HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnus või Pärnuga muul viisil seotud haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektidele (edaspidi projektid) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine.

§ 2.   Toetuse eraldamise alused

  (1) Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
  2) haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
  3) haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
  4) muu haridusalane tegevus.

  (2) Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
  2) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
  3) muu noorsooalane tegevus.

  (3) Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
  2) kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
  3) muu kultuurialane tegevus.

  (4) Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) spordisündmuste korraldamine;
  2) elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
  3) rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
  4) muu spordialane tegevus.

§ 3.   Toetuse saajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Käesoleva määruse alusel ei saa toetust taotleda Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavad asutused, välja arvatud haridus- ja noorsooprojektide taotlusvoorudesse esitatud uute innovaatiliste ideede elluviimisele suunatud koostööprojektid.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

  (3) Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlused esitatakse infosüsteemi kaudu või e-posti teel kaks korda aastas 1. novembriks ja 1. aprilliks;

  (2) Taotluse vorm ja info taotlemise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustatakse ka kohalikus meedias.

  (3) Eelarvevahendite olemasolu korral võib osakond või teenistus kuulutada välja täiendavaid taotlusvoore ja/või menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Haridusosakond (edaspidi osakond) või kultuuri-ja sporditeenistus (edaspidi teenistus) kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Osakonnal või teenistusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeeritakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 6.   Taotluste hindamine

  Toetuse taotlusi vaatavad läbi ja hindavad vastavad komisjonid. Komisjonide koosseisud kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus osakonna või teenistuse ettepanekul ja arvestades vastava komisjoni seisukohta.

  (2) Osakond või teenistus teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 8.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Osakond või teenistus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Kui toetuse saaja teatab, et projekt, mille korraldamiseks talle toetust eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja kohustub toetuseks eraldatud summa linnavalitsusele tagastama.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama aruande linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm ja esitamise info avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Osakonnal või teenistusel on õigus nõuda täiendavalt aruandele kogu projekti kuludokumentide koopiaid, kui projekti teostatakse väiksemas mahus kavandatust.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vastav osakond või teenistus

  (2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on osakonnal või teenistusel õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

  (3) Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Audru Vallavolikogu 07.05.2015 määrus nr 9 „Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord“;
  2) Audru Vallavolikogu 29.08.2013 määrus nr 25 „Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord“;
  3) Paikuse Vallavolikogu 17.11.2014 määrus nr 14 „Sporditegevuse toetamise kord“;
  4) Paikuse Vallavolikogu 22.01.2007 määrus nr 4 „Paikuse Kultuurirahastu“;
  5) Pärnu Linnavolikogu 19.05.2016 määrus nr 12 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus“.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Pärnu Linnavolikogu 19.05.2016 määruse nr 12 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus“ alusel eraldatud toetust kasutatakse määruse alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

  (2) Audru ja Paikuse osavalla jooksva aasta toetused menetletakse § 11 punktide 1-4 kordade alusel, 2019. aasta toetused käesoleva korra alusel.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 8

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json