialist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teenuse osutajaga kokku teenuse mahu ja maksumuse. Teenuse osutamise eest tasub linnavalitsus juriidilise isiku poolt esitatud arve alusel või füüsilise isikuga lepingu sõlmimisel linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
[RT IV, 04.12.2020, 54 - jõust. 07.12.2020]

  (6) Kui isik või tema lähedased rahastavad teenust kogu ulatuses ise, võib isik teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

§ 51.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json