Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva linna 2019. aasta eelarve kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 64

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, § 38 lõikele 1 Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Kinnitada Narva linna 2019. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2.   Kinnitada Narva linna 2019. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas vastavalt lisale 2.

§ 3.   Kinnitada Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

§ 4.   Kinnitada Narva linna 2019.aasta eelarves ettenähtud toetused vastavalt lisale 4.

§ 5.   Kinnitada Narva linna 2019.aasta rahavoogude prognoos vastavalt lisale 5.

§ 6.   Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

§ 7.   Lubada Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustisi ning muuta võlakohustiste lepingutingimusi linnale soodsamaks. Volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

§ 8.   Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

§ 9.   Lubada Linnavalitsusel pärandvaralt sihtotstarbeliste laekumiste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse.

§ 10.   Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse, esitades vastav ülevaade Linnavolikogule (kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega).

§ 11.   Linna eelarve kassaliseks teenindamiseks (sh rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks) on Linnavalitsusel õigus piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Linnavolikogu.

§ 12.   Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

§ 13.   Lubada Linnavalitsusel kasutada 2019.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2019.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2019.a. eelarve muutmisel.

§ 14.   Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste mittejaotatud vahendite jaotamisest, sh tööjõukuludeks ja toitlustamise kuludeks (2019.a IV. kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest 2019.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

§ 15.   Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustised maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

§ 16.   Juhul kui jooksva aasta eelarves laenude arvelt planeeritud tegevused ületavad olemasolevaid laenuvahendeid (nii sõlmitud kui ka sõlmitavate laenulepingute alusel), on Linnavalitsusel lubatud kasutada tagasilaekunud sildfinantseerimist eelarves planeeritud tegevuste sildfinantseerimiseks.

§ 17.   Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ja eelarve lisad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.

§ 18.   Määrus jõustub 01.01.2019.a.

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2023, 115

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json