Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saue valla kaevetööde eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2022, 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Saue valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde kavandamist, korraldamist ja tegemist (edaspidi kaevetööd) Saue valla avalikult kasutataval teel või tänaval ja munitsipaalmaal ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Saue valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel, mis pole antud avaliku kasutusse.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  1) kaevetöö on töö, mille käigus kaevatakse maapinnas sügavamalt kui 20 cm või teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ning kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu. Avariikaevetööle kehtivad kõik käesoleva eeskirja nõuded;
  3) kaevaja on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning on esitanud ehituse valdkonna tegevusala teate ja omab registreeringut majandustegevuse registris (MTR), kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks, kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt. Teekatete taastamistööd tuleb läbi viia vastavat pädevust omava teedeehitus ettevõtte poolt;
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  4) tellija on kaevetööde tellija, kes on juriidiline või füüsiline isik, kes tellib kaevetööd, omades selleks seaduslikke volitusi ning määrab ehitustööde omanikujärelevalve teostaja (ehitusjärelevalve) ning teede ehituse- ja remonditööde järelevalve teostaja (teehoiutööde järelevalve);
  5) ehitustööde omanikujärelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi ehitustööde omanikujärelevalvet vastavalt ehitusseadustikus nimetatud ministri poolt kehtestatud ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
  6) teehoiutööde järelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi teede ehitus- ja remonditööde järelevalvet vastavalt ehitusseadustikus nimetatud ministri poolt kehtestatud teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
  7) kaevetööde luba on Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetööde teostamiseks;
  8) katete taastamise plaan on katete taastamise joonis, mis sisaldab katete taastamise mahtude näitamist geodeetilisel alusplaanil sh äärekivid (nende kõrgused) ja teekonstruktsiooni taastamisel kasutatavad materjalid ning nende kvaliteedi viited (sh tee ristlõiked);
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  9) menetleja on Saue Vallavalitsuse poolt määratud ametnik, kes käesoleva eeskirja kohaselt ning juhindudes muudest õigusaktidest, juhistest ja juhenditest menetleb kaeveloaga seonduvat, teostab järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle ning võtab vastu otsuseid muudes kaevtöödega seonduvates küsimustes
  10) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on Saue valla ametiasutus.

§ 3.   Kaevetööde loa taotlemine

  (1) Kaevetööde loa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt kaevaja poolt esitatud avaldus kaeveloa väljastamiseks.

  (11) Kaevetööde loa avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: kaevaja nimi, kaevetööde tellija, kaevetööde eest vastutav isik, ehitise omanikujärelevalve teostaja, teehoiutööde järelevalve teostaja, tööde teostamise alus ning asukoht (ehitusloa nr, katete taastamise plaan, projekti nimetus jms), tööde teostamise aeg (algus ja lõpp), kaevaja esindaja, vajadusel tellija esindaja.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (2) Kaeveloa avaldusele peavad olema lisatud alljärgnevad dokumendid:
  1) tehnorajatise projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud;
  2) teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud. Seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides;
  3) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba;
  4) taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga, mis on menetleja ja vallavalitsuse vastava ametniku poolt eelnevalt kooskõlastatud;
  5) tööde läbiviimise ajakava. Ajakavas tuleb muuhulgas ära näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev;
  6) muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Saue valla õigusaktidega.

  (3) Avaldus kaevetööde loa väljastamiseks esitatakse Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas hiljemalt 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega isik) või kaevaja volitatud esindaja või tellija või tema volitatud esindaja poolt.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]

  (4) Kaevetööde avaldus kooskõlastatakse:
  1) järelevalvet teostavate isikute poolt;
  2) kaevetöödega seonduva maa-ala naaberkinnistute omanike poolt, kui kaevetööde käigusteostatakse töid nendel kinnistustel või on alust arvata, et kinnistute omanike omandile võivad kaasneda kahjustused;
  3) võrguvaldajate esindajate poolt.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]

  (6) Koos avaldusega esitatavad dokumendid ja kooskõlastused peavad olema eelnevalt nende koostajate poolt allkirjastatud (taotleja allkiri ei asenda dokumendi koostaja ja/või kooskõlastaja allkirja). Juhul, kui kooskõlastamine toimub Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas, pole digitaalne allkirjastamine vajalik.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 4.   Kaevetööde loa väljastamine

  (1) Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi viie tööpäeva jooksul arvestades kaeveloa avalduse registreerimist vallavalitsuses.

  (2) Menetlejal on kaeveloa avalduse menetlemisel õigus:
  1) muuta kaevetööde alustamise aega ja lõpetamise tähtaega;
  2) kehtetu
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  3) nõuda tellijalt garantiikirja või finantsasutuse kinnitust vahendite olemasolu kohta, millega tagatakse kaevtööde läbiviimine ning kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju hüvitamine;
  4) nõuda kaevajalt ehitusaegse garantii ja garantiiaegse garantii esitamist teehoiutööde kohta;
  5) täiendava jäätmekava esitamist, kui ehitustööde käigus võivad tekkida ehitusjäätmed või ohtlikud jäätmed;
  6) sõiduteel ja kõnniteel asetsevate tee kooseisu mitte kuuluvate rajatiste vastavustõendamise dokumentide esitamist
  7) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks sh pädeva isiku poolt koostatud liikluskorraldusskeeme iga töö etapi juures;
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  8) kehtestada nõudeid elanikkonna teenindamiseks ja teavitamiseks vajalike meetmete tarvitusele võtmiseks.

§ 5.   Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetööde avaldus jäetakse rahuldamata ja kaevetööde luba ei väljastata, kui:
  1) kaevetööde avaldus ei ole nõuetekohasel vormistatud ning avaldusele ei ole lisatud eeskirjaga nõutud dokumente või puuduvad nõuetekohased kooskõlastused või kooskõlastused on kehtetud;
  2) kaevaja on eelnevalt teostanud ehitustöid eirates kaevetööde eeskirjade nõudeid ning ei ole ehitustöid läbi viinud hea tava kohaselt;
  3) kaevaja ei ole garantiiperioodil teostanud garantiitöid vastava hoolsusega või on jätnud garantiitööd teostamata;
  4) kaevajal on finantsraskused ning tasumata ja täitmata kohustused riiklike – või kohalike maksude osas;
  5) kaevajal või tema alltöövõtjal puudub vastav pädevus.

  (2) Kaeveloa keeldumine vormistatakse vallavalitsuse vastava ametniku haldusaktiga ning tehakse kaeveloa avalduse esitajale teatavaks kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.   Kaevetööde peatamine, kaevetööde loa tühistamine, kaevetööde loa pikendamine

  (1) Menetleja omab õigust aevetööde luba peatada, kui:
  1) kaevetööde käigus selguvad asjaolud, mille tõttu kaevetööde jätkamine seab ohtu elanikkonna tervise või kaevetööd võivad kaasa tuua kahju tekitamise kolmandatele isikutele;
  2) kaevetööde läbiviimise käigus selgub, et projekt ei vasta tegelikule olukorrale looduses või projekteerimisel ei ole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest ega norminõuetest;
  3) teehoiutööde järelevalve teostaja on peatanud ehitustööd vastavalt tuvastatud kaevetööde ohtlikkusele kaevetööd teostatavatele töötajatele või elanikkonnale;
  4) tagatud ei ole liiklus- või tööohutus.

  (2) Menetleja omab õigust tühistada kaevetööde luba, kui:
  1) kaevetööde teostaja on jätnud kõrvaldamata lõikes 1 nimetatud asjaolud;
  2) kaevaja ei pea kinni projektist ega ehitusele kehtivatest nõuetest ning tegevus võib tuua kaasa Saue vallale põhjendamatuid kulutusi;
  3) kaevaja esitab avalduse kaeveloa ennetähtaegseks lõpetamiseks.

  (3) Kaeveluba võib pikendada, kui kaevaja esitab kaeveloa pikendamise kohta põhjendatud taotluse, selle on kooskõlastanud teehoiutööde järelevalve teostaja ja menetleja loeb taotluses esitatud põhjused põhjendatuks.

  (4) Kaeveloa pikenduse taotlus peab olema esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa pikendamise taotlust menetletakse käesolevate eeskirjade kohaselt üldises korras.

§ 7.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud alustada ja läbi viia ainult kaevetööde loa alusel. Kaevetööde luba ja ehitusdokumentatsioon peavad asuma kaevetööde asukohas ning olema kättesaadavad kõikidele kontrolltoiminguid teostavatele isikutele.

  (11) Kaevaja on kohustatud sõiduteel või jalgratta- ja jalgteel toimuva kaevetöö ajal ja kohal (+10 m raadiuses kaevekohast sh teekatete määrdumisel kogu määrdunud tänavavõrgustiku ulatuses) üle võtma talihoolde ja tänavate regulaarse st igapäevase puhastuskohustuse, et tagada jalgratta- ja jalgteede ja tänavate puhtus kogu kaevetööde perioodi vältel.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (12) Kaevetööde planeerimisel (kaevemeetodi valikul) eelistada võimalusel kinnisel meetodil tehnovõrkude paigaldamist. Alla 5 aasta vanusel asfaltkatetel peab kinnine meetod olema esimene valik ja avatud meetodi korral tuleb teeomaniku esindajale valikut põhjendada. Kaevetöö meetodi kooskõlastab menetleja. Kinnise meetodi puurimiskaevikud tuleb planeerijal kavandada haljasaladel või ruumipuudesel mahasõitudele ning vaid erandjuhtudel kõnniteedele.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (2) Kaevaja on kohustatud kaevetööd läbi viima selliselt, et kolmandatele isikutele kahju tekitamine oleks välistatud.

  (3) Kaevetööde läbiviimisel peab kaevaja esindaja viibima vahetu ehitusprotsessi juures kogu ehitusperioodi ajal.

  (4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijatele ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetöödega alustamist olemas olid.

  (5) Kaevetööde läbiviimisel on kaevaja kohustatud tagama kaevise nõuetekohase nõlvuse ning piirama kogu ehitusplatsi ohutuspiiretega ning töömaale paigaldama nõuetekohased teavitusvahendid.

  (6) Kaevaja on kohustatud läbi viima kõik vajalikud katsetused ning ehitustoodete ja ehitusmaterjalide uuringud enne toodete või materjalide kasutusele võtmist või töö üle andmist. Kõik kulutused kannab kaevetööde teostaja.

  (7) Kõik kaetud tööd tuleb järelevalvet teostavale isikule üle anda enne järgnevate tööde teostamist esitades kaetud tööde katsetused ning järelevalve poolt nõutavad muud kvaliteeti tõendavad dokumendid.

  (8) Kommunikatsioonide paigalduse korral on kaetud tööd alljärgnevad: kaeviku põhi, kommunikatsiooni sängituse kiht, kommunikatsiooni paigaldis, kommunikatsiooni tagasitäide 30 cm kihina, tee mulle, mis paigaldatud ja tihendatud 50 cm kihtide kaupa, tee dreenkiht, tee killustikalus, mitmekihilise katte korral alumised kattekihid. Kaetud tööde materjalide tihendatus katsetatakse iga 25 m järel ristlõike kolmes punktis.

  (9) Kaevetööde käigus ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupeade ja kapede kaaned peavad olema tee pinnaga ühes tasapinnas. Kõrvalekaldumine on lubatud teele kehtivate kvaliteedinõuetest ja tasemenõuetest lähtuvalt

  (10) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud või kaevupead ja kaped on muul viisil liiklusohtlikud, on võrguvaldaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigus tellida töö ükskõik milliselt pädevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Saue vallale tekitatud kahjud.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (11) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (12) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (13) Kaevaja poolt tagatakse kaevetöö ala ja sellega piirnevate alade heakord sh vajadusel kogu veoteekonna puhtus igapäevaselt vastavalt valla heakorra eeskirjale sh rakendades meetmeid tänavate määrdumise vältimiseks. Samuti tagatakse ohutu juurdepääs ja möödapääs kergliiklejatele (sh ilma püsikatteta alal ja haljasalal kummimattidega vms.) minimaalse laiusega 1,2 m ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (14) Kaevaja kohustab rakendama vajalikke kaitsvaid meetmeid, et mitte rikkuda olemasolevat tee infrastruktuuri sh äärekive, haljasalasid ja haljastust. Ilma vallavalitsuse loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja jalgteedele ning haljasalale.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (15) Talvel rakendatakse meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö kohaga külgnevad sõidu- ja kõnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras seni, kuni teekate ei ole nõuetekohaselt taastatud ja üle antud vallale.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (16) Kaevetööl on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Viimati nimetatud mehhanismide kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (17) Kaevaja ei või sulgeda ega tõkestada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veosega, v.a juhul, kui selleks on vallavalitsuse poolt väljastatud luba.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (18) Kaevetrassi otstesse ning kaevetrassi ja põhitänavate ristumise kohta paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvlid, millele on märgitud:
  1) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;
  2) kaevaja nimi ja aadress;
  3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  4) töö nimetus;
  5) töö alg- ja lõpptähtpäev;
  6) tööpiirkonna pikkus.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (19) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti standardi nõuetest. Sõiduteel, kõnniteel või avalikult kasutataval haljasalal kaevetööde eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 71.   Teekatte taastamise põhimõtted

  (1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga v.a. jalg- ja jalgrattateedel, kus tuleb kasutada üksnes vuugiliimi. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses tuleb paigaldada asfaltkate sooja vuugiga. Asfaltkatete taastamisel määratakse kaevetööde loas ka asfaltsegu tardkivi protsent segu massist ja segu mark.

  (2) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt: asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuses, vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja ka äärekivid (sh kaevetööde aegselt rikutud äärekivid). Ülekäigukohtades ja -radades madaldatakse ülekäigukoha või -raja äärekivid kõrgusele 0-1cm (eelistatud 0cm või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut); ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga kogu kõnnitee laiuses vähemalt 10 m pikkuse paigana.

  (3) Risti kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) ehitatakse uus killustikalus 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade. Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb uue killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade;
  2) kui kõnniteega risti rajatavate tehnovõrkude paikade vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nendel kohtadel taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
  3) kui kõnniteega risti kaevatavate tehnovõrkude paikade vahe (sh viimase 5 aasta jooksul teiste kaevetööde raames tehtud paigad või jätkuvuugid) on alla 20 m tuleb asfaltkate nendel kohtadel taastada asfaldilaoturiga ühise paigana.

  (4) Tänava suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) ehitatakse uus killustikalus ristisuunalise tehnovõrgu rajamise korral 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm (eelistatud 0 cm või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut) või vahetatakse välja äärekivid, mis on töö käigus vigastatud; Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade;
  2) ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga kogu sõidutee laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana;
  3) kui sõidutee risti rajatavate tehnovõrkude paikade vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nende kohal taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
  4) kui sõidutee risti kaevatavate tehnovõrkude paikade vahe (sh viimase 5 aasta jooksul teiste kaevetööde raames tehtud paigad või jätkuvuugid) on alla 20 m tuleb asfaltkate nende kohal taastada minimaalselt sõiduraja laiuselt asfaldilaoturiga ühise paigana;
  5) diagonaalis paigaldavate tehnovõrkude kaevikute taastamisel tuleb teekatted taastada risti liikumissuunaga.

  (5) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:
  1) asfaltkatte pealiskiht taastada kaevu servast vähemalt 0,5 m ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;
  2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 m kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt ja alla 8 m laiusel teel kogu sõidutee laiuselt.

  (6) Asfaltkatete taastamisel on lubatud kasutada ringfreesimist.

  (7) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) betoon- ja sillutiskatted taastatakse kogu tänava laiuselt;
  2) asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 8 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 8 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kaks või enam sõidurada, taastatakse asfaltkate vähemalt 10 m paigana sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm (eelistatud 0 cm) või vahetatakse välja äärekivid või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut;
  3) ehitatakse uus killustikalus sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse, ja 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade. Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm või vahetatakse välja äärekivid või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut.

  (8) Kaevaja vahetab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

  (9) Olemasoleva teekatte kaevetöötrassiga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (10) Vastavalt vajadusele võib vallavalitsus määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele.

  (11) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada koheselt nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Sõidutee kaeviku asfaltkatte servade ja ajutise materjali kõrguste erinevust (maksimaalne lubatud erinevus 3 m lati aluses pilus on +/- 2 cm) kohustub kaevaja vastutav isik igapäevaselt jälgima ning vajaduse ilmnemisel koheselt tagama täiendava materjali lisamise ning kogu kaeveala ulatuses tihendamistööd. Asfaltkattega ja kuumpinnatud kergkattega tänaval või teel on lubatud ajutise teekatte taastamise materjalina kasutada killustiku kihi kiilumiseks asfaltfreespuru ning ka külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldavat (külm)asfaldisegu. Risti jalgratta- ja jalgteed tehtud kaevetööde puhul on lubatud üksnes külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldavat (külm)asfaldisegu või valuasfalti kasutamine sh peab peale tihendamist katte tasasus ajutisel kaevekohal olema selline, kus 3 m lati all olev pilu ei ole suurem kui +/- 7 mm. Kaeviku ajutine taastamine tuleb kaevajal teostada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates peale kaevetöö alustamist objektil ning kaeviku lõplik taastamine tuleb kaevajal teostada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale kaeviku ajutist taastamistööd. Kaevaja on kohustatud teavitama kaevetöö loa menetlejat kirjalikult kaevetöö alustamisest, kaeviku ajutisest taastamisest, kui ka kaeviku lõplikust taastamisest. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõpliku katendmaterjaliga hiljemalt 15. maiks.

  (12) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud tähtaegu pikendada.

  (13) Kaevetööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevetööde teostaja poolt kaevetööde loa kehtivuse ajal.

  (14) Teekatete taastamisel lähtutakse kõikidest asjakohastest õigusaktidest, sh Majandus- ja Taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”; Transpordiameti juhistest „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ning Eesti Standardikeskuse standarditest EVS 901-1, EVS 901-2, EVS 901-3 ja muudest asjakohastest standarditest.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 8.   Nõuded ehitustööde teostamisele

  (1) Ehitustööd tuleb läbi viia kaevetöö loa väljastamise aluseks olevast projektist lähtuvalt tagades ehitustööde kvaliteedinõuetest kinnipidamise.

  (2) Ehitustööde koosseisu kuuluvate eritööde läbiviimisel tuleb kinni pidada nendele tööliikidele kehtestatud kvaliteedinõuetest ning paigaldusjuhenditest.

  (3) Kõik ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

§ 9.   Nõuded teede ehitus- ja remonditööde ning haljastustööde teostamisele

  (1) Kaevetööde käigus rikutud või eemaldatud teed või tee konstruktsioonid tuleb taastada teede ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse kohaselt.

  (2) Teehoiutöid tohib läbi viia juriidiline isik, kellel on vastav pädevus ning registreering Majandustegevuse registris (MTR) esitatud.

  (3) Teehoiutööd tuleb läbi viia lähtudes määrusest „Tee ehitamise kvaliteede nõuded“ ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Nimetatud nõuete eiramisel ei kuulu kaevetööd lõpetamisele ega teede ehitus- ja remonditööd vastu võtmisele.

  (4) Kõik teedel ja haljasaladel läbi viidavad ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest ja lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

  (5) Kõikide teehoiutöödeks kasutatavate materjalide ja toodete vastavus peab olema tõendatud vastavalt Majandus ja Taristuministri poolt kinnitatud 3.08.2015 nr 101 “Tee ehitamise kvaliteede nõuded” sätestatule ning enne kasutusele võtmist saadud kooskõlastus järelevalvet teostavalt isikult.

  (6) Haljastustöödeks kasutatavad materjalid peavad vastama projektile ja olema eelnevalt kooskõlastatud. Juhul, kui tööde käigus rikutakse haljastus väljaspool töö maa-ala, tuleb rikutud haljastus taastada ning esitada vastuvõtmiseks vallavalitsuse esindajale.

§ 10.   Kaevetööde lõpetamise alused

  (1) Kaevetöö lõpetamise eelduseks on:
  1) nõuetekohaselt ehitatud ehitis;
  2) nõuetekohaselt korrastatud kogu ehituseks kasutatud ja hõlmatud maa-ala;
  3) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
  4) kohustuslike maksete tasumine vallavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.

  (2) Kaevetööde lõpetamiseks esitatakse Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas kaevetöö lõpetamise taotlus.

  (3) Kaevetöö loetakse lõpetatuks, kui menetleja on kaevetöö vastu võtnud ja väljastanud kaevetöö lõpetamise otsuse.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 11.   Avariikaevetöö läbiviimise tingimused

  (1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

  (2) Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti alusel.

  (3) Avariikaevetöö läbiviimisel kehtivad kõik eeskirja nõuded v.a ehitusprojekti või teetööde kirjelduse koostamine.

  (4) Avariikaevetöö alustamisel on avariikaevetöö tellija kohustatud kahe tunni jooksul kirjalikult vastaval vormil e-posti teel teavitama menetlejat aadressile [email protected].

  (5) Avariikaevetöö lõpetamisel edastab tellija menetlejale avariikaevetööde akti, kuid mitte hiljemalt, kui järgneval päeval arvestades avariikaevetöö lõpetamisest. Avariikaevetööde akt peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

  (6) Avariikaevetööde läbiviimisel vastutab eeskirja nõuete ja muude seaduslike nõuete ning kvaliteedi eest kaevaja.

  (7) Avariikaevetööde tellija on kohustatud tagama avariikaevetööde üle järelevalve ning teostama kontrolli kaevaja tegevuse üle piisava hoolsusega. Nõude mittetäitmisel või kolmandatele isikutele kahju tekkimisel kannab tellija vastutust käesoleva eeskirja ning muude õigusaktide kohaselt.

  (8) Juhul, kui kaevaja või tellija on eiranud eeskirjade nõudeid või jätnud muud Saue valla õigusaktide nõuded täitmata, omab menetleja õigust mitte lubada kaevajal või tellijal kohaldada eeskirja § 11, vaid nõuab tööde teostamist üldistel alustel.

§ 12.   Garantii

  (1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii vähemalt viis aastat.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (2) Avariikaevetööle kehtib garantii viis aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest.

  (3) Tellija on kohustatud koos menetlejaga garantiiperiood vältel läbi viima igal aastal garantii ülevaatuse ja teel esinevate defektide hindamise. Ülevaatus ja hindamine tuleb läbi viia 1. mai seisuga ning protokoll tuleb esitada menetlejale 5. maiks.

  (4) Kui kaevaja ei pea kinni eeskirjade nõuetest või ei lõpeta taastamistöid tähtajaks seoses pankroti väljakuulutamise ja juriidilise isiku lõpetamisega või muudel põhjusel, läheb vastutus ning taastamise - ja garantiikohustused üle tellijale.

§ 13.   Erinõuded kaevetöödele

  (1) Tee all peavad olema kõik maa-sisesed kommunikatsioonid paigaldatud vähemalt 1 meetri sügavusele teekattest, jalgrattateel või teega külgneval haljasalal vähemalt 70 cm teekattest või maapinnast.

  (2) Tee kinnistu piires sh teekaitsevööndis peab olema tee mulle tihendatud (kuni töökihini) vähemalt 98% ja töökiht 100%.

  (3) Tee mulde töökihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 meetrit ööpäevas.

  (4) Haljastuse taastamise mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (6) Kui ehitustööde või kaevetööde teostamise ajal tuvastatakse, et kaevetööde alasse on paigaldatud maa sisse kommunikatsioonid ning kommunikatsioonide sügavus tee konstruktsioonis on alla 1,0 meetri ja jalgrattateel või teega külgneval haljasalal alla 70 cm või on paigaldised mõlemas asukohas ohtlikud või takistavad vallavalitsusel tee omaniku kohustuste täitmist, siis on kommunikatsiooni omanik kohustatud viivitamatult viima kommunikatsioonid käesoleva eeskirjaga kehtestatud sügavusele.

  (7) Lõikes 6 sätestatu nõude täitmatajätmisel on vallavalitsusel õigus kohaldada kommunikatsiooni omaniku/valdaja suhtes sanktsioonina asendustäitmist ning sellele tehtud kulutuste sissenõudmist.

§ 14.   Vastutus

  (1) Kaevaja ja tellija kannavad vastutust eeskirja ja muude õigusaktide kohaselt.

  (2) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb kohtuväliselt vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtestada järgmised lisad:
  1) [Lisa 1 – Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  2) [Lisa 2 – Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  3) [Lisa 3 - Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  4) [Lisa 4 - Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  5) [Lisa 5 – Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2022, 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Saue valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde kavandamist, korraldamist ja tegemist (edaspidi kaevetööd) Saue valla avalikult kasutataval teel või tänaval ja munitsipaalmaal ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Saue valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel, mis pole antud avaliku kasutusse.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  1) kaevetöö on töö, mille käigus kaevatakse maapinnas sügavamalt kui 20 cm või teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ning kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu. Avariikaevetööle kehtivad kõik käesoleva eeskirja nõuded;
  3) kaevaja on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning on esitanud ehituse valdkonna tegevusala teate ja omab registreeringut majandustegevuse registris (MTR), kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks, kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt. Teekatete taastamistööd tuleb läbi viia vastavat pädevust omava teedeehitus ettevõtte poolt;
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  4) tellija on kaevetööde tellija, kes on juriidiline või füüsiline isik, kes tellib kaevetööd, omades selleks seaduslikke volitusi ning määrab ehitustööde omanikujärelevalve teostaja (ehitusjärelevalve) ning teede ehituse- ja remonditööde järelevalve teostaja (teehoiutööde järelevalve);
  5) ehitustööde omanikujärelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi ehitustööde omanikujärelevalvet vastavalt ehitusseadustikus nimetatud ministri poolt kehtestatud ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
  6) teehoiutööde järelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi teede ehitus- ja remonditööde järelevalvet vastavalt ehitusseadustikus nimetatud ministri poolt kehtestatud teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
  7) kaevetööde luba on Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetööde teostamiseks;
  8) katete taastamise plaan on katete taastamise joonis, mis sisaldab katete taastamise mahtude näitamist geodeetilisel alusplaanil sh äärekivid (nende kõrgused) ja teekonstruktsiooni taastamisel kasutatavad materjalid ning nende kvaliteedi viited (sh tee ristlõiked);
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  9) menetleja on Saue Vallavalitsuse poolt määratud ametnik, kes käesoleva eeskirja kohaselt ning juhindudes muudest õigusaktidest, juhistest ja juhenditest menetleb kaeveloaga seonduvat, teostab järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle ning võtab vastu otsuseid muudes kaevtöödega seonduvates küsimustes
  10) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on Saue valla ametiasutus.

§ 3.   Kaevetööde loa taotlemine

  (1) Kaevetööde loa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt kaevaja poolt esitatud avaldus kaeveloa väljastamiseks.

  (11) Kaevetööde loa avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: kaevaja nimi, kaevetööde tellija, kaevetööde eest vastutav isik, ehitise omanikujärelevalve teostaja, teehoiutööde järelevalve teostaja, tööde teostamise alus ning asukoht (ehitusloa nr, katete taastamise plaan, projekti nimetus jms), tööde teostamise aeg (algus ja lõpp), kaevaja esindaja, vajadusel tellija esindaja.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (2) Kaeveloa avaldusele peavad olema lisatud alljärgnevad dokumendid:
  1) tehnorajatise projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud;
  2) teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud. Seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides;
  3) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba;
  4) taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga, mis on menetleja ja vallavalitsuse vastava ametniku poolt eelnevalt kooskõlastatud;
  5) tööde läbiviimise ajakava. Ajakavas tuleb muuhulgas ära näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev;
  6) muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Saue valla õigusaktidega.

  (3) Avaldus kaevetööde loa väljastamiseks esitatakse Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas hiljemalt 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega isik) või kaevaja volitatud esindaja või tellija või tema volitatud esindaja poolt.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]

  (4) Kaevetööde avaldus kooskõlastatakse:
  1) järelevalvet teostavate isikute poolt;
  2) kaevetöödega seonduva maa-ala naaberkinnistute omanike poolt, kui kaevetööde käigusteostatakse töid nendel kinnistustel või on alust arvata, et kinnistute omanike omandile võivad kaasneda kahjustused;
  3) võrguvaldajate esindajate poolt.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]

  (6) Koos avaldusega esitatavad dokumendid ja kooskõlastused peavad olema eelnevalt nende koostajate poolt allkirjastatud (taotleja allkiri ei asenda dokumendi koostaja ja/või kooskõlastaja allkirja). Juhul, kui kooskõlastamine toimub Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas, pole digitaalne allkirjastamine vajalik.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 4.   Kaevetööde loa väljastamine

  (1) Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi viie tööpäeva jooksul arvestades kaeveloa avalduse registreerimist vallavalitsuses.

  (2) Menetlejal on kaeveloa avalduse menetlemisel õigus:
  1) muuta kaevetööde alustamise aega ja lõpetamise tähtaega;
  2) kehtetu
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  3) nõuda tellijalt garantiikirja või finantsasutuse kinnitust vahendite olemasolu kohta, millega tagatakse kaevtööde läbiviimine ning kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju hüvitamine;
  4) nõuda kaevajalt ehitusaegse garantii ja garantiiaegse garantii esitamist teehoiutööde kohta;
  5) täiendava jäätmekava esitamist, kui ehitustööde käigus võivad tekkida ehitusjäätmed või ohtlikud jäätmed;
  6) sõiduteel ja kõnniteel asetsevate tee kooseisu mitte kuuluvate rajatiste vastavustõendamise dokumentide esitamist
  7) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks sh pädeva isiku poolt koostatud liikluskorraldusskeeme iga töö etapi juures;
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  8) kehtestada nõudeid elanikkonna teenindamiseks ja teavitamiseks vajalike meetmete tarvitusele võtmiseks.

§ 5.   Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetööde avaldus jäetakse rahuldamata ja kaevetööde luba ei väljastata, kui:
  1) kaevetööde avaldus ei ole nõuetekohasel vormistatud ning avaldusele ei ole lisatud eeskirjaga nõutud dokumente või puuduvad nõuetekohased kooskõlastused või kooskõlastused on kehtetud;
  2) kaevaja on eelnevalt teostanud ehitustöid eirates kaevetööde eeskirjade nõudeid ning ei ole ehitustöid läbi viinud hea tava kohaselt;
  3) kaevaja ei ole garantiiperioodil teostanud garantiitöid vastava hoolsusega või on jätnud garantiitööd teostamata;
  4) kaevajal on finantsraskused ning tasumata ja täitmata kohustused riiklike – või kohalike maksude osas;
  5) kaevajal või tema alltöövõtjal puudub vastav pädevus.

  (2) Kaeveloa keeldumine vormistatakse vallavalitsuse vastava ametniku haldusaktiga ning tehakse kaeveloa avalduse esitajale teatavaks kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.   Kaevetööde peatamine, kaevetööde loa tühistamine, kaevetööde loa pikendamine

  (1) Menetleja omab õigust aevetööde luba peatada, kui:
  1) kaevetööde käigus selguvad asjaolud, mille tõttu kaevetööde jätkamine seab ohtu elanikkonna tervise või kaevetööd võivad kaasa tuua kahju tekitamise kolmandatele isikutele;
  2) kaevetööde läbiviimise käigus selgub, et projekt ei vasta tegelikule olukorrale looduses või projekteerimisel ei ole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest ega norminõuetest;
  3) teehoiutööde järelevalve teostaja on peatanud ehitustööd vastavalt tuvastatud kaevetööde ohtlikkusele kaevetööd teostatavatele töötajatele või elanikkonnale;
  4) tagatud ei ole liiklus- või tööohutus.

  (2) Menetleja omab õigust tühistada kaevetööde luba, kui:
  1) kaevetööde teostaja on jätnud kõrvaldamata lõikes 1 nimetatud asjaolud;
  2) kaevaja ei pea kinni projektist ega ehitusele kehtivatest nõuetest ning tegevus võib tuua kaasa Saue vallale põhjendamatuid kulutusi;
  3) kaevaja esitab avalduse kaeveloa ennetähtaegseks lõpetamiseks.

  (3) Kaeveluba võib pikendada, kui kaevaja esitab kaeveloa pikendamise kohta põhjendatud taotluse, selle on kooskõlastanud teehoiutööde järelevalve teostaja ja menetleja loeb taotluses esitatud põhjused põhjendatuks.

  (4) Kaeveloa pikenduse taotlus peab olema esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa pikendamise taotlust menetletakse käesolevate eeskirjade kohaselt üldises korras.

§ 7.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud alustada ja läbi viia ainult kaevetööde loa alusel. Kaevetööde luba ja ehitusdokumentatsioon peavad asuma kaevetööde asukohas ning olema kättesaadavad kõikidele kontrolltoiminguid teostavatele isikutele.

  (11) Kaevaja on kohustatud sõiduteel või jalgratta- ja jalgteel toimuva kaevetöö ajal ja kohal (+10 m raadiuses kaevekohast sh teekatete määrdumisel kogu määrdunud tänavavõrgustiku ulatuses) üle võtma talihoolde ja tänavate regulaarse st igapäevase puhastuskohustuse, et tagada jalgratta- ja jalgteede ja tänavate puhtus kogu kaevetööde perioodi vältel.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (12) Kaevetööde planeerimisel (kaevemeetodi valikul) eelistada võimalusel kinnisel meetodil tehnovõrkude paigaldamist. Alla 5 aasta vanusel asfaltkatetel peab kinnine meetod olema esimene valik ja avatud meetodi korral tuleb teeomaniku esindajale valikut põhjendada. Kaevetöö meetodi kooskõlastab menetleja. Kinnise meetodi puurimiskaevikud tuleb planeerijal kavandada haljasaladel või ruumipuudesel mahasõitudele ning vaid erandjuhtudel kõnniteedele.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (2) Kaevaja on kohustatud kaevetööd läbi viima selliselt, et kolmandatele isikutele kahju tekitamine oleks välistatud.

  (3) Kaevetööde läbiviimisel peab kaevaja esindaja viibima vahetu ehitusprotsessi juures kogu ehitusperioodi ajal.

  (4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijatele ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetöödega alustamist olemas olid.

  (5) Kaevetööde läbiviimisel on kaevaja kohustatud tagama kaevise nõuetekohase nõlvuse ning piirama kogu ehitusplatsi ohutuspiiretega ning töömaale paigaldama nõuetekohased teavitusvahendid.

  (6) Kaevaja on kohustatud läbi viima kõik vajalikud katsetused ning ehitustoodete ja ehitusmaterjalide uuringud enne toodete või materjalide kasutusele võtmist või töö üle andmist. Kõik kulutused kannab kaevetööde teostaja.

  (7) Kõik kaetud tööd tuleb järelevalvet teostavale isikule üle anda enne järgnevate tööde teostamist esitades kaetud tööde katsetused ning järelevalve poolt nõutavad muud kvaliteeti tõendavad dokumendid.

  (8) Kommunikatsioonide paigalduse korral on kaetud tööd alljärgnevad: kaeviku põhi, kommunikatsiooni sängituse kiht, kommunikatsiooni paigaldis, kommunikatsiooni tagasitäide 30 cm kihina, tee mulle, mis paigaldatud ja tihendatud 50 cm kihtide kaupa, tee dreenkiht, tee killustikalus, mitmekihilise katte korral alumised kattekihid. Kaetud tööde materjalide tihendatus katsetatakse iga 25 m järel ristlõike kolmes punktis.

  (9) Kaevetööde käigus ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupeade ja kapede kaaned peavad olema tee pinnaga ühes tasapinnas. Kõrvalekaldumine on lubatud teele kehtivate kvaliteedinõuetest ja tasemenõuetest lähtuvalt

  (10) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud või kaevupead ja kaped on muul viisil liiklusohtlikud, on võrguvaldaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigus tellida töö ükskõik milliselt pädevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Saue vallale tekitatud kahjud.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (11) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (12) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (13) Kaevaja poolt tagatakse kaevetöö ala ja sellega piirnevate alade heakord sh vajadusel kogu veoteekonna puhtus igapäevaselt vastavalt valla heakorra eeskirjale sh rakendades meetmeid tänavate määrdumise vältimiseks. Samuti tagatakse ohutu juurdepääs ja möödapääs kergliiklejatele (sh ilma püsikatteta alal ja haljasalal kummimattidega vms.) minimaalse laiusega 1,2 m ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (14) Kaevaja kohustab rakendama vajalikke kaitsvaid meetmeid, et mitte rikkuda olemasolevat tee infrastruktuuri sh äärekive, haljasalasid ja haljastust. Ilma vallavalitsuse loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja jalgteedele ning haljasalale.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (15) Talvel rakendatakse meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö kohaga külgnevad sõidu- ja kõnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras seni, kuni teekate ei ole nõuetekohaselt taastatud ja üle antud vallale.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (16) Kaevetööl on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Viimati nimetatud mehhanismide kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (17) Kaevaja ei või sulgeda ega tõkestada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veosega, v.a juhul, kui selleks on vallavalitsuse poolt väljastatud luba.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (18) Kaevetrassi otstesse ning kaevetrassi ja põhitänavate ristumise kohta paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvlid, millele on märgitud:
  1) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;
  2) kaevaja nimi ja aadress;
  3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  4) töö nimetus;
  5) töö alg- ja lõpptähtpäev;
  6) tööpiirkonna pikkus.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (19) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti standardi nõuetest. Sõiduteel, kõnniteel või avalikult kasutataval haljasalal kaevetööde eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 71.   Teekatte taastamise põhimõtted

  (1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga v.a. jalg- ja jalgrattateedel, kus tuleb kasutada üksnes vuugiliimi. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses tuleb paigaldada asfaltkate sooja vuugiga. Asfaltkatete taastamisel määratakse kaevetööde loas ka asfaltsegu tardkivi protsent segu massist ja segu mark.

  (2) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt: asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuses, vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja ka äärekivid (sh kaevetööde aegselt rikutud äärekivid). Ülekäigukohtades ja -radades madaldatakse ülekäigukoha või -raja äärekivid kõrgusele 0-1cm (eelistatud 0cm või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut); ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga kogu kõnnitee laiuses vähemalt 10 m pikkuse paigana.

  (3) Risti kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) ehitatakse uus killustikalus 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade. Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb uue killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade;
  2) kui kõnniteega risti rajatavate tehnovõrkude paikade vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nendel kohtadel taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
  3) kui kõnniteega risti kaevatavate tehnovõrkude paikade vahe (sh viimase 5 aasta jooksul teiste kaevetööde raames tehtud paigad või jätkuvuugid) on alla 20 m tuleb asfaltkate nendel kohtadel taastada asfaldilaoturiga ühise paigana.

  (4) Tänava suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) ehitatakse uus killustikalus ristisuunalise tehnovõrgu rajamise korral 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm (eelistatud 0 cm või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut) või vahetatakse välja äärekivid, mis on töö käigus vigastatud; Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade;
  2) ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga kogu sõidutee laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana;
  3) kui sõidutee risti rajatavate tehnovõrkude paikade vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nende kohal taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
  4) kui sõidutee risti kaevatavate tehnovõrkude paikade vahe (sh viimase 5 aasta jooksul teiste kaevetööde raames tehtud paigad või jätkuvuugid) on alla 20 m tuleb asfaltkate nende kohal taastada minimaalselt sõiduraja laiuselt asfaldilaoturiga ühise paigana;
  5) diagonaalis paigaldavate tehnovõrkude kaevikute taastamisel tuleb teekatted taastada risti liikumissuunaga.

  (5) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:
  1) asfaltkatte pealiskiht taastada kaevu servast vähemalt 0,5 m ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;
  2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 m kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt ja alla 8 m laiusel teel kogu sõidutee laiuselt.

  (6) Asfaltkatete taastamisel on lubatud kasutada ringfreesimist.

  (7) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) betoon- ja sillutiskatted taastatakse kogu tänava laiuselt;
  2) asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 8 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 8 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kaks või enam sõidurada, taastatakse asfaltkate vähemalt 10 m paigana sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm (eelistatud 0 cm) või vahetatakse välja äärekivid või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut;
  3) ehitatakse uus killustikalus sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse, ja 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade. Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm või vahetatakse välja äärekivid või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut.

  (8) Kaevaja vahetab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

  (9) Olemasoleva teekatte kaevetöötrassiga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (10) Vastavalt vajadusele võib vallavalitsus määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele.

  (11) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada koheselt nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Sõidutee kaeviku asfaltkatte servade ja ajutise materjali kõrguste erinevust (maksimaalne lubatud erinevus 3 m lati aluses pilus on +/- 2 cm) kohustub kaevaja vastutav isik igapäevaselt jälgima ning vajaduse ilmnemisel koheselt tagama täiendava materjali lisamise ning kogu kaeveala ulatuses tihendamistööd. Asfaltkattega ja kuumpinnatud kergkattega tänaval või teel on lubatud ajutise teekatte taastamise materjalina kasutada killustiku kihi kiilumiseks asfaltfreespuru ning ka külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldavat (külm)asfaldisegu. Risti jalgratta- ja jalgteed tehtud kaevetööde puhul on lubatud üksnes külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldavat (külm)asfaldisegu või valuasfalti kasutamine sh peab peale tihendamist katte tasasus ajutisel kaevekohal olema selline, kus 3 m lati all olev pilu ei ole suurem kui +/- 7 mm. Kaeviku ajutine taastamine tuleb kaevajal teostada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates peale kaevetöö alustamist objektil ning kaeviku lõplik taastamine tuleb kaevajal teostada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale kaeviku ajutist taastamistööd. Kaevaja on kohustatud teavitama kaevetöö loa menetlejat kirjalikult kaevetöö alustamisest, kaeviku ajutisest taastamisest, kui ka kaeviku lõplikust taastamisest. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõpliku katendmaterjaliga hiljemalt 15. maiks.

  (12) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud tähtaegu pikendada.

  (13) Kaevetööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevetööde teostaja poolt kaevetööde loa kehtivuse ajal.

  (14) Teekatete taastamisel lähtutakse kõikidest asjakohastest õigusaktidest, sh Majandus- ja Taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”; Transpordiameti juhistest „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ning Eesti Standardikeskuse standarditest EVS 901-1, EVS 901-2, EVS 901-3 ja muudest asjakohastest standarditest.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 8.   Nõuded ehitustööde teostamisele

  (1) Ehitustööd tuleb läbi viia kaevetöö loa väljastamise aluseks olevast projektist lähtuvalt tagades ehitustööde kvaliteedinõuetest kinnipidamise.

  (2) Ehitustööde koosseisu kuuluvate eritööde läbiviimisel tuleb kinni pidada nendele tööliikidele kehtestatud kvaliteedinõuetest ning paigaldusjuhenditest.

  (3) Kõik ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

§ 9.   Nõuded teede ehitus- ja remonditööde ning haljastustööde teostamisele

  (1) Kaevetööde käigus rikutud või eemaldatud teed või tee konstruktsioonid tuleb taastada teede ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse kohaselt.

  (2) Teehoiutöid tohib läbi viia juriidiline isik, kellel on vastav pädevus ning registreering Majandustegevuse registris (MTR) esitatud.

  (3) Teehoiutööd tuleb läbi viia lähtudes määrusest „Tee ehitamise kvaliteede nõuded“ ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Nimetatud nõuete eiramisel ei kuulu kaevetööd lõpetamisele ega teede ehitus- ja remonditööd vastu võtmisele.

  (4) Kõik teedel ja haljasaladel läbi viidavad ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest ja lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

  (5) Kõikide teehoiutöödeks kasutatavate materjalide ja toodete vastavus peab olema tõendatud vastavalt Majandus ja Taristuministri poolt kinnitatud 3.08.2015 nr 101 “Tee ehitamise kvaliteede nõuded” sätestatule ning enne kasutusele võtmist saadud kooskõlastus järelevalvet teostavalt isikult.

  (6) Haljastustöödeks kasutatavad materjalid peavad vastama projektile ja olema eelnevalt kooskõlastatud. Juhul, kui tööde käigus rikutakse haljastus väljaspool töö maa-ala, tuleb rikutud haljastus taastada ning esitada vastuvõtmiseks vallavalitsuse esindajale.

§ 10.   Kaevetööde lõpetamise alused

  (1) Kaevetöö lõpetamise eelduseks on:
  1) nõuetekohaselt ehitatud ehitis;
  2) nõuetekohaselt korrastatud kogu ehituseks kasutatud ja hõlmatud maa-ala;
  3) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
  4) kohustuslike maksete tasumine vallavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.

  (2) Kaevetööde lõpetamiseks esitatakse Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas kaevetöö lõpetamise taotlus.

  (3) Kaevetöö loetakse lõpetatuks, kui menetleja on kaevetöö vastu võtnud ja väljastanud kaevetöö lõpetamise otsuse.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

§ 11.   Avariikaevetöö läbiviimise tingimused

  (1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

  (2) Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti alusel.

  (3) Avariikaevetöö läbiviimisel kehtivad kõik eeskirja nõuded v.a ehitusprojekti või teetööde kirjelduse koostamine.

  (4) Avariikaevetöö alustamisel on avariikaevetöö tellija kohustatud kahe tunni jooksul kirjalikult vastaval vormil e-posti teel teavitama menetlejat aadressile [email protected].

  (5) Avariikaevetöö lõpetamisel edastab tellija menetlejale avariikaevetööde akti, kuid mitte hiljemalt, kui järgneval päeval arvestades avariikaevetöö lõpetamisest. Avariikaevetööde akt peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

  (6) Avariikaevetööde läbiviimisel vastutab eeskirja nõuete ja muude seaduslike nõuete ning kvaliteedi eest kaevaja.

  (7) Avariikaevetööde tellija on kohustatud tagama avariikaevetööde üle järelevalve ning teostama kontrolli kaevaja tegevuse üle piisava hoolsusega. Nõude mittetäitmisel või kolmandatele isikutele kahju tekkimisel kannab tellija vastutust käesoleva eeskirja ning muude õigusaktide kohaselt.

  (8) Juhul, kui kaevaja või tellija on eiranud eeskirjade nõudeid või jätnud muud Saue valla õigusaktide nõuded täitmata, omab menetleja õigust mitte lubada kaevajal või tellijal kohaldada eeskirja § 11, vaid nõuab tööde teostamist üldistel alustel.

§ 12.   Garantii

  (1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii vähemalt viis aastat.
[RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (2) Avariikaevetööle kehtib garantii viis aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest.

  (3) Tellija on kohustatud koos menetlejaga garantiiperiood vältel läbi viima igal aastal garantii ülevaatuse ja teel esinevate defektide hindamise. Ülevaatus ja hindamine tuleb läbi viia 1. mai seisuga ning protokoll tuleb esitada menetlejale 5. maiks.

  (4) Kui kaevaja ei pea kinni eeskirjade nõuetest või ei lõpeta taastamistöid tähtajaks seoses pankroti väljakuulutamise ja juriidilise isiku lõpetamisega või muudel põhjusel, läheb vastutus ning taastamise - ja garantiikohustused üle tellijale.

§ 13.   Erinõuded kaevetöödele

  (1) Tee all peavad olema kõik maa-sisesed kommunikatsioonid paigaldatud vähemalt 1 meetri sügavusele teekattest, jalgrattateel või teega külgneval haljasalal vähemalt 70 cm teekattest või maapinnast.

  (2) Tee kinnistu piires sh teekaitsevööndis peab olema tee mulle tihendatud (kuni töökihini) vähemalt 98% ja töökiht 100%.

  (3) Tee mulde töökihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 meetrit ööpäevas.

  (4) Haljastuse taastamise mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]

  (6) Kui ehitustööde või kaevetööde teostamise ajal tuvastatakse, et kaevetööde alasse on paigaldatud maa sisse kommunikatsioonid ning kommunikatsioonide sügavus tee konstruktsioonis on alla 1,0 meetri ja jalgrattateel või teega külgneval haljasalal alla 70 cm või on paigaldised mõlemas asukohas ohtlikud või takistavad vallavalitsusel tee omaniku kohustuste täitmist, siis on kommunikatsiooni omanik kohustatud viivitamatult viima kommunikatsioonid käesoleva eeskirjaga kehtestatud sügavusele.

  (7) Lõikes 6 sätestatu nõude täitmatajätmisel on vallavalitsusel õigus kohaldada kommunikatsiooni omaniku/valdaja suhtes sanktsioonina asendustäitmist ning sellele tehtud kulutuste sissenõudmist.

§ 14.   Vastutus

  (1) Kaevaja ja tellija kannavad vastutust eeskirja ja muude õigusaktide kohaselt.

  (2) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb kohtuväliselt vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtestada järgmised lisad:
  1) [Lisa 1 – Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  2) [Lisa 2 – Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 11.07.2022]
  3) [Lisa 3 - Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  4) [Lisa 4 - Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  5) [Lisa 5 – Kehtetu - RT IV, 08.07.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json