HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2021, 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2018. a määruse nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

§ 1.   Üldosa

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Viimsi Kooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise tingimused ja kord, sh hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.

  (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Viimsi Kool on elukohajärgne kool.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Lapse õppima asumiseks kooli teeb avalduse lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

  (2) Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 31. märtsini taotluse, vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (3) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteaia või nõustamismeeskonna hinnangu õpilaste koolivalmiduse kohta.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

  (4) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem kirjaliku avalduse koolile koos järgmiste dokumentidega:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi), selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi, selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) koolivalmiduskaardi, kui õpilane on osalenud alushariduses;
  4) õpilase tervisekaardi.

[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

§ 3.   Vastuvõtt 2.–9. klassi

  (1) Õpilaste 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku avalduse koolile koos järgmiste dokumentidega:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (3) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollida. Õppenõukogu otsustab, millises klassis välisriigist tulnud õpilane õpinguid jätkab.

  (31) 2.-9. klassi õppima asuv õpilane kutsutakse koos vanemaga enne õpilaste nimekirja arvamist kooli vestlusele.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

  (4) Avaldusi 2.-9. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt.

§ 4.   Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassi

  (1) Kool võtab vastu riiklikul õppekaval (edaspidi RÕK) olevaid õpilasi, kelle hariduslik erivajadus (edaspidi HEV) nõuab teistsugust koolikorraldust.
  1) õpiabi- või tasemerühma või eriklassi (edaspidi HEV klass) vastuvõtmiseks või üleviimiseks moodustab direktor komisjoni (edaspidi HEV komisjon), kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV klassis.
  2) HEV klassi vastuvõtmise kinnitab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor HEV komisjoni hinnangust, õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekust ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

  (2) HEV lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
  1) koolivälise nõustamismeeskonna otsuse;
  2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  31) koolivalmiduskaardi, kui õpilane on osalenud alushariduses;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  4) õpilase tervisekaardi;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  5) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi;
  6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

  (3) Juba koolikohustuse täitmist alustanud HEV õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
  1) koolivälise nõustamismeeskonna otsuse;
  2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4) õpilase tervisekaardi;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  5) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
  6) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;
  7) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

  (4) Õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (5) HEV komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb vanema ning õpilasega.

§ 5.   Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine

  (1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

  (2) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2021, 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2018. a määruse nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

§ 1.   Üldosa

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Viimsi Kooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise tingimused ja kord, sh hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.

  (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Viimsi Kool on elukohajärgne kool.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Lapse õppima asumiseks kooli teeb avalduse lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

  (2) Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 31. märtsini taotluse, vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (3) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteaia või nõustamismeeskonna hinnangu õpilaste koolivalmiduse kohta.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

  (4) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem kirjaliku avalduse koolile koos järgmiste dokumentidega:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi), selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi, selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) koolivalmiduskaardi, kui õpilane on osalenud alushariduses;
  4) õpilase tervisekaardi.

[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

§ 3.   Vastuvõtt 2.–9. klassi

  (1) Õpilaste 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku avalduse koolile koos järgmiste dokumentidega:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (3) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollida. Õppenõukogu otsustab, millises klassis välisriigist tulnud õpilane õpinguid jätkab.

  (31) 2.-9. klassi õppima asuv õpilane kutsutakse koos vanemaga enne õpilaste nimekirja arvamist kooli vestlusele.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

  (4) Avaldusi 2.-9. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt.

§ 4.   Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassi

  (1) Kool võtab vastu riiklikul õppekaval (edaspidi RÕK) olevaid õpilasi, kelle hariduslik erivajadus (edaspidi HEV) nõuab teistsugust koolikorraldust.
  1) õpiabi- või tasemerühma või eriklassi (edaspidi HEV klass) vastuvõtmiseks või üleviimiseks moodustab direktor komisjoni (edaspidi HEV komisjon), kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV klassis.
  2) HEV klassi vastuvõtmise kinnitab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor HEV komisjoni hinnangust, õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekust ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest.
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]

  (2) HEV lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
  1) koolivälise nõustamismeeskonna otsuse;
  2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  31) koolivalmiduskaardi, kui õpilane on osalenud alushariduses;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  4) õpilase tervisekaardi;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  5) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi;
  6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

  (3) Juba koolikohustuse täitmist alustanud HEV õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
  1) koolivälise nõustamismeeskonna otsuse;
  2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4) õpilase tervisekaardi;
[RT IV, 27.01.2021, 13 - jõust. 30.01.2021]
  5) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
  6) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;
  7) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

  (4) Õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (5) HEV komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb vanema ning õpilasega.

§ 5.   Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine

  (1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

  (2) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json