Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Mustvee valla tunnustamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2021, 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Mustvee valla põhimääruse § 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tunnustamise korraga reguleeritakse Mustvee vallas tunnustusavalduste andmist.

  (2) Tunnustuse võib anda füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on silmapaistavalt panustanud valla arengusse.

  (3) Vajadusel võib välja anda rohkem kui ühe valdkondliku või muu tunnustuse.

  (4) Nõuetele vastava kandidaadi puudumisel võib jätta tunnustuse välja andmata.

  (5) Tunnustatute kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Mustvee valla tunnustusavaldused on:
  1) Mustvee valla aukodanik;
  2) Mustvee valla teenetemärk;
  3) Mustvee valla tänukiri;
  4) auhind Aasta Tegu.

§ 3.   Valla aukodaniku nimetuse määramine

  (1) Mustvee valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Mustvee vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Edastatud ettepanekud vaatab läbi komisjon järgmises koosseisus: volikogu esimees, volikogu aseesimees, vallavanem ja volikogu alatiste komisjonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

  (4) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse. Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku märk ja tunnistus ning ühekordne rahaline kingitus, mille suuruse määrab volikogu.

  (5) Aukodaniku aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 4.   Mustvee valla teenetemärgi andmine

  (1) Mustvee valla teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Mustvee vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Mustvee vallas.

  (2) Teenetemärgiga kaasneb vastav tunnistus.

  (3) Teenetemärk antakse ühele isikule üks kord.

  (4) Ettepaneku teenetemärgi andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (5) Edastatud ettepanekud vaatab läbi komisjon järgmises koosseisus: volikogu esimees, volikogu aseesimees, vallavanem ja volikogu alatiste komisjonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

  (6) Teenetemärke antakse välja üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 5.   Mustvee valla tänukirja andmine

  (1) Mustvee valla tänukiri antakse välja füüsilisele või juriidilisele isikule.

  (2) Tänukiri antakse tänuavaldusena Mustvee vallaga koostöö eest või muudel juhtudel vastavalt vallavanema või volikogu esimehe otsusele.

  (3) Tänukirja allkirjastab vallavanem ja/või volikogu esimees.

  (4) Tänukirja annab üle vallavanem, volikogu esimees või volitatud isik pidulikul sündmusel.

  (5) Tänukirja võib ühele füüsilisele või juriidilisele isikule anda mitmel korral.

§ 6.   Auhind Aasta Tegu andmine

  (1) Mustvee valla auhind „Aasta Tegu“ on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud vallale tuntust.

  (2) Aasta Tegu valimisel osalevad veebiküsitluse kaudu valla elanikud, tiitli andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Auhind antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 7.   Koolilõpetajate tunnustamine

  (1) Kõiki Mustvee vallas asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide ning Mustvee Muusika- ja Kunstikooli lõpetajaid tunnustab Mustvee vald meenega.

  (2) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel põhikoolilõpetajaid ja medaliga gümnaasiumilõpetajaid, kes on rahvastikuregistri andmetel Mustvee valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal, tunnustab vallavalitsus õpilasele makstava ühekordse haridustoetusega, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (3) Haridustoetuse määramiseks Mustvee valla üldhariduskooli õpilasele esitab kooli direktor Mustvee Vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama kõiki haridustoetuse määramiseks ja väljamaksmiseks vajalikke andmeid.

  (4) Haridustoetuse määramiseks Mustvee valla rahvastikuregistris olevale üldhariduskooli õpilasele, kes õppis väljaspool Mustvee valda, esitab toetust saama õigustatud isik või tema esindaja vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama kõiki haridustoetuse määramiseks ja väljamaksmiseks vajalikke andmeid.

  (5) Haridustoetuse taotleja märgib taotluses õpilase kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) arvelduskonto number (alaealise õpilase puhul seadusliku esindaja arvelduskonto number);
  3) tunnustuse määramise põhjendus;
  4) tunnustuse määramise aluseks olevate dokumentide koopiad.

  (6) Taotleja esitab vallavalitsusele taotluse kooli lõpetaja tunnustamiseks esimesel võimalusel (hiljemalt kahe nädala jooksul) peale kooli lõpetamise tulemuste selgumist.

  (7) Vallavalitsus menetleb õpilaste tunnustamiseks esitatud taotlusi, vajadusel pärib taotlejalt lisaandmeid ning otsustab käesoleva määruse alusel õpilase tunnustamise.

  (8) Vallavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud haridustoetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.
[RT IV, 05.05.2021, 12 - jõust. 08.05.2021]

§ 8.   Valdkondlik tunnustamine

  (1) Vallavalitsus võib välja anda valdkondlikke aunimetusi (aasta õpetaja, aasta sportlane, aasta ema jt) ja korraldada konkursse (heakorrakonkurss, kauni kodu konkurss jt) mingis valdkonnas parimate või silmapaistvamate tunnustamiseks, kaasates hindamiskomisjoni volikogu vastava valdkonna alatise komisjoni liikmeid.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda tänukiri, meene või rahaline kingitus, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (3) Valdkondlik tunnustus antakse üle Mustvee vallas toimuval pidulikul üritusel.

§ 9.   Tunnustusavalduste taotlemine

  (1) Ettepanek aukodaniku nimetuse määramiseks või teenetemärgi andmiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 1. detsembriks.

  (2) Taotlus Mustvee valla tänukirja andmiseks tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne taotletava tunnustuse üleandmise aega.

  (3) Taotluse soovituslik vorm on kättesaadav Mustvee valla kodulehel.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2021, 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Mustvee valla põhimääruse § 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tunnustamise korraga reguleeritakse Mustvee vallas tunnustusavalduste andmist.

  (2) Tunnustuse võib anda füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on silmapaistavalt panustanud valla arengusse.

  (3) Vajadusel võib välja anda rohkem kui ühe valdkondliku või muu tunnustuse.

  (4) Nõuetele vastava kandidaadi puudumisel võib jätta tunnustuse välja andmata.

  (5) Tunnustatute kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Mustvee valla tunnustusavaldused on:
  1) Mustvee valla aukodanik;
  2) Mustvee valla teenetemärk;
  3) Mustvee valla tänukiri;
  4) auhind Aasta Tegu.

§ 3.   Valla aukodaniku nimetuse määramine

  (1) Mustvee valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Mustvee vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Edastatud ettepanekud vaatab läbi komisjon järgmises koosseisus: volikogu esimees, volikogu aseesimees, vallavanem ja volikogu alatiste komisjonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

  (4) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse. Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku märk ja tunnistus ning ühekordne rahaline kingitus, mille suuruse määrab volikogu.

  (5) Aukodaniku aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 4.   Mustvee valla teenetemärgi andmine

  (1) Mustvee valla teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Mustvee vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Mustvee vallas.

  (2) Teenetemärgiga kaasneb vastav tunnistus.

  (3) Teenetemärk antakse ühele isikule üks kord.

  (4) Ettepaneku teenetemärgi andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (5) Edastatud ettepanekud vaatab läbi komisjon järgmises koosseisus: volikogu esimees, volikogu aseesimees, vallavanem ja volikogu alatiste komisjonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

  (6) Teenetemärke antakse välja üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 5.   Mustvee valla tänukirja andmine

  (1) Mustvee valla tänukiri antakse välja füüsilisele või juriidilisele isikule.

  (2) Tänukiri antakse tänuavaldusena Mustvee vallaga koostöö eest või muudel juhtudel vastavalt vallavanema või volikogu esimehe otsusele.

  (3) Tänukirja allkirjastab vallavanem ja/või volikogu esimees.

  (4) Tänukirja annab üle vallavanem, volikogu esimees või volitatud isik pidulikul sündmusel.

  (5) Tänukirja võib ühele füüsilisele või juriidilisele isikule anda mitmel korral.

§ 6.   Auhind Aasta Tegu andmine

  (1) Mustvee valla auhind „Aasta Tegu“ on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud vallale tuntust.

  (2) Aasta Tegu valimisel osalevad veebiküsitluse kaudu valla elanikud, tiitli andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Auhind antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 7.   Koolilõpetajate tunnustamine

  (1) Kõiki Mustvee vallas asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide ning Mustvee Muusika- ja Kunstikooli lõpetajaid tunnustab Mustvee vald meenega.

  (2) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel põhikoolilõpetajaid ja medaliga gümnaasiumilõpetajaid, kes on rahvastikuregistri andmetel Mustvee valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal, tunnustab vallavalitsus õpilasele makstava ühekordse haridustoetusega, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (3) Haridustoetuse määramiseks Mustvee valla üldhariduskooli õpilasele esitab kooli direktor Mustvee Vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama kõiki haridustoetuse määramiseks ja väljamaksmiseks vajalikke andmeid.

  (4) Haridustoetuse määramiseks Mustvee valla rahvastikuregistris olevale üldhariduskooli õpilasele, kes õppis väljaspool Mustvee valda, esitab toetust saama õigustatud isik või tema esindaja vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama kõiki haridustoetuse määramiseks ja väljamaksmiseks vajalikke andmeid.

  (5) Haridustoetuse taotleja märgib taotluses õpilase kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) arvelduskonto number (alaealise õpilase puhul seadusliku esindaja arvelduskonto number);
  3) tunnustuse määramise põhjendus;
  4) tunnustuse määramise aluseks olevate dokumentide koopiad.

  (6) Taotleja esitab vallavalitsusele taotluse kooli lõpetaja tunnustamiseks esimesel võimalusel (hiljemalt kahe nädala jooksul) peale kooli lõpetamise tulemuste selgumist.

  (7) Vallavalitsus menetleb õpilaste tunnustamiseks esitatud taotlusi, vajadusel pärib taotlejalt lisaandmeid ning otsustab käesoleva määruse alusel õpilase tunnustamise.

  (8) Vallavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud haridustoetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.
[RT IV, 05.05.2021, 12 - jõust. 08.05.2021]

§ 8.   Valdkondlik tunnustamine

  (1) Vallavalitsus võib välja anda valdkondlikke aunimetusi (aasta õpetaja, aasta sportlane, aasta ema jt) ja korraldada konkursse (heakorrakonkurss, kauni kodu konkurss jt) mingis valdkonnas parimate või silmapaistvamate tunnustamiseks, kaasates hindamiskomisjoni volikogu vastava valdkonna alatise komisjoni liikmeid.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda tänukiri, meene või rahaline kingitus, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (3) Valdkondlik tunnustus antakse üle Mustvee vallas toimuval pidulikul üritusel.

§ 9.   Tunnustusavalduste taotlemine

  (1) Ettepanek aukodaniku nimetuse määramiseks või teenetemärgi andmiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 1. detsembriks.

  (2) Taotlus Mustvee valla tänukirja andmiseks tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne taotletava tunnustuse üleandmise aega.

  (3) Taotluse soovituslik vorm on kättesaadav Mustvee valla kodulehel.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json