Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

§ 2.   Kaasav eelarve

  (1) Kaasav eelarve on vallaeelarves ettenähtud summa, mida kasutatakse määruses sätestatud korras väljaselgitatud ettepaneku (edaspidi objekt) elluviimiseks.

  (2) Objekt peab olema seotud Põhja-Pärnumaa vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  Kaasava eelarve suurus määratakse eelarvestrateegiaga.
[RT IV, 28.01.2020, 4 - jõust. 31.01.2020]

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Vallavalitsus kuulutab kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks avaliku konkursi korraldusega peale eelarve vastu võtmist, kuid mitte hiljem kui 30.juuni, kui volikogu ei otsusta teisiti.
[RT IV, 25.06.2021, 46 - jõust. 28.06.2021]

  (2) Ettepaneku objekti väljaselgitamiseks võib esitada igaüks.

  (3) Ettepanekus märgitakse:
  1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed;
  2) objekti kirjeldus;
  3) võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  4) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.

  (4) Objekti rajamisel eramaale lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

  (5) Kaasava eelarve idee ettepaneku saab esitada asustusüksusele (alev, küla), mis ei ole eelmisest kahest voorust rahastust saanud (va vallaülene projekt).
[RT IV, 22.06.2022, 18 - jõust. 25.06.2022]

§ 5.   Ettepanekute hindamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

  (2) Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis ei vasta määruse § 2 nõuetele, ei ole esitatud tähtaegselt, ei sisalda määruse §-s 4 sätestatud andmeid või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad.

  (3) Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga.

  (4) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

  (5) Ettepanekuid tutvustatakse avalikult kõigile huvilistele, esitlustest tehakse taasesitamist võimaldav salvestis.
[RT IV, 22.06.2022, 18 - jõust. 25.06.2022]

§ 6.   Hääletuse korraldamine

  (1) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate objektide väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse.

  (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põhja-Pärnumaa vald. Hääletusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

  (3) Hääletusel saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

  (4) Hääletus toimub elektrooniliselt või vallavalitsuses, esitades isikut tõendava dokumendi.

  (5) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 7.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse.

  (2) Ettepanekud viib ellu vallavalitsus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus. Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud objekti puhul sõlmitakse objekti asukoha maaomanikuga avaliku kasutamise leping vähemalt 10 aastaks. Juhul, kui omanik ei ole nõus avaliku kasutamise lepingut sõlmima, viiakse selle asemel ellu hääletusel järgmiseks tulnud ettepanek.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

§ 8.   Määruse rakendamine

  2021. aastal kaasava eelarve konkurssi välja ei kuulutata.
[RT IV, 25.06.2021, 46 - jõust. 28.06.2021]

§ 9.   Määruse jõustumine
[RT IV, 25.06.2021, 46 - jõust. 28.06.2021]

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

§ 2.   Kaasav eelarve

  (1) Kaasav eelarve on vallaeelarves ettenähtud summa, mida kasutatakse määruses sätestatud korras väljaselgitatud ettepaneku (edaspidi objekt) elluviimiseks.

  (2) Objekt peab olema seotud Põhja-Pärnumaa vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  Kaasava eelarve suurus määratakse eelarvestrateegiaga.
[RT IV, 28.01.2020, 4 - jõust. 31.01.2020]

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Vallavalitsus kuulutab kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks avaliku konkursi korraldusega peale eelarve vastu võtmist, kuid mitte hiljem kui 30.juuni, kui volikogu ei otsusta teisiti.
[RT IV, 25.06.2021, 46 - jõust. 28.06.2021]

  (2) Ettepaneku objekti väljaselgitamiseks võib esitada igaüks.

  (3) Ettepanekus märgitakse:
  1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed;
  2) objekti kirjeldus;
  3) võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  4) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.

  (4) Objekti rajamisel eramaale lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

  (5) Kaasava eelarve idee ettepaneku saab esitada asustusüksusele (alev, küla), mis ei ole eelmisest kahest voorust rahastust saanud (va vallaülene projekt).
[RT IV, 22.06.2022, 18 - jõust. 25.06.2022]

§ 5.   Ettepanekute hindamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

  (2) Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis ei vasta määruse § 2 nõuetele, ei ole esitatud tähtaegselt, ei sisalda määruse §-s 4 sätestatud andmeid või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad.

  (3) Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga.

  (4) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

  (5) Ettepanekuid tutvustatakse avalikult kõigile huvilistele, esitlustest tehakse taasesitamist võimaldav salvestis.
[RT IV, 22.06.2022, 18 - jõust. 25.06.2022]

§ 6.   Hääletuse korraldamine

  (1) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate objektide väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse.

  (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põhja-Pärnumaa vald. Hääletusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

  (3) Hääletusel saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

  (4) Hääletus toimub elektrooniliselt või vallavalitsuses, esitades isikut tõendava dokumendi.

  (5) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 7.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse.

  (2) Ettepanekud viib ellu vallavalitsus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus. Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud objekti puhul sõlmitakse objekti asukoha maaomanikuga avaliku kasutamise leping vähemalt 10 aastaks. Juhul, kui omanik ei ole nõus avaliku kasutamise lepingut sõlmima, viiakse selle asemel ellu hääletusel järgmiseks tulnud ettepanek.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

§ 8.   Määruse rakendamine

  2021. aastal kaasava eelarve konkurssi välja ei kuulutata.
[RT IV, 25.06.2021, 46 - jõust. 28.06.2021]

§ 9.   Määruse jõustumine
[RT IV, 25.06.2021, 46 - jõust. 28.06.2021]

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json