ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 102

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” § 24 lg 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse (edaspidi toetus) määramise kord sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020” prioriteetse suuna 2 „sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” raames.

  (2) Toetuse eesmärk on puudega inimese eluruumi kohandamine tema erivajadusest tulenevalt, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ning väheneb lähedaste hoolduskoormus.

  (3) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning teotuseks eraldatud vahendite üle peab arvestust Kambja Vallavalitsuse sotsiaalosakond.

  (4) Toetus makstakse välja Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetuse vahenditest, Kambja valla eelarvest ning toetusfondi kaudu eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahenditest.

§ 2.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandatav eluruum peab asuma Kambja valla territooriumil.

  (2) Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ning tegelik elukoht.

  (3) Kohandatav eluruum peab olema aastaringseks elamiseks sobiv.

  (4) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi taotlejal on õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis või kaasomandis või enda kasutuses lepingu alusel, mille järgi taotlejal on õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (5) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja, tema lapse või vanema omandis, peab taotleja koos taotlusega esitama eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (6) Kui eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (7) Korterist väljapoole jääva kohanduse korral peab taotlusele lisama korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (8) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on selle kohta kehtiv otsus.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja eeltaotluse ja põhitaotluse.

  (3) Eeltaotlus sisaldab:
  1) taotleja nime, isikukoodi, kontaktandmeid;
  2) taotleja esindaja nime, isikukoodi, kontaktandmeid, esindusõiguse alust;
  3) kohandatava eluruumi aadressi ning kasutamise alust;
  4) selgitust eluruumi kohandamise vajalikkuse kohta;
  5) planeeritava kohandamise liiki;
  6) üürilepingut, selle olemasolul;
  7) otsuse ja lepingu kättesaamise viisi;
  8) nõusolekut töödelda taotluse menetluse raames oma andmeid.

  (4) Põhitaotlus sisaldab:
  1) eluruumi omaniku nõusolekut;
  2) korteriühistu või kõigi kaasomanike nõusolekut korterist väljapoole jääva kohanduse korral;
  3) teostatavate tööde kaks hinnapakkumist.

§ 4.   Toetuse taotlemise menetlemine ning toetuse maksmise otsustamine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb taotluse registreerimisest, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollist ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Järjekorra loomise aluseks on eeltaotluste registreerimise aeg Kambja Vallavalitsuses.

  (3) Eeltaotluse menetlemisel kontrollivad vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikud esitatud andmete õigsust ning viivad läbi kodukülastuse taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Taotlejat teavitatakse eeltaotluse rahuldamisest.

  (4) Vallavalitsus koondab rahuldatud eeltaotlused koondtaotlusesse ning edastab selle Rahandusministeeriumile vastavalt meetme väljakuulutatud taotlusvooru tähtajale.

  (5) Pärast otsuse laekumist koondtaotluse rahuldamise kohta Rahandusministeeriumi poolt esitab taotleja põhitaotluse.

  (6) Põhitaotlused vaatab läbi vallavalitsus oma istungil.

  (7) Otsuse toetuse eraldamise, toetuse suuruse, kasutamise tingimuste või toetusest keeldumise kohta teeb vallavalitsus korraldusega.

  (8) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel, mis on ära toodud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1.

  (9) Standardiseeritud ühikuhinna puudumisel määratakse toetus tegelike kulude alusel.

  (10) Ametnikud võivad taotlejalt nõuda selgitusi ja lisadokumente esitatud andmete kohta, samuti taotluse täiendamist või muutmist. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi talle antud tähtaja jooksul, siis taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 5.   Kohandustööde teostamine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Eluruumi kohandamist tohib alustada peale vallavalitsuse korralduse andmist ning taotleja ja tööde teostaja vahelise lepingu sõlmimist.

  (2) Kui kohandamistööde käigus selgub, et eluruumi ei ole võimalik kohandada taotluses kirjeldatud viisil, tuleb sellest viivitamatult teavitada vallavalitsust.

  (3) Pärast kohandustööde teostamist vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Märkuste puudumisel allkirjastatakse akt taotleja, tööde teostaja ja vallavalitsuse esindaja poolt.

  (4) Puuduste korral koostab vallavalitsuse ametnik vaegtööde akti, kuhu tööde teostaja lisab omapoolse selgituse ja vaegtööde kõrvaldamise tähtaja. Pärast vaegtööde kõrvaldamist koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

  (5) Kohandustööd peavad olema teostatud kooskõlas ehitusseadustikuga ja lõpetatud korralduses märgitud tähtajaks.

  (6) Pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist taotleja ja tööde teostaja poolt maksab vallavalitsus tööde teostaja esitatud arvete alusel välja toetuse taotlejale või tööde teostajale.

  (7) Vallavalitsusel on õigus keelduda kohandamise toetuse maksmisest või toetus tagasi nõuda, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevad tööd;
  4) muudel korralduses sätestatud juhtudel.

  (8) Toetuse väljamakseks tehtud kulude hüvitamiseks esitab vallavalitsus Rahandusministeeriumi struktuuritoetuse registri kaudu väljamaksetaotluse koos kohanduse teostamist tõendavate dokumentidega.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 8

/otsingu_soovitused.json