HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla eelarvest huvihariduse ja huviringide (edaspidi koos huvitegevus) toetamise kord üldhariduskoolis õppivatele rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas (edaspidi vald) elavatele 5-19 aastastele noortele (edaspidi õppur).

§ 2.   Toetusega hüvitatavad kulud

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetusega hüvitatakse:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Lääneranna vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppekoha tegevuskulu;
  2) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu;
  3) huvitegevusega seotud võistluste või konkursside osalustasu ja transpordikulu;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud.

§ 3.   Huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Vald osaleb õppuri huvikooli õppekoha tegevuskulude tasumises kui:
  1) õppuri ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (edaspidi koos seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Lääneranna vald;
  2) huvikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja tema suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  3) väljaspool valda asuva huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumisel osaleb vald lõikes 1 toodud tingimustel juhul, kui vallas ei tegutse sama õppesuuna, sama tasemega huvikooli või olemasolevad transpordivõimalused huvikooli seda ei võimalda;
[RT IV, 21.10.2020, 7 - jõust. 24.10.2020]
  4) huvikooli õppekoha tegevuskulu toetuse suurus fikseeritakse huvikoolile esitatavas garantiikirjas.

  (2) Transporti huvitegevuse asukohta toetatakse juhul, kui õppuril puudub võimalus liigelda kodu ja huvitegevuse asukoha vahel ühistranspordiga.

  (3) Õppuri huvitegevusega seotud nii toimuvate kui juba toimunud võistluste või konkursside osalustasu, transpordikulu ning muude kulude taotluse juurde lisatakse õppuri treeneri või õpetaja põhjenduskiri kulutuste vajalikkuse kohta ja kulutusi tõendava dokumendi koopia.

§ 4.   Kulude hüvitamise ulatus

  Vald hüvitab huvitegevuse kuludest:
  1) õppuri seadusliku esindaja poolt valitud ühe huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kuni 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 130 eurot õppuri kohta kuus;
  2) transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks hüvitatakse määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus;
  3) huvitegevusega seotud võistluse või konkursi osalustasu ja transpordikulu hüvitatakse kuni 100% ulatuses kuni kahel korral aastas, kuid mitte rohkem kui 300 eurot õppuri kohta aastas;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud hüvitatakse kuni 75% ulatuses taotluses märgitud summast, kuid mitte rohkem kui 100 eurot aastas õppuri kohta.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja Lääneranna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse õppuri ja tema seadusliku esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huvitegevuse nimetus, taotletava toetuse suurus ja kulu liik. Toetuse saaja rekvisiidid.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse taotluse vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud neljaliikmeline huvihariduse ja huvitegevuse komisjon.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse komisjon esitab vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku taotluse rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või tagasilükkamiseks.

  (3) Otsuse toetuse määramise, osalise määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus nõuetekohase taotluse saamisest 30 päeva jooksul.

  (4) Õppurile huvikooli tegevuskulu toetuse määramisel, esitab vallavalitsus vastavasisulise garantiikirja huvikoolile. Toetus kantakse huvikoolile nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt teavet ja muude dokumentide esitamist toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, edastama vallavalitsusele info huvikoolis osalemise katkestamise või muu toetuse saamise aluste äralangemise kohta.

  (4) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral, valeandmete esitamisel või toetuse määramise aluste äralangemisest teatamata jätmisel on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. augustil 2018.

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2023, 11

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json