Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Restaureerimistoetuse andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2018, 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 29 lõikega 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Restaureerimistoetuse andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimälestiste ning nii muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikel hoonestusaladel kui ka üldplaneeringuga määratud juhtudel väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevate arhitektuuriliselt väärtuslike ja väga väärtuslike hoonete restaureerimistöödeks ning eeskujuliku restaureerimistöö tunnustamiseks ette nähtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle.

  (2) Määruses kasutatakse muinsuskaitseseaduse ja ehitusseadustiku termineid. Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine.

2. peatükk TOETATAV TEGEVUS JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse järgmiste objektide restaureerimiseks nende üldist seisukorda arvestades põhjendatud staadiumis:
  1) kultuurimälestis või selle osa;
  2) muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikul hoonestusalal ja üldplaneeringuga määratud juhul väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala paiknev ehitis või selle osa.

  (2) Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal (k.a üldplaneeringuga määratud juhul väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala) paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

  (3) Miljööväärtuslikul hoonestusalal (k.a üldplaneeringuga määratud juhul väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala) paikneva hoone omanik või tema esindaja saab ühel aastal taotleda toetust ühe hoone ühe objekti (hoone osa) või mitme ühesuguse objekti restaureerimiseks.

  (4) Restaureerimine käesoleva määruse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kultuurimälestise või selle osa või hoone või selle osa konserveerimine, restaureerimine, remontimine ja algsel kujul taastamine ning kultuurimälestise optimaalsete säilitustingimuste tagamine.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimaalse suuruse määrab igal toetuse kalendriaastal Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja käskkirjaga.

  (2) Toetuse maksimaalne määr on 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Teave toetuse, taotluse esitamise tähtaja ja toetuse saamise tingimuste kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel.

  (2) Toetust võib taotleda restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omanik (edaspidi taotleja) või tema esindaja.

  (3) Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi iseteeninduskeskkond) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi amet) juhataja käskkirjas määratud tähtajal. Kui taotlejal ei ole võimalik iseteeninduskeskkonda kasutada, siis esitab ta vormikohase taotluse ametile allkirjastatud paberdokumendil või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina.

  (4) Taotlus esitatakse enne toetusest rahastada planeeritavate töödega alustamist.

  (5) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) restaureeritava objekti aadress;
  2) restaureeritava objekti nimetus ja arv;
  3) toetuse kasutamise planeeritav aeg ja sihtotstarve (konserveerimine, restaureerimine, remontimine, algsel kujul taastamine, kultuurimälestise optimaalsete säilitustingimuste tagamine);
  4) taotleja andmed (füüsilise isiku nimi ja isikukood, juriidilise isiku nimi ja registrikood, taotleja esindaja andmed, olemasolu korral käibemaksukohustuslase registreerimisnumber, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, arvelduskonto number ja pank ning olemasolu korral viitenumber);
  5) kavandatavate tööde eelarve ja kulude katteallikad (kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis märgitakse eelarves kulud ilma käibemaksuta);
  6) kultuurimälestiste riikliku registri number, kui objekt on kultuurimälestis või selle osa.

  (6) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) ta on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omanik;
  2) ta on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees võlgnevusi;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  4) talle on eraldatud või ta taotleb / talle ei ole eraldatud ja ta ei taotle restaureerimisele kaasfinantseeringut riigilt, Tallinna linnalt, teiselt institutsioonilt või mujalt.

  (7) Taotlusele lisatakse:
  1) kolm hinnapakkumist, milles kirjeldatud, toetusest rahastada planeeritavad tööd ja kasutatavad materjalid vastavad heale restaureerimistavale;
  2) fotod originaalobjektist, sh miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest;
  3) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale;
  4) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu, ning uue detaili tööjoonised ja töövõtete kirjeldus;
  5) vallasmälestise puhul vajaduse korral (vajaduse määrab amet) muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale;
  6) restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindamise korral volitus esindamise kohta.

§ 6.   Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse töödeks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse sama aasta 30. novembriks.

  (2) Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast vastavalt muinsuskaitseseadusele. Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba.

  (3) Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimise hinnapakkujal ja töö teostajal peab olema muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.   Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust määruse 2. peatükis sätestatud nõuetele ning inspekteerib vajaduse korral restaureeritava objekti viie tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat. Taotleja esitab lisateabe ja/või kõrvaldab puudused kümne tööpäeva jooksul. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetab amet taotluse menetlemise.

  (3) Kui taotlus või taotleja ei vasta määruses kindlaks määratud tingimustele, jätab amet taotluse menetlemata.

  (4) Kui taotluse menetlemine lõpetatakse või taotlus jäetakse menetlemata käesoleva paragrahvi lõike 2 või 3 alusel, teavitatakse taotlejat sellest e-posti või posti teel viie tööpäeva jooksul.

§ 8.   Restaureerimistoetuse komisjon

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse ameti juhataja käskkirjaga kuni kaheksaliikmeline restaureerimistoetuse komisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu kuulub kuni viis ameti teenistujat ning Tallinna Linnavolikogu, Muinsuskaitseameti ja antud valdkonna eest vastutava abilinnapea büroo esindaja. Komisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta eksperte. Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni liikmete hulgast määratud sekretär.

  (2) Komisjoni kutsub kokku komisjoni sekretär ameti juhataja käskkirja alusel.

  (3) Komisjon koguneb taotlusi läbi vaatama üldjuhul üks kord aastas.

  (4) Komisjon võtab otsused vastu hääletuse teel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest.

  (5) Kui komisjoni liige on toetuse objektiks oleva kultuurimälestise või ehitise omanik, toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhatuse liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (6) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb ameti juhatajale põhjendatud ettepaneku toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise, toetuse suuruse ning vajaduse korral taotluse menetlemise edasilükkamise ja toetuse andmise tingimuste kohta 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu.

  (7) Komisjoni koosolek protokollitakse.

§ 9.   Taotluste hindamine

  (1) Iga komisjoniliige hindab taotluses kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärgiga, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
  1) tööde vastavus objekti säilimise tagamisele;
  2) objekti arhitektuurne, kunstiline või ajalooline väärtus, vanus, haruldus, silmapaistvus, terviklikkus, tüüpilisus, funktsiooni järjepidevus või autentsus ja objekti vaadeldavus avalikus ruumis;
  3) originaalmaterjali olemasolu ja säilitamine;
  4) omaniku senine panus ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse;
  5) jätkutööd (objekt, mis on varasemalt saanud toetust).

  (2) Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt kavandatavate tööde vastavusest objekti säilimise tagamisele: 1 - kavandatavad tööd ei mõjuta eriti objekti säilimist (näiteks akende vahetamine); 5 - kavandatavad tööd on objekti säilimise tagamiseks esmatähtsad (näiteks katusetööd, tugikonstruktsiooni tugevdamine, vihmaveesüsteemid);
  2) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt objekti väärtusest ning olulisusest (objekti ajaloolise, arhitektuurse või muu väärtuse ning olulisuse koosmõju, vaadeldavus avalikus ruumis): 1 - ulatuslike ümberehitustega või muul moel on objekti eelnimetatud väärtused märkimisväärselt vähenenud, restaureeritav detail pole avalikult vaadeldav; 5 - haruldane, ajastutruult säilinud objekt, mille säilimist on väga oluline toetada, restaureeritav detail on avalikult vaadeldav;
  3) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt originaalmaterjali säilimisest: 1 - originaaldetail asendatakse uue detailiga; 5 - halvas seisukorras originaaldetail restaureeritakse;
  4) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt omaniku panusest ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse: 1 - omanik ei ole varem panustanud aega ega raha endale kuuluva ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse; 5 - omanik on panustanud piisavalt aega või raha endale kuuluva ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse ning tööd on tehtud hea restaureerimistava kohaselt;
  5) 3 hindepunkti, kui tegemist on mõnel varasemal aastal ameti antud toetuse kaasabil alustatud tööga.

  (3) Komisjon järjestab taotlused saadud punktisumma alusel.

§ 10.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise ja selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni ettepaneku edastamist.

  (2) Toetust eraldatakse taotluste paremusjärjestuse alusel linnaeelarves selleks ette nähtud summa piires. Toetuse andmisel jaotatakse taotlused rühmadesse (kinnismälestised ja muinsuskaitsealal paiknevad hooned, vallasmälestised, miljööväärtuslikel hoonestusaladel ja väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevad hooned). Taotlused, mille rahuldamiseks ei ole linnaeelarves piisavalt vahendeid, jäetakse rahuldamata.

  (3) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud määrusest või kui ettepanekus ei esitata põhjendusi, on ameti juhatajal õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon peab taotluse uuesti läbi vaatama kümne tööpäeva jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, teeb lõpliku otsuse toetuse andmise või andmisest keeldumise kohta ameti juhataja.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel viie tööpäeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (5) Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu. Lepingu vormi kehtestab ameti juhataja käskkirjaga. Lepingus sisaldub tööde kirjeldus, vahe- või lõpparuande esitamise tähtaeg, toetuse suurus, toetuse maksmise tingimused, poolte õigused, kohustused ja vastutus ning lepingu lõpetamise alused. Kui toetuse taotleja ei tagasta digitaalselt või vajaduse korral paberil allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse ameti juhataja käskkirjaga.

  (6) Välja andmata toetuse arvelt võib käesolevas paragrahvis esitatud põhimõtete alusel ilma uut taotlusvooru välja kuulutamata anda toetust taotlejale, kelle taotlus jäi eelarvevahendite ebapiisavuse tõttu esialgu rahuldamata.

§ 11.   Restaureerimise tunnustamine

  (1) Et tunnustada kultuurimälestiste või muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel (k.a üldplaneeringuga määratud juhul väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala) asuvate hoonete restaureerimist, annab amet komisjoni ettepanekul üks kord aastas toetust eeskuju andvate restaureerimistööde teostajatele. Toetust antakse eelneva kalendriaasta jooksul eeskujulikult restaureeritud hoone eest, millel on säilitatud maksimaalselt algset materjali, tööd on teostatud heast restaureerimistavast lähtuvalt ja kõigi vajalike dokumentide alusel. Käesolevas lõikes sätestatud juhtudel ei rakendata toetuse andmisel määruses toetuse taotlemisele, menetlemisele, aruandlusele ja kontrollile sätestatud nõudeid.

4. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA KONTROLL 

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmist ja kasutamist reguleerivad määrus ning Tallinna linna (ameti kaudu) ja toetuse saaja vahel sõlmitud leping.

  (2) Toetus makstakse toetuse saajale lepingu alusel välja kas ühekordse maksena või osade kaupa pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta.

  (3) Kui toetus makstakse välja osade kaupa, ei tohi osamaksete summa enne lõpparuande kinnitamist ületada 70% toetuse summast.

§ 13.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama iseteeninduskeskkonnas toetuse kasutamisel tehtud tekkepõhiste kulude kohta vormikohase vahe- või lõpparuande lepingus kokkulepitud korras ja tähtajaks. Lõpparuanne esitatakse hiljemalt 10. päeval pärast toetatavate tegevuste lõppemist või hiljemalt toetuse saamise kalendriaasta 30. novembriks.

  (2) Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad kasutatud toetuse ulatuses.

  (3) Ameti juhatajal või tema volitatud isikul on õigus nõuda toetuse saajalt vahearuandeid ja selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. Toetuse kasutamise kontrollimine vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid, ei teosta töid lepingule vastavalt või ei esita aruannet tähtajaks, on ameti juhatajal õigus toetuse lepingust taganeda ning vastavalt rikkumise ulatusele jätta toetus välja maksmata ja/või juba makstud toetus või selle osa tagasi nõuda.

§ 14.   Restaureerimistoetuse andmise korra lisad

  Restaureerimistoetuse lepingu, restaureeritava objekti kirjelduse, restaureerimistaotluse, eelarve ja kuluaruande vormi kinnitab ameti juhataja käskkirjaga.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrus nr 14 „Restaureerimistoetuse andmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2022, 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Restaureerimistoetuse andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib restaureerimistööde tegemiseks ja eeskujuliku restaureerimistöö tunnustamiseks ette nähtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle. Toetus on mõeldud Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate mälestiste, muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknevate ehitiste ning üld- või detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitiste restaureerimiseks.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (2) Määruses kasutatakse muinsuskaitseseaduse ja ehitusseadustiku termineid. Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada objektide, sh detailide restaureerimist ja taastamist, et säilitada Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuur ja materjalikasutus.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

2. peatükk TOETATAV TEGEVUS JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.  Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse järgmiste objektide restaureerimiseks nende üldist seisukorda arvestades põhjendatud staadiumis:
  1) mälestis või selle osa;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  2) muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikul hoonestusalal ning üld- või detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitis või selle osa.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (2) Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva või üld- või detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitise interjööridetailide restaureerimiseks.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (3) Objekti omanik või tema esindaja saab aastas esitada toetuse taotlusi järgmiselt:
[RT IV, 30.12.2022, 10 - jõust. 02.01.2023]
  1) mälestise interjööridetailide restaureerimiseks võib esitada mitu taotlust;
[RT IV, 30.12.2022, 10 - jõust. 02.01.2023]
  2) muu objekti restaureerimiseks võib esitada ühe taotluse (mitme taotluse esitamise korral arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust).
[RT IV, 30.12.2022, 10 - jõust. 02.01.2023]

  (4) Restaureerimine käesoleva määruse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mälestise või selle osa või ehitise või selle osa konserveerimine, restaureerimine, remontimine ja algsel kujul taastamine.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

§ 4.  Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimaalse suuruse määrab igal toetuse kalendriaastal Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja käskkirjaga.

  (2) Toetuse määr on kuni 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

§ 5.  Toetuse taotlemine

  (1) Teave toetuse, taotluse esitamise tähtaja ja toetuse saamise tingimuste kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel.

  (2) Toetust võib taotleda restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omanik (edaspidi taotleja) või tema esindaja.

  (3) Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi iseteeninduskeskkond) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi amet) juhataja käskkirjas määratud tähtajal. Kui taotlejal ei ole võimalik iseteeninduskeskkonda kasutada, siis esitab ta vormikohase taotluse ametile allkirjastatud paberdokumendil või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina.
[RT IV, 15.02.2019, 7 - jõust. 18.02.2019]

  (4) Taotlus esitatakse enne toetusest rahastada planeeritavate töödega alustamist.

  (5) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) restaureeritava objekti aadress;
  2) restaureeritava objekti nimetus ja arv;
  3) toetuse kasutamise planeeritav aeg ja sihtotstarve (konserveerimine, restaureerimine, remontimine, algsel kujul taastamine);
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  4) taotleja andmed (füüsilise isiku nimi ja isikukood, juriidilise isiku nimi ja registrikood, taotleja esindaja andmed, telefoninumber ja e-posti aadress, arvelduskonto number ja pank ning olemasolu korral viitenumber ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber);
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  5) kavandatavate tööde eelarve ja kulude katteallikad (kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis märgitakse eelarves kulud ilma käibemaksuta);
  6) kultuurimälestiste registri number, kui objekt on mälestis või selle osa.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (6) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) ta on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omanik;
  2) ta on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees võlgnevusi;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  4) talle on eraldatud või ta taotleb / talle ei ole eraldatud ja ta ei taotle restaureerimisele kaasfinantseeringut riigilt, Tallinna linnalt, teiselt institutsioonilt või mujalt.

  (7) Taotlusele lisatakse:
  1) kolm hinnapakkumist, milles kirjeldatud, toetusest rahastada planeeritavad tööd ja kasutatavad materjalid vastavad heale restaureerimistavale;
  11) ametis kooskõlastatud tegevuskava või ehitusprojekt;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  2) fotod originaalobjektist, sh miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise fotod kõikidest külgedest;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  3) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  4) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu, ning uue detaili tööjoonised ja töövõtete kirjeldus;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  5) vallasmälestise puhul vajaduse korral (vajaduse määrab amet) muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale;
  6) restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindamise korral volitus esindamise kohta.

§ 6.  Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse nende tööde tegemiseks, mida alustatakse pärast taotluse tähtajaks esitamist ja mis viiakse lõpule sama aasta 30. novembriks.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (2) Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast vastavalt muinsuskaitseseadusele. Mälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb lähtuda ametis kooskõlastatud tegevuskavast (vajadusel ka detailide tööjoonistest) või ehitusprojektist.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (3) Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimise hinnapakkujal ja töö teostajal peab olema muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.  Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust määruse 2. peatükis sätestatud nõuetele ning inspekteerib vajaduse korral restaureeritava objekti kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat. Taotleja esitab lisateabe ja/või kõrvaldab puudused kümne tööpäeva jooksul. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetab amet taotluse menetlemise.

  (3) Kui taotlus või taotleja ei vasta määruses kindlaks määratud tingimustele, jätab amet taotluse menetlemata.

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

§ 8.  Restaureerimistoetuse komisjon

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse ameti juhataja käskkirjaga kuni kaheksaliikmeline restaureerimistoetuse komisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu kuulub kuni viis ameti teenistujat ning Tallinna Linnavolikogu, Muinsuskaitseameti ja antud valdkonna eest vastutava abilinnapea büroo esindaja. Komisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta eksperte. Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni liikmete hulgast määratud sekretär.

  (2) Komisjoni kutsub kokku komisjoni sekretär ameti juhataja käskkirja alusel.

  (3) Komisjon koguneb taotlusi läbi vaatama üldjuhul üks kord aastas.

  (4) Komisjon võtab otsused vastu hääletuse teel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest.

  (5) Kui komisjoni liige on toetuse objektiks oleva mälestise või ehitise omanik, toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhatuse liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Otsustusprotsessist taandunud komisjoni liiget asendab asendusliige, kes määratakse ameti juhataja käskkirjaga ameti muinsuskaitse osakonna teenistujate hulgast. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.
[RT IV, 30.12.2022, 10 - jõust. 02.01.2023]

  (6) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb ameti juhatajale põhjendatud ettepaneku toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise, toetuse suuruse ning vajaduse korral taotluse menetlemise edasilükkamise ja toetuse andmise tingimuste kohta 30 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu.
[RT IV, 30.12.2022, 10 - jõust. 02.01.2023]

  (7) Komisjoni koosolek protokollitakse.

§ 9.  Taotluste hindamine

  (1) Iga komisjoniliige hindab taotluses kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärgiga, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
  1) tööde vastavus objekti säilimise tagamisele;
  2) objekti arhitektuurne, kunstiline või ajalooline väärtus, vanus, haruldus, silmapaistvus, terviklikkus, tüüpilisus, funktsiooni järjepidevus või autentsus ja objekti vaadeldavus avalikus ruumis;
  3) originaalmaterjali olemasolu ja säilitamine;
  4) omaniku senine panus ehitise või mälestise säilimise tagamisse;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  5) jätkutööd (objekt, mis on kahel eelneval aastal saanud toetust vähemalt ühel korral).
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (2) Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt kavandatavate tööde vastavusest objekti säilimise tagamisele: 1 - kavandatavad tööd ei mõjuta eriti objekti säilimist (näiteks akende vahetamine); 5 - kavandatavad tööd on objekti säilimise tagamiseks esmatähtsad (näiteks katusetööd, tugikonstruktsiooni tugevdamine, vihmaveesüsteemid);
  2) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt objekti väärtusest ning olulisusest (objekti ajaloolise, arhitektuurse või muu väärtuse ning olulisuse koosmõju, vaadeldavus avalikus ruumis): 1 - ulatuslike ümberehitustega või muul moel on objekti eelnimetatud väärtused märkimisväärselt vähenenud, restaureeritav detail pole avalikult vaadeldav; 5 - haruldane, ajastutruult säilinud objekt, mille säilimist on väga oluline toetada, restaureeritav detail on avalikult vaadeldav;
  3) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt originaalmaterjali säilimisest: 1 - originaaldetail asendatakse uue detailiga; 5 - halvas seisukorras originaaldetail restaureeritakse;
  4) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt omaniku panusest ehitise või mälestise säilimise tagamisse: 1 - omanik ei ole varem panustanud aega ega raha endale kuuluva ehitise või mälestise säilimise tagamisse; 5 - omanik on panustanud piisavalt aega või raha endale kuuluva ehitise või mälestise säilimise tagamisse ning tööd on tehtud hea restaureerimistava kohaselt;
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]
  5) 1 hindepunkt jätkutöö korral (käesoleva määruse § 9 lõike 1 punkt 5).
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (3) Komisjon järjestab taotlused saadud punktisumma alusel.

§ 10.  Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise ja selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni ettepaneku edastamist.

  (2) Toetust eraldatakse taotluste paremusjärjestuse alusel linnaeelarves selleks ette nähtud summa piires. Toetuse andmisel jaotatakse taotlused rühmadesse (kinnismälestised ja muinsuskaitsealal paiknevad ehitised, vallasmälestised, miljööväärtuslikel hoonestusaladel ja väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevad ehitised). Taotlused, mille rahuldamiseks ei ole linnaeelarves piisavalt vahendeid, jäetakse rahuldamata.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (3) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud määrusest või kui ettepanekus ei esitata põhjendusi, on ameti juhatajal õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon peab taotluse uuesti läbi vaatama kümne tööpäeva jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, teeb lõpliku otsuse toetuse andmise või andmisest keeldumise kohta ameti juhataja.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel viie tööpäeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (5) Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu. Lepingu vormi kehtestab ameti juhataja käskkirjaga. Lepingus sisaldub tööde kirjeldus, vahe- või lõpparuande esitamise tähtaeg, toetuse suurus, toetuse maksmise tingimused, poolte õigused, kohustused ja vastutus ning lepingu lõpetamise alused. Kui toetuse taotleja ei tagasta digitaalselt või vajaduse korral paberil allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse ameti juhataja käskkirjaga.

  (6) Välja andmata toetuse arvelt võib käesolevas paragrahvis esitatud põhimõtete alusel ilma uut taotlusvooru välja kuulutamata anda toetust taotlejale, kelle taotlus jäi eelarvevahendite ebapiisavuse tõttu esialgu rahuldamata.

§ 11.  Restaureerimise tunnustamine

  Et tunnustada mälestiste, muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknevate ehitiste ning üld- ja detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitiste restaureerimist, annab amet komisjoni ettepanekul üks kord aastas toetust eeskuju andvate restaureerimistööde tegijatele. Toetust antakse eelneva kalendriaasta jooksul eeskujulikult restaureeritud ehitiste eest, millel on säilitatud maksimaalselt algset materjali, tööd on tehtud heast restaureerimistavast lähtuvalt ja kõigi vajalike dokumentide alusel. Käesolevas lõikes sätestatud juhtudel ei rakendata toetuse andmisel määruses toetuse taotlemisele, menetlemisele, aruandlusele ja kontrollile sätestatud nõudeid.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

4. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA KONTROLL 

§ 12.  Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmist ja kasutamist reguleerivad määrus ning Tallinna linna (ameti kaudu) ja toetuse saaja vahel sõlmitud leping.

  (2) Toetus makstakse toetuse saajale lepingu alusel välja kas ühekordse maksena või kahes osas pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

  (3) Kui toetus makstakse välja kahes osas, ei tohi esimese osamakse summa ületada 70% toetuse summast.
[RT IV, 19.02.2021, 6 - jõust. 22.02.2021]

§ 13.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama iseteeninduskeskkonnas toetuse kasutamisel tehtud tekkepõhiste kulude kohta vormikohase vahe- või lõpparuande lepingus kokkulepitud korras ja tähtajaks. Lõpparuanne esitatakse hiljemalt 10. päeval pärast toetatavate tegevuste lõppemist või hiljemalt toetuse saamise kalendriaasta 30. novembriks.

  (2) Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad kasutatud toetuse ulatuses.

  (3) Ameti juhatajal või tema volitatud isikul on õigus nõuda toetuse saajalt vahearuandeid ja selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. Toetuse kasutamise kontrollimine vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid, ei teosta töid lepingule vastavalt või ei esita aruannet tähtajaks, on ameti juhatajal õigus toetuse lepingust taganeda ning vastavalt rikkumise ulatusele jätta toetus välja maksmata ja/või juba makstud toetus või selle osa tagasi nõuda.

§ 14.  Restaureerimistoetuse andmise korra lisad

  Restaureerimistoetuse lepingu, restaureeritava objekti kirjelduse, restaureerimistaotluse, eelarve ja kuluaruande vormi kinnitab ameti juhataja käskkirjaga.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json