SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2018, 3

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre vallas kõrvalabi vajavatele isikutele koduteenuse osutamise tingimusi ja korda ning koduteenuste korraldamisega tekkivad lepingulisi suhteid Peipsiääre vallas.

  (2) Koduteenuseid osutatakse vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse kinnitatud koduteenuste loetelule, mis vaadatakse üle vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) koduabi – koduabi on isiku abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste, sealhulgas isiku eluruumide korrastamine ja kütmine, riiete ja jalanõude hooldus, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja abi asjaajamisel. Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel;
  2) hooldusabi – sisaldab isiku abistamist igapäevaelu tegevuste (sh abistamine riietumisel, söömisel ja liikumisel) sooritamisel, mis on seotud isiku enese eest hoolitsemisega;
  3) sotsiaalhooldaja – koduteenust teostav isik.

§ 3.   Koduteenuste korraldamine

  (1) Koduteenuseid korraldab vallavalitsus reeglina kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Peipsiääre vald. Juhul kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule koduteenuseid tagama, võib põhjendatud juhul koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

  (2) Abivajajale, kes rahvastiku registri andmetel ei ela Peipsiääre vallas, kuid asub valla territooriumil, osutatakse koduteenust kooskõlastatult abivajaja registrijärgse valla- või linnavalitsusega.

  (3) Koduteenuse osutamisel abistab hooldustöötaja isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Koduteenuste loetelu, koduteenuste hinna ja teenuse osutamiseks vajalike dokumentide vormid kehtestab vallavalitsus.

  (4) Koduteenuse raames isikule soetatavate kaupade või osutatavate teenuste eest tasub abivajav isik ise.

§ 4.   Koduteenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuseid osutavad vallavalitsuse Alatskivi, Kallaste, Pala, Vara, Koosa, Kolkja, Ranna piirkonna sotsiaalhooldajad.

  (2) Koduteenuseid taotlev isik esitab Peipsiääre vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta. Koduteenuste vajadusest võivad ametiasutust teavitada ka naabrid, sugulased, perearst jt. isikud.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) millist koduteenust vajatakse (esitada ka koduteenuse vajaduse põhjendus);
  5) taotleja kuusissetulekud;
  6) taotleja kuu väljaminekud;
  7) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
  8) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta), sh kulutusi tõendavad dokumendid;
  3) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  4) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

  (5) Peipsiääre vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid on kohustatud kõrvalabi vajava isikuga kontakti võtma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul, ja tegema kodukülastuse, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja toimetulekut ning selgitatakse välja koduteenuse osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu.

  (6) Motiveeritud otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

  (7) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) isiku taotluse kokkuvõte;
  3) toetuse arvestuse alused ja suuruse;
  4) kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes;
  5) poolte õigused ja kohustused;
  6) teenuse eest tasumise kord;
  7) osutatava teenuste maksumus;
  8) osutatava teenuse tähtaeg;
  9) koduteenuse osutamisest keeldumise puhul keeldumise põhjendus.

  (8) Juhul, kui koduteenuse osutamist ostetakse kolmandalt isikult, koostab ametiasutus teenuse osutamiseks haldusakti koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga.

  (9) Koduteenuse taotleja kohta avab sotsiaaltöötaja toimiku, mis sisaldab vajaliku dokumentatsiooni, sealhulgas teostatud tööde ja kulutatud vahendite loetelud.

  (10) Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

  (11) Koduteenuste osutamise vajadus kuulub läbivaatamisele vähemalt üks kord aastas.

§ 5.   Koduteenuse osutamisest keeldumine

  Koduteenuse osutamisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada abivajava isiku toimetulek;
  4) abivajadust on võimalik või otstarbekas katta muu teenuste andmise või abiga.

§ 6.   Koduteenuste finantseerimine

  Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval põhjusel koduteenuste eest tasuma.

§ 7.   Koduteenuste pakettide hinnad

  (1) Koduteenuse pakett nr 1 abivajajale on 5 eurot kuus või 1,25 eurot kord ning sellesse kuuluvad:
  1) abivajaja kodu külastamine, teabe vahendamine;
  2) toiduainete ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine;
  3) ravimite ja abivahendite ostmine ja koju toomine;
  4) perearsti koju kutsumine, abistamine raviasutise külastamisel;
  5) maksete tasumise korraldamine;
  6) abistamine toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

  (2) Koduteenuste pakett nr 2 hind abivajajale on 7 eurot kuus või 2 eurot kord ning sellesse kuuluvad lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud toimingutele:
  1) ahikütte korral puudega varustamise korraldamine,kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
  2) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  3) olmejäätmete väljaviimine eluruumist.

§ 8.   Tugiteenuste hinnad

  (1) Koduteenuse sisuks võivad olla ka ühekordsed teenused,mida ei ole määruses sätestatud, kuid mis on olemuslikult vajalikud isiku toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

  (2) Paragrahvis 7 nimetama ühekordsed teenused abivajajale on 2 eurot kord.

  (3) Vallavalitsuse transpordi hind abivajajale eriarsti või põhjendatud transpordi kasutamiseks on 0,20 eurot/km.

§ 9.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet koduteenuse osutamise üle ja teenuse nõuetele vastavust teostab sotsiaalosakonna juhataja.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks:
  1) Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 11 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“;
  2) Pala Vallavolikogu 24.05.2012 määrus nr 7 “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord uus redaktsioon“;
  3) Kallaste Linnavolikogu 14.03.2014 määrus nr 3 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 13.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud tähtajatud koduteenuse osutamise lepingud vaadatakse üle ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 15

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json