Ehitus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Projektide läbivaatamise komisjoni põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Viljandi linna põhimääruse § 31 lõike 1 punkti 4 ning Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 määruse nr 28 „Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ alusel:

§ 1.   Projektide läbivaatamise komisjoni tegevuse eesmärgid

  Projektide läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) juures tegutsev komisjon, kelle tegevuse eesmärgiks on planeeringute, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste hindamine ning nende osas linnavalitsusele ja linnavalitsuse struktuuriüksustele ettepanekute tegemine.

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

  Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 3.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon ülesandeks on läbi vaadata koostatud planeeringud, projekteerimistingimused ja ehitusprojektid ning anda nende kohta seisukoht.

  (2) Komisjon vaatab läbi järgmised dokumendid:
  1) maakonnaplaneeringud;
  2) üldplaneeringud ja üldplaneeringu teemaplaneeringud, sh naaberomavalitsuse üldplaneeringud;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, sh naaberomavalitsuse eriplaneeringud;
  4) detailplaneeringud;
  5) detailplaneeringut muutvad projekteerimistingimused;
  6) ehitusprojektid, mis on esitatud koos ehitusloa taotlusega, ehitusteatisega või kasutusloa taotlusega.

§ 5.   Komisjoni liikmed

  Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) esimees peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja
[RT IV, 10.04.2021, 16 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021]
  2) aseesimees arhitektuuriameti planeeringuteenistuse juht
[RT IV, 10.04.2021, 16 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021]
  3) liikmed: valdkonda kureeriv abilinnapea, arhitektuuriameti projektide ja järelevalve teenistuse juht, arhitektuuriameti kultuuriväärtuste spetsialist, arhitektuuriameti maakorralduse spetsialist, haldusameti keskkonnaspetsialist, haldusameti haljastuse ja heakorra spetsialist, haldusameti teedespetsialist
[RT IV, 10.04.2021, 16 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021]

§ 6.   Komisjoni esimees ja aseesimees

  (1) Komisjoni esimees:
  1) otsustab komisjoni koosoleku kokkukutsumise vajaduse;
  2) määrab komisjonis arutatavate küsimuste ettevalmistaja;
  3) kinnitab päevakorra;
  4) juhib komisjoni tööd ja kannab märkused protokolli.

  (2) Komisjoni aseesimees:
  1) korraldab komisjonis arutatavate küsimuste kohta arvamuse saamise linnavalitsuse dokumendihaldustarkvara kaudu ja valmistab ette protokolli mustandi;
  2) vajadusel kaasab komisjoni teiste erialade spetsialistid või huvitatud isikud.

  (3) Komisjoni esimehe ja aseeesimehe volitused lõpevad:
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) linnavalitsuse motiveeritud otsusel.

§ 7.   Komisjoni ning selle liikmete õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) võtta planeerimisseadusega linnavalitsusele pandud kohustuste täimisel vastu otsuseid planeeringute kohta arvamuste andmiseks, planeeringute kooskõlastamiseks ja vastu võtmise otsuse tegemiseks;
  2) võtta ehitusseadustikuga linnavalitsusele pandud kohustuste täimisel vastu otsuseid ehitusprojektide järgselt kooskõlastuste ja lubade andmiseks;
  3) võtta ehitusseadustikuga linnavalitsusele pandud kohustuste täimisel vastu otsuseid ehitusprojektide järgselt ehitusteatiste teavitatuks lugemiseks;
  4) kaasata komisjoni töösse erinevate erialade spetsialiste ja huvitatud isikuid ning moodustada töörühmi küsimuste läbitöötamiseks.

  (2) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla otsuse tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (3) Komisjoni liige on kohustatud:
  1) vastavalt oma tegevusvaldkonnale kandma protokolli mustandisse komisjonis arutatava küsimuse, mille ettevalmistajaks ta on määratud;
  2) korraldama tema poolt ette valmistatava küsimuse kohta arvamuse saamise linnavalitsuse dokumendihaldustarkvara kaudu;
  3) osalema komisjoni töös;
  4) kandma komisjonis ette küsimuse, mille ettevalmistajaks ta on määratud;
  5) teatama komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest;
  6) mitte avalikustama komisjoni töömaterjale.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni koosolekul osaleda asendab teda isik, kes on volitatud tema tööülesandeid täitma.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord nädalas või vastavalt vajadusele. Komisjoni kokkukutsumine toimub linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi kaudu.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa küsimuse otsustamisel asjasse puutuvad komisjoni liikmed.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni koosolekul osaleda:
  1) esitab ta oma seisukoha päevakorras olevate planeeringute või ehitusprojektide kohta linnavalitsuse dokumendihaldustarkvara kaudu vähemalt üks tööpäev enne komisjoni toimumise aega;
  2) asendab teda isik, kes on volitatud tema tööülesandeid täitma.

  (5) Komisjoni liige võib osaleda koosolekul konverentsikõne vahendusel, teatades vastavast soovist komisjoni esimehele vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu konsensuse alusel ja vajadusel osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega tingimusel, et otsuse poolt on küsimuse ette valmistanud komisjoni liige.

  (7) Komisjonis arutatud küsimuste kohta annab infot ainult komisjoni esimees, kui esimees ei otsusta teisiti.

  (8) Komisjoni liikmed peavad vältima otsuste tegemisel ning komisjoni töös osalemisel võimalikku huvide konflikti.

§ 9.   Komisjoni koosoleku protokolli dokumendiregistris registreerimise korraldab kantselei.

§ 10.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Viljandi linna põhimääruse § 31 lõike 1 punkti 4 ning Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 määruse nr 28 „Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ alusel:

§ 1.   Projektide läbivaatamise komisjoni tegevuse eesmärgid

  Projektide läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) juures tegutsev komisjon, kelle tegevuse eesmärgiks on planeeringute, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste hindamine ning nende osas linnavalitsusele ja linnavalitsuse struktuuriüksustele ettepanekute tegemine.

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

  Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 3.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon ülesandeks on läbi vaadata koostatud planeeringud, projekteerimistingimused ja ehitusprojektid ning anda nende kohta seisukoht.

  (2) Komisjon vaatab läbi järgmised dokumendid:
  1) maakonnaplaneeringud;
  2) üldplaneeringud ja üldplaneeringu teemaplaneeringud, sh naaberomavalitsuse üldplaneeringud;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, sh naaberomavalitsuse eriplaneeringud;
  4) detailplaneeringud;
  5) detailplaneeringut muutvad projekteerimistingimused;
  6) ehitusprojektid, mis on esitatud koos ehitusloa taotlusega, ehitusteatisega või kasutusloa taotlusega.

§ 5.   Komisjoni liikmed

  Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) esimees peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja
[RT IV, 10.04.2021, 16 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021]
  2) aseesimees arhitektuuriameti planeeringuteenistuse juht
[RT IV, 10.04.2021, 16 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021]
  3) liikmed: valdkonda kureeriv abilinnapea, arhitektuuriameti projektide ja järelevalve teenistuse juht, arhitektuuriameti kultuuriväärtuste spetsialist, arhitektuuriameti maakorralduse spetsialist, haldusameti keskkonnaspetsialist, haldusameti haljastuse ja heakorra spetsialist, haldusameti teedespetsialist
[RT IV, 10.04.2021, 16 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021]

§ 6.   Komisjoni esimees ja aseesimees

  (1) Komisjoni esimees:
  1) otsustab komisjoni koosoleku kokkukutsumise vajaduse;
  2) määrab komisjonis arutatavate küsimuste ettevalmistaja;
  3) kinnitab päevakorra;
  4) juhib komisjoni tööd ja kannab märkused protokolli.

  (2) Komisjoni aseesimees:
  1) korraldab komisjonis arutatavate küsimuste kohta arvamuse saamise linnavalitsuse dokumendihaldustarkvara kaudu ja valmistab ette protokolli mustandi;
  2) vajadusel kaasab komisjoni teiste erialade spetsialistid või huvitatud isikud.

  (3) Komisjoni esimehe ja aseeesimehe volitused lõpevad:
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) linnavalitsuse motiveeritud otsusel.

§ 7.   Komisjoni ning selle liikmete õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) võtta planeerimisseadusega linnavalitsusele pandud kohustuste täimisel vastu otsuseid planeeringute kohta arvamuste andmiseks, planeeringute kooskõlastamiseks ja vastu võtmise otsuse tegemiseks;
  2) võtta ehitusseadustikuga linnavalitsusele pandud kohustuste täimisel vastu otsuseid ehitusprojektide järgselt kooskõlastuste ja lubade andmiseks;
  3) võtta ehitusseadustikuga linnavalitsusele pandud kohustuste täimisel vastu otsuseid ehitusprojektide järgselt ehitusteatiste teavitatuks lugemiseks;
  4) kaasata komisjoni töösse erinevate erialade spetsialiste ja huvitatud isikuid ning moodustada töörühmi küsimuste läbitöötamiseks.

  (2) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla otsuse tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (3) Komisjoni liige on kohustatud:
  1) vastavalt oma tegevusvaldkonnale kandma protokolli mustandisse komisjonis arutatava küsimuse, mille ettevalmistajaks ta on määratud;
  2) korraldama tema poolt ette valmistatava küsimuse kohta arvamuse saamise linnavalitsuse dokumendihaldustarkvara kaudu;
  3) osalema komisjoni töös;
  4) kandma komisjonis ette küsimuse, mille ettevalmistajaks ta on määratud;
  5) teatama komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest;
  6) mitte avalikustama komisjoni töömaterjale.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni koosolekul osaleda asendab teda isik, kes on volitatud tema tööülesandeid täitma.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord nädalas või vastavalt vajadusele. Komisjoni kokkukutsumine toimub linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi kaudu.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa küsimuse otsustamisel asjasse puutuvad komisjoni liikmed.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni koosolekul osaleda:
  1) esitab ta oma seisukoha päevakorras olevate planeeringute või ehitusprojektide kohta linnavalitsuse dokumendihaldustarkvara kaudu vähemalt üks tööpäev enne komisjoni toimumise aega;
  2) asendab teda isik, kes on volitatud tema tööülesandeid täitma.

  (5) Komisjoni liige võib osaleda koosolekul konverentsikõne vahendusel, teatades vastavast soovist komisjoni esimehele vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu konsensuse alusel ja vajadusel osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega tingimusel, et otsuse poolt on küsimuse ette valmistanud komisjoni liige.

  (7) Komisjonis arutatud küsimuste kohta annab infot ainult komisjoni esimees, kui esimees ei otsusta teisiti.

  (8) Komisjoni liikmed peavad vältima otsuste tegemisel ning komisjoni töös osalemisel võimalikku huvide konflikti.

§ 9.   Komisjoni koosoleku protokolli dokumendiregistris registreerimise korraldab kantselei.

§ 10.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json