Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kuusalu Noortekeskuse põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Kuusalu Noortekeskuste (edaspidi noortekeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

  (2) Noortekeskuse aadress on Kuusalu tee 35, Kuusalu alevik ja teeninduspiirkond on Kuusalu vald, Harjumaa.

  (3) Noortekeskuse struktuuris on järgmised noortekeskused:
  1) Kiiu Noortekeskus, asukohaga Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa;
  2) Kolga Noortekeskus, asukohaga Kolga alevik, Kuusalu vald, Harjumaa;
  3) Kuusalu Noortekeskus, asukohaga Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa.

  (4) Noortekeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Noortekeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noorsootöö koordinaator kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (6) Noortekeskus juhindub oma tegevuses avatud noorsootöö põhimõtetest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, põhimäärusest, valla arengukavast ja noorsootööd hõlmavatest arengukavadest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine, koordineerimine ja arendamine Kuusalu vallas, koostöös teiste haridus- ja kultuuriasutustega. Noortekeskuse tegevus on suunatud Kuusalu valla noortele ja lähtub avatud noorsootöö põhimõtetest.

  (2) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) pakkuda 7-26-aastastele noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi huviharidust ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) korraldada koos noortega ja noortele koolitamist, nõustamist ja teavitamist;
  3) korraldada noorte töökasvatust;
  4) teha koostööd erinevate laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  5) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte.

  (3) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt noortekeskuse kasutusse antud valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  4) osaleda vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvaheliste) tegevuses.

§ 3.   Juhtimine ja tegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noorsootöö koordinaator, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Koordinaatoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (3) Koordinaatori tööülesanded lepitakse kokku temaga sõlmitava töölepingu lisaks olevas ametijuhendis.

  (4) Koordinaatorit asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 4.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Noortekeskuse vara on Kuusalu valla omand.

  (2) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Kuusalu vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Noortekeskust finantseeritakse Kuusalu valla eelarvest.

  (4) Noorsootöö koordinaator korraldab noortekeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve. Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Noortekeskuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Kuusalu Vallavolikogu.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2020, 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kuusalu Noortekeskuse põhimäärus sätestab (edaspidi noortekeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.
[RT IV, 03.11.2020, 13 - jõust. 06.11.2020]

  (2) Noortekeskuse aadress on Kuusalu tee 35, Kuusalu alevik ja teeninduspiirkond on Kuusalu vald, Harjumaa.

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 03.11.2020, 13 - jõust. 06.11.2020]

  (4) Noortekeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Noortekeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noorsootöö koordinaator kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (6) Noortekeskus juhindub oma tegevuses avatud noorsootöö põhimõtetest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, põhimäärusest, valla arengukavast ja noorsootööd hõlmavatest arengukavadest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine, koordineerimine ja arendamine Kuusalu vallas, koostöös teiste haridus- ja kultuuriasutustega. Noortekeskuse tegevus on suunatud Kuusalu valla noortele ja lähtub avatud noorsootöö põhimõtetest.

  (2) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) pakkuda 7-26-aastastele noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi huviharidust ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) korraldada koos noortega ja noortele koolitamist, nõustamist ja teavitamist;
  3) korraldada noorte töökasvatust;
  4) teha koostööd erinevate laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  5) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte.

  (3) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt noortekeskuse kasutusse antud valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  4) osaleda vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvaheliste) tegevuses.

§ 3.   Juhtimine ja tegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noorsootöö koordinaator, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Koordinaatoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (3) Koordinaatori tööülesanded lepitakse kokku temaga sõlmitava töölepingu lisaks olevas ametijuhendis.

  (4) Koordinaatorit asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 4.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Noortekeskuse vara on Kuusalu valla omand.

  (2) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Kuusalu vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Noortekeskust finantseeritakse Kuusalu valla eelarvest.

  (4) Noorsootöö koordinaator korraldab noortekeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve. Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Noortekeskuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Kuusalu Vallavolikogu.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json