HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) suurus.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu ühe lapse kohta on 15 eurot kalendrikuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Juhul, kui laps arvatakse lasteaia nimekirja enne jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu täies ulatuses. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja pärast jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tekib osalustasu maksmise kohustus nimekirja arvamise päevale järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (2) Osalustasu tasutakse ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad

  (1) Kui perekonnas on kolm ja enam last, kes käivad kas lasteasutuses, õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, siis on osalustasu ühe lapse kohta 10 eurot kuus.

  (2) Kui ühest perekonnast käib valla lasteasutuses 3 või enam last, siis alates kolmandast lapsest osalustasu ei maksta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuse saamiseks esitab vanem vormikohase avalduse Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt iga aasta 25. septembriks. Soodustuste saamise eelduseks on, et laste ja vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lüganuse vald. Avalduse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (4) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest arvates.

  (5) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse või vanema elukoht registreeritakse Eesti rahvastikuregistris teise omavalitsusse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavolikogu 27.11.2014 määrus nr 49 „Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kiviõli Linnavolikogu 26.04.2012 määrus nr 49 „Osalustasu ja tasu õppevahendite kulude katmiseks kehtestamine Kiviõli linna lasteaias Kannike“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Sonda Vallavolikogu 13.10.2014 määrus nr 11 „Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2022, 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) suurus.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu ühe lapse kohta on 20 eurot kalendrikuus.
[RT IV, 02.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Juhul, kui laps arvatakse lasteaia nimekirja enne jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu täies ulatuses. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja pärast jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tekib osalustasu maksmise kohustus nimekirja arvamise päevale järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (2) Osalustasu tasutakse ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad

  (1) Kui perekonnas on kolm ja enam last, kes käivad kas lasteasutuses, õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, siis on osalustasu ühe lapse kohta 15 eurot kuus.
[RT IV, 02.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Kui ühest perekonnast käib valla lasteasutuses 3 või enam last, siis alates kolmandast lapsest osalustasu ei maksta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuse saamiseks esitab vanem vormikohase avalduse Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt iga aasta 25. septembriks. Soodustuste saamise eelduseks on, et laste ja vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lüganuse vald. Avalduse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (4) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest arvates.

  (5) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse või vanema elukoht registreeritakse Eesti rahvastikuregistris teise omavalitsusse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json