Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2019, 12

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Korraga sätestatakse Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) eelarvest sihtasutustele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on valla elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö, kohaliku omaalgatuse ja tervise edendamiseks läbiviidav tegevus, samuti külade, aleviku- ja linnaelanike ühistegevus mittetulundusühingu vormis.

  (3) Toetust ei anta:
  1) kui eelarvelised vahendid on lõppenud;
  2) valla eelarvest finantseeritud ühingutele;
  3) kui tegevus ei toeta paragrahvi lõikes 2 sätestatud eesmärke;
  4) valla hallatava asutuse ringi liikmetest moodustatud ühingule, kui toetust taotletakse tegevusele, mida vald juba hallatava asutuse kaudu rahastab;
  5) ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks;
  6) toetusest või projektist otseselt kasu saavate isikute hulgas ei ole valla elanikke või puudub seos valla avalike huvidega;
  7) maksuvõlglastele riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud; maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
  8) taotlejale, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
  9) vara soetamiseks füüsilisele isikule ja seltsingule;
  10) muudel põhjendatud juhtudel;
  11) taotlejale, kellel on esitamata majandusaasta aruanded seaduses sätestatud korras ja tähtajaks;
  12) tegevusele, mis on lõpetatud või ellu viidud enne taotluse esitamist.
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

§ 2.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) ühekordne toetus;
  3) projekti kaasfinantseering.

§ 3.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse Põhja-Sakala valla mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsingu tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

  (2) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingule või seltsingule, kelle mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt üks aasta põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks.

  (3) Tegevustoetuse suuruse iga-aastase ülemmäära lähtuvalt ühingu liikmete arvust kinnitab vallavalitsus kahe nädala jooksul eelarve vastuvõtmisest.

  (4) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab taotleja hiljemalt iga aasta 01. novembriks taotluse, millele tuleb lisada:
  1) järgmisel aastal kavandatava tegevuse kirjeldus;
  2) mittetulundusühingu või seltsingu liikmete nimekiri (v. a usulised ühendused);
  3) esmakordsel taotlemisel põhikiri või seltsinguleping.

  (5) Seltsingul tuleb esmakordsele taotlusele lisada ühise tegutsemise lepingu koopia. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

§ 4.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit.

  (2) Ühekordse toetuse taotlemiseks esitab taotleja hiljemalt iga aasta 01. veebruariks, 01. maiks, 01. augustiks või 01. novembriks taotluse.
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

§ 5.   Projekti kaasfinantseering

  (1) Projekti kaasfinantseering on valla toetus teistest fondidest taotletavate avalikkusele ning kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

  (2) Projekti kaasfinantseeringut saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul.

  (3) Projekti kaasfinantseeringu saamiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele koos projektdokumentatsiooniga enne rahastamistaotluse esitamist.

  (4) Vajadusel väljastatakse taotlejale garantiikiri kaasfinantseeringu andmise kohta peale projekti kaasfinantseeringu taotluse esitamist.

  (5) Projekti kaasfinantseerimise otsustab vallavalitsus, projekti kaasfinantseerimise üle 1000 euro informeerib vallavalitsus vallavolikogu.
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

§ 6.   Taotluste menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Taotluses puuduste esinemisel annab vastutav ametnik taotlejale 10 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul.

  (3) Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kes esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks. Vallavalitsus teeb toetusotsused 30 kalendripäeva jooksul eelarve vastuvõtmisest.
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

  (4) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab tegevustoetuse andmise vallavalitsus.

  (5) Ühekordse toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks. Vallavalitsus teeb toetusotsused 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast.
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

  (6) Ühekordse toetuse taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlus on vastavuses korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevustega;
  2) tegevus on suunatud valla elanikele või on nende huvides;
  3) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina valla haldusterritooriumil või on seotud valla esindamisega;
  4) tegevus on kooskõlas valla arengukavaga;
  5) arvestatakse tegevusest otseselt kasu saavate inimeste hulka;
  6) eelarve realistlikkusest;
  7) tegevuse jätkusuutlikkusest;
  8) projekti uudsusest;
  9) traditsioonide jätkamisest;
  10) teiste toetajate olemasolust;
  11) omafinantseeringu olemasolust ja osatähtsusest eelarves.

  (7) Projekti kaasfinantseerimise taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
  1) vallavalitsus on juba rahastanud analoogset projekti ning vallavalitsuse hinnangul on taotletav projekt vähese efektiivsusega projektis sätestatud eesmärkide suhtes;
  2) vallavalitsusele on esitatud sarnased taotlused, sellisel juhul võib vallavalitsus välja valida nende seast ühe, mis tema hinnangul on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam;
  3) projekt sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ülemäärased.

  (8) Vallavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 10 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saaja, toetussumma ja toetuse kasutamise eesmärgi valla veebilehel ja ajalehes.

  (9) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]
  1) taotleja nimi;
  2) eraldatav summa;
  3) põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (10) Toetuse saajaga sõlmib lepingu vallavanem või tema asendaja.

  (11) Määratud toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja/või lepingu alusel toetuse saaja arvelduskontole või lepingus näidatud kontole 7 kalendripäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema lepingu poole poolt.
[RT IV, 13.12.2019, 3 - jõust. 16.12.2019]

  (12) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Järelkontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Tegevustoetuse ja ühekordse toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud kuupäevaks esitama aruande saadud toetuse kasutamise kohta.

  (3) Projektide kaasfinantseerimisel on toetuse saaja kohustatud esitama projekti lõpparuande hiljemalt 1 kuu möödumisel projekti lõpu kuupäevast.

  (4) Kui toetuse saaja ei esita paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruannet tähtaegselt, ei toeta vallavalitsus ühe aasta jooksul taotleja mittetulunduslikku tegevust.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama 31. detsembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

  (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) ei toimunud tegevust, mille jaoks toetust eraldati;
  4) ühing või seltsing on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  5) muudel koostöölepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Toetuslepingu, toetuste taotluste ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018, välja arvatud endise Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna mittetulundusühingutele toetuste suhtes, mis on neile 2018. aastal määratud Kõpu Vallavolikogu 25.04.2016 määruse nr 4 “Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord”; Suure-Jaani Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 6 “Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord” ja Võhma Linnavolikogu 25.10.2007 määruse nr 21 “Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord” alusel.

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2023, 8

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json