HaridusKool

Teksti suurus:

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Haridus- ja teadusministri 19.08.2018 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lg 1 ja Elva valla põhimääruse § 9 lg 2 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Elva valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) õpilaste vastuvõttu.

  (2) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Elva vald, tagatakse õppimisvõimalus Elva valla koolis.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Elva vald.

  (4) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

  (5) Vastuvõtu taotluse vormi kinnitab kooli direktor.

  (6) Kooli direktor otsustab vastuvõtu dokumentide esitamise, gümnaasiumiastmes katsete toimumise ja sisseastumisvestlusele registreerimise aja ning avalikustab info kooli veebilehel hiljemalt 1.märtsiks.

  (7) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral kooli pidaja.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) isiklikult või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult järgmised dokumendid:
  1) lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);
  2) esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;
  3) tervisekaart;
  4) koolivalmiduse kaart;
  5) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

  (3) Kui taotlus esitatakse posti teel, lisatakse:
  1) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esimesse klassi astuja isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõtte.

  (4) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.

  (5) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

§ 3.   Koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtt

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem isiklikult või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult järgmised dokumendid:
  1) lapsevanema taotlus;
  2) õpilase foto (3 x 4 cm) või digifoto;
  3) tervisekaart;
  4) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamisemeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani ärakiri selle olemasolul;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  6) eelmise õppeaasta tunnistus;
  7) õppeaasta kestel kooli astumisel direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeaasta kohta.

  (2) Kui taotlus esitatakse posti teel, lisatakse:
  1) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte.

  (3) Kooli vastu võetud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

  (4) Õpilase kooli nimekirja arvamise ja mittearvamise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (5) Õpilase vastuvõtust teavitatakse lapsevanemat kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 4.   Vastuvõtt gümnaasiumiastme 10. klassi

  (1) Kümnendasse klassi vastuvõtmisel korraldatakse Elva Gümnaasiumis ja Rõngu Keskkoolis katsed.

  (2) Gümnaasiumiastme sisseastumiskatsete tingimused ja korra kinnitab direktor ja avalikustab info kooli veebilehel hiljemalt 1.märtsiks.

  (3) Kümnendasse klassi vastuvõtmisel esitab kandideerija või alaealise kandideerija puhul lapsevanem isiklikult või e-posti teel digitaalselt kinnitatud dokumendid:
  1) sisseastumise taotlus (blankett kooli veebilehel);
  2) põhikooli lõputunnistus või selle kinnitatud koopia või e-kooli väljavõte.

  (4) Taotluse esitamisel posti teel, lisatakse:
  1) kandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia kui taotluse esitab lapsevanem.

  (5) Kandidaadiga viiakse koolis läbi vestlus.

  (6) Vestlusele tulles võtab kandideerija kaasa isikut tõendava dokumendi.

  (7) Vestluse viib kandideerijaga läbi kooli direktori poolt määratud vastuvõtukomisjon.

  (8) Otsuse kandideerija vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul. Otsus vormistatakse käskkirjaga.

  (9) Kandidaadi vastuvõtmisest või keeldumisest teavitatakse kandideerijat või lapsevanemat kolme tööpäeva jooksul.

  (10) Kui kandideerija osutub kooli vastuvõetuks, esitatakse kooli järgmised dokumendid:
  1) põhikooli lõputunnistus;
  2) tervisekaart;
  3) kaks fotot (3x4 cm) või digifoto;
  4) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamisemeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani ärakiri selle olemasolul.

§ 5.   Gümnaasiumihariduse omandamist alustanud õpilase kooli vastuvõtt

  (1) Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks esitab õpilane või alaealise õpilase puhul lapsevanem isiklikult või e-posti teel digitaalselt kinnitatud dokumendid:
  1) sisseastumise taotlus (blankett kooli veebilehel);
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  3) eelmise õppeaasta tunnistus;
  4) hinneteleht jooksva õppeaasta kohta.

  (2) Taotluse esitamisel posti teel, lisatakse:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia kui taotluse esitab lapsevanem.

  (3) Õpilasega viiakse läbi vestlus.

  (4) Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi.

  (5) Vestluse viib õpilasega läbi kooli direktori poolt määratud komisjon.

  (6) Komisjon otsustab ja direktor kinnitab õpilase kooli vastuvõtmise.

  (7) Õpilase vastuvõtust või keeldumisest teavitatakse õpilast või lapsevanemat kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

  (8) Kui õpilane osutub kooli vastu võetuks, esitab õpilane või lapsevanem kooli järgmised dokumendid:
  1) põhikooli lõputunnistus;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  3) tervisekaart;
  4) kaks fotot (3x4 cm) või digifoto;
  5) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamisemeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani ärakiri selle olemasolul.

§ 6.   Mittestatsionaarsesse õppesse vastuvõtt

  (1) 17-aastasel või vanemal isikul on võimalus jätkata gümnaasiumihariduse omandamist Elva Gümnaasiumi mittestatsionaarses osakonnas.

  (2) Gümnaasiumisse astumisel esitab sisseastuja või alaealise sisseastuja puhul lapsevanem isiklikult või e-posti teel digitaalselt kinnitatud dokumendid:
  1) sisseastumise taotlus (blankett kooli veebilehel);
  2) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust, kui sisseastuja on juba gümnaasiumiastmes õppinud;
  4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht, kui sisseastuja on kooli statsionaarsest õppest välja arvatud õppeaasta kestel.

  (3) Taotluse esitamisel posti teel, lisatakse:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia kui taotluse esitab lapsevanem.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi kooli vastu ka õppeaasta kestel.

  (5) Sisseastuja vastuvõtmise mittestatsionaarsesse õppesse või keeldumise otsustab direktor esitatud dokumentide ja vajadusel vestluse alusel.

  (6) Otsusest teavitatakse sisseastujat või lapsevanemat kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

§ 7.   Õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Õppenõukogu määrab klassi kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) õpilase puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) õpilase puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) õpilase puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
  5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 8.   Rakendussätted

  Aakre Lasteaed-Algkooli ja Valguta Lasteaed-Algkooli osas hakkab käesolev määrus kehtima 1. septembrist 2019.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks
  1) Konguta Vallavalitsuse 05.04.2011 määrus nr 4 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  2) Elva Linnavalitsuse 22.03.2011 määrus nr 7 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  3) Elva Linnavalitsuse 23.02.2009 määrus nr 5 „Elva Gümnaasiumi 10. klassi õpilaste vastuvõtutingimused ja kord“;
  4) Puhja Vallavalitsuse 23.01.2012 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 83

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json