Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2018, 3

Määrus kehtestatakse Maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja lg 2, § 11 lg 4, 5, 6, 7, Rahandusministri 16.10.2014.a. määruse nr 38 "Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord" § 7 alusel ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada Häädemeeste vallas maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Täiendav maksuvabastus

  (1) Anda vallavalitsusele õigustäiendavalt vabastada maamaksust riikliku pensioni‧kindlus‧tuse seaduse alusel pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulun‧dusmaa õuemaa kõlviku osas alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.

  (2) Anda vallavalitsusele õigustäiendavalt vabastada maamaksust represseeritu ja repressee‧rituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  (3) Vallavalitsus kinnitab täiendava maksuvabastuse saajad oma korraldusega hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks, milles märgitakse:
  1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
  2) maksuvabastuse saaja ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;
  3) maksustatava maaüksuse aadress ja pindala.

§ 3.   Täiendava maksuvabastuse taotlemine

  (1) Kirjalik avaldus täiendava maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud taotluste alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

  (2) Isikud, kes on esitanud taotluse täiendava maksuvabastuse saamiseks maksustamisaastale eelnevatel aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks esitama uut taotlust juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed.

  (3) Täiendava maksuvabastuse taotlemisel peab taotleja esitama järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;
  2) maksuvabastuse aluseks oleva dokumendi nimi, number ja selle koopia;
  3) alalise elukoha aadress;
  4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  5) maakasutusõiguse ulatus.

  (4) Täiendava maksuvabastuse taotleja pärijad on kohustatud taotleja surma korral teavitama vallavalitsust ning ajutiselt pensioni saavad maksuvabastuse taotlejad peavad pensioni‧tunnistuse kehtivuse lõppemisel teavitama vallavalitsust hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 25.01.2018.a. määrus nr 2 „2018. aasta maamaksumäära kehtestamine ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine“.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Kinnitada täiendava maksuvabastuse saamiseks esitatava avalduse vorm (Lisa 1).

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2019.

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 72

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json